วอลดอร์ฟ

นวัตกรรมการศึกษาแนววอลดอร์ฟ มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) โรงเรียนแนววอลดอร์ฟแห่งแรกตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนของเอมิล มอลล์ (Emil Molt) การศึกษาแนววอลดอร์ฟมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสี

สี หมายถึง ลักษณะของแสงสว่างปรากฏแก่ตา สีเป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้น คนเราจะรับรู้สีได้ทางตาตั้งแต่เด็ก แต่เด็กควรได้รับการฝึกสังเกตสีที่มีความหลากหลายและอยู่รอบๆตัวเด็กเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิด การใช้ภาษาและการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสีทางงานสร้างสรรค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่สนใจเรียน

ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียน ไม่สนใจการเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง ไม่ทำงานที่ครูให้ทำ ทำไม่เสร็จ จดงานหรือจดการบ้านไม่เสร็จ ลืมสมุดการบ้าน ทำหนังสือหาย ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียถึงอนาคตของลูกหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกทะเลาะกับเพื่อน

ปัญหาเด็กทะเลาะกันที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่หากไม่แก้ไขให้ถูกวิธีอาจทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน หรือลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ทะเลาะกันไปด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์นั้นคงจะหลีกเลี่ยงปัญหาจากการกระทบกระทั่งกันได้ยาก ดังนั้น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการหลีกเลี่ยงปัญหา ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของเด็กที่ประสบกับปัญหา การเผชิญกับปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจากการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ปกครองตลอดจนครูผู้ดูแลเด็กต้องมีส่วนในการแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ให้ความรุนแรงเบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุดอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ความจำ

ความทรงจำเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการสติปัญญาของมนุษย์ และสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างแนบแน่น สติปัญญา หรือ ความสามารถในการ “เข้าใจ และคิด” อยู่บนฐานของข้อมูลที่มนุษย์บันทึกไว้ในสมองของเรา หากมีมากก็จะเพิ่มพูนความสามารถในการคิดมากขึ้น ซับซ้อนขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยก่อนอนุบาล

พัฒนาการด้านสังคมหมายถึง การพัฒนาความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อการดำราชีวิตที่เป็นปกติสุข การพัฒนาทางสังคมของคนเราเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น สามารถสร้างสังคมได้โดยอาศัยการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านอารมณ์วัยประถมต้น

เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น (6-9 ขวบ) นับเป็นวัยที่มีความสุข มีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตน เป็นวัยที่ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน เด็กจึงเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆจากเพื่อน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและการมีเพื่อนสนิทจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเด็กวัยนี้ ในขณะที่เด็กบางคนอาจจะมีปัญหาไม่มีเพื่อน หรือเพื่อนไม่ยอมรับ นอกจากนี้ เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่รู้จักเหตุและผล มีความคิดเป็นของตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหา พร้อมที่จะเรียนรู้ระเบียบวินัย เริ่มเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือ รู้จักให้และรับ ดังนั้น การสอนให้เด็กวัยนี้รู้จักกับทุกอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามา และช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกที่เหมาะสม ด้วยการฝึกฝนแนะนำ ให้คำชมเมื่อเด็กทำได้ดี และแก้ไข ชักจูง แนะนำเมื่อเด็กทำไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กรู้ จักควบคุมอารมณ์และมีการปรับตัวที่ถูกต้อง จะเป็นการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ที่เรารู้จักกันดีในนามของอีคิว ซึ่งเป็นทักษะหรือศิลปะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านร่างกายวัยก่อนอนุบาล

เด็กวัยแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ น่าจะเรียกได้ว่า เป็น “ช่วงวัยทองของชีวิต” มากกว่าวัยไหนๆ เพราะเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตด้านร่างกายและมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย เด็กวัยก่อนอนุบาลจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากครรภ์ของแม่ เรียนรู้การรับประทานอาหาร เรียนรู้ทักษะทางสังคมในการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่รอบตัวเด็ก เด็กทุกคนควรได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเพศ

เพศ (Gender) หมายถึง สิ่งที่แสดงลักษณะความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง การสอนเรื่องเพศให้ลูกทราบตั้งแต่เด็กปฐมวัย เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรให้ความสนใจ และตระหนักรู้ว่าเป็นความจำเป็น การสอนเรื่องเพศอย่างถูกต้องจะเป็นการสร้างความรู้ ทัศนคติและทักษะของชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องบ้าน

บ้านคือสถานที่อยู่ของคนเรา มีบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันมาอยู่รวมกัน แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ตามฐานะของตน บ้านจึงเป็นสังคมพื้นฐานขนาดเล็กและสำคัญให้เด็กเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิต พ่อแม่และบุคคลภายในบ้านจึงมีหน้าที่ที่ต้องอบรมสั่งสอนเด็กให้รู้จักบ้านของตน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องชุมชน

ชุมชน หมายถึง กลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มมารวมกันอยู่ในขอบเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นเขตพื้นที่มีความ คุ้นเคย และการติดต่อระหว่างบุคคล ตลอดจนมีความยึดเหนี่ยวผูกพันบางอย่างที่ทำให้ชุมชนต่างไปจากชุมชนอื่น เช่น เชื้อชาติ ต้นกำเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา กลุ่มเพื่อนบ้าน ในชุมชนหนึ่งๆจึงมีกลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มมาอยู่ร่วมกันในขอบเขตทางภูมิศาสตร์เดียวกัน กลุ่มคนเหล่านั้นจะประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันหรือมีวัฒนธรรมร่วมกัน เด็กคือสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน ผู้ใหญ่จึงต้องอบรมสั่งสอนให้เด็กได้ รู้จักและรักชุมชนของตน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นเครื่องเล่นสัมผัส

การเล่นเครื่องเล่นสัมผัส หมายถึง การเล่นเครื่องเล่นที่นำมาจัดให้กับเด็กปฐมวัยได้เล่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา เครื่องเล่นสัมผัสอาจอยู่ในกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมเสรี เช่น ภาพตัดต่อ พลาสติกสร้างสรรค์ บล็อก หมุดปัก ลูกปัดสำหรับร้อย เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านให้เข้าใจ

การอ่าน เป็นการรับรู้และการแปลความหมายของข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจเรื่องราว การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่างๆด้วยตนเองตลอดจนสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ สำหรับในวัยเรียนการอ่านเพื่อความรู้หรือแสวงหาความรู้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเด็กๆที่เพิ่งจะผ่านการเตรียมความพร้อมในวัยอนุบาล และเข้าสู่การเรียนวิชาการในชั้นประถมศึกษา ซึ่งอาจประสบปัญหาด้านการอ่านอยู่บ้าง เพราะนอกจากจะต้องฝึกการอ่านออกแล้วยังต้องอ่านให้เข้าใจเรื่องที่อ่านด้วย ดังนั้น พ่อแม่จึงควรรู้แนวทางและร่วมมือกับครูในการช่วยเหลือ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการเรียนรู้ของลูกจะส่งผลให้ลูกเรียนดีขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไอคิว

ไอคิว (IQ) หรือ Intelligence Quotient คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา ระดับของไอคิวปกติอยู่ใน ช่วง 90-110 คนที่มีระดับไอคิวสูงจะเป็นคนเก่งมีสมองรับรู้ว่องไว เรียนหนังสือเก่ง พ่อแม่ทุกคนจึงปรารถนาให้ลูกมีไอคิวสูง แม้ศักยภาพทางสมองนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่ง่ายนัก แต่พ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาสมองให้ลูกได้ อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นีโอฮิวแมนนิส

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงที่สุด พื้นฐานจิตใจของมนุษย์นั้นมีความดีงาม มีคุณค่า ใฝ่รู้ มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุดด้วย การทำให้คน เราโดยเฉพาะในเด็กๆให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) และการเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองต่ำ ในสภาวะนี้เองคน เราจะสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องอวัยวะ

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่มีชื่อเรียกและมีหน้าที่แตกต่างกันไป อวัยวะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราดำรง ชีวิตอยู่ได้ พ่อแม่และครูควรสอนเด็กให้รู้จักดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ และระวังรักษาให้อวัยวะของตนให้สมบูรณ์ปลอดภัยตลอดชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านร่างกายวัยอนุบาล

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยอนุบาล (อายุ 3-6 ขวบ) เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเลี้ยงดูในช่วงวัยนี้จึงมีผลต่อคุณภาพของการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของร่างกาย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว หากผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม เด็กจะสามารถพัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกถูกรังแก

การถูกรังแก อาจมีทั้งจากการถูกทำร้ายโดยมีร่องรอยกลับมาบ้านให้เห็น หรือถูกข่มขู่โดยพ่อแม่ไม่ทราย ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน มีผลต่อการเรียนของลูก หากไม่รีบแก้ไข หรือแก้ไขไม่ถูกวิธีอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนา จัดร้อยเรียงเนื้อหาหลักสูตรด้วยการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เน้นเรื่องปัญญาในพุทธศาสนา คือ ความเข้าใจว่าทุกสิ่งมีความไม่แน่นอน เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามหลักของไตรลักษณ์ที่ทุกคน ทุกชีวิตต้องพบ ต้องเจอ และต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องคนแปลกหน้า

คนแปลกหน้า หมายถึง คนที่เด็กไม่เคยรู้จักมาก่อนในฐานะญาติพี่น้อง ครู เพื่อนเล่น เพื่อนบ้าน และอาจจะเป็นคนต่างประ เทศที่มีความแตกต่างจากคนไทยทั้งลักษณะรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ภาษาและกิริยาท่าทาง ทั้งนี้ สภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีผลให้ผู้คนในสังคมโลกติดต่อ สื่อสารและเดินทางไปมาระหว่างประเทศกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในแต่ละวัน เด็กปฐมวัยจึงได้พบปะผู้คนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก หรือคนแปลกหน้าเสมอ บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นทั้งมิตรและไม่ใช่มิตรก็ได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องสอนเด็กให้รู้จักแยกแยะคนแปลกหน้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน