ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่183

ประเด็นในการประเมินผลเด็ก

การประเมินผลก็มีประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะคำถามสำคัญๆ (Essential) ที่ว่า (1) อะไรเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี? (2) อะไรเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม? และ (3) อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและครอบครัว?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่182

การประเมินผลเด็กด้อยความสามารถ

ในฐานะนักวิชาชีพ (Professional) ครูปฐมวัย มีโอกาสมากมายในการประเมินผล หรือมีส่วนร่วมในการประเมินผลเด็กเล็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) การประเมินผลเป็นเหตุการณ์สำคัญ (Pivotal) สำหรับครอบครัวและเด็ก เพราะผลลัพธ์จาการประเมินจะใช้ในการรวม (Include) หรือไม่รวม (Exclude) เด็กในโปรแกรมการแทรกแซง (Intervention) พิเศษ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาการและจุดหมายปลายทาง (Destiny) ทางการศึกษาของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่181

การประเมินผลตามพัฒนาการ

การประเมินผลทุกวิธีที่ครูปฐมวัยปฏิบัติต่อเด็กเล็ก ควรให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก (Developmentally appropriate) ครูพึงพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

  • ใช้เครื่องมือในการประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์ ตามที่ได้ออกแบบไว้ หากต้องการใช้เพื่อจุดประสงค์เพิ่มเติม ควรมีการตรวสอบความเหมาะสม (Validated) ของเครื่องมือ
  • เหมาะสมกับวัยและลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของเด็กที่ได้รับการประเมิน โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ภาษาถิ่น (Home language) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status) ความสามารถ และด้อยความสามารถ (Disability)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่180

บริบทของการประเมินผล

เราได้เรียนรู้ถึงแต่ละกระบวนการของการประเมินผล (อาทิ การสังเกต การคัดกรอง และการทดสอบแต่ละบุคคล) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในการช่วยให้แน่ใจว่า จะบรรลุความสำเร็จในการเรียนรู้ จากนี้ไปเป็นเรื่องของบูรณาการทุกส่วนเข้าด้วยกันเป็นบริบท ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่179

การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี

หลังจากที่เทรซี่ ริชาร์ด (Tracy Richards) ได้ประเมินความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรของเด็กแต่ละคน เธอก็สามารถทำงานส่วนที่เหลือของการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Systematic) ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 20 นาที ต่อเด็ก 1 คน จากนั้นเทรซี่ก็นำเน็ตบุ๊คของเธอไปเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในชั้นเรียนของเธอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่178

การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี

ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 (ระหว่าง พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2522) บริษัท อินเทล (Intel) ได้พัฒนาชิปประมวลข้อมูลขนาดจิ๋วมาก (Microprocessor) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer: PC) “แจ้งเกิด” เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 21 อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ (World Wide Web) ก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างระเบิดเถิดเทิง (Explosion)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่177

ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการสอน

ในหลายๆ ตอนที่ผ่านมา เราได้พูดถึงความสำคัญของการใช้นานาวิธีที่แตกต่างกันในประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการสอนของครูปฐมวัย ในขณะที่การประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด บางครั้งเราอาจลืมไปว่า ข้อมูลจากการประเมินผลก็มิได้มีความสำคัญน้อยไปกว่าการประเมินผลเอง ข้อมูลเหล่านี้เป็นรากฐานของการวางแผนในเรื่องยุทธวิธีการสอนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเล็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่176

การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

รายการตรวจสอบ (Check-list) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและทรงพลัง (Powerful) สำหรับการสังเกต และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่หลากหลายของเด็กในทุกบริบท (Setting) ประกอบด้วยรายการพฤติกรรม ในการแยกแยะ (Identify) ทักษะและความรู้ของเด็ก และสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนตามปรกติในหัวข้อและวิชาหลากหลาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่175

การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทุกวันนี้ ครูปฐมวัยสะสมผลงานในอดีต (Artifact) ของเด็ก ร่วมกับการเฝ้าสังเกตเป็นช่วงเวลา เป็นพื้นฐานของการประเมินความพยายาม ความก้าวหน้า และความสำเร็จของเด็ก ก่อนรวบรวม (Compile) ผลงานของเด็ก ครูปฐมวัยจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) ที่จะใช้ในการกำหนดว่า จะใส่อะไรเข้าไปในแฟ้มสะสมผลงาน?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่174

การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างเหตุการณ์ (Event sampling) ใช้ช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous interval) ในการมุ่งเน้นพฤติกรรมเฉพาะในเหตุการณ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กระหว่างกินอาหารกลางวัน ในสนามเด็กเล่น และช่วงเวลาอ่านหนังสือ พฤติกรรมเด็กอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หรือแบบสุ่ม (Random)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่173

การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

นักวิชาชีพปฐมวัย รับรู้ว่าเด็กเป็นมากกว่าผลวัดจากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) โดยเฉพาะ การสังเกต (Observation) ซึ่งเป็นการตั้งใจ (Intentional) เฝ้ามองพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ (Systematic) ในบริบท (Setting) โปรแกรม หรือสถานการณ์เฉพาะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่172

มาตรวัดผลอย่างเป็นทางการ

ต่อไปนี้ตัวอย่างมาตรการวัดผลอย่างเป็นทางการ (Formal measure) ในเด็กเล็ก ในสหรัฐอเมริกา

  • ASQ (Ages and Stages Questionnaires) - สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ เป็นแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง (Screening) พัฒนาการและอารมณ์ทางสังคม (Social-emotion) โดยมุ่งเน้นความล่าช้าในพัฒนาการเด็ก และให้การศึกษาแก่พ่อแม่เกี่ยวกับ “หลักหมุด” (Milestone) ของพัฒนาการเด็ก
  • BRIGANCE - สำหรับเด็กก่อนอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 9 (เทียบเท่ามัธยม 3 ของไทย-บ.ก.) เป็นการคัดกรองและคลังข้อมูล (Inventory) เกี่ยวกับเด็ก โดยสุ่มตัวอย่างทักษะและพฤติกรรมของเด็ก เพื่อกำหนด “ตำแหน่ง” (Placement) แรกเริ่ม วางแผนการสอนที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทดสอบที่ภาคบังคับ (Mandatory)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่171

การประเมินผลอย่างเป็นทางการ

การประเมินผลทางการศึกษา (Educational assessment) คือกระบวนการบันทึกความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และศรัทธา (Belief) ที่มักจะวัดผลได้ (Measurable) การประเมินผลจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนรู้แต่ละคน ชุมชนการเรียนรู้ (อาทิ ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ [Workshop] และกลุ่มผู้เรียน) สถาบัน หรือระบบการศึกษาโดยรวม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่170

การประเมินผลด้วยวิธีอื่นๆ

วิธีที่ 2 คือ “การประเมินผลแบบดั้งเดิม” (Traditional assessment) ซึ่งหมายถึงวิธีการในการทดสอบ (Test) ที่บังคับเด็กให้เลือกคำตอบจากจำนวนหลายข้อ (Multiple choice) ให้เติมคำในช่องว่าง (Fill in the blanks) ให้เลือกระหว่างถูกหรือผิด (True or false) ให้จับคู่ (Matching) และวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยที่เด็กมักจะต้องเลือกคำตอบหรือข้อมูลจากความทรงจำ (Recall)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่169

การประเมินผลที่แท้จริง

ครูปฐมวัย ใช้วิธีการหลากหลายในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก และวางแผนสำหรับการสอน ตัวอย่างการประเมินผลจะเป็นส่วนสำคัญของ “กล่องเครื่องมือ” (Toolbox) ของผู้เป็นมืออาชีพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่168

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการการสร้างสภาพแวดล้อม ณ สถานที่เรียนรู้ เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของเด็ก เธอใช้แนวทางตลอดชีพ (Life-long guideline) ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่167

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการใช้วิธีประเมินผลที่ไม่ค่อยเป็นทางการ ที่มีชื่อว่า “Rubric” ซึ่งเป็นความพยายามสื่อสารความคาดหวังในเรื่องมาตรฐานคุณภาพของงาน เธอจะแจ้งให้เด็กทราบถึงเรื่องนี้ล่วงหน้า เป็นการให้เด็กรับรู้ว่า เธอคาดหวังอะไรในความสำเร็จ?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่166

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ว่า ทำให้เธอมีข้อมูลเต็มชุด (Package) อันได้แก่ เสียงสะท้อนจากพ่อแม่ แฟ้มเด็ก และการประเมินผลของเธอในชั้นเรียน นี่เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง (Sound) เธอใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการรวบรวม “ภาพสะท้อน” (Profile) การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตลอดปีการศีกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่165

สร้างความแตกต่าง1

ลู แอน ฮาร์เกอร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) กล่าวว่า “ทุกๆ วัน ครูปฐมวัย มีโอกาส ที่จะแนะนำเด็กให้รู้จักความมหัศจรรย์ของตัวเลข (Number) อักษร (Letter) คำ (Word) และประวัติศาสตร์ของชาติ (National history)”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่164

ขั้นตอนของการสังเกต2

ขั้นตอนที่ 3 การแปรผล (Interpretation) ข้อมูล - ทุกครั้งที่มีการสังเกตควรต้องมีการแปรผล ซึ่งเป็นกระบวนการของการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รวบรวมมา การจัดแจงข้อมูล และการสรุปความเห็นจากข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจบนพื้นฐานของผลสรุป การแปลผลทำหน้าที่หลายอย่าง ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน