ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์

ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ (Creative Interaction) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่นำมาใช้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยองค์รวม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ประ กอบด้วย การสบสายตา วาจาสร้างสรรค์ และสัมผัสที่อบอุ่น ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ปราศจากความกดดัน หรือภาวะความตึงเครียด บรรยากาศที่เกิดความประทับใจ และรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายได้ ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์ ได้แก่ การใช้ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งการสบสายตา การพูดจาอย่างสร้างสรรค์ และการสัมผัสด้วยความรักและอบอุ่น จะทำให้เด็กมีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเอง นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงและยืนยาว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านแบบภาษาธรรมชาติ

การสอนอ่านแบบภาษาธรรมชาติ (Reading Teaching by using whole language approach) หมายถึง แนวคิดที่เชื่อว่า การอ่าน คือการสร้างความหมายโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์เดิมของผู้อ่านแต่ละคน สิ่งที่ได้รับการชี้แนะ และการตรวจสอบความหมายของสิ่งที่อ่าน การสอนเด็กอ่านหนังสือเป็นที่สนใจ เนื่องจากการศึกษาแนวใหม่พบว่า การอ่านสามารถส่งเสริมเด็กได้ตั้งแต่ก่อนเด็กเข้าโรงเรียน โดยครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการปูพื้นฐานให้เด็ก และเมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียน ครูคือผู้มีบทบาทสำคัญต่อเนื่องไป เพื่อให้เด็กสามารถใช้การอ่านเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ปัจจุบันการสอนอ่านในประเทศไทยจะให้ความสนใจการสอนอ่านอย่างเข้าใจ ทั้งนี้เนื่องจาก การศึกษาจะอาศัยการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญ และการ ศึกษาวิจัยทุกสาขาพบว่า เด็กที่ประสบความสำเร็จจะมีนิสัยรักการอ่าน การสอนอ่านจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เด็กที่อ่านหนัง สือเก่ง เพราะเด็กเข้าใจสาระเรื่องราวที่เขาอ่านมากกว่าการที่ออกเสียงเป็นคำๆอย่างไม่รู้ความหมาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย

การบ้านสำหรับเด็กปฐมวัย (Homework for Young Children) หมายถึง แบบฝึกหัดหรือชิ้นงานที่ครูปฐมวัยออก แบบ เพื่อมุ่งให้เด็กได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับภาษา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และการสร้างเสริมลักษณะนิสัย โดยแบบฝึกหัดที่จัดให้จะมีเนื้อหาสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละวัน หรือภาระงานที่ครูมอบหมายให้เด็กปฐมวัยนำกลับ ไปทำที่บ้าน ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม หรือสิ่งที่จะต้องไปจัดเตรียม จัดหา อาจเป็นวัตถุสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งแบบฝึกหัดหรือภาระงานทั้งหมดที่ครูมอบหมายให้กับเด็ก จะได้รับการติดตามประเมินว่า เด็กมีความก้าวหน้า และมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด อีกทั้งการมอบหมายการ บ้านให้เด็กไปทำที่บ้าน จะเน้นการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้สอนเด็ก ผู้ให้กำลังใจเด็ก ผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเด็ก เพื่อให้เด็กประสบความสำเร็จในการทำการบ้านแต่ละครั้ง และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การสนทนาเชิงบวก

การสนทนาเชิงบวก (Positive conversation) หมายถึง การพูดคุยโดยใช้คำพูดที่ดีและสร้างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ที่เราสื่อสารด้วย การใช้คำพูดในเชิงบวกช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้ซึ่งกันและกัน ทำให้คู่สนทนารู้สึกประทับใจ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกมั่นใจ และไว้วางใจต่อกันได้ > โดยเฉพาะการใช้คำพูดในเชิงบวกของครู พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งตรงข้ามกับการสนทนาเชิงลบ ซึ่งเมื่อพูดแล้วจะไปทำลายความรู้สึกหรือบั่นทอนสภาพจิตใจของเด็ก ทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น หรือเกิดภาวะความเครียดขึ้นในจิตใจ ความรู้สึกว่าได้รับความบาดเจ็บในส่วนลึกของจิตใจ ไปสกัดกั้นการเจริญงอกงามทาง ด้านการคิดและสติปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาเด็กฝาแฝด

เด็กฝาแฝด (Twins) คือ เด็กที่เกิดมาพร้อมกับพี่ชาย พี่สาว น้องชาย หรือน้องสาว ในเวลาไล่เลี่ยหรือพร้อมกัน ทั้งนี้เพราะพวกเขาอาจเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกัน หรือต่างใบ แต่ในเวลาเดียวกัน หากเด็กมีหน้าตาเหมือนกัน มีเพศเดียวกัน และมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ย่อมแสดงว่าเป็นฝาแฝดอันเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกัน หรือเป็นแฝดเหมือน (Identical Twin) โดยไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว จะแยกออกจากกันภายใน 2 สัปดาห์ และกระบวนการแบ่งเซลล์ของเด็กในครรภ์เป็นไปอย่างปกติ ส่งผลให้เด็กแยกจากกันโดยสมบูรณ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกร้องอาละวาด

การร้องอาละวาด (Temper Tantrums) คือ การตอบโต้ของเด็กโดยทั่วไป เมื่อถูกขัดขวางอิสรภาพในการกระทำสิ่งที่ต้องการ หรือการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลักษณะการแสดงอารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นในทันทีทันใด โดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า การร้องอาละวาดไม่ได้เป็นเพียงการกระทำเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะเกิดจากการขาดทักษะในการสื่อสารของเด็ก รวมถึงตัวเด็กเองยังไม่เคยเรียนรู้การแสดงออกซึ่งอารมณ์โกรธในลักษณะอื่น การร้องอาละวาดนั้นเป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในเด็ก เพราะถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็ก โดยสัดส่วนเด็กที่มีภาวะร้องอาละวาดนั้น คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนเด็กปกติทั้งหมด ทั้งนี้ การร้องอาละวาดของเด็กมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 30 วินาทีถึง 2 นาที และจะมีความรุนแรงมากที่สุดในช่วง 30 วินาทีแรก โดยจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม การร้องอาละวาดก็อาจกินระยะเวลานานกว่า 15 นาที เกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเด็กอาจแสดงพฤติกรรมการทำร้าย ทุบตี กัด หรือหยิกทั้งตนเองและผู้อื่น ซึ่งการร้องอาละวาดในลักษณะนี้มักเป็นอาการบ่งบอกถึงปัญหาทางสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเด็ก แม้ว่าปัญหาการร้องอาละวาดมักจะเกิดก่อนเด็กอายุ 2 ขวบ หรือเป็นช่วงที่เด็กเริ่มทดลองสื่อสารกับผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของตามที่ต้องการ และมักจะหายไปเมื่ออายุได้ 4 ขวบ แต่ในเด็กบางราย ลักษณะการร้องอาละวาดจะติดตัวต่อไปอีก จนแม้กระทั่งก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง และครูจึงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น กับเด็ก เพื่อแทนที่การร้องอาละวาด ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลหนึ่งก้าวพ้นช่วงวัยเด็กไปแล้ว ถึงกระนั้น หากปัญหามีความรุนแรงมากผิดปกติ การรับการวินิจฉัยและขอคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรง ย่อมสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริง อันจะนำไปสู่ทางออกที่ดีได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Activity for Reading Skill) หมายถึง การกระทำต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินที่จะอ่าน เกิดความมุ่งมั่นที่จะอ่าน และอ่านจนเป็นนิสัย ทั้งนี้ การอ่านหนังสือเป็นทักษะสำคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพราะการอ่านหนังสือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราได้เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อคนเราอ่านหนังสือจะเกิดความสามารถสร้างความรู้ อารมณ์ จินตนาการ และ ความเพลิดเพลิน การที่เด็กจะเกิดทักษะการอ่านหนังสือได้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ

พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior) หมายถึง การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่ปรากฏให้เห็นได้ในวัยเด็ก เช่น การเล่นสัมผัสและสำรวจอวัยวะเพศ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเพศ การเลียนแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ การแสดงความสงสัยและถามคำถามเรื่องเพศ รวมถึงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การอยากเห็นคนเปลือย หรืออยากเปลือยให้ผู้อื่นเห็น การแสดงพฤติกรรมทางเพศในวัยเด็กเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน บางพฤติกรรมเป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กจะต้องผ่านการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ขณะที่บางพฤติกรรมอาจเป็นปัญหาหากไม่อยู่ในขอบเขตที่ควร หรือไม่ได้รับการเรียนรู้ และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กจนถึงวัย รุ่น เด็กแต่ละคนจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบที่ต่างกันออกไป บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้ว่าเด็กแสดงพฤติกรรมทางเพศนั้นกับเพื่อน และเกิดความสงสัยว่าพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานั้น เกิดจากสาเหตุใด เหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ หรือสิ่งที่เด็กแสดงออกมานั้นเป็นผลมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เช่น การถูกใช้ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย (The exercise for Young Children) หมายถึง สิ่งที่ครูปฐมวัยมอบหมายให้เด็กปฐมวัยทำ เพื่อฝึกฝนให้เด็กเกิดทักษะและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านต่างๆ โดยให้เด็กได้ฝึกฝนในเนื้อหาสาระที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและความชำนาญ และควรเป็นการฝึกฝนที่เด็กสามารถนำสิ่งที่ฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดให้เด็กปฐมวัยทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้านต่างๆ เป็นไปตามวัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ดังนั้น การทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วในสาระหรือทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดทำหรือเลือกแบบฝึกหัดควรคำนึงถึงหลักของพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก และให้คำนึงว่า การบังคับให้เด็กทำแบบฝึกหัดโดยไม่คำนึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ ความต้องการและความสนใจของเด็ก ย่อมทำให้เด็กเกิดความเครียดและมีผลต่อการพัฒนาเด็กโดยรวมในอนาคตต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

สอนลูกให้รักชาติ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Love of nation, religion and king) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เด็กที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเป็นเด็กที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกก้าวร้าว

ลูกก้าวร้าว

พฤติกรรมความก้าวร้าว (Aggressive Behavior) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่ทำร้ายหรือมุ่งทำร้ายผู้อื่น ซึ่งหมายรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวร้าวทางวาจา การกลั่นแกล้ง การต่อสู้ ทำร้ายร่างกาย ปล้น ข่มขืน และฆาตกรรม เป็นต้น ซึ่งความก้าวร้าวนั้นสามารถปรากฏได้ในหลายรูปแบบ และมักจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องความมีน้ำใจ

สอนลูกเรื่องความมีน้ำใจ

ความมีน้ำใจ (Kindness) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและการกระทำที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความเป็นปกติสุข เพราะผู้ที่มีน้ำใจคือ ผู้ที่จิตใจที่ดีงาม มีความรัก ความปรารถนาดี และกระทำสิ่งที่ดีงาม การอบรมขัดเกลาเรื่องความมีน้ำใจให้แก่เยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เขาเติบโตเป็นคนดีได้ตามที่สังคมคาดหวัง ทั้งนี้ การพัฒนานิสัยที่ดีเป็นสิ่งที่พ่อแม่และครูจะต้องตระหนักถึงความสำคัญที่จะอบรมขัดเกลาให้ลูกปฏิบัติตามได้ดีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและสามารถเติบโตเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สังคมได้ การอบรมบ่มนิสัยเรื่องความมีน้ำใจนั้นเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันในสังคม โดยเฉพาะครอบครัวและโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมทางสังคมให้แก่เด็ก เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องความมีน้ำใจได้จากการเลียนแบบผู้ใหญ่กระทำ และหากการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เด็กเห็นคุณค่าของการมีน้ำใจ เด็กจะเกิดความพอใจและพร้อมที่จะกระทำที่แสดงความมีน้ำใจ ซึ่งการที่เด็กจะประพฤติและปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้ำใจนั้นจะเกิดจากการที่เขาได้รับความรักและความอบอุ่น ได้รับความมีอิสระที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กเสียก่อน เมื่อเด็กเกิดความสุข เขาจะยินดีที่จะกระทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน

สัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน

สัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน (The Emblem of Countries in Asian) หมายถึง ลักษณะหรือสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งได้แก่ ลักษณะของธงชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ อาหารการกิน ดอกไม้ประจำชาติ ศาสนา ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สามารถรับรู้ได้ว่าคนในแต่ละชาติมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าคนในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างต่างกันหรือเหมือนกันในด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ การแต่งกาย ลักษณะของธงชาติ อาหารการกิน ทั้งนี้เด็กจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้อย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ภาษาแรกเริ่ม

ภาษาแรกเริ่ม

ภาษาแรกเริ่ม (Emergent Literacy) หมายถึง พฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยหรือการรู้หนังสือของเด็กก่อนที่จะเด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านการพูด การอ่าน การเขียนเป็นไปตามขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาแรกเริ่มให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การเรียนรู้ภาษาแรกเริ่ม (Emergent Literacy) หรือการเรียนรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยจะอาศัยความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนการรับรู้และการตระหนักถึงความมุ่งหมายในการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความหมายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยการที่เด็กจะแสดงพฤติกรรมทางการอ่านขั้นต้นและการเขียนขั้นต้นทีละเล็กทีละน้อยก่อนการอ่านการเขียนอย่างเป็นทางการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องความร่วมมือ

สอนลูกเรื่องความร่วมมือ

ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง การทำงานร่วมกับคนอื่น ช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจเพื่อให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ความสำเร็จในการทำงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นของคนเรา จะอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความร่วมมือ เนื่องจากคนเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคม แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีความสัมพันธ์กันและกัน ทั้งความเป็นบุคคล ครอบครัว ชุมชน การกระทำของคนเรามีผลต่อตนเองและต่อสังคม เมื่อคนเรามีความร่วมมือกันย่อมมีประโยชน์แก่สังคม ที่จะเกื้อกูลให้เกิดความสงบสุขในสังคม จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องอบรมสั่งสอนให้เด็กมีพื้นฐานความประพฤติกรรมเรื่องความร่วมมือตั้งแต่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกขี้อาย

ลูกขี้อาย

ปัญหาเด็กขี้อาย (Shyness Problems in Children) หมายถึง เด็กที่มีอาการเก็บเนื้อเก็บตัว ขาดความมั่นใจในการแสดงออก พบปะ พูดคุย และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ช้ากว่าคนอื่นๆ จึงพยายามหลบเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างหรือหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกติดโทรทัศน์

ลูกติดโทรทัศน์

ปัญหาเด็กติดโทรทัศน์ (TV Addiction) หมายถึง การที่เด็กติดพันกับความบันเทิงในการดูโทรทัศน์โดยใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวัน จนได้รับผลกระทบต่อการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ต้องการดูมากเกินไป เมื่อไม่ได้ดูก็จะหงุดหงิด โมโหง่าย ทั้งนี้ การดูโทรทัศน์ถือได้ว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาดูโทรทัศน์ของเด็ก หรือการที่เด็กดู หรือได้รับข้อมูลจากโทรทัศน์ สิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครองควรตระหนักเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ของลูกก็คือ โทรทัศน์ให้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างแก่เด็ก เด็กในวัยต่างๆ ควรดูโทรทัศน์ได้วันละกี่ชั่วโมง รวมทั้งผลกระทบเกี่ยวกับความรุนแรง และเรื่องทางเพศ และอิทธิพลของสื่อโฆษณา ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ยิ่งเด็กดูโทรทัศน์มากขึ้น เวลาที่เด็กควรนำไปทำการบ้าน หรือเรียน หรือทำสิ่งอื่นที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทักษะทางสังคม หรือกิจกรรมการออกกำลังกายก็จะยิ่งลดลง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเพื่อน

สอนลูกเรื่องเพื่อน

เด็กสนใจที่จะต้องการมีบุคคลอื่นตั้งแต่วัยทารกแล้ว และจะพัฒนาการความต้องการมีเพื่อนมาตามลำดับวัย ความต้องการมีเพื่อนของเด็กจะแสดงออกและปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ด้วยการเป็นคนดี เด็กๆจึงควรได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และครู เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามและที่ควรปฏิบัติ บนพื้นฐานของศีลธรรม ประเพณี ค่านิยมของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ส่งผลการมีเพื่อนของเด็กพัฒนาต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องความตระหนักรู้ทางสังคม

สอนลูกเรื่องความตระหนักรู้ทางสังคม

ความตระหนักรู้ทางสังคม (Social Awareness) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการแสดงออกถึงการรับรู้เกี่ยวกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม การแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ทางสังคมควรเริ่มจากเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่เรื่องราวที่ไกลตัวออกไป และควรเน้นการเรียนรู้จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ การเรียนรู้ความสัมพันธ์กับบ้าน ความสัมพันธ์กับโรงเรียน ความสัมพันธ์กับชุมชน และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน