เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่216

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ในการส่งเสริมความคาดหวังที่เหมาะสม ครูพึงตั้งความคาดหวังไว้สูงไว้ก่อน เมื่อเด็กทราบถึงสิ่งที่คาดหวัง เขาจะบรรลุความคาดหวังได้ดีกว่า หากเราคาดหวังจากเด็กมาก เขาก็จะบรรลุความคาดหวังได้มาก [จนถึงจุดหนึ่ง] การกำหนดขีดจำกัด (Limit) เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการสร้างความคาดหวัง และนิยามพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ การกำหนดขีดจำกัดไว้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่215

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 7 : สร้างความคาดหวังที่เหมาะสม – ความคาดหวังกำหนดขอบเขต (Boundary) ของพฤติกรรมที่ต้องการ เป็นป้ายบอกทาง (Guidepost) ที่เด็กใช้ในการเรียนรู้ที่จะกำหนด (Direct) พฤติกรรมของตน เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เด็กจำเป็นต้องมีป้ายบอกทางในหนทางของชีวิต ดังตัวอย่างกฎเกณฑ์ในชั้นเรียน ต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่214

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 6 : ให้อำนาจเด็ก (Empower) – การช่วยเด็กให้สร้างพฤติกรรมใหม่ เป็นการสร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบ (Sense of responsibility) และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เมื่อเด็กได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เขาจะรับผิดชอบและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อครูแนะนำเขาไปสู่ระดับถัดไปใน “เขตพัฒนาการใกล้ตัว” (Zone of proximal development)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่213

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ส่วนประกอบต่างๆ ของการสอน เด็กในองค์รวม ได้แก่

ขั้นตอนที่ 3 : รู้และใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally appropriate practice) – เด็กไม่สามารถประพฤติตนดี เมื่อผู้ใหญ่คาดหวังมากเกินไป หรือน้อยเกินไป บนพื้นฐานของพัฒนาการของเขา หรือเมื่อพ่อแม่คาดหวังเขาให้ประพฤติตนที่ในหนทางไม่เหมาะสมสำหรับเขาในฐานะปัจเจกชน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่212

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ส่วนประกอบต่างๆ ของการสอน เด็กในองค์รวม ได้แก่

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่211

ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

เช่นเดียวกับหลายๆ อย่างในชีวิต ครูปฐมวัยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวความคิด (Conceptual) อย่างรอบคอบในสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จ การแนะแนวพฤติกรรมเด็ก ก็ไม่แตกต่างกัน มันเกี่ยวข้องกับหลากหลายมิติ (Dimension) ที่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะในมิติของนักวิชาชีพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่210

ทฤษฎีรังสรรค์ทางสังคม

ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) อธิบายว่า “เขตของพัฒนาการใกล้ตัว” (Zone of Proximal Development : ZPD) คือ “ระดับพัฒนาการที่แท้จริง (Actual) ซึ่งถูกกำหนดโดยการแก้ปัญหาตามลำพัง และระดับพัฒนาการตามศักยภาพ (Potential) ซึ่งถูกกำหนดโดยการแก้ปัญหาภายใต้การแนะแนวของผู้ใหญ่ หรือการร่วมมือกับเพื่อนที่มีความสามารถเหนือกว่า” การแก้ปัญหา คือแก่นแท้ของการแนะแนวพฤติกรรม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่209

ทฤษฎีรังสรรค์ทางสังคม

“เขตของพัฒนาการใกล้ตัว” (Zone of proximal development : ZPD) คือช่วง (Space) ของการรับรู้และพัฒนาการที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กับผู้ทีมีสมรรถนะเหนือกว่า (More competent person : MCP) หรือผู้มีความรู้มากกว่า (More knowledgeable other : MKO)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่208

แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมเด็ก

ครูปฐมวัยสามารถใช้ทฤษฎีการเรียนรู้และพัฒนาการในการนำทาง (Guide) การสอน เพียงต้องคุ้นเคย (Acquaint) กับทฤษฎีของเปียเจต์ (Piaget) ไวก็อตสกี้ (Vygotsky) มาสโลว์ (Maslow) และเอริคสัน (Erikson) เมื่อประยุกต์ใช้กับการแนะแนวพฤติกรรมของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่207

แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมเด็ก

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Community of Learning) ยังตั้งอยู่บนรากฐานของแนวทางปฏิบัติ (Foundational practice) ที่สำคัญของการให้เกียรติ (Respect) เด็กอย่างเสมอต้นเสมอปลายในฐานะมนุษย์ (Human being) ซึ่งทำให้เด็กมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม (Engage) ในพฤติกรรมที่น่ายกย่อง (Honorable) ครูมีแนวทาง (Guideline) ที่จะแสดงให้เด็กเห็นการให้เกียรติ ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่206

แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมเด็ก

การจัดให้มีประชาธิปไตยในชั้นเรียน (Democratic classroom) ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายนัก ต้องอาศัยครูปฐมวัยที่มีความเชื่อมั่นว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่าที่จะ . . .

  • ให้เด็กในชั้นเรียน มีอำนาจตัดสินใจอย่างเหมาะสม ในเรื่องกฎเกณฑ์ของชั้นเรียน และวิธีการดำเนินชั้นเรียน เด็กสามารถเสนอแนะระเบียบวิธีของการตัดสินใจว่า ใครทำกิจ (Chore) อะไรในชั้นเรียน? อาทิ การนับจำนวนมื้ออาหารกลางวัน (Lunch count)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่205

แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมเด็ก

การแนะแนวพฤติกรรม (Behavior guidance) เด็ก เป็นกระบวนการที่ครูปฐมวัยช่วยให้นักเรียนสร้างพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งเด็กทุกคนเรียนรู้ที่จะควบคุม (Control) และกำหนด (Direct) พฤติกรรมของเขาเอง จนกลายเป็นเรื่องการมีอิสรภาพ (Independence) และการพึ่งพาตนเอง (Self-reliant)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่204

ภูมิหลังกับความสำเร็จของนักเรียน

ในบางชั้นเรียน เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉง บนพื้นฐานของมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) แต่ในชั้นเรียนอื่น ครูและนักเรียนอาจดูเหมือนไม่มีระเบียบ (Disorganized) ไม่เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง แล้วอะไรคือความแตกต่าง?

คำตอบมี 3 ประการ (1) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (2) ชั้นเรียนที่ได้รับการจัดระเบียบ และ (3) แผนงานที่ได้รับการพินิจพิเคราะห์ (Well-thought-out) และนำไปลงมือปฏิบัติ (Well-implemented) เพื่อแนะแนว (Guiding) พฤติกรรมเด็ก ในฐานะมืออาชีพ ครูปฐมวัยมีความรับผิดชอบต่อการการแนะแนวพฤติกรรมเด็ก ในหนทางที่ใกล้ชิด (Up-close) และมีความเป็นส่วนตัว (Personal)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่203

ภูมิหลังกับความสำเร็จของนักเรียน

สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status : SES) ของเด็ก จะสะท้อน (Reflect) ถึงรายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้เป็นแม่เด็ก (Maternal education level) และอาชีพของครอบครัว (Family occupation) ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังในการพยากรณ์ (Powerful predictor) ความสำเร็จ [หรือล้มเหลว] ของเด็กในโรงเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่202

การศึกษาพหุวัฒนธรรม

ครูปฐมวัย พึงพิจารณาอย่างระมัดระวัง ในการเลือกวัสดุการสอนที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนส่วนเพิ่มเติมที่จำเป็น (Infusion) ต่อการศึกษานานาวัฒนธรรม (Multi-cultural) โดยเน้นหนัก (Stress) ความเหมือนและความแตกต่างในเรื่องที่ว่า เด็กและครอบครัวจะอยู่อย่างไรในองค์รวม (Whole life)?

ครูปฐมวัย พึงเลือกหัวเรื่อง (Theme) ที่ช่วยขยายความเข้าใจของเด็กในเรื่องวัฒนธรรมของตนเอง และของผู้อื่น ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่201

โปรแกรมสองภาษา

ประชากรสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการประมาณการกันว่า เมื่อถึงปี พ.ศ. 2593 ประชากร 1 ใน 4 ของประเทศจะเป็นผู้สืบเชื้อสายจากผู้อพยพมาจากทวีปอเมริกาใต้หรือละตินอเมริกัน (Hispanic) ในภาพรวม ประชากรเด็กในประเทศ สะท้อนถึงตัวแทนของหลากหลายวัฒนธรรม และหลากหลายชนหมู่น้อย (Ethnicity)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสถิติ

การสอนลูกเรื่องสถิติ

การสอนลูกเรื่องสถิติ (Teaching Children about Statistics) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวเลข ที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น สถิติที่แสดงปริมาณนักเรียน สถิติการเจ็บป่วยของประชาชน สถิติผู้ซื้อขนมในร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นต้น การใช้ข้อมูลสื่อสารเป็นเรื่องจำเป็นที่คนทุกคนต้องใช้และมีเรื่องสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง เด็กๆต้องได้รับการฝึกฝนให้รู้จักและนำไปใช้สร้างสังคมของตนเอง ต้องมีการกระตุ้นการสื่อสารผ่านการตั้งคำถาม การสนทนา หรือการโต้ตอบ สถิติเป็นเรื่องที่แสดงข้อเท็จจริงผ่านการรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล เปรียบเทียบ และสรุปผล เมื่อเด็กได้รับกิจกรรมหรือประสบการณ์ทางสถิติ เด็กจะสามารถรวบรวม แสดง อธิบาย เกี่ยวกับข้อมูล และรวบรวมตัวเลขพื้นฐานที่กำหนดได้อย่างมีระบบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาว่า ให้เด็กได้พัฒนาการใช้ภาษาสื่อความหมายและความคิด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้กล่าวถึง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ขอบข่ายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เด็กปฐมวัยควรได้เรียนรู้) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถิติ ไว้เช่นกันคือเด็กควรเรียนสาระที่ 5 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ข้อ 5.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม และนำเสนอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่200

โปรแกรมสองภาษา

การมุ่งเน้น 2 มิติ (Two-way immersion)

  • เด็กที่มีภาษาท้องถิ่นเป็นภูมิหลังและเด็กที่มีภาษาอังกฤษเป็นภูมิหลัง ต่างเรียนสองภาษาอยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน
  • จุดมุ่งหมายคือ การผลิตนักเรียนที่ใช้สองภาษาในการอ่านออก-เขียนได้ (Bi-literate) อย่างเต็มศักยภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาประถมต้น
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่199

ทรัพยากรเทคโนโลยี

โปรแกรมสองภาษา (Dual language) เป็นรูปแบบของการศึกษาที่เด็กได้รับการสอนให้อ่านออก-เขียนได้ โดยสอนเนื้อหา (Content) เป็นภาษาอังกฤษ และอีกหนึ่งภาษา [อาทิ ภาษาไทย] ในสหรัฐอเมริกา มักเป็นการสอนภาษาอังกฤษกับภาษาสเปน แต่ก็มีโปรแกรมจำนวนมากที่ภาษาที่ 2 เป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาสเปน อาทิ ภาษาอาหรับ จีน ฝรั่งเศส ฮาวาย ญี่ปุ่น และเกาหลี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่198

ทรัพยากรเทคโนโลยี

ต่อไปนี้เป็นทรัพยากรเทคโนโลยี ที่ไม่ฟรีสำหรับสาธารณชน แต่กลุ่มโรงเรียนในเขตเดียวกัน (District) มักจะจ่ายเป็นค่าสมาชิก เพื่อให้โรงเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้

  • Reading A to Z – เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยหนังสือสำหรับเด็กในทุกระดับของการอ่าน และแบบฟอร์มสำหรับครูในการบันทึกต่อเนื่อง (Running records) และการติดตามข้อบกพร่องของเด็กระหว่างอ่านเสียงดัง และกลยุทธ์ (Strategy) ในการสังเกตเด็กนักเรียน “ถอดรหัส” (Decode) หรือแปลความหมายเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีทั้งแผนการสอนและใบงาน (Worksheet) ที่ใช้ประกอบกับตำราแต่ละเล่ม
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน