สอนลูกเรื่องวันลอยกระทง

สอนลูกเรื่องวันลอยกระทง

การสอนลูกเรื่องวันลอยกระทง (Teaching children about Loy Krathong) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับวันที่ปฏิบัติตามประเพณีที่กำหนดไว้ในวันเพ็ญเดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติไทย ในวันนี้ผู้คนจะทำกระทงที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามพร้อมดอกไม้ธูปเทียน นำไปลอยที่แม่น้ำเพื่อบูชาแม่น้ำที่ให้น้ำเลี้ยงชีวิตมาตลอดปี และขอขมาแม่น้ำที่บางครั้งอาจจะนำสิ่งสกปรกทิ้งลงแม่น้ำ ทั้งนี้ สังคมที่มีอารยธรรมจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนในสังคมได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา จุดมุ่งหมายของการมีประเพณีคือ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และคนกับสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นปกติสุข การสร้างสรรค์ประเพณีของคนจะเกิดจากการทำกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาจนเป็นเอกลักษณ์ และมีความสำคัญต่อสังคม สิ่งที่มีอิทธิพลต่อประเพณีคือ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดำเนินชีวิต ประเพณีจึงเป็นวิถีของการดำเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนา สังคมไทยจะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ เราจึงเห็นการปฏิบัติตนของคนในสังคมไทยในประเพณีต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้คนปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆ ประเพณีลอยกระทงก็เช่นกัน กิจกรรมลอยกระทงมีสาระที่น่าสนใจเหมาะที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่19

 วิธีวิทยาศาสตร์ (3)

ขั้นตอนที่ 4 คือ การทดสอบข้อสมมุติฐาน (Test the hypothesis) หลังจากกำหนดข้อสมมุติฐาน ก็ถึงเวลาที่จะหาหนทางทดสอบข้อสมมุติฐานดังกล่าว ซึ่งอาจง่ายต่อการทดสอบ หรืออาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากในการทดสอบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่18

 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์ (2)

การมีส่วนร่วม (Participation) ในศิลปะของเด็กชั้นประถม สามารถหล่อหลอม (Foster) ความเป็นธรรมชาติ (Spontaneity) และการแสดงออกของเขาเอง (Self-expression); บรรเทา (Moderate) ผลกระทบของ “อุปสรรค” (Inhibition) [การสนองตอบที่ไม่จำเป็น]; และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ (Creative)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่18

 วิธีวิทยาศาสตร์ (2)

ขั้นตอนที่ 2 คือ การรวบรวมข้อมูลภูมิหลัง (Background information) ในฐานะนักวิจัยคุณต้องการทราบว่า มีผลงานอะไรบ้างในอดีตที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณสนใจ? นักวิจัยส่วนมากต้องอ่านวรรณกรรมจำนวนมากในหัวข้อดังกล่าว โดยเฉพาะงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่17

ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์(1)

นักประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuro-scientist) ซึ่งสำรวจ (Explore) ลักษณะ (Nature) ของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (Communications) ระหว่างนานาบริเวณ (Region) ของสมอง ซึ่งปรกติจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในช่วงที่มิได้มีการคิดสร้างสรรค์ (Non-creative thinking)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่17

 วิธีวิทยาศาสตร์ (1)

มนุษย์ในสมัยก่อนได้พัฒนานานาทฤษฎีเกี่ยวกับการทำงานของสรรพสิ่งในโลกนี้ มีทั้งการอธิบายที่เพ้อฝัน (Fanciful) สำหรับปรากฏการณ์ธรรมชาติ (Natural phenomenon) ที่หลากหลาย อาทิ ฟ้าแลบ (Lightning) พายุ แผ่นดินไหว และการขึ้น-ลงของดวงอาทิตย์ บนพื้นฐานการกระทำของมนุษย์และเทพเจ้า (Deity)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่16

ศิลปะกับความทรงจำ

การศึกษาหลายครั้งแสดงผลว่า การบูรณาการศิลปะเข้ากับเนื้อหาอื่นๆ ใน STEM ได้ช่วยปรับปรุงการดำรง (Retention) เนื้อหาในความทรงจำได้ยาวนานขึ้น การทบทวนบทสรุปจากการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกิ้นส์ (Johns Hopkins) พบว่า การบูรณาการดังกล่าวได้เพิ่มพูนความทรงจำอย่างมีนัยสำคัญ จากการเรียนรู้ผ่านผลกระทบ (Effect) 8 ประการ ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่16

ประเภทของวิทยาศาสตร์ (3)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เป็นสาขาวิชาที่น่าทึ่งมาก (Fascinating) ของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องพัฒนาการของเครื่องจักรอัจฉริยะ นักวิจัยที่ทำงานทางด้านนี้ พยายามสร้างเครื่องจักรที่สามารถเลียนแบบ (Emulate) การทำงานบางอย่างของมนุษย์ อาทิ การรับรู้คำพูด (Speech recognition) การใช้เหตุผล และการเรียนรู้ สาขาวิชานี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหุ่นยนต์ (Robot) เนื่องจากหุ่นยนต์ต้องอาศัยปัญญาประดิษฐ์ในการทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่15

ดนตรีกับการรับรู้ (2)

มีการวิจัยหลายชิ้นในไม่กี่ปีมานี้ ที่แสดงการเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญ (Strong connection) ระหว่างดนตรีกับคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น การศึกษาครั้งหนึ่งพบว่าเด็กที่ได้เรียนการใช้เครื่องดนตรี (Musical instrument) ก่อนถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ทำคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ได้สูงกว่าผู้ที่มิได้เรียนการใช้เครื่องดนตรี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่15

ประเภทของวิทยาศาสตร์ (2)

วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences) มุ่งเน้นการศึกษาสสารที่ไม่มีชีวิต (Non-living matter) และพลังงาน (Energy) ประกอบด้วยสาขาย่อย (Sub-field) อาทิ ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (Earth science) สมุทรศาสตร์ (Oceanography) และบรรยากาศศาสตร์ (Atmospheric science) คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็อยู่ในประเภท (Category) นี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่14

ดนตรีกับการรับรู้ (1)

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ มีการโจษจัน (Hype) ถึงผลกระทบของโมสาร์ท (Mozart effect) ซึ่งว่าด้วยดนตรีที่สามารถยกระดับ (Raise) อัจฉริยภาพ (Intelligence) สิ่งที่สื่อมวลชนมิได้รายงานก็คือ วิธีเพิ่ม (Boost) คะแนนทดสอบอย่างพอควร (Modest) ของเด็กที่ฟังดนตรีของโมสาร์ท ระหว่างการทดสอบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่14

ประเภทของวิทยาศาสตร์ (1)

โดยทั่วไป วิทยาศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied) ประเภทแรกเกี่ยวข้องกับการค้นพบความรู้หรือหลักการพื้นฐาน (Fundamental principle) ใหม่ๆ ส่วนประเภทหลังเกี่ยวข้องกับการใช้ (Utilization) ความรู้ที่มีอยู่แล้วด้วยจุดประสงค์บางประการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่13

พัฒนาการการรับรู้ในเด็กประถม (3)

ผลการวิจัยแสดงว่า นักเรียนประถมศึกษาอันมีประสบการณ์ที่อุดม (Rich experience) ด้วยศิลปะ ทำคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade point average : GPA) ได้สูงกว่านักเรียนที่มิได้มีประสบการณ์ดังกล่าว แม้ในวิชาคณิตศาสตร์ และในงานวิจัยเดียวกัน นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สัมพันธ์กับศิลปะ สามารถสอบเข้า (Enroll) มหาวิทยาลัย ที่มีการแข่งขันสูงได้มากกว่า (71% เมื่อเทียบกับ 48% ของเพื่อนร่วมชั้นที่หลีกเลี่ยงกิจกรรมศิลปะ)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่13

วิทยาศาสตร์คืออะไร?

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทางวิทยาศาสตร์ อาจเป็นพรสวรรค์ (Gifted) ที่ได้มาแต่กำเนิดแต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะกระบวนการทำวิจัยวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยจินตนาการ (Imagination) และนักวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากมีจิตนาการมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ (Humankind)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่12

พัฒนาการการรับรู้ในเด็กประถม (2)

เราเห็นตัวอย่างพัฒนาการรับรู้ในเด็กประถมศึกษา ตั้งแต่ทักษะที่เอื้ออำนวยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงการทำงานของแต่ละระบบ ที่มีผลกระทบต่อระบบย่อยต่างๆ ในองค์กร จนถึงการใช้เหตุผลจากการเห็น (Visual) ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียด รูปแบบ และสี เพื่อสร้างผลงานที่น่าพึงพอใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่12

หนุ่มสาวชาว STEM (4)

โฮเซ่ โรเมโอ้-มาริโอน่า (Jose Romero-Mariona) นักวิทยาศาสตร์วิจัยหลัก (Lead Research Scientist) สำหรับความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Cyber-security) อวกาศและระบบสงครามกองทัพเรือ (Naval Warfare System) ณ ศูนย์บัญชาการ มหาสมุทรแฟซิฟิค (Pacific Commander Center) กล่าวว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่11

พัฒนาการการรับรู้ในเด็กประถม (1)

เอ็ลเลียต ไอสเน่อร์ (Elliot Eisner) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) นำเสนอ “สมรรถนะ” การรับรู้ (Cognitive competency) ของเด็กประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการ (Demand) ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่11

หนุ่มสาวชาว STEM (3)

เร็ชม่า ธากอร์ (Reshma Thakore) เป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโส (Senior Scientist) ณ บริษัท อัลโคอา (Alcoa) จำกัด ในสหรัฐอเมริกา เธอกล่าวว่า

“ฉันไม่เคยจินตนาการว่า ตัวเองจะผันมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ เมื่อฉันยังเป็นเด็กประถมศึกษาอยู่ ฉันเป็นคนเข้าสังคมได้ง่าย (Out-going) ดังนั้น ฉันคิดว่าคงลงเอยด้วยอาชีพในสาขาวิชาการสื่อสาร (Communications) แต่ฉันมักจะมี “เชื้อวิทยาศาสตร์” (Science bug) อยู่ในสายเลือดของเด็กที่ขี้สงสัยอยากรู้อยากเห็น (Childish sense of curiosity) . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่10

พัฒนการสมองในเด็กประถม

ต่อไปนี้ เป็นเหตุผลว่า ทำไมศิลปะจึงควรดำรงอยู่สำหรับเด็กประถมศึกษา?

  • การเจริญเติบโตของสมองในวัยเด็ก
  • พัฒนาการการรับรู้
  • เพิ่มความทรงจำในระยะยาว
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  • ความก้าวหน้าของพัฒนาการทางสังคม
  • การนำเสนอความแปลกใหม่ (Novelty)
  • การลดความเครียด
  • การสอนที่น่าสนใจ
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่10

หนุ่มสาวชาว STEM (2)

สเตฟานี่ รีฟส์ (Stephanie Reeves) เป็นที่ปรึกษาของวิศวกรรมอาคารสถานที่ (Facilities Engineering) ของบริษัท เชฟรอน (Chevron) จำกัด เธอกล่าวว่า

“หลังจากการโจมตี ตึกเวิลด์เทรด (World Trade) เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ฉันตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา ณ สถาบันศึกษากองทัพสหรัฐอเมริกา (U.S. Military Academic) ก่อนหน้านั้น ฉันมักสอบได้ที่ 1 ในชั้นเรียน แต่ที่เวสพ้อยต์ (West Point) [ที่ตั้งของสถาบันศึกษาดังกล่าว] ฉันห้อมล้อมด้วยเพื่อนร่วมชั้นที่ชาญฉลาดมาก (Brilliant) . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน