สอนลูกเรื่องผู้สื่อข่าว

สอนลูกเรื่องผู้สื่อข่าว

การสอนลูกเรื่องผู้สื่อข่าว (Teaching Children about Reporters) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสาะแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

อาชีพผู้สื่อข่าวเป็นอีกอาชีพหนึ่งในสังคมที่สังคมยกย่องว่าเป็นอาชีพที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เนื่องจากผู้สื่อข่าวทำหน้าที่ส่งข่าวสารให้คนในสังคมรู้ผ่านเครื่องมือสื่อข่าวหลากหลายรูปแบบและ เมื่อเด็กๆจะได้ยินหรืออ่านข่าวสาร ผู้ใหญ่อาจใช้โอกาสนี้แนะนำให้รู้จักผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าวเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำงานเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวด้วยการใช้ความรู้และเป็นคนดีที่สังคมยกย่องให้เกียรติ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเรื่องอาชีพผู้สื่อข่าวจึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่และครู

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่73

หลักสูตรที่เหมาะสมตามวัย

แม้ว่าหลักสูตรของแต่ละสถานดูแลเด็กเล็กจะแตกต่างกัน และได้รับอิทธิพลจากมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) ของรัฐ แต่ทุกโปรแกรมก็ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา (Content area) ที่จำเป็น อันได้แก่ (1) สังคมและอารมณ์ (2) ภาษาและการสื่อสาร (3) การเริ่มอ่านออก-เขียนได้ (Emergent literacy) (4) การคำนวณ (5) วิทยาศาสตร์ (6) สังคมศาสตร์ (7) ศิลปะประณีต [Fine art] (8) พัฒนาการทางร่างกาย และ (9) เทคโนโลยี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

สความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Ability)หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆเมื่อเทียบกับตำแหน่งหรือจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่ง เช่น หากใช้ตัวเด็กเป็นหลักสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กก็จะมีตำแหน่ง หน้า หลัง บน ล่าง ซ้าย ขวา คนที่มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ที่ว่าง สถานที่และเวลา สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ และสามารถวาดมโนภาพของความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นในใจ รวมทั้งถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่72

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

ผู้ดูแลเด็กเล็กใช้วิธีการสังเกต ฟัง และตั้งคำถามปลายเปิด (Open-ended) ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดของเด็ก และท้าทายให้เขาลองไต่เต้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แล้วประเมินข้อมูลทั้งหมดที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กเล็ก และนี่คือจุดที่มาตรฐานเข้าเกี่ยวข้อง โดยเป็นแหล่งอ้างอิง (Reference) ที่วัดผลสัมฤทธิ์ (Accomplishment) ของเด็กและตั้งคำถามดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่71

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

อย่างไรก็ตาม หากมิได้ใช้มาตรฐานให้เหมาะสมตามวัย พัฒนาการก็อาจเกิดปัญหาได้ ผู้ดูแลเด็กเล็ก จึงควรใช้มาตรฐานด้วยความรอบคอบ (Caution) นักการศึกษาปฐมวัย มีพันธสัญญาที่จะนำมาตรฐานไปลงมือปฏิบัติ ภายใต้กรอบการทำงานของหลักสูตร ที่เหมาะสมตามวัยของพัฒนาการ และการประเมินผลต้องระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้รู้จักบันทึก

สอนลูกให้รู้จักบันทึก

การสอนลูกให้รู้จักบันทึก (Teaching Children to Write Journals) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์ในการเขียนเรื่องราวต่างๆอย่างอิสระจากประสบการณ์หรือสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนถึงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของเด็กจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้รับ โดยเด็กอาจบันทึกด้วยการวาดภาพหรือเขียนคำที่คิดหรือสะกดขึ้นเอง การบันทึกยังแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเคลื่อนไหวแบบโยคะ

การเคลื่อนไหวแบบโยคะ

การเคลื่อนไหวแบบโยคะ (Yoga Movement Activities)หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้โยคะในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำท่าทางโยคะพื้นฐานจำนวน 10 ท่า ประกอบด้วยท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย ท่าดอกไม้ ท่าผีเสื้อ ท่างู ท่าตั๊กแตน ท่าสุนัข ร่วมกับอุปกรณ์ เช่น ลูกบอล ห่วงยาง ไม้บล็อก ผสมผสานกับการกำหนดลมหายใจและการจัดแนวของร่างกาย (Body Alignment) โดยเฉพาะการยืดกล้ามเนื้อลำตัว หัวไหล่ สะโพก แขนและขา ที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวท่าโยคะเชื่อมโยงกับการฝึกบริหารกายและจิตเพื่อฝึกให้มีสมาธิและส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่70

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

ส่วนใหญ่ของรัฐในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) โดยที่หลายรัฐก็อยู่ในระหว่างพัฒนามาตรฐานสำหรับทารกและวัยเตาะแตะ นักการศึกษาปฐมวัย ในแต่ละรัฐทำงาหนักเพื่อนิยามความคาดหวังที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงวัย 5 ขวบ เพื่อสะท้อนถึง “ค่านิยม” (Value) และความโดดเด่น (Unique) ไม่ซ้ำแบบใครของแต่ละรัฐ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องขนมขบเคี้ยว

สอนลูกเรื่องขนมขบเคี้ยว

สอนลูกเรื่องขนมขบเคี้ยว (Teaching Children about Snacks) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้รับประทานเล่นระหว่างมื้อหลัก ขนมขบเคี้ยวจะมีลักษณะเบา เก็บรักษาง่าย มีสีสันชวนหยิบ ชวนกิน มีหน้าตาและรสชาติหลากหลาย ขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการน้อยหรือแทบไม่มีเลย เพราะส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของแป้ง น้ำตาล ไขมัน เกลือ เมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้รู้สึกกระหายและกินได้เยอะมีผลให้ทานอาหารมื้อหลักได้น้อยและส่งผลเสียต่อสุขภาพ จนอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ด้วย เช่น โรคฟันผุ โรคอ้วน โรคผิวหนัง โรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ตัวอย่างขนมขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่ง ปลาเส้น ถั่ว ข้าวเกรียบกุ้ง ไรซ์แคร็กเกอร์ ปลาหมึก ป๊อปคอร์น ฯลฯ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่69

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

จุดประสงค์ของวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สถานดูแลเด็กเล็ก (Child care) ได้กลายเป็นสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนอนุบาล สิ่งที่เคยสอนกันแต่ดั้งเดิมในโรงเรียนอนุบาล กลายเป็นสิ่งที่สอนกันในสถานดูแลเด็กเล็ก ซึ่งมีหลักสูตรที่เน้นหนักทักษะทางวิชาการ (Academic) มากขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่68

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

ผลการวิจัยเรื่องปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงที่มีต่อพัฒนาการด้านภาษา สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อนร่วมชั้นของเด็กเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับพัฒนาการด้านภาษาของเด็กเล็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และผู้ที่มีระดับความสามารถทางภาษาค่อนข้างต่ำ นักจิตวิทยา เล็ฟ ไวก๊อตสกี้ (Lev Vygotsky) เคยพูดไว้ว่า การสนับสนุน (Scaffold) เกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับ “ผู้อื่นที่มี ‘สมรรถนะ’ (Competency) เหนือกว่า” ซึ่งในกรณีนี้ หมายถึง เพื่อนร่วมชั้นที่มีทักษะภาษาที่ดีกว่า
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาลูกไม่เคารพระเบียบทางสังคม

ปัญหาลูกไม่เคารพระเบียบทางสังคม

ระเบียบทางสังคมหรือปทัสถานทางสังคม (Social Norms)หมายถึง บรรทัดฐานหรือมาตรฐานที่สังคมได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และอยู่อาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีความสุข มีระเบียบเรียบร้อย การเรียนรู้และปฏิบัติตามระเบียบทางสังคมถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบของบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

การเรียนรู้ระเบียบทางสังคมจะช่วยฝึกฝนให้เด็กรู้จักภาระหน้าที่ที่เขาพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษาไปจนถึงข้อกำหนดต่างๆที่คนในสังคมยอมรับร่วมกัน การลงโทษให้เด็กบอบช้ำไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยให้แก่ตัวเด็ก อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลในทางตรง กันข้าม (Backfire Results) การปลูกฝังวินัยและความตระหนักรู้เรื่องระเบียบทางสังคมนั้นเป็นงานที่ต้องใช้เวลา เป็นกระ บวนการที่ละเอียดอ่อนและเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย

เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ปกครองต้องลำบากใจ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยและความถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของสังคม ผู้ปกครองอาจพยายามใช้มาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เด็กทำผิดซ้ำสอง เช่น ตำหนิด้วยถ้อยคำรุนแรง ทำร้ายร่างกายหรือกักบริเวณ ความท้าทายของพ่อแม่ผู้ปกครองคือการเลี้ยงดูลูกให้รู้จักเคารพระเบียบทางสังคมด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างความกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องคุณหมอ

สอนลูกเรื่องคุณหมอ

การสอนลูกเรื่องคุณหมอ (Teaching Children about Doctors)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่ประกอบอาชีพให้บริการทางการแพทย์และอนามัยเพื่อเป็นการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันโรคทั่วไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยการวินิจฉัยโรคและให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆบนพื้นฐานความรู้ทางการแพทย์ ผู้ประกอบอาชีพหมอหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “แพทย์” แพทย์จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

อาชีพแพทย์เป็นอาชีพหนึ่งในสังคมไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพที่ดี เมื่อสอบถามความต้องการของเด็กไทยว่าหากโตเป็นผู้ใหญ่จะประกอบอาชีพอะไร คำตอบที่ได้เป็นอันดับหนึ่งคืออาชีพแพทย์ เนื่องจากแพทย์ที่เราเรียกกันทั่วไปว่าคุณหมอจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มีคุณธรรมสูง การตอบสนองความต้องการด้านอาชีพให้แก่เด็กจะต้องเตรียมตัวเด็กตั้งแต่ปฐมวัยด้วยการให้ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้ร่างกาย เช่น การใช้มือหยิบจับสิ่งของ การทรงตัว การเดิน นั่ง ยืนที่มั่นคง สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการทำงานในอนาคตทั้งสิ้น สำหรับเด็กปฐมวัยการอบรมสั่งสอนเรื่องอาชีพแพทย์หรือคุณหมอจะเรียนรู้ผ่านลักษณะการจัดกิจกรรมเล่นปนเรียนที่เหมาะสมตามวัย เด็กจะรับรู้ได้ว่าคุณหมอคือใคร? ทำงานอย่างไร? เป็นคนดีที่เราควรรู้จักเพราะทำให้คนอื่นหายจากอาการเจ็บป่วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่67

เทคโนโลยี - เครื่องมือสนับสนุน

ผู้ดูแลเด็กเล็ก พึงบันทึกการเรียนรู้ โดยผ่าน . . .

 • เอกสารประจำวัน (Daily documentation) – ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในการถ่ายรูปดิจิตอลในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นภาพของเด็กในการสร้างสรรค์ (Construction) ผลงานศิลปะ (Artwork) หรือกิจกรรมการเล่น การแบ่งปัน (Share) ภาพในชั้นเรียนกับผู้อื่นได้ทันที ตลอดจนการทบทวนกิจกรรมและโครงงาน (Project) ในแต่ละสัปดาห์
 • จิตรกรรมฝาผนัง (Wall display) – แสดงภาพถ่ายดิจิตอลบนผนังในห้องโถง (Hallway) หรือชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการแสดงเอกสารของเหตุการณ์ต่างๆ และเป็นโอกาสให้เด็กได้ทบทวนบทเรียนใหม่ (Re-visit) โดยทั่วไปทักษะภาษาของเด็กเล็กจะได้รับการจุดประกาย (Spark) เมื่อได้เห็นภาพถ่าย หรืออาจให้เด็กเขียนเรื่องเล่า (Narrative) เกี่ยวกับรูปถ่ายของเหตุการณ์
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่66

เทคโนโลยี - เครื่องมือสนับสนุน

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ง่าย (User-friendly) ต้องการคำสั่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำงานได้เลย ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กเล็กพึง . . .

 • ทำความคุ้นเคยกับทางเลือก (Option) ที่มีอยู่ และการทดสอบ [ทางเลือกดังกล่าว]
 • ทำให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ง่ายต่อการใช้โดยเด็กเล็ก
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเงิน

สอนลูกเรื่องเงิน

การสอนลูกเรื่องเงิน (Teaching Children about Money)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่แทนค่าสิ่งต่างๆที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับ ในอดีตเริ่มจากการใช้เปลือกหอย อัญมณี จนถึงปัจจุบันพัฒนามาใช้โลหะทำเป็นเหรียญ ส่วนธนบัตรใช้กระดาษและพอลิเมอร์ผลิต

เงินเป็นสิ่งที่ใช้แทนค่าสิ่งต่างๆทั้งวัตถุสิ่งของที่คนต้องการใช้และค่าตอบแทนแรงงานที่สร้างงาน เงินมีรูปร่างลักษณะและค่าที่กำหนดแตกต่างกันไป จึงจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนเรื่องค่าของเงินเพื่อให้ทุกคนใช้จ่ายตามค่าที่กำหนดอย่างถูกต้อง แม้ผู้ใหญ่จะใช้เงินเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน แต่การทำความเข้าใจเรื่องค่าของเงินจะต้องฝึกฝนกันตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เป็นทักษะต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่65

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่น่าตื่นเต้นในการช่วยเด็กเล็กแสวงหา (Acquire) ทักษะการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) การใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายภาพ (Scanner) และซอฟต์แวร์ สามารถสร้างโอกาสอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Endless) ในการทำให้กิจกรรมอ่านออก-เขียนได้ กลายเป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Personalize) ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเรียนกวดวิชาสำหรับเด็กปฐมวัย

การเรียนกวดวิชาสำหรับเด็กปฐมวัย

การเรียนกวดวิชา (Tutorial Courses)หมายถึง การเรียนการสอนที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนตามปกติ โดยเนื้อหาที่เรียนเป็นการย้ำเนื้อหาเดิมหรืออาจเป็นเนื้อหาใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อน และยังเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความ สามารถให้แก่ผู้เรียนภายในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการเรียนที่เน้นเนื้อหาบางตอนหรือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้ผู้เรียนสามารถจำและนำไปใช้สอบแข่งขันได้โดยง่าย ส่วนการเรียนพิเศษ (Special Courses) หมายถึง การเรียนการสอนที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนปกติ อาจจัดขึ้นหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์ อาทิตย์หรือช่วงปิดภาคเรียนแต่เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการทบทวนบทเรียนหรือเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้ว บางครั้งอาจเรียนเนื้อหาล่วงหน้าก็ได้ การเรียนพิเศษอาจจัดสอนในโรงเรียน สถานที่ที่จัดขึ้น หรือครูสอนพิเศษอาจไปสอนที่บ้านของเด็กก็ได้

ถ้าคุณภาพการศึกษายังใช้ตัวชี้วัดเป็นคะแนน การเข้าเรียนยังใช้ระบบการสอบแข่งขันเพื่อหวังเข้าไปสู่การมีโอกาสได้เรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง และถ้าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไม่สามารถทำให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกันแล้ว ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยคงต้องทุ่มเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อให้ลูกเข้าเรียนพิเศษหรือกวดวิชาที่เน้นเฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียว ซึ่งส่งผลกระทบให้เด็กปฐมวัยถูกบังคับให้เรียนจนเกิดภาวะเครียด เด็กถูกเน้นให้พัฒนาเฉพาะด้านสมองและสติปัญญา แต่พลาดโอกาสในการใช้ชีวิตช่วงปฐมวัยในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดพฤติ กรรมความสุขและมีคุณค่าทางด้านอารมณ์และจิตใจได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ของเล่น

ของเล่น

ของเล่น (Toys)หมายถึง วัสดุต่างๆหรือของเล่นทั้งที่เป็นของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและของเล่นที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่นำมาให้เด็กเล่นเพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

 1. วัสดุของเล่นเกี่ยวกับการสอนและให้ความรู้ ได้แก่ ภาพตัดต่อ ของเล่นประเภทเรียงลำดับ ของเล่นประเภทเชือก วัสดุการเล่นแบบซ้อนภาพและชุดหมุดดอก
 2. วัสดุการเล่นที่เป็นของจริง ได้แก่ ทราย น้ำและโคลน ดินเหนียวและแป้งโด อาหาร ไม้และเครื่องมือช่างไม้
 3. วัสดุของเล่นเกี่ยวกับการสร้าง ได้แก่ บล็อก ชุดการสร้าง เลโก้ โดมิโน
 4. ของเล่น ได้แก่ ของเล่นที่เป็นเครื่องใช้ในบ้านเรือน ของเล่นที่เป็นยานพาหนะ ของเล่นที่เป็นรูปสัตว์หรือตัวการ์ตูน

การเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กจะใช้การเล่นเพื่อเป็นการสำรวจตนเองและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวไปพร้อมๆกัน โดยเริ่มจากการใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆลองผิดลองถูก เลียนแบบ แก้ปัญหา อันนำไปสู่การสร้างมโนทัศน์การเรียนรู้ การเล่นจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำเด็กไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่64

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ปัจจัยมากหลายที่ทรงอิทธิพลต่อความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้าโรงเรียน มีตั้งแต่อิทธิพลจากพ่อแม่ พี่น้อง (Siblings) บ้าน และโรงเรียน นอกจากนี้ ความพร้อมยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต (Life style) ของกลุ่มชน ค่านิยมพื้นฐาน (Basic value) ความเชื่อถือ (Belief) ศาสนา ภาษา เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหาร และแนวทางปฏิบัติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน