เคล็ดลับเตรียมสอบการลบเลข-1

บวกเลข

สื่อการสอน: สิ่งของรอบตัวที่มีขนาดเล็ก กล่อง บัตรตัวเลข 0-5 บัตรเครื่องหมายลบ (-) บัตรโจทย์การลบแนวตั้งจำนวนไม่เกิน 5

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักการนับจำนวน และการแยกจำนวนแล้วทำให้จำนวนลดลง
 2. เพื่อให้ลูกสามารถลบเลขอย่างง่ายได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่147

ตำราเรียนตามหลักสูตร

เด็กเข้าโรงเรียนด้วยพื้นฐานที่แตกต่างกันในความรู้ของคำศัพท์ ดังนั้น ตำราเรียนของหลักสูตร จึงต้องช่วยลดช่องว่างดังกล่าวอย่างมีระบบ โดยประเมินโอกาสที่วัดผลอย่างแท้จริงในเรื่องความคืบหน้าของรากฐานการอ่าน กิจกรรมที่ใช้ในการประเมินก็พึงบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงมาตรฐานที่มุ่งเน้น ส่วนตำราเรียนก็ควรง่ายต่อการนำไปใช้ รวมทั้งมีระบบการบันทึกและการติดตามผล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สร้างผู้ใหญ่ใจกว้างเริ่มที่ทารก-ตอนที่2

สร้างผู้ใหญ่ใจกว้างเริ่มที่ทารก

เมื่อตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงงานวิจัยล่าสุดที่พบว่า ทารกที่เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงพร้อมกับผู้อื่น แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่า การค้นพบดังกล่าวทำให้เกิดความหวังใหม่สำหรับกระบวนการสร้างประชากรที่มีความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นซึ่งเป็นที่ต้องการในสังคมยุคปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สร้างผู้ใหญ่ใจกว้างเริ่มที่ทารก-ตอนที่1

สร้างผู้ใหญ่ใจกว้างเริ่มที่ทารก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมนุษย์ประการหนึ่งคือ การมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การสร้างบุคคลให้มีคุณลักษณะดังกล่าวนั้น ไม่สามารถทำได้ภายในชั่วข้ามคืน หากแต่ต้องมีการปลูกฝังอบรมมาตั้งแต่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่146

ตำราเรียนตามหลักสูตร

เมื่อครูปฐมวัยตั้งคำถามว่า “ฉันควรสอนอะไร?” เขามักจะอ้างมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) เป็นคำตอบ แต่ครูที่ดีจะสอนมากกว่านั้น โดยจะสอนแก่นสำคัญของความรู้และทักษะที่กำหนดทิศทางของหลักสูตร ครูปฐมวัยยังต้องสอนเด็กแต่ละคน [ที่แตกต่างกัน] โดยวางแผนสนองตอบความต้องการ และตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่สอนและวิธีการสอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่145

ขั้นตอนลงมือปฏิบัติตามมาตรฐาน

ในปัจจุบัน มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ได้รับการยอมรับและนำไปลงมือปฏิบัติ (Implement) ใน 46 รัฐ [จากจำนวน 50 รัฐ] ในสหรัฐอเมริกา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบการบวกเลข-1

บวกเลข

สื่อการสอน: สิ่งของรอบตัวที่มีขนาดเล็ก เชือก บัตรตัวเลข 0-5 บัตรเครื่องหมายบวก (+) บัตรโจทย์การบวกแนวตั้งจำนวนไม่เกิน 5

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักการนับจำนวน และการรวมจำนวนแล้วทำให้จำนวนเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ลูกสามารถบวกเลขอย่างง่ายได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่144

มาตรฐานกับเทคโนโลยี

เด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้ใช้ทักษะความคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) ในการ (1) วางแผนและค้นคว้าหาข้อมูล (2) บริหารโครงงาน (Project) (3) แก้ปัญหา (Problem-solving) และ (4) ตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสม เทคโนโลยีได้ช่วยหล่อหลอม (Foster) ทักษะเหล่านี้ผ่านผลิตภัณฑ์ (App) ต่างๆ อาทิ Showme

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่143

มาตรฐานกับเทคโนโลยี

ผู้ใดใช้เทคโนโลยีเป็นหนทางในการขยายความเชื่อมโยงระดับโลก (Global connection) ผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความก้าวหน้า ในขณะที่ผู้ใดไม่ใช้เทคโนโลยี ผู้นั้นมักลงเอยด้วยการเป็นแค่ผู้ชมการแสดงอยู่ข้างเวที บัดนี้ ได้ถึงเวลาของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) แล้ว จากการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional) ไปสู่การสอนในในคริสต์ศตวรรษใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่142

ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน

ทุกวันนี้ สภาพแวดล้อมของการศึกษากำลังเปลี่ยนไปในลักษณะที่มีครูปฐมวัยจำนวนมากขึ้น ที่พยายามสร้างความแตกต่างในการสอนเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนได้เรียนรู้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่141

ปิดช่องว่างความสำเร็จด้วยมาตรฐาน

ทุกวันนี้มีการอภิปรายกันมากมายในเรื่องช่องว่าง (หรืออุปสรรค) ความสำเร็จในการศึกษา ช่องว่างดังกล่าวคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เด็กบางกลุ่มรู้และสามารถปฏิบัติได้ กับสิ่งที่เด็กกลุ่มอื่นที่ด้อยโอกาส (เพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม) รู้และสามารถปฏิบัติได้ [ในสหรัฐอเมริกา เป็นความแตกต่างระหว่างเด็กผิวขาวกับเด็กผิวดำ ส่วนในประเทศไทย อาจเป็นความแตกต่างระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท หรือเด็กในชุมชนแออัดที่อยู่ตามหัวเมือง]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบภาพต่าง-1

ภาพเหมือน1

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน และต่างกัน (สี รูปร่าง)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตสิ่งที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน (สี รูปร่าง)
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งที่ต่างกันได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การตีสร้างวินัยได้จริงหรือ-ตอนที่2

มาตรฐานแกนร่วม

ในความเป็นจริงแล้ว การลงโทษทางกายต่อเด็ก เช่น การตี นั้นมีผลดีหรือผลเสียต่อความประพฤติของเด็กกันแน่ แต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคจะมีทัศนคติในเรื่องนี้แตกต่างกันไป เช่น ชาวอเมริกันและอังกฤษส่วนใหญ่ยังยอมรับการตีบุตรหลานได้ ส่วนในสวีเดนนั้น ก่อนมีการยกเลิกการลงโทษทางกายต่อเด็กในปี 1979 ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการตีเป็นสิ่งสำคัญในการอบรมสั่งสอนเด็ก แต่สิบเจ็ดปีหลังจากนั้น ในปี 1996 จำนวนของประชาชนที่เห็นด้วยกับการตีลดน้อยลงไปมาก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่140

มาตรฐานแกนร่วม

“การปรับหลักสูตร” (Curriculum alignment) คือกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่า สิ่งที่สอน (เนื้อหาของหลักสูตร) สอดคล้องกับมาตรฐาน (Standard) และการทดสอบ (Test) ที่วัดผลสำเร็จของเด็ก อันที่จริง หลักสูตรที่ดีควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มาตรฐานระบุว่า เด็กควรรู้อะไร และสามารถนำไปปฏิบัติได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การตีสร้างวินัยได้จริงหรือ-ตอนที่1

มาตรฐานแกนร่วม

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวจากวิดีโอไวรัลที่แม่ชาวอยุธยาตีลูกชายวัยห้าขวบอย่างรุนแรงเนื่องจากขายของที่ระลึกบริเวณหน้าวัดมงคลบพิตรไม่ได้ เหตุการณ์นี้ถูกผู้คนที่ได้ชมวิดีโอนี้ประณามเป็นอย่างมาก ตามมาด้วยคำถามว่า การที่ผู้ปกครองลงโทษลูกด้วยการตีนั้นเหมาะสมหรือไม่ และตีแค่ไหนจึงจะเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่139

มาตรฐานแกนร่วม

เว็นดี้ หลึบ (Wendy Loeb) ครูโรงเรียนบัฟฟาโล่ โกร๊ฟ (Buffalo Grove) ในรัฐอิลลินอยส์ ได้นำผลลัพธ์จากการประเมินผลสอบรายวันของเธอ ไปใช้ในการกำหนดว่าเด็กคนไหน มีปัญหาในการตั้งคำถาม 5W-1H (Who? What? When? Where? Why? และ How?) ซึ่งทำให้เธอสามารถวางแผนระดับและประเภทของการแก้ไข (Intervention) ที่เด็กแต่ละคนจำเป็นต้องได้รับ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่138

มาตรฐานแกนร่วม

ในตัวอย่างการสอนภาษา การอ่าน และวรรณกรรมระดับประถมศึกษาที่ 2 นั้น ความคิดสำคัญอาจได้แก่ การตั้งและตอบคำถาม 5W-1H (Who? What? When? Where? Why? และ How?) เพื่อแสดงความเข้าใจในรายละเอียดสำคัญของตำรา การเล่าเรื่องซ้ำไม่ว่าจะเป็น นิทาน (Fable) หรือตำนานที่เล่าต่อกันมา (Folktale) จากวัฒนธรรมต่างๆ แล้วสรุปใจความ (Central message) บทเรียน (Lesson) หรือจริยธรรม (Moral) และการสนองตอบของตัวละครต่อเหตุการณ์สำคัญและสิ่งท้าทาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคล็ดลับเตรียมสอบภาพเหมือน-1

ภาพเหมือน1

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน (สี รูปร่าง)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตสิ่งที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน (สี รูปร่าง)
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของหรือภาพที่เหมือนกันได้
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่137

มาตรฐานแกนร่วม

ในตัวอย่างการสอนภาษาและการอ่านระดับอนุบาล ความคิดที่สำคัญหลังจากได้รับการสนับสนุนจากครูปฐมวัย ได้แก่ การตั้งและตอบคำถามในเรื่องรายละเอียดที่สำคัญในเนื้อหาของตำรา (Text) การเล่าเรื่องราวของครอบครัว และการแยกแยะตัวละคร (Character) ฉากหลัง (Setting) และเหตุการณ์สำคัญในเนื้อเรื่อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่136

มาตรฐานแกนร่วม

มาตรฐานช่วยให้สาธารณชนสามารถคาดหวังความรับผิดชอบจากครูและโรงเรียน เพื่อให้แน่ใจว่า ครูจะไม่สามารถปฏิเสธว่า “ฉันได้สอนการอ่านให้นักเรียนแล้ว” เพราะคำถามใหม่จะเป็น “นักเรียนได้เรียนอะไรแล้ว?" แต่คำถามที่สำคัญกว่านั้น ก็คือ “แล้วนักเรียนได้เทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) กับความสามารถในการอ่านของเด็กๆ รุ่นราวคราวเดียวกันอย่างไร?”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

 • อันดับ ชื่อ คะแนน
 • 1 ปวันนพัช โรจนบุญธรรม* 679
 • 2 พชรพร ธำรงเดชากุล* 602
 • 3 ด.ญ.บาจิกา กาลลินกิล* 568
 • 4 หฤษฎ์ ลือประสงค์จิตร* 546
 • 5 วรรณรดา แสนดี* 506
 • 6 ณัฐวิภา สุวรรณ์เศวต* 475
 • 7 จารุทัศน์ จารุศักดิ์วงศ์* 443
 • 8 ด.ช.รณกร มิ่งสุข* 371
 • 9 ปพิชญา มาลากุล* 360
 • 10 ด.ญ.สิรินธรัตน์ ปุณณะรัตน์* 330
 • 11 ด.ช.ดลพัฒน์ บำเหน็จ* 328
 • 12 กัญญาภัค จีมกลาง* 322
 • 13 ด.ช.สิรวิชญ์ ภู่อมร* 296
 • 14 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว* 281
 • 15 เด็กหญิงมนสิชา กาญจนปทุม* 265
 • 16 ภาคิน ภคโชติพงศ์* 261
 • 17 ด.ช.ณภัทร คชประเสริฐ* 260
 • 18 ทยากร ภัทรกรนันท์* 260
 • 19 กิตต์พิชญะ ยอดประดิษฐ์* 257
 • 20 ดญ.สุภิลักษณ์ นวมงคลชัยกิจ* 234
 • 21 วชิรญาณ์ พันธุ์อุโมงค์* 231
 • 22 ภูรินทร์ นวลบุญ* 228
 • 23 kunkun26* 223
 • 24 กัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต์* 221
 • 25 ด.ญ.อมรวรรณ เชียงทอง* 213
 • 26 ด.ช.ธนพนธ์ วังจันทร์* 212
 • 27 กชกมล วัชรศศิภา* 211
 • 28 ด.ญ.มิ่่งณภัทร มิ่งมีชััย* 209
 • 29 bite1251* 207
 • 30 Suttinan Krurlao* 199
 • 31 อชิระ คงคาลัย* 198
 • 32 ธกานต์ ทองพัดภู่* 195
 • 33 ด.ช.กิตติชานน บุพพารัมณีย์* 191
 • 34 Thanchanok* 190
 • 35 อนันท์ชลี ไตรพงศ์สุวรรณ* 189
 • 36 ไวภพ กวีดำรงพัฒนา* 187
 • 37 ณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน* 175
 • 38 รชิตา รชตธรรมกุล* 169
 • 39 ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร* 167
 • 40 เด็กหญิงวริญญา บุญสูงเนิน* 167
 • 41 เด็กหญิงธนภร คงเจริญชัย* 166
 • 42 ด.ญ.อชิสยาณ์ เอนชัย* 161
 • 43 พชรมนต์ กิจวัตร* 159
 • 44 ด.ช.กมลภพ เหมทานนท์* 158
 • 45 พิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล* 156
 • 46 ด.ช.วิชญ์สิณ วิเศษสินธพ* 156
 • 47 ด.ญ.กานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ* 152
 • 48 nattaphat* 147
 • 49 ด.ญ.พิชญาภัค กรัพณานนท์* 145
 • 50 ลัทธิชัย บุบผา* 144
 • 51 ด.ญ. รุจีญภา เกียรติมาลาวงศ์* 143
 • 52 ปารวีร์ รักษาพุทธ* 141
 • 53 เด็กหญิงฌาณิกา นิยมพันธุ์* 139
 • 54 อมิลลดา บุตรน้ำเพ็ชร* 136
 • 55 ด.ช.กัญพัชร บุตรดี* 131
 • 56 อมลณัฐ โกฏิชนม์* 130
 • 57 อัคราณัฏฐ์ วีรพลิน* 130
 • 58 ด.ญ.ปาณิสรา ทุริยานนท์* 126
 • 59 เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์* 125
 • 60 ด.ญ.ปราณปริยา ลิปภานนท์* 120
 • 61 ด.ช.บวรวิชญ์ แสงสว่าง* 115
 • 62 ทิพยปภา ทิพย์ชัย* 114
 • 63 เด็กหญิงปภาวรินทร์ นะคะรังสุ* 112
 • 64 subsirirach* 112
 • 65 ด.ญ.นภาวีร์ ประมงกิจ* 111
 • 66 อรณิชา ประชุมชน* 110
 • 67 sirikul* 110
 • 68 ณฐภัทร เอื้อทัดทาน* 109
 • 69 เธียรวัชร ชมภูนุช* 109
 • 70 เด็กชายสินธุชา สองเมืองสุข* 107
 • 71 รัฐวิทย์ ไชยเสน* 107
 • 72 ด.ญ.ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ* 106
 • 73 sangrat* 106
 • 74 annie.bua.3* 101
 • 75 ด.ญ.ศิรภัสสร หิรัญรังษี* 100
 • 76 worachet muandao* 98
 • 77 พงศพัศ คงทอง* 98
 • 78 วิรัลพรรดิ์ ฤทธิ์สุทธิเชษฐ* 96
 • 79 yakusa-9* 93
 • 80 นิชชิตา ตั้งสถาพร* 91
 • 81 อติรัณณ์ อุ่นแก้ว* 89
 • 82 ORAPIM TANTAYAPIROM * 88
 • 83 ณัฐณิชา ผาสุกใจรุ่งเรือง* 87
 • 84 ธัญเทพ เอียดแก้ว* 87
 • 85 พีรวิชญ์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย* 85
 • 86 ชนันธร สมัครการ* 83
 • 87 modem* 82
 • 88 เด็กหญิงอรัญญา อมรศักดิ์สวัสดิ์* 81
 • 89 อลิสสา เคอร์เนอร์* 81
 • 90 zenchan* 81
 • 91 กุลโรจน์ คำมุงคุณ* 77
 • 92 AllGreenTree* 76
 • 93 khun.leelanimit* 75
 • 94 พสุ จุลศิริกุล* 73
 • 95 เตชินท์ โรจน์ขจรนภาลัย* 72
 • 96 ปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล* 71
 • 97 ณัฐนรี ศรีพล* 69
 • 98 sirikarn2* 65
 • 99 ด.ญ.ฟ้าใส เตชะพูลผล* 64
 • 100 ธีทัต ฤทธิโสม* 63
 • 101 สุรภา สุกิจจานนท์* 62
 • 102 bloom.nakrub* 60
 • 103 กันต์ธี ยงวณิชย์* 59
 • 104 Ryu San* 59
 • 105 ด.ช. วีรวิชญ์ ศึกษ์สมรรถ* 59
 • 106 อติภา เกื้อกูลสถาพร* 56
 • 107 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์* 56
 • 108 ปณิธิ ใจน้อย* 55
 • 109 ด.ญ.จีรพัชร อัมพร* 54
 • 110 เด็กหญิงพลอยชนก เติมสุข* 52
 • 111 sirimom2mm* 51
 • 112 วรณัฐ มุ่งวิริยะ* 50
 • 113 ด.ญ.ธัญกร กุมไธสง* 50
 • 114 ภัทรธร นิลกานุวงศ์* 49
 • 115 ดช.บรรณวัชร พัฒนาอิทธิกุล* 47
 • 116 บุณณดา หมื่นน้อย* 46
 • 117 อภิรักษ์ วิวรรธนาภิรักษ์* 46
 • 118 วชิรวิทย์ นาราศิริฤกษ์* 45
 • 119 อาชวิน ลีลาวรมณี* 43
 • 120 วริศรา ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย* 43
 • 121 ณัฐชา วงษา* 43
 • 122 รัฐธรรมนูญ ปานรักษา* 42
 • 123 ด.ญ.สุภาวินีย์ แซ่จิว* 42
 • 124 moewsprite* 40
 • 125 พิมพ์มาดา แสงทอง* 40
 • 126 ขวัญชนก สุวรรณ* 39
 • 127 ดญ อชิภา คูณสวัสดิกูล* 38
 • 128 ด.ช.ฐิตะวัน เลขะการณ์* 37
 • 129 jibtong.rapipong* 35
 • 130 sanhanat* 34
 • 131 ด.ญ พิมพิศา ชัยลิ้นฟ้า* 34
 • 132 ภูรินท์ ทองนาค* 33
 • 133 เด็กชายจักรพัฒน์ จิตตเสถียร* 33
 • 134 Karun3415* 33
 • 135 นภาพร ลี่ดำรงวัฒนากุล* 31
 • 136 โชติกา สังข์แก้ว* 31
 • 137 kanok* 31
 • 138 ด.ช.ณพรรฒ แซ่จิว* 31
 • 139 sitthan999* 30
 • 140 พิชญธิดา โชชื่น* 30
 • 141 ดญ.พิมพ์ลภัทร สัจวรรณ์* 27
 • 142 ปารวีร์ รักษาพุทธ* 27
 • 143 นภาศิริ เพ็ชรศิริ* 27
 • 144 พรนัชชา รัตนวารี* 26
 • 145 ด.ช. จิรทีปต์ อิสระพิทักษ์กุล* 25
 • 146 ธีรวิชญ์ สุชุ่ม* 25
 • 147 บุณณดา หมื่นน้อย* 25
 • 148 givekea* 25
 • 149 ชญานุช มิตรช่วยรอด* 24
 • 150 ด.ช.ธนธรณ์ มีสวาทนอก* 24
 • 151 ธรรมนิตย์ ฉิมพิบูลย์* 23
 • 152 plamza50* 23
 • 153 กีรติ มะเหศวร* 22
 • 154 รัชชาพงษ์ กองสุข* 22
 • 155 porsche* 22
 • 156 kunlachart.jumjim* 22
 • 157 จิรัชญา เอี่ยมสำอางค์* 20
 • 158 Tancanokpojid* 20
 • 159 ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์* 20
 • 160 soda* 20
 • 161 ชัชชกร อินทร์อ๋อง* 19
 • 162 ด.ช.กฤตนัย กาละปักษ์* 19
 • 163 kitpitchaya.lebin* 19
 • 164 pichchanakarn kaewkongsri* 18
 • 165 ryusei.khiwnang* 17
 • 166 พอดี ล้วนจำเริญ* 17
 • 167 ชวนากร ปุญญสิทธิกร* 17
 • 168 ธนกฤต หุ้นย่อง* 16
 • 169 Tamonwan* 16
 • 170 ด.ช.มหานที จันทร์แดง* 15
 • 171 ด.ญ.ศุภนุช กิตอำนวยพงษ์* 15
 • 172 นัทธมน แซ่ตั้ง* 15
 • 173 mymy* 15
 • 174 mayuree.eve* 15
 • 175 กชนันท์ ชุมฤทธิ์* 14
 • 176 Aida* 14
 • 177 เด็กชายวิษณุ เป้าอินทร์* 14
 • 178 กรวิชญ์ ไทรงาม* 13
 • 179 jamesza50* 12
 • 180 Cananyatammaji* 12
 • 181 kantrang* 12
 • 182 Khunnapat Phannikorn* 12
 • 183 เตชินท์ โรจน์ขจรนภาลัย* 11
 • 184 Jibkha* 11
 • 185 center* 11
 • 186 Hanchai Suwannarang* 11
 • 187 ryder* 10
 • 188 เด็กชายภัทรกร อยู่ศิริ* 10
 • 189 ชญาดา ไกรนรา* 10
 • 190 วราวุธ ศิริพานิช* 10
 • 191 Rachapol Choomai* 10
 • 192 ปาณิสรา อยู่รอง* 9
 • 193 chutima_sm* 9
 • 194 ณัฐกฤตา ภูมิประเสริฐ* 9
 • 195 เด็กชายสุกฤษฎิ์ อ่ำรอด* 9
 • 196 ด.ญ. ปาณิสรา อายุเจริญ* 9
 • 197 pawat jongvattanasiri* 9
 • 198 nuttanonsuwan* 9
 • 199 ภาภัสสร คงอินทร์* 8
 • 200 chitposit.apichotepan* 8
 • 201 ปรมัตถ์ พุ่มเล่ง* 8
 • 202 ธรรมโชติ วงษ์ชัย* 7
 • 203 เด็กหญิงหยาดทิพย์ เทพคง* 7
 • 204 wattaya* 7
 • 205 baiaim* 7
 • 206 naoka.phongdussakornkamjai* 6
 • 207 ดนุเดช วรรณรักษ์* 6
 • 208 tanutmaha* 6
 • 209 อนาวิล ศรีสวัสดิ์* 6
 • 210 ณัฐกุลลวดี แตะแอ* 6
 • 211 สิรวิชญ์ รักษารักษ์* 6
 • 212 ด.ญ. นิศากานต์ บุญประเสริฐ* 5
 • 213 opor_opor* 5
 • 214 thida.nakawanichwechasit* 4
 • 215 Gam_Aticha* 4
 • 216 nazaree.rif* 4
 • 217 ณฐา นานาศิลป์* 4
 • 218 music4708* 4
 • 219 Hiuwai* 3
 • 220 khobkhun2/1krub* 3
 • 221 wasana.mm* 3
 • 222 kittimaicez* 3
 • 223 parm* 3
 • 224 Vachiraporn V * 2
 • 225 auksarin* 2
 • 226 tomcs* 2
 • 227 khunnooch* 1
 • 228 ชวนากร ปุญญสิทธิกร* 1
 • 229 chain* 1
 • 230 penpimol.piangkaeo* 1
 • 231 tehciw* 0
 • 232 ศิราวิชญ์ ศศิธรสุริยโชติ* 0
 • 233 nongaor14* 0
 • 234 asmaa.pathan.142* 0
 • 235 ด.ช. นิธิศ ผลโยธิน* 0
 • 236 charn* 0
 • 237 พัทธ์ธีรา โพธิ์นาค* 0
 • 238 ด.ช.ชยพล ผลโยธิน* 0
 • 239 tommi.Int* 0
 • 240 ธนกร กระต่ายจีน* 0

 • อันดับ ชื่อ คะแนน
 • 1 เตชินท์ โรจน์ขจรนภาลัย 401
 • 2 นัฎฐพัชร์ สิงห์โตทอง 261
 • 3 ด.ญ.ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ 231
 • 4 ปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล 171
 • 5 ปารวีร์ รักษาพุทธ 48
 • 6 บุณณดา หมื่นน้อย 44
 • 7 ด.ญ.ปราณปริยา ลิปภานนท์ 19
 • 8 ภัทรธร นิลกานุวงศ์ 0

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน
bawornwit kunnapat tanatorn tanaporn2 sirikarn2 Styleamp