เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่250

ประเภทของการมีส่วนร่วม

พ่อแม่ของเด็กคนหนึ่งกล่าวว่า “ลูกของเรารู้สึกตื่นเต้นจริงๆ เมื่อเขากลับมาบ้าน พร้อมกับแสดงให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน เขาอ่านด้วยคำพูดของเขาเอง และฟังเสียงของตนเองจากอินเทอร์เน็ต เขาพบว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก (Fascinating) ความรู้นี้ช่วยให้เขาใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น และเพิ่มพูนความเข้าใจและการรับรู้ในเรื่องเทคโนโลยี และทำให้เราในฐานะพ่อแม่ยังตามโลกทัน”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่249

ประเภทของการมีส่วนร่วม

พ่อแม่มักชื่นชม (Appreciate) ที่ครูปฐมวัยได้รวมอยู่ในกลุ่มสื่อสังคม (Social media) ด้วยกัน ความน่าตื่นเต้น (Fascination) ของเทคโนโลยีสำหรับเด็กคือ สิ่งที่จูงใจ (Motivate) ให้พ่อแม่มีส่วนร่วม ครูปฐมวัยสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้ดี ผ่านการมีส่วนร่วมของเด็กในกิจกรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อให้เด็กเป็นผู้นำในเรื่องนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่248

ประเภทของการมีส่วนร่วม

อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้กลายเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับครูปฐมวัย ให้เข้าถึงพ่อแม่ เพื่อสื่อสารและให้เขามีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยใช้อินเทอร์เน็ตในการปิดประกาศตารางสอน จดหมายข่าว หัวข้ออภิปราย [ในชั้นเรียน] การบ้านที่มอบหมาย (Assignment) รายชื่อคำสะกด (Spelling list) และเกร็ดความรู้ (Tips) ต่อไปนี้ เป็นหนทางที่ครูปฐมวัยจะเชื่อมโยง (Connect) ทางอิเล็กทรอนิกส์กับครอบครัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่247

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 5 คือ ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจ/การสนับสนุน ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • งานขายของในตลาด (Fair and bazaar) – ครูปฐมวัยอาจให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยสนับสนุนให้ออกความคิดเห็นในงานระดมทุน (Fund-raising) จากการจัดให้มีตลาดขายของ
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่246

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของโรงเรียน และการสื่อสาร ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • คณะกรรมการต้อนรับ (Welcoming committee) – หนทางที่ดีซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในโปรแกรมใดๆ ก็คือการให้ครอบครัวอื่นๆ [ที่พึงพอใจกับโรงเรียนก่อนหน้านี้] ทำหน้าที่ติดต่อพ่อแม่ด้วยกัน อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่245

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 2 คือการมีส่วนร่วมของบ้าน/ครอบครัว และการให้อำนาจ ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

 • การแสดง (Performance) และการเล่น – หากเด็กมีส่วนร่วมในสองเรื่องนี้ ครอบครัวมีแนวโน้มที่จะมาโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์หลักของการแสดง มิใช่เพียงเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่244

ประเภทของการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม (Involvement) ของพ่อแม่/ครอบครัว เป็นกระบวนการของการช่วยเหลือพ่อแม่และสมาชิกของครอบครัวให้ใช้ความสามารถเพื่อผลประโยชน์ (Benefit) ของตนเอง และของโปรแกรมเด็กปฐมวัย เนื่องจากครอบครัว เด็ก และโปรแกรม รวมกันเป็นส่วนประกอบของกระบวนการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่243

เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม

เนื่องจากพ่อแม่มีบทบาทที่ทรงพลัง (Powerful) ในพัฒนาการด้านการศึกษาของลูก โปรแกรมเด็กปฐมวัยจึงต้องพยายามให้พ่อแม่และครอบครัวของเด็กทั้งหมดมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ พ่อแม่ของชนกลุ่มน้อย (Minority) จำนวนมากก็ยังมิได้มีส่วนร่วมเลย หรือมีส่วนร่วมไม่เพียงพอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่242

เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม

ระบบการศึกษาอเมริกัน อาจแตกต่างจากระบบที่ครอบครัวอพยพคุ้นเคย อันที่จริง ครอบครัวจำนวนมากที่ได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกระบวนการการศึกษา แล้วปล่อยให้การตัดสินใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก เป็นเรื่องของนักวิชาชีพ [กล่าวคือ ครูปฐมวัยมืออาชีพ]

ระบบการศึกษาในอุดมคติ (Ideal) ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมและการสนับสนุนโดยชุมชน ซึ่งต้องได้รับการอธิบายให้พ่อแม่อพยพจากต่างวัฒนธรรมได้เข้าใจ เพราะวัฒนธรรมของผู้อพยพอาจมิได้ให้คุณค่าเดียวกันในระบบการศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่241

จากปู่ย่าตายายไปสู่ต่างวัฒนธรรม

ปู่ย่าตายายจำนวนไม่น้อยที่เลี้ยงดูหลานของตนเองในสภาวะของความยากจน สำหรับเด็กเหล่านี้ ครูปฐมวัยสามารถหันกลับไปขอความช่วยเหลือจากชุมชน

ตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคิง (King Academy) ได้รับความช่วยเหลือจาก “คุณยาย” เวลม่า เทอร์เน่อร์ (Grandma Velma Turner) ซึ่งเป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ในโปรแกรม”บริการพยาบาลสัญจร” (Visiting Nurse Services) ของโปรแกรม “ปู่ย่าตายายเอื้ออาทร” (Foster Grandma) ของรัฐไอโอวา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่240

เด็กที่มีปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่

เด็กที่ต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย (Grandparents) มากกว่าพ่อแม่ มีจำนวนมากขึ้น เพราะปัญหาที่ทวีขึ้นของพ่อแม่ในเรื่องการติดยา (Drug abuse) การหย่าร้าง (Divorce) ความเจ็บป่วยทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) การทอดทิ้ง [ลูก] (Abandonment) การตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น (Teenage pregnancy) การที่เด็กถูกทารุณกรรม (Child abuse) และถูกละเลย (Neglect) การถูกจำคุก (Incarceration) และความตาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่239

เด็กในครอบครัวไร้ที่อยู่

เรามักพูดถึงเด็กในชั้นเรียนเสมือนหนึ่งว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของกระบวนการการศึกษา เราสมมุติเอาเอง (Take it for granted) ว่าเด็กจะอยู่ในชั้นเรียนทุกๆ วัน เพื่อให้ครูสอน แต่จะเกิดอะไรขึ้น หากเด็กไม่มาโรงเรียน อย่าว่าแต่เด็กเข้าห้องเรียนหรือไม่? ครูเองก็อาจคิดว่า ถ้าไม่มีเด็กอยู่ในชั้นเรียนเลย เขาจะเรียนรู้ได้อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่238

เด็กในครอบครัวไร้ที่อยู่

การไร้ที่อยู่ (Homelessness) เป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ศูนย์ครอบครัวไร้ที่อยู่แห่งชาติ (National Center for Family Homelessness) รายงานว่า แต่ละปีมีเด็กประมาณ 1.6 ล้านคน (หรือ 1 ในทุก 45 คน) อยู่ในครอบครัวไร้ที่อยู่ ซึ่งประมาณการกันว่า 40% ของเด็กไร้ที่อยู่ หรือ 640,000 คน มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่237

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด พ่อแม่วัยรุ่นจำเป็นต้องรับมือกับสิ่งต่อไปนี้

 • การสนับสนุนในบทบาทของพ่อแม่ – การสนับสนุนอาจอยู่ในรูปแบบของข้อมูลแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงลูก และพัฒนาการเด็ก และความช่วยเหลือในการนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) โดยเฉพาะในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ตัวอย่างเช่น โปรแกรมพ่อแม่วัยรุ่น ณ เมือง Lubbock ในรัฐเท็กซัส ได้รับแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 12 ถึง 21 ปี ในการประชุมเชิงศึกษาประจำสัปดาห์ (Weekly educational meeting) และกิจกรรมสังคมประจำเดือน (Monthly social activities) ซึ่งแม่วัยรุ่นนัดพบกับคุณแม่พี้เลี้ยง (Mentor mom) โปรแกรมนี้ ทำให้แม่วัยรุ่นได้พบกับแม่วัยรุ่นอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายสนับสนุน อันมุ่งเน้นการเรียนในระหว่างเลี้ยงลูกไปด้วย
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่236

ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy) คือ การตั้งครรภ์ในหญิงสาวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เมื่อการตั้งครรภ์นั้นได้สิ้นสุดลง การตั้งครรภ์เกิดขึ้นหลังจากวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) ได้เริ่มขึ้นแล้ว และมักจะเริ่มมีประจำเดือน (Menstrual period) เป็นครั้งแรก (Menarche) เมื่อมีอายุประมาณ 12 หรือ 13 ปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่235

ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง

ครูยังสามารถทำให้พ่อแม่หย่าร้างมีส่วนร่วมดังนี้

 • ครูปฐมวัยพึงแนะนำหนทางที่พ่อแม่หย่าร้าง สามารถใช้เวลากับลูกอย่างมีความหมาย หากเด็กมีปัญหาในการทำตามคำสั่ง (Direction) ครูพึงแสดงให้เห็นว่าจะใช้สถานการณ์ที่บ้านอย่างไรในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น เด็กเรียนรู้ที่จะทำตามคำสั่ง ในการช่วยเรื่องกิจธุระ (Errand) เตรียมอาหาร (Meal preparation) หรือทำงานบ้าน (Housework)
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่234

ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง

จำนวนครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง (Single parents) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 80% ของครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง มีผู้นำครอบครัวที่เป็นหญิง และ 20% เป็นชาย บางกลุ่มประชากร (Demographic) จะมีสัดส่วน (Proportion) ของครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง ค่อนข้างสูงเนื่องจากปัจจัย 3 ประการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่233

ครอบครัวที่พ่อแม่ทำงาน

เนื่องจากนักวิชาชีพปฐมวัยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของพ่อในการพัฒนาเด็ก จึงเริ่มมีการวิจัยมากขึ้น ทางด้านบทบาทของพ่อในชีวิตของลูก ดังตัวอย่างวิจัยต่อไปนี้

 • เด็กที่มีส่วนร่วมของพ่อในการเลี้ยงดู จะให้ผลลัพธ์ (Outcome) ทางการศึกษาที่ดีกว่า
 • พ่อที่มีส่วนร่วมในการฟูมฟัก (Nurture) และเล่น (Playful) กับทารก มักลงเอยด้วยลูกที่มีสติปัญญาสูง (High IQ) และมีขีดความสามารถ (Capacity) ทางภาษาและการรับรู้ (Cognitive)
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่232

ครอบครัวที่พ่อแม่ทำงาน

ครอบครัวทุกวันนี้ ไม่ใช่ครอบครัวเมื่อวานนี้ และจะก็จะไม่ใช่ครอบครัววันพรุ่งนี้ อันที่จริง โครงสร้างครอบครัวกำลังเปลี่ยนแปลงโดยที่เด็กอยู่กับพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว [หลังหย่าร้าง] (Single parent) เด็กอยู่กับลุงป้าน้าอา หรือเด็กอยู่กับปู่ย่าตายาย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องใครเป็นพ่อแม่? และอะไรคือครอบครัว? มีผลกระทบมาก (Tremendous implications) สำหรับพ่อแม่ การเลี้ยงลูก (Rearing) การศึกษา และวิธีการที่ครูจะให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน (Class participation)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่231

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) เธอกล่าวต่อไปว่า . . .

“ฉันส่งถุงการบ้าน (Homework bag) กลับไปที่บ้านทุกสัปดาห์ โดยประกอบด้วยการบ้านเพื่อฝีกปรือทักษะ (Practice) เลขคณิต ที่สอนในชั้นเรียน กิจกรรมการอ่าน และแบบฟอร์มให้พ่อแม่ตอบกลับ ถุงการบ้านจะเริ่มยากขึ้น เมื่อเด็กเริ่มทวี (Advance) ความสามารถ กิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย ก็บรรจุอยู่ในถุงการบ้านด้วย เพื่อให้เด็กตื่นเต้นกับการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน