ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์-STEM-ตอนที่132

ระบบพิกัด

ระบบพิกัด (X-Y) จะอยู่ในลำดับ (Order) เฉพาะเสมอ ค่าของ X จะกำหนดก่อนเสมอ และค่าของ Y จะตามมาเป็นอันดับ 2 แต่ทั้งคู่ที่เรียงลำดับไว้แล้ว (Ordered pair) จะถูกกำหนด (Designate) เป็นจุดเฉพาะบนกราฟ (Graph) หรือในกรณีลายแทงขุมทรัพย์ จะเป็นจุดเฉพาะบนลายแทง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่131

ทฤษฎีพหุปัญญา

นักจิตวิทยา เฮาเวิร์ด การ์ดเน่อร์ (Howard Gardner) ระบุว่า “ปัญญา” (Intelligence) มิใช่เพียงแสดงถึงการคิดของบุคคล แต่ยังรวมถึงวัสดุ (Material) และคุณค่า (Value) ของสถานการณ์ที่ (และเมื่อ) การคิดเกิดขึ้น การมีวัสดุและคุณค่าที่เหมาะสม (Appropriate) ในบริบท (Context) หรือวัฒนธรรมเฉพาะ (Particular) จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับ (Degree) ของปัญญาเฉพาะที่จะได้รับการกระตุ้น (Activated) พัฒนา (Developed) หรือปราศจากการสนับสนุน (Discouraged)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์-STEM-ตอนที่130

จากวงกลมสู่ระบบพิกัด

ลองพิจารณาต่อยอดกิจกรรมขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยให้เด็กคำนวณพื้นที่ของวงกลมที่เขาค้นพบ โดยใช้สูตร A = π x r2 โดยที่ A แทน (Represent) พื้นที่วงกลม และ r แทนรัศมีของวงกลม พึงสังเกตว่า π ปรากฏในสูตรพื้นที่ของวงกลม ไม่เพียงแต่ π เป็นที่รู้จักกันทั่ว แต่ π เป็นตัวเลขที่มีประโยชน์มากในวิชาเรขาคณิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่129

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ลองให้เด็กเขียนสิ่งที่เขาสังเกตเห็น (Observation) ให้เขาวาดตามความคิด หรือใช้สีสันเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง (Powerful device) เพื่อช่วยความทรงจำและการเรียนรู้ของเขา โดยเชื่อมโยงรูปภาพและคำพูด อย่างไรก็ตาม ทักษะการสังเกตมีความสำคัญสำหรับประสบการณ์ในห้องทดลอง (Laboratory) พอๆ กับในโลกการทำงานของศิลปะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่129

ความท้าทายของวงกลม

คำว่า “พาย” (Pie) ซึ่งแทนด้วยตัวอักขระ (Alphabet) ที่ 16 ของภาษากรีก กล่าวคือ π เป็นอัตราส่วน (Ratio) ของเส้นรอบวง (Circumference) ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) หรือ π = C / d ค่าของ π ประมาณ (Approximately) 3.1415926535 โดยที่ตัวเลข (Digit) ต่อท้ายไม่มีที่สิ้นสุด (Infinitely) โดยปราศจากการซ้ำตัวเลข (Repeating)

[ในบริบทที่สัมพันธ์กัน] จำนวนตรรกยะ (Rational number) คือ ตัวเลขที่สามารถแทนได้ด้วยเศษส่วนเชิงเดี่ยว (Simple fraction) ของตัวเลขจำนวนเต็ม (Whole number) อาทิ 5 สามารถแทนได้ด้วย 5 / 1 ดังนั้น จึงเป็นจำนวนตรรกยะ และ 2.5 ก็เป็นตัวเลขตรรกยะ เพราะสามารถแทนได้ด้วย 5 / 2

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่128

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

มีผู้กล่าวว่า “การมีเพียงวิสัยทัศน์ (Vision) ยังมิใช่คำตอบ สรรพสิ่งขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติ (Execution) การปะติดปะต่อ (Putting it together) [ให้เป็นรูปธรรม] คือสิ่งสำคัญ”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่128

3เหลี่ยมกับปิรามิด

ทฤษฎีปีธากอรัส (Pythagorean theorem) กล่าวว่า สำหรับสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right triangle) การยกกำลัง 2 ของด้านตรงข้ามมุมฉาก (Hypotenuse) เท่ากับผลรวมของการยกกำลัง 2 ของอีก 2 ด้านที่เหลือ ทฤษฎีนี้สามารถเขียนเป็นสมการ ในรูปแบบ a2 + b2 = c2 โดยที่ c คือ ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก และ a กับ b เป็นความยาวของอีก 2 ด้านของสามเหลี่ยม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นนั้นสำคัญไฉน-ตอนที่2

เล่นนั้นสำคัญไฉน

ปัจจุบัน มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence – AI) อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เหล่านั้น จะค่อยๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาแทนที่มนุษย์ในสาขาอาชีพต่างๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่127

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ครูแบ่งชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มๆ โดยมิให้กลุ่มใดมีนักเรียนเกินกว่า 6 คน ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายภาพยนตร์ที่เขาชมร่วมกัน (Common) ในชั้นเรียน โดยแต่ละกลุ่มเริ่มอภิปรายสิ่งที่เห็นชัด (Obvious) และง่ายก่อน อาทิ สิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับภาพยนตร์ ตัวละครที่โปรดปราน (Favorite) และฉาก (Scene) ที่ประทับใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่127

3เหลี่ยมกับปิรามิด

หลังจากที่วาดชิ้นส่วนบนบัตร แล้วตัดออกตามรูปที่วาด จากนั้นก็ประกอบ (Assemble) ชิ้นส่วนเข้าด้วยกันโดยใช้กาวยึด ครูอาจต้องใช้สก็อตช์เทป (Scotch tape) กับด้านในของปิรามิด เพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นยึดติดเข้าด้วยกัน ในขณะที่กาว (Glue) ค่อยๆ แห้งตัว ถ้าเด็กวางแผนที่จะตกแต่ง (Decorate) ปิรามิด โดยการใช้สีเทียน (Crayon) หรือปากกาเส้นหนา (Marker) ก็ควรให้เขาลองทำ ก่อนที่ชิ้นส่วนจะได้รับการประกอบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นนั้นสำคัญไฉน-ตอนที่1

เล่นนั้นสำคัญไฉน

กล่าวได้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมชาติสำหรับเด็กๆ ได้มากไปกว่าการเล่นอีกแล้ว เพราะหลังจากหนึ่งเดือนแรกของชีวิตที่ใช้เวลาไปกับการกินและนอนแล้ว เด็กๆ ก็เริ่มที่จะเล่นกับพ่อแม่และสิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อเด็กอยู่คนเดียว เขาจะเริ่มเล่นตามจินตนาการโดยการสร้างตัวละครและเนื้อเรื่องขึ้น และเมื่อพวกเขาอยู่กับเพื่อนๆ พวกเขาก็จะเริ่มเล่นเกมและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การเล่นเป็นสิ่งพื้นฐานสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นใคร หรืออยู่ในสังคมใดก็ตาม และมีความสำคัญต่อการอยู่ดีมีสุขของเด็กๆ มาก กระทั่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้การเล่นเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ควบคู่ไปกับสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงการศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่126

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น (Probability) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ (Prediction) แต่อาจเป็นหัวข้อ (Topic) ที่ไม่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนประถมปลายส่วนใหญ่ เว้นแต่พวกเขาจะเห็นการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะในกิจกรรมของภาพยนตร์ ในกิจกรรมนี้ เด็กจะอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องภาพยนตร์ที่นำมาฉายในชั้นเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่126

3เหลี่ยมกับปิรามิด

นักเรียนจำนวนมากได้มีโอกาสสร้างปิรามิดขนาดย่อม (Miniature pyramid) อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานในชั้นเรียนสังคมศึกษา (Social studies) ถ้าครูไม่ได้สั่งงานดังกล่าวในชั้นเรียน อาจพิจารณาให้ทำที่บ้านเป็นกิจกรรมเรียนรู้ทั้งครอบครัว การสร้างปิรามิดเป็นสิ่งที่สนุกสนาน เพราะให้โอกาสพ่อแม่ทบทวนบทเรียนสามเหลี่ยมกับลูกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่125

ศิลปินในบทเรียนคณิตศาสตร์

ตัวอย่างของนักเขียนภาพ (Painter) เชิงเรขาคณิตที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้แก่ พีต โมนดรีอาน (Piet Mondrian) ชาวดัชต์ (Dutch) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1872 ถึง ค.ศ. 1944 เขาได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในยอดศิลปินของคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเปลี่ยนทิศทางศิลปะ (Artistic direction) จากภาพในจินตนาการ (Figurative) เป็นภาพค่อยๆ ทวีความเป็นนามธรรม (Abstract) จนในที่สุดลดคำเฉพาะทางศิลปะ (Artistic vocabulary) ลงเหลือเพียงแก่น (Element) ของเรขาคณิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่124

ศิลปินในบทเรียนคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อเพิ่มพูน (Enhance) ความสามารถของนักเรียนในการใช้ไม้บรรทัดเพื่อทำรูปทรงเรขาคณิต (Geometric shape)
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่124

เรขาคณิตรอบตัวเรา

นอกจากทรง 4 เหลี่ยมแล้ว ยังมีทรง 3 เหลี่ยม (Triangle) 5 เหลี่ยม (Pentagon) 6 เหลี่ยม (Hexagon) 7 เหลี่ยม (Heptagon) 8 เหลี่ยม (Octagon) 9 เหลี่ยม (Nonagon) 10 เหลี่ยม (Decagon) แล้วยังมีวงกลม (Circle) ที่เป็นทรงระนาบ (Plane) โดยทุกด้านภายนอกชี้ไปทิศทางเดียวกันจากศูนย์กลาง (Center)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่123

การใช้ละครในบทเรียนคณิตศาสตร์

ในฉากภาพนิ่ง อาจสร้างผลกระทบของเสียง (Sound effects) และดนตรีได้อีกด้วย หลังจากที่กลุ่มนักเรียนได้ค้นคว้า (Research) และซักซ้อม (Rehearsal) แต่ละกลุ่มจะนำเสนอฉาก (Scene) ของตนต่อชั้นเรียน ในเวลาต่อมา นักเรียนอภิปรายแนวความคิดที่ฉากภาพนิ่งนี้เป็นตัวแทน แล้วแบ่งปัน (Share) กับชั้นเรียนในสิ่งได้ค้นคว้ามา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่123

เรขาคณิตรอบตัวเรา

ครู และ/หรือ พ่อแม่ สามารถช่วยเด็กฝึกปรือ (Practice) การค้นหา (Identify) นานารูปทรง (Shape) ของเรขาคณิต (Geometry) ในการสร้าง “สัตว์ประหลาดเรขาคณิต” (Geometry monster) โดยเชื้อเชิญเพื่อนๆ ช่วยกันล่า (Hunt) สัตว์กินซาก (Scavenger) ซึ่งกิจกรรมที่ออกแบบ (Design) เพื่อสาธิต (Demonstrate) ให้เด็กเรียนรู้ว่า เรขาคณิตมีอยู่รอบตัวเรา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่122

การใช้ละครในบทเรียนคณิตศาสตร์

เมื่อครูตั้งคำถาม เด็กจะเคลื่อนย้ายไปตามแต่ละตอนของห้องเรียน ซึ่งสะท้อน (Reflect) ถึงความเข้าใจคำตอบอย่างลึกซึ้ง คำถามจะเริ่มจากง่ายไปสู่ความซับซ้อน (Complex) อย่างเงียบๆ (Silence) โดยที่จะมีการอภิปราย (Discussion) ในเวลาต่อมา คำถามสุดท้ายจะเป็นคำถามที่ (1) ยากที่สุด (2) เร้าใจ [Provocative] ที่สุด หรือ (3) ใกล้เคียงที่สุดกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในที่สุด (Ultimately) ซึ่งครูอยากให้เด็กเรียนรู้อย่างช่ำชอง (Master)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่122

เรียนรู้จากลูกเต๋า

หนทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกเต๋าพีชคณิต (Algebra dice) กลายเป็นสิ่งท้าทาย (Challenging) ก็คือ การยอมให้มีค่าลบ (Negative value) สำหรับค่าที่ไม่ทราบ (Unknown) X แทนที่จะทอด (Roll) ลูกเต๋าในเวลาเดียวกัน และวางค่าที่สูงกว่าไว้ข้างขวา เราอาจทอดลูกเต๋าทีละลูก แล้ววางตำแหน่งของการทอดครั้งแรกไว้ข้างขวา และการทอดครั้งที่สองไว้ข้างซ้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน