การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

ในอดีตที่ผ่านมา พ่อแม่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการเลือกโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้กับลูก ส่วนใหญ่จะมองหาเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีประวัติความเป็นมาของโรงเรียนที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม ต่างก็จะมุ่งมาสอบแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ลักษณะของค่านิยมในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกดังกล่าวมีมายาวนาน แต่ในปัจจุบัน การพิจารณาในปัจจัยต่างๆ อาทิ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร คุณภาพครูและบุคลากร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งนับวันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทั้งในส่วนของโรงเรียนมากขึ้น ยิ่งถ้าโรงเรียนที่มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ทำงานแล้ว ย่อมเป็นที่สนใจของผู้ปกครองอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องสะอาด

คุณธรรมพื้นฐานเรื่องสะอาด

สะอาด (Clean) คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอเมื่อพูดถึง “ความสุข” หรือภาวะปกติสุข คนทั่วไปมักนึกถึงเรื่องทางกายเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สุขภาวะทางกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุขภาวะทั้งหมดของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีทั้งกายและใจ นอกจากนั้นเราแต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลถึงสุขภาวะของเราทุกคน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องร้านหนังสือ

สอนลูกเรื่องร้านหนังสือ

ร้านหนังสือ หมายถึง สถานที่ที่มีหนังสือเพื่อจำหน่าย

หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง หนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี มีเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมความคิด ความรู้ ความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ ศีลธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กเมื่อได้ฟังและอ่านหนังสือ หนังสือเป็นสื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้ ความสนุก เพลิดเพลิน และบ่มเพาะนิสัยเด็กให้เป็นผู้ใฝ่รู้ หนังสือจึงมีคุณประโยชน์ต่อเด็กยิ่งนัก พ่อแม่และครูจึงควรส่ง เสริมให้เด็กอ่านหนังสือที่เหมาะสม และใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกับเด็ก เพื่อฝึกฝนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เกิดความรักหนังสือและมีหนังสือเป็นเพื่อนที่นำไปใช้ยามว่างจนเป็นนิสัย วิธีการหนึ่งที่ให้เด็กคุ้นเคยกับการอ่านคือ การนำเด็กไปร้านหนังสือเพื่อเลือกซื้อหนังสือมาอ่าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

การเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นออกกำลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ซึ่งได้แก่ แขน ขา และลำตัว นับเป็นรางวัลที่มีคุณค่าสำหรับเด็ก เนื่องจากเด็กในระดับปฐมวัยเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้น และต้องการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆตลอดเวลา กิจกรรมที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวด้วยการเดิน วิ่ง กระโดด แกว่งแขน ขา ม้วนตัว ฯลฯ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่มีความสมดุลและประสานสัมพันธ์กันของอวัยวะส่วนต่างๆ จะนำไปสู่การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้กับเด็กปฐมวัยได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องประหยัด

ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านร่างกายวัยประถมต้น

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยประถมต้น (อายุ 6-9 ขวบ) มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถเพิ่ม ขึ้นในหลายด้าน เด็กวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดี ชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่เฉย มีการทรงตัวดี คล่อง แคล่ว แม่นยำ และมีกำลังมากขึ้น จึงสามารถกระโดดไกล วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยานสองล้อ เตะฟุตบอล ส่วนกล้าม เนื้อมัดเล็กสามารถใช้การได้ดีขึ้น ระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทำงานสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี เด็กวัยประถมต้นจึงใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ สามารถวาดรูปเรขาคณิตได้ วาดรูปคนที่มีอวัยวะครบ เขียนตัวอักษร ปั้น และประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์เรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการมีน้องใหม่

น้องใหม่หมายถึง เด็กวัยทารกที่เกิดหลังสุดในครอบครัว มีฐานะเป็นน้อง ครอบครัวปัจจุบัน สามีและภรรยาต่างต้องการมีลูกอย่างน้อยสองคน เพื่อลูกจะได้มีพี่น้องเป็นเสมือนเพื่อนเล่น และเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปในภายหน้า พี่น้องจะพึ่ง พาอาศัยกันได้ดีกว่าผู้อื่น เพราะพี่น้องคือผู้มีสายโลหิตเดียวกัน จะผูกพันกันอย่างสนิทแนบแน่น แต่ขณะที่พ่อแม่จะมีลูกเพิ่มขึ้น ลูกคนโตหรือผู้ที่จะมีฐานะเป็นพี่ มักจะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น อารมณ์หงุดหงิด หงอยเหงา เรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่า ตนเองหมดความสำคัญไป จึงเกิดจากอารมณ์อิจฉาน้องที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กผู้พี่มีอายุประมาณ 2-6 ปี ที่ยังต้องการความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างมาก ดังนั้น การสอนลูกเพี่อเตรียมรับน้องใหม่ จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่และครูควรร่วมมือกันจัดบทเรียนให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการดูแลตนเอง

การดูแลตนเอง หมายถึง การระวังรักษาร่างกายให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค อันตรายที่อาจจะทำให้บาดเจ็บหรือพิการ การดูแลจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส และการระวังภัยจากสังคม เป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทีพ่อแม่ควรสอนให้แก่ลูก เมื่อลูกดูแลตนเองได้จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้ และสามารถสร้างความภูมิใจ ความรับผิดชอบให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเล่นอย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เด็กคิดตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวางแผนการเล่นของตนเอง ในขณะเดียวกัน เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การเข้าสังคมด้วยการเล่นกับเพื่อนและผู้อื่น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องสุภาพ

สุภาพ (Gentle) คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อ สัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ (parks หรือ public parks) หมายถึง บริเวณที่เป็นส่วนกลางที่รัฐจัดขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เน้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชน สวนสาธารณะในปัจจุบันเอกชนอาจจัดสร้างขึ้นแล้วอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติก็ได้ ดังเช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตามเขตการศึกษาต่างๆ 12 แห่งมีองค์กรเอกชนร่วมมือร่วมใจกับหน่วยของรัฐและท้องถิ่น สร้างสวนสาธารณะและสวนสุขภาพมากมายทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ในวาระที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา นอกจากนี้สวนสาธารณะเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 พ่อแม่และครูจึงสามารถใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะมาส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยประถมต้น

การประพฤติปฏิบัติตนของเด็กที่เกิดจากการเรียนรู้ในการปรับตัวให้สังคมยอมรับเป็นความสามารถทางสังคมของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้มาตั้งแต่วัยทารกและสืบเนื่องติดตัวมาจนเติบโตเข้าสู่เด็กวัยประถมต้น อายุ 6- 9 ปี ความสามารถทางสังคมของเด็กทำให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เกมการศึกษา

เกมการศึกษาหมายถึง กิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจากการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 3-5ขวบ เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ วางภาพต่อปลาย (Domino) เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (Lotto) ภาพตัดต่อ (Jig-saw puzzle) เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันหยุด

วันหยุด หมายถึง วันที่คนเราได้พักจากงานที่ทำโดยปกติ เป็นวันที่ผู้ใหญ่หยุดพักจากการทำงาน เด็กหยุดพักจากการเรียนที่โรง เรียน ปัจจุบันวันหยุดของคนทั่วไปในสังคมโลกมีวันหยุดสุดสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนและเพื่อให้แต่ละคนได้ทำกิจกรรมส่วนตัว สำหรับเด็กๆเมื่อมาโรงเรียนแล้ว จะเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และหยุดวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นเวลา 2 วันเต็ม นอกจากวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปกติแล้ว โรงเรียนจะมีวันหยุดระยะเวลานานคือ วันปิดภาคเรียนสังคมหรือในชุมชนแต่ละแห่งจะมีวันหยุดในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อีกด้วย เพื่อให้คนได้ปฏิบัติตนตามจริยธรรมและค่านิยมของสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องไปงานเลี้ยง

งานเลี้ยงหมายถึง งานที่เชิญแขกมาร่วมรับประทานอาหาร จัดเพื่อความสุขและสนุกสนาน งานเลี้ยงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีในสังคมของเด็กและผู้ใหญ่ ที่เด็กควรเรียนรู้การเข้าสังคม ซึ่งหมายถึง ความสามารถของเด็กที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยทางสังคมที่ดี ซึ่งนำไปสู่การเกิดทักษะสังคมให้แก่เด็ก เมื่อเด็กเข้าสู่วัย 4 ปีขึ้นไปจะมีพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ที่เด็กจะแสดงออก โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในทางที่ดี ผ่านการเล่น และเด็กวัยนี้สามารถสร้างมิตรภาพจากการร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทำให้เด็กเกิดทักษะทางสังคมที่ดียิ่งขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องขยัน

ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย เด็กที่มีความขยัน คือ เด็กที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2530 ความว่า “เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทน พึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข ความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่าง กายอย่างอิสระ โดยใช้เสียงเพลง จังหวะ และทำนอง คำคล้องจอง หรือเครื่องดนตรีประกอบ การเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กตัญญู

ความกตัญญู คือ การรู้สึกสำนึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ การกระทำเช่นนี้ ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี การที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญู ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพืช

พืช อยู่ในสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องพืช นอกจากเด็กจะมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของพืชต่างๆแล้ว ยังสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้พืชเป็นสื่อเพื่อส่ง เสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในระดับปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน