วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่172

เด็กกับสภาพแวดล้อม

ทุกวันนี้ เด็กจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง (Urban) ด้วยสถานที่ที่คับแคบ แยกตัวออกจากธรรมชาติ และใช้เวลาไม่น้อยอยู่ต่อหน้าเครื่องรับโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ หรือยึดติด (Glued) กับไอโฟน (iPhone) และ ไอแพด (iPad) ดังนั้น จึงควรจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ และกิจกรรมนอกบ้าน (Outdoors) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา (Ecology)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่171

การสอนให้คิดเป็น

ต่อไปนี้เป็นคำที่บอกเป็นนัย (Cue) ของคำถาม บนพื้นฐานของการแยกประเภท (Taxonomy) การรับรู้ (Cognitive) โดยเบ็นจามิน บลูม (Benjamin Bloom)

  1. ความรู้ (Knowledge) – ทำรายชื่อ (List) บอก อธิบาย ค้นหา แสดง ติดฉลาก รวบรวม ตรวจสอบ ทำเป็นตาราง กล่าวอ้าง (Quote) เอ่ยชื่อ ใคร? เมื่อไร? ที่ไหน? และขยายความ
  2. ความเข้าใจ (Comprehension) – สรุป สาธยาย แปรผล (Interpret) เปรียบเทียบ พยากรณ์ สัมพันธ์ (Associate) แยกแยะ (Distinguish) ประมาณการ (Estimate) บอกความแตกต่าง (Differentiate) และอภิปราย
  3. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่170

การสอนให้คิดเป็น

การใช้เหตุผล (Reasoning) เป็น 1 ใน 6 R ของโปรแกรมของเด็กปฐมวัย นักการศึกษา เชื่อมั่นว่า ถ้าเด็กสามารถคิดเป็น ก็จะมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful) ในหลักสูตรเนื้อหาวิชา (Subject-matter) ความเข้มข้น (Rigor) และความท้าทาย (Demand) ในที่ทำงาน (Workplace) และ [ความท้าทาย] ในชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่169

สังคมศึกษาประถมต้น

อำนาจและธรรมาภิบาล – การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน ต้องอาศัยการประนีประนอม และการเข้ากันได้กับผู้อื่น ครูประถมศึกษาปีที่ 1 แจ๊คกี้ เอโอชิ (Jacki Aochi) เชื่อมั่นว่า เธอควรจะปัน (Share) อำนาจกับเด็ก และสามารถบรรลุจุดประสงค์นี้ โดยการสอนวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict resolution) นอกจากนี้ เธอยังเรียกประชุมเช้า (Morning meeting) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน โดยที่ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในแต่ละส่วน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่168

สังคมศึกษาประถมต้น

ผู้คนและสิ่งแวดล้อม – สถานที่ในท้องถิ่น อาทิ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และศูนย์ประวัติศาสตร์ เป็นทรัพยากรที่วิเศษสำหรับการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้คน สถานที่ และสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น หอศิลป์แอลลัน เม็มโมเรียล (Allen Memorial Art Museum) ในเมือง Oberlin รัฐโอไฮโอ้ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิฟรีแมน (Freeman Foundation) ในโครงการระดมทุน เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาศิลปะเอเชีย (Asian Art Educational Outreach Funding Initiative) โดยได้พัฒนาโปรแกรมการศึกษาศิลปะเอเชียสำหรับครูและนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่167

สังคมศึกษาประถมต้น

วิชาสังคมศึกษา (Social study) เป็นบูรณาการของสังคมศาสตร์ (Social sciences) และมานุษยวิทยา (Humanities) เพื่อส่งเสริม “สมรรถนะ” ของชุมชน (Civic competency) จุดประสงค์หลักของสังคมศึกษา คือการช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผล เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public good) ในฐานะพลเมือง (Citizen) ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย (Diverse) ในโลกที่ต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependent)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่166

ศิลปะประถมต้น

ในปัจจุบัน การสอนวิชาศิลปะ ได้รับการออกแบบ (Design) เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และทักษะของเนื้อหา จาก 4 สาขาวิชาด้วยกัน กล่าวคือ ดนตรี การเต้นรำ ศิลปะ และการละคร (Theater) แต่ละสาขาวิชาประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) แนวความคิด (Concept) และหัวเรื่อง (Theme)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่165

วิทยาศาสตร์ประถมต้น

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ (Scientific fair) ทำให้เด็กสามารถทำงานวิทยาศาสตร์ (Scientific work) ได้อย่างอิสระในขณะที่ร่วมมือ (Collaborate) กับครู สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) โครงงาน (Project) วิทยาศาสตร์ ยังสนับสนุนให้เด็กได้คิดเชิงวิทยาศาสตร์ ทำตัวเหมือนนักวิทยาศาสตร์ และสำรวจการแก้โจทย์วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน (Complex)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่164

วิทยาศาสตร์ประถมต้น

ในการมุ่งเน้นระดับชาติ (National emphasis) เรื่องการสอนเด็กในวิชาวิทยาศาสตร์ มักมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ครูใช้เวลามากหรือน้อยเกินไปในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยโต้แย้งว่า เด็กควรได้รับการสอน และโอกาสการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพสูง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่163

คณิตศาสตร์ประถมต้น

  • ให้โจทย์จากโลกที่เป็นจริง (Real world) ซึ่งมีความหมายต่อเด็ก – เด็กจะเข้าใจตัวเลขได้ดีกว่า ถ้า “แทน” (Represent) ตัวเลขด้วยสิ่งของที่จับต้องได้ (Physical) ไม่ว่าเด็กกำลังพูดถึงเป็ด 14 ตัว ลูกแก้ว 32 ลูก หรือเพื่อน 7 คน ตัวเลขทุกตัวมีความหมาย ลองให้โจทย์แก่เด็กที่แสดงการ “แทน” ด้วยสิ่งของ แล้วถามลักษณะนาม ของหน่วยเฉพาะของรายการ (Item unit) ในการนับ จะพบว่า โลกนี้เต็มไปด้วยตัวอย่างที่ง่ายต่อการใช้ จึงควรใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์และช่วยให้เด็กสามารถผูกสัมพันธ์ (Relate) กับสิ่งที่เขาเรียนรู้
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่162

การอ่านตามคำแนะนำ

ครูประถมต้น เริ่มมีการเน้นย้ำกันใหม่ (Re-emphasize) ให้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นส่วนสำคัญของประถมศึกษาตอนต้น ควบคู่ไปกับการอ่านได้รับการใส่ใจระดับชาติ (National attention) จนบางคนเรียกวิชานี้ว่า “คณิตศาสตร์แนวใหม่” (New mathematics) ซึ่งเน้นย้ำกิจกรรมที่ลงมือทำ (Hands-on) การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นกลุ่ม (Group work and Teamwork)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่161

การอ่านตามคำแนะนำ

ครูประถมต้นควรสอนการอ่านตามคำแนะนำทุกๆ วัน โดยจัดตารางการอ่านวันละ 15 นาที สำหรับแต่ละกลุ่มใน 3 กลุ่มเด็กที่มีความสามารถในการอ่านที่ (1) ต่ำกว่าเกณฑ์ (2) ตรงตามเกณฑ์ (On-level) และ (3) สูงกว่าเกณฑ์ สิ่งสำคัญ (Imperative) ก็คือครูประถมต้นต้องพบกับเด็กที่ต่ำกว่าเกณฑ์ทุกวันเพื่อเสริมส่ง (Reinforce) ทักษะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่160

การอ่านตามคำแนะนำ

การอ่านตามคำแนะนำ (Guided reading) ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาและใช้ยุทธวิธี (Strategy) ของการอ่านตามลำพัง (Independent) จนกลายเป็นผู้อ่านที่ดี ครูประถมต้นให้การสนับสนุนการอ่านเป็นกลุ่มย่อย (Small group) ซึ่งเป็นรูปแบบ (Model) ที่ทำให้เด็กได้รับการสอนในวิถีทางที่ “จงใจ” (Intended)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่159

การอ่านออก-เขียนได้ในประถมต้น

เช่นเดียวกับโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน และอนุบาล การศึกษาประถมต้นในทุกวันนี้ ก็ตอกย้ำพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) และคณิตศาสตร์ พ่อแม่และสังคมต้องการเด็กที่สามารถพูด เขียน อ่าน และคำนวณได้ดี ในขณะที่ครูก็ใช้วิธีการสมดุล (Balanced approach) ในการอ่าน โดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าเป็นระบบสมบูรณ์ของพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่158

มาตรฐานแกนร่วม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ของการอ่าน (Reading) ในประถมศึกษาปีที่ 1

  • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเนื้อหา (Text)
  • แยกแยะคำ (Word) และวลี (Phrase) ในท้องเรื่อง หรือกวีนิพนธ์ ที่แสดงความรู้สึก (Feeling) หรืออ่อนไหว (Appeal to sense)
  • แสดงตัวอย่าง (Illustration) และรายละเอียด ในการอธิบายตัวละคร (Character) ฉาก (Setting) หรือเหตุการณ์ (Event)
  • อ่านร้อยแก้ว (Prose) และร้อยกรอง (Poetry) ที่มีความซับซ้อน เหมาะสม [ตามวัย]
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่157

ขนาดของชั้นเรียน

ขนาดของชั้นเรียน (Class size) เป็นตัวแปร (Variable) หนึ่งในระบบการศึกษาอเมริกัน ที่สาธารณชน นักการเมือง และครูเชื่อมั่นว่า มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็ก อย่างน้อย 24 รัฐ ได้บังคับ (Mandate) ข้อจำกัด (Limit) ขนาดของชั้นเรียนในโรงเรียนรัฐทุกแห่ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่156

การสอนอย่างจงใจ

“การสอนอย่างจงใจ” (Intentional instruction) เป็นการสอนอย่างตั้งใจ ด้วยสติ เป้าหมาย และใจที่จดจ่อ (Deliberate) ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของการติดสินใจและการกระทำ วิธีการ (Approach) นี้มีความหมายตรงกันข้ามกับการสอนแบบท่องจำ (Rote) อันสืบเนื่องมาจากประเพณีปฏิบัติแต่ดั้งเดิม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่155

คำสอนที่แตกต่าง

คำสอนที่แตกต่าง (Differentiated instruction) คือ วิธีการ (Approach) ของการสอนเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันในชั้นเรียนเดียวกัน จุดประสงค์ (Intent) ของคำสอนที่แตกต่างคือ การให้เด็กแต่ละคนได้เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จสูงสุด (Maximum) ในกระบวนการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่154

สภาพแวดล้อมการศึกษา

นักการศึกษาปฐมวัย พ่อแม่ และครูประถมต้น ต่างเชื่อมั่นว่า ความพยายามในการลดอุบัติการณ์ความรุนแรง (Incident of violence) และพฤติกรรมที่หยาบคาย (Uncivil) ล้วนเริ่มต้นในวัยเยาว์ ดังนั้น จึงตอกย้ำ (Emphasis) ในเรื่องการสอนเด็กเกี่ยวกับรากฐาน (Fundamental) ของการอยู่อย่างสงบ (Peaceful living) เมตตากรุณา (Kindness) เอื้ออาทร (Helpfulness) และความร่วมมือ (Cooperation) ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพื่อ “หล่อหลอม” (Foster) พัฒนาการของทักษะส่งเสริมสังคม (Pro-social)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่153

สภาพแวดล้อมการศึกษา

สภาพแวดล้อม (Environment) มีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และความสำเร็จของเด็ก และเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด (Determinant) ว่าเด็กเรียนรู้อะไร? และอย่างไร? ชั้นเรียนไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก แต่ยังช่วยให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ (Full capacity) ของเขา โดยใช้คุณลักษณะ (Feature) ดังต่อไปนี้ ในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน