เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่242

เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม

ระบบการศึกษาอเมริกัน อาจแตกต่างจากระบบที่ครอบครัวอพยพคุ้นเคย อันที่จริง ครอบครัวจำนวนมากที่ได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกระบวนการการศึกษา แล้วปล่อยให้การตัดสินใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก เป็นเรื่องของนักวิชาชีพ [กล่าวคือ ครูปฐมวัยมืออาชีพ]

ระบบการศึกษาในอุดมคติ (Ideal) ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมและการสนับสนุนโดยชุมชน ซึ่งต้องได้รับการอธิบายให้พ่อแม่อพยพจากต่างวัฒนธรรมได้เข้าใจ เพราะวัฒนธรรมของผู้อพยพอาจมิได้ให้คุณค่าเดียวกันในระบบการศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่241

จากปู่ย่าตายายไปสู่ต่างวัฒนธรรม

ปู่ย่าตายายจำนวนไม่น้อยที่เลี้ยงดูหลานของตนเองในสภาวะของความยากจน สำหรับเด็กเหล่านี้ ครูปฐมวัยสามารถหันกลับไปขอความช่วยเหลือจากชุมชน

ตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคิง (King Academy) ได้รับความช่วยเหลือจาก “คุณยาย” เวลม่า เทอร์เน่อร์ (Grandma Velma Turner) ซึ่งเป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ในโปรแกรม”บริการพยาบาลสัญจร” (Visiting Nurse Services) ของโปรแกรม “ปู่ย่าตายายเอื้ออาทร” (Foster Grandma) ของรัฐไอโอวา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่240

เด็กที่มีปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่

เด็กที่ต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย (Grandparents) มากกว่าพ่อแม่ มีจำนวนมากขึ้น เพราะปัญหาที่ทวีขึ้นของพ่อแม่ในเรื่องการติดยา (Drug abuse) การหย่าร้าง (Divorce) ความเจ็บป่วยทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) การทอดทิ้ง [ลูก] (Abandonment) การตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น (Teenage pregnancy) การที่เด็กถูกทารุณกรรม (Child abuse) และถูกละเลย (Neglect) การถูกจำคุก (Incarceration) และความตาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่239

เด็กในครอบครัวไร้ที่อยู่

เรามักพูดถึงเด็กในชั้นเรียนเสมือนหนึ่งว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของกระบวนการการศึกษา เราสมมุติเอาเอง (Take it for granted) ว่าเด็กจะอยู่ในชั้นเรียนทุกๆ วัน เพื่อให้ครูสอน แต่จะเกิดอะไรขึ้น หากเด็กไม่มาโรงเรียน อย่าว่าแต่เด็กเข้าห้องเรียนหรือไม่? ครูเองก็อาจคิดว่า ถ้าไม่มีเด็กอยู่ในชั้นเรียนเลย เขาจะเรียนรู้ได้อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่238

เด็กในครอบครัวไร้ที่อยู่

การไร้ที่อยู่ (Homelessness) เป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ศูนย์ครอบครัวไร้ที่อยู่แห่งชาติ (National Center for Family Homelessness) รายงานว่า แต่ละปีมีเด็กประมาณ 1.6 ล้านคน (หรือ 1 ในทุก 45 คน) อยู่ในครอบครัวไร้ที่อยู่ ซึ่งประมาณการกันว่า 40% ของเด็กไร้ที่อยู่ หรือ 640,000 คน มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่237

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด พ่อแม่วัยรุ่นจำเป็นต้องรับมือกับสิ่งต่อไปนี้

  • การสนับสนุนในบทบาทของพ่อแม่ – การสนับสนุนอาจอยู่ในรูปแบบของข้อมูลแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงลูก และพัฒนาการเด็ก และความช่วยเหลือในการนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) โดยเฉพาะในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ตัวอย่างเช่น โปรแกรมพ่อแม่วัยรุ่น ณ เมือง Lubbock ในรัฐเท็กซัส ได้รับแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 12 ถึง 21 ปี ในการประชุมเชิงศึกษาประจำสัปดาห์ (Weekly educational meeting) และกิจกรรมสังคมประจำเดือน (Monthly social activities) ซึ่งแม่วัยรุ่นนัดพบกับคุณแม่พี้เลี้ยง (Mentor mom) โปรแกรมนี้ ทำให้แม่วัยรุ่นได้พบกับแม่วัยรุ่นอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายสนับสนุน อันมุ่งเน้นการเรียนในระหว่างเลี้ยงลูกไปด้วย
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่236

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy) คือ การตั้งครรภ์ในหญิงสาวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เมื่อการตั้งครรภ์นั้นได้สิ้นสุดลง การตั้งครรภ์เกิดขึ้นหลังจากวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) ได้เริ่มขึ้นแล้ว และมักจะเริ่มมีประจำเดือน (Menstrual period) เป็นครั้งแรก (Menarche) เมื่อมีอายุประมาณ 12 หรือ 13 ปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่235

ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง

ครูยังสามารถทำให้พ่อแม่หย่าร้างมีส่วนร่วมดังนี้

  • ครูปฐมวัยพึงแนะนำหนทางที่พ่อแม่หย่าร้าง สามารถใช้เวลากับลูกอย่างมีความหมาย หากเด็กมีปัญหาในการทำตามคำสั่ง (Direction) ครูพึงแสดงให้เห็นว่าจะใช้สถานการณ์ที่บ้านอย่างไรในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น เด็กเรียนรู้ที่จะทำตามคำสั่ง ในการช่วยเรื่องกิจธุระ (Errand) เตรียมอาหาร (Meal preparation) หรือทำงานบ้าน (Housework)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่234

ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง

จำนวนครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง (Single parents) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 80% ของครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง มีผู้นำครอบครัวที่เป็นหญิง และ 20% เป็นชาย บางกลุ่มประชากร (Demographic) จะมีสัดส่วน (Proportion) ของครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง ค่อนข้างสูงเนื่องจากปัจจัย 3 ประการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่233

ครอบครัวที่พ่อแม่ทำงาน

เนื่องจากนักวิชาชีพปฐมวัยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของพ่อในการพัฒนาเด็ก จึงเริ่มมีการวิจัยมากขึ้น ทางด้านบทบาทของพ่อในชีวิตของลูก ดังตัวอย่างวิจัยต่อไปนี้

  • เด็กที่มีส่วนร่วมของพ่อในการเลี้ยงดู จะให้ผลลัพธ์ (Outcome) ทางการศึกษาที่ดีกว่า
  • พ่อที่มีส่วนร่วมในการฟูมฟัก (Nurture) และเล่น (Playful) กับทารก มักลงเอยด้วยลูกที่มีสติปัญญาสูง (High IQ) และมีขีดความสามารถ (Capacity) ทางภาษาและการรับรู้ (Cognitive)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่232

ครอบครัวที่พ่อแม่ทำงาน

ครอบครัวทุกวันนี้ ไม่ใช่ครอบครัวเมื่อวานนี้ และจะก็จะไม่ใช่ครอบครัววันพรุ่งนี้ อันที่จริง โครงสร้างครอบครัวกำลังเปลี่ยนแปลงโดยที่เด็กอยู่กับพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว [หลังหย่าร้าง] (Single parent) เด็กอยู่กับลุงป้าน้าอา หรือเด็กอยู่กับปู่ย่าตายาย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใครเป็นพ่อแม่? และอะไรคือครอบครัว? มีผลกระทบมาก (Tremendous implications) สำหรับพ่อแม่ การเลี้ยงลูก (Rearing) การศึกษา และวิธีการที่ครูจะให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน (Class participation)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่231

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) เธอกล่าวต่อไปว่า . . .

“ฉันส่งถุงการบ้าน (Homework bag) กลับไปที่บ้านทุกสัปดาห์ โดยประกอบด้วยการบ้านเพื่อฝีกปรือทักษะ (Practice) เลขคณิต ที่สอนในชั้นเรียน กิจกรรมการอ่าน และแบบฟอร์มให้พ่อแม่ตอบกลับ ถุงการบ้านจะเริ่มยากขึ้น เมื่อเด็กเริ่มทวี (Advance) ความสามารถ กิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย ก็บรรจุอยู่ในถุงการบ้านด้วย เพื่อให้เด็กตื่นเต้นกับการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่230

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) ซึ่งเป็นครูเปลี่ยนผ่าน (Transitional teacher) ของประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเลคโฮมา (Lakehoma Elementary Sขchool) ในเมือง Mustand รัฐโอกลาโฮมา เธอกล่าวว่า . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่229

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ทุกวันนี้ โรงเรียนให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างครูใหม่ มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน และหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้แน่ใจวว่า เด็กทุกคนได้เรียนรู้ พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ได้รับการยอมรับว่า เป็น “เจ้าของ” (Ownership) โรงเรียนด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ “ผู้มาเยือน” (Visitor)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่228

สร้างพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของเด็ก

ในภูมิทัศน์ของการศึกษา (Educational landscape) ทุกวัน เราจะพบว่า พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เช่นเดียวกับเด็ก ครู และบุคลากร (Staff) ของโรงเรียน มีความพยายามอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ (All-time high) ที่จะให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการให้การศึกษาแก่เด็กของชาติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่227

การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status : SES) มีสหสัมพันธ์โดยตรง (ทั้งในเชิงบวกและลบ) กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ (Parenting) ผลงานวิจัยยืนยันว่า การเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่ได้เพิ่มพูน (Enhance) ความสำเร็จของลูกในโรงเรียน และในทางตรงข้าม การเลี้ยงดูที่ไม่ดีของพ่อแม่นำไปสู่ผลการเรียนที่ตกต่ำของลูก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่226

การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง (Guideline) ที่จะช่วยครูจัดแจง (Arrange) ชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนให้เด็กแนะแนวพฤติกรรมของตนเอง . . .

  • ทำให้ชั้นเรียนเป็นสถานที่ให้ผลคุ้มค่า (Rewarding) สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีเสน่ห์ดึงดูด
  • สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่กำหนดชัดเจน (Well-defined) โดยที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีวัสดุที่เหมาะสมและมากมาย (Abundant) จัดให้เด็กมีแนวทาง (Guideline) ในการใช้ศูนย์การเรียนรู้และวัสดุ ตลอดจนทำให้รั้วกั้นอาณาบริเวณ (Boundary) ของศูนย์การเรียนรู้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา เพื่อครูและผู้อื่นจะได้มองเห็น
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่225

สัตว์บริการกับเด็กด้อยความสามารถ

สัตว์บริการ (Service animal) อาทิ สุนัข และแมว สร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม และอุปนิสัย (Character) ที่สัมพันธ์กับเมตตากรุณา (Kindness) และความเห็นใจผู้อื่น (Compassion); การทะนุถนอม (Nurturance); ความภักดีและความรับผิดชอบ; โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง; และเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายและการเคลื่อนไหว (Motor) ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่224

หุ่นยนต์กับเด็กด้อยความสามารถ

หนึ่งในความท้าทายที่ครูปฐมวัยต้องเผชิญ คือการบริหารและแนะแนวเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) ตัวอย่างเช่น ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของเด็กออทิสติก (Autism) และสมาธิสั้น (Attention deficit hyper-activity disorder : ADHD) ก็คือ เด็กมีปัญหาเรื่องจดจ่อ และพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่223

การควบคุมตนเองในเด็กปฐมวัย

เด็กๆ ประสบปัญหาการควบคุมตนเอง (Self-control) เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ผลการวิจัยแสดงว่าเด็กวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) ที่เรียนรู้การชะลอการสนองตอบความต้องการ (Gratification) มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียน หลีกเลี่ยงสารเสพติด (Substance abuse) และจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่สามารถชะลอการสนองตอบความต้องการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน