เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่231

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) เธอกล่าวต่อไปว่า . . .

“ฉันส่งถุงการบ้าน (Homework bag) กลับไปที่บ้านทุกสัปดาห์ โดยประกอบด้วยการบ้านเพื่อฝีกปรือทักษะ (Practice) เลขคณิต ที่สอนในชั้นเรียน กิจกรรมการอ่าน และแบบฟอร์มให้พ่อแม่ตอบกลับ ถุงการบ้านจะเริ่มยากขึ้น เมื่อเด็กเริ่มทวี (Advance) ความสามารถ กิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย ก็บรรจุอยู่ในถุงการบ้านด้วย เพื่อให้เด็กตื่นเต้นกับการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่230

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) ซึ่งเป็นครูเปลี่ยนผ่าน (Transitional teacher) ของประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเลคโฮมา (Lakehoma Elementary Sขchool) ในเมือง Mustand รัฐโอกลาโฮมา เธอกล่าวว่า . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่229

เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ทุกวันนี้ โรงเรียนให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างครูใหม่ มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน และหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้แน่ใจวว่า เด็กทุกคนได้เรียนรู้ พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ได้รับการยอมรับว่า เป็น “เจ้าของ” (Ownership) โรงเรียนด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ “ผู้มาเยือน” (Visitor)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่228

สร้างพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของเด็ก

ในภูมิทัศน์ของการศึกษา (Educational landscape) ทุกวัน เราจะพบว่า พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เช่นเดียวกับเด็ก ครู และบุคลากร (Staff) ของโรงเรียน มีความพยายามอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ (All-time high) ที่จะให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการให้การศึกษาแก่เด็กของชาติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่227

การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status : SES) มีสหสัมพันธ์โดยตรง (ทั้งในเชิงบวกและลบ) กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ (Parenting) ผลงานวิจัยยืนยันว่า การเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่ได้เพิ่มพูน (Enhance) ความสำเร็จของลูกในโรงเรียน และในทางตรงข้าม การเลี้ยงดูที่ไม่ดีของพ่อแม่นำไปสู่ผลการเรียนที่ตกต่ำของลูก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่226

การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง (Guideline) ที่จะช่วยครูจัดแจง (Arrange) ชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนให้เด็กแนะแนวพฤติกรรมของตนเอง . . .

  • ทำให้ชั้นเรียนเป็นสถานที่ให้ผลคุ้มค่า (Rewarding) สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีเสน่ห์ดึงดูด
  • สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่กำหนดชัดเจน (Well-defined) โดยที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีวัสดุที่เหมาะสมและมากมาย (Abundant) จัดให้เด็กมีแนวทาง (Guideline) ในการใช้ศูนย์การเรียนรู้และวัสดุ ตลอดจนทำให้รั้วกั้นอาณาบริเวณ (Boundary) ของศูนย์การเรียนรู้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา เพื่อครูและผู้อื่นจะได้มองเห็น
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่225

สัตว์บริการกับเด็กด้อยความสามารถ

สัตว์บริการ (Service animal) อาทิ สุนัข และแมว สร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม และอุปนิสัย (Character) ที่สัมพันธ์กับเมตตากรุณา (Kindness) และความเห็นใจผู้อื่น (Compassion); การทะนุถนอม (Nurturance); ความภักดีและความรับผิดชอบ; โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง; และเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายและการเคลื่อนไหว (Motor) ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่224

หุ่นยนต์กับเด็กด้อยความสามารถ

หนึ่งในความท้าทายที่ครูปฐมวัยต้องเผชิญ คือการบริหารและแนะแนวเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) ตัวอย่างเช่น ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของเด็กออทิสติก (Autism) และสมาธิสั้น (Attention deficit hyper-activity disorder : ADHD) ก็คือ เด็กมีปัญหาเรื่องจดจ่อ และพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่223

การควบคุมตนเองในเด็กปฐมวัย

เด็กๆ ประสบปัญหาการควบคุมตนเอง (Self-control) เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ผลการวิจัยแสดงว่าเด็กวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) ที่เรียนรู้การชะลอการสนองตอบความต้องการ (Gratification) มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียน หลีกเลี่ยงสารเสพติด (Substance abuse) และจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่สามารถชะลอการสนองตอบความต้องการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่222

การแนะแนวพฤติกรรมเด็กเจ้าปัญหา

ต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนของการแนะแนวพฤติกรรมที่มีผลร้าย (Destructive behavior) ให้กลายเป็นผลดี

  1. วางแผน – ก่อนเริ่มวันเปิดเทอม ฉันจะวางแผน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมอะไรที่ฉันจะนำเสนอเด็ก? ช่วงไหนของวันที่ฉันจะใช้ศูนย์การเรียนรู้? ฉันจะแสดงให้เด็กเห็นหนทางที่ดีที่สุดในการใช้วัสดุอย่างไร? ฉันต้องการให้เขาเก็บข้าวของ (Belonging) ที่ไหน? ฉันจะอธิบายความคาดหวังในการรับมือกับความขัดแย้งได้อย่างไร? ฉันจะรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร? และฉันจะพูดอะไรเกี่ยวกับระเบียบในชั้นเรียน?
  2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่221

การแนะแนวพฤติกรรมเด็กเจ้าปัญหา

เชอริล โดล (Cheryl Dole) ครูเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) โรงเรียนประถมศึกษาแคริบเบี้ยน (Caribbean Elementary School) ณ เมือง Miami รัฐฟลอริดา ได้เขียนเรื่องราวของวิธีการช่วยแนะแนวพฤติกรรมของเด็กเจ้าปัญหา (Hard-to-manage) เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จในโรงเรียน เธอเล่าว่า . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่220

การเสริมแรงในเชิงบวก

ลำดับขั้น (Hierarchy) ความต้องการของมนุษย์ ของอับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) สามารถประยุกต์ใช้ในการแนะแนวพฤติกรรมของเด็กได้ดังต่อไปนี้

  • ความต้องการทางร่างกาย (Physical) – ความสามารถของเด็กในการแนะแนวพฤติกรรมของตน บางส่วนขึ้นอยู่กับความต้องการทางร่างกาย ว่าได้รับการสนองตอบอย่างไร?อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่219

การเสริมแรงในเชิงบวก

ชีวิตของเด็กใน 8 ขวบปีแรก เป็นช่วงของโอกาสมากมาย สำหรับการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรง (Healthy) ด้วยผลสัมฤทธิ์ (Productive) การทำให้เด็กสามารถแนะแนวพฤติกรรมของตนเอง และอยู่อย่างร่วมมือร่วมใจ (Cooperatively) กับผู้อื่น ทำให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นพลเมืองดี (Good citizen)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่218

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 11 : เป็นการพัฒนาร่วมกับพ่อแม่ และครอบครัว – การให้พ่อแม่และครอบครัวมีส่วนร่วม เป็นหนทางวิเศษที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Valuable insights) เกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก ครูสามารถร่วมมือ (Collaborate) กับพ่อแม่ในการแนะแนวพฤติกรรมเด็ก ดังต่อไปนี้

  • แบ่งปัน (Share) ปรัชญา (Philosophy) ของการแนะแนวพฤติกรรมเด็กกับพ่อแม่ เว็บไซต์ของชั้นเรียนคือ จุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องนี้
  • ปันกฎเกณฑ์ของชั้นเรียนและความคาดหวังของครู
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่217

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 9 : จำลองแบบอย่าง (Model) พฤติกรรมที่เหมาะสม – “การกระทำย่อมพูดดังกว่าวาจา” (Actions speak louder than words) เด็กเห็นและจำได้ว่าผู้อื่นกระทำอย่างไร แบบจำลองมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมเด็กในการแนะแนวพฤติกรรมของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่216

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ในการส่งเสริมความคาดหวังที่เหมาะสม ครูพึงตั้งความคาดหวังไว้สูงไว้ก่อน เมื่อเด็กทราบถึงสิ่งที่คาดหวัง เขาจะบรรลุความคาดหวังได้ดีกว่า หากเราคาดหวังจากเด็กมาก เขาก็จะบรรลุความคาดหวังได้มาก [จนถึงจุดหนึ่ง] การกำหนดขีดจำกัด (Limit) เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการสร้างความคาดหวัง และนิยามพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ การกำหนดขีดจำกัดไว้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่215

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 7 : สร้างความคาดหวังที่เหมาะสม – ความคาดหวังกำหนดขอบเขต (Boundary) ของพฤติกรรมที่ต้องการ เป็นป้ายบอกทาง (Guidepost) ที่เด็กใช้ในการเรียนรู้ที่จะกำหนด (Direct) พฤติกรรมของตน เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เด็กจำเป็นต้องมีป้ายบอกทางในหนทางของชีวิต ดังตัวอย่างกฎเกณฑ์ในชั้นเรียน ต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่214

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 6 : ให้อำนาจเด็ก (Empower) – การช่วยเด็กให้สร้างพฤติกรรมใหม่ เป็นการสร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบ (Sense of responsibility) และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เมื่อเด็กได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เขาจะรับผิดชอบและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อครูแนะนำเขาไปสู่ระดับถัดไปใน “เขตพัฒนาการใกล้ตัว” (Zone of proximal development)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่213

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ส่วนประกอบต่างๆ ของการสอน เด็กในองค์รวม ได้แก่

ขั้นตอนที่ 3 : รู้และใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally appropriate practice) – เด็กไม่สามารถประพฤติตนดี เมื่อผู้ใหญ่คาดหวังมากเกินไป หรือน้อยเกินไป บนพื้นฐานของพัฒนาการของเขา หรือเมื่อพ่อแม่คาดหวังเขาให้ประพฤติตนที่ในหนทางไม่เหมาะสมสำหรับเขาในฐานะปัจเจกชน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่212

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ส่วนประกอบต่างๆ ของการสอน เด็กในองค์รวม ได้แก่


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน