วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่124

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสอนวิทยาศาสตร์ (Science) ในโรงเรียนอนุบาล เป็นการบูรณภาคทฤษฎี (Theory) ให้เข้ากับภาคปฏิบัติ (Practice) ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสวิเศษ (Wonderful) มากมายที่จะประยุกต์ใช้ (Apply) แนวความคิดของ เล็ฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) โดยเฉพาะการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ (Scaffolding)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่123

ศิลปศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาล

ระหว่างปีการศึกษา เด็กมีโอกาส (Opportunity) มากมายในการมีส่วนร่วมทำโครงงาน (Project) ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศึกษา ตัวอย่างเช่น การเล่นหุ่นกระบอก (Puppetry) อาจได้รับการบูรณาการเข้ากับทุกด้านของเนื้อหา และเรื่องราว (Story) ต่างๆ ก็สร้างโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่นละคร (Dramatic play)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่122

ศิลปศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาล

เด็กเรียนรู้ผ่านวิถีทางที่แตกต่างกัน และเด็กอนุบาลอาจไม่พร้อมที่จะแสดงออกทุกอย่างผ่านภาษา ดังนั้น กิจกรรมและการศึกษาของศิลปศึกษาในโรงเรียนอนุบาล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะศิลปะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ (Human experience)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่121

สังคมศึกษาในโรงเรียนอนุบาล

ต่อไปนี้ เป็นนานาความคิดที่ครูอนุบาลสามารถใช้ในการสอนเนื้อหา (Content) วิชาสังคมศึกษา ตามมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standard)

  • ภูมิศาสตร์ – ครูอนุบาลอาจสอนในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆ โดยวางปลายริบบิ้น (Ribbon) ข้างหนึ่งลงบนแผนที่ของประเทศ แล้ววางอีกปลายหนึ่งลงบนอีกประเทศหนึ่งที่ต้องการศึกษา ครูจะคุยกับเด็กในเรื่องวิถีทางของการคมนาคม (Mode of transportation) ที่สามารถใช้เพื่อเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยวางรูปภาพ (Picture) จากประเทศนั้น บนแผนที่เหนือประเทศที่กำลังพูดถึงวัฒนธรรมอยู่ จากนั้น เด็กจะได้รับมอบหมายให้วาดรูปภาพ หรือเขียนเรื่องราว เพื่อวางบนแผนที่ เช่นกัน
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่120

การอ่านเชิงปฏิบัติการ

ในโรงเรียนอนุบาล วิชาสังคมศึกษา (Social science) มักประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (Economics) และหน้าที่พลเมือง (Civics) สำหรับแต่ละสาขาวิชา (Discipline) นี้ ครูอนุบาลต้องรวมความรู้ แนวความคิด (Concept) และหัวเรื่อง (Theme) ในการสอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่119

การอ่านเชิงปฏิบัติการ

ลิน โรดส์ (Lynne Rhodes) ซึ่งเป็นครูอนุบาล ณ โรงเรียนประถมศึกษา เคอร์ตซิงเก้อร์ (Curtsinger Elementary School) ในเมือง Frisco รัฐเท็กซัส ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลอง (Model) 5E กับการวางแผนบทเรียนของเธอ เพื่อให้เด็กอ่านออก-เขียนได้ (5 E Lesson Play : Literacy) ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัคซีน-การป้องกันโรคที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย2

การป้องกันโรคที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย

วัคซีนนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานและพลิกผัน ครั้งหนึ่งผู้คนเคยยกให้วัคซีนเป็นเหมือนวีรบุรุษผู้ช่วยชีวิตมวลมนุษยชาติ แต่ในปัจจุบันวัคซีนได้กลายเป็นสิ่งต้องสงสัย และเป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงแม่และเด็ก

จะมีทางออกที่จะทำให้เราคิดตรงกันเรื่องความเสี่ยงและประโยชน์ของวัคซีนบ้างหรือไม่ คำตอบ ณ ขณะนี้คือ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัคซีน-การป้องกันโรคที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย1

การป้องกันโรคที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย

เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กแรกเกิดได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านทางสายสะดือ และหลังจากการคลอดแล้ว ทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมจากนมแม่ อย่างไรก็ตาม ภูมิคุ้มกันดังกล่าวเป็นเพียงภูมิคุ้มกันเพียงชั่วคราวเท่านั้น การรับวัคซีนซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือถูกทำให้อ่อนแอลงปริมาณเล็กน้อยจึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่118

การอ่านเชิงปฏิบัติการ

ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเขียนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ล้วนมีรูปแบบ (Format) ดังนี้

  • เริ่มด้วยการประชุมทั้งชั้นเรียน โดยครูจัดให้มีบทเรียนสั้น (Short lesson) สำหรับหัวข้อของวัน
  • ต่อเนื่องด้วยช่วงเวลการทำงานที่กำหนดโครงสร้าง (Structured) ให้เด็กอ่าน/เขียน ตามลำพัง (Independently) แล้วเด็กมีส่วนร่วม (Engage) ในการอ่าน/เขียน เป็นกลุ่ม ภายใต้แนวทางที่ครูไว้วางไว้ จากนั้นเด็กประชุม (Conference) เป็นกลุ่มเล็กกับเพื่อนร่วมชั้น และแยกทำงานกับครูเป็นรายบุคคล (Individually)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่117

การอ่านเชิงปฏิบัติการ

การเขียนเชิงปฏิบัติการ (Writing workshop) ช่วยให้เด็กได้เพิ่มพูน (Gain) ทักษะและความเชื่อมั่นที่จำเป็นต่อการเป็นนักเขียนที่ดี การเขียนเชิงปฏิบัติการก็คล้ายกับการอ่านเชิงปฏิบัติการในแง่โครงสร้าง และการเริ่มต้นด้วยบทเรียนสั้น (Mini-lesson) ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) และตามความจำเป็นของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่116

การอ่านเชิงปฏิบัติการ

ในการอ่านเชิงปฏิบัติการ (Reading workshop) ครูจะกำหนดโครงสร้างการอ่านออก-เขียนได้เป็นกลุ่ม (Literacy block) ในวิถีทางที่สนองตอบความจำเป็นของเด็ก โดยเริ่มต้นด้วยบทเรียนสั้น (Mini-lesson) ที่แนะนำแนวความคิด (Concept) ยุทธวิธี (Strategy) และกลเม็ด (Technique) ของนักอ่านมากทักษะ (Skilled reader) เพื่อถอดรหัส (Decode) และเข้าใจเนื้อหา (Text comprehension)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่115

การสอนการอ่านออก-เขียนได้

นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีการ (Approach) หนึ่งในพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ นั่นคือ “ประสบการณ์ภาษา” (Language experience) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการศึกษาก้าวหน้า (Progressive education philosophy) (หรือ ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม- บรรณาธิการ) การสอนการอ่าน (Reading instruction) ด้วยวิธีการนี้ . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันเข้าพรรษา

สอนลูกเรื่องวันเข้าพรรษา

การสอนลูกเรื่องวันเข้าพรรษา (Teaching Children about Buddhist Lent Day) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือนแปดหลัง

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธต่างพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามวัฒนธรรมและประเพณีสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในสังคมชาวไทยซึ่งมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้กำหนดให้วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมในวันนี้ตามประเพณี ได้แก่ การหล่อเทียนจำพรรษาและนำถวายวัด การตักบาตร ฟังธรรม ภาวนา และรักษาศีล เว้นจากการทำชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบาน ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะและขัดกิเลสให้กาย วาจา ใจ ให้เจริญด้วยปัญญา กิจกรรมเหล่านี้ บ้าน ชุมชน วัด และโรงเรียนร่วมมือจัดขึ้น สถานศึกษาจะกำหนดไว้ในหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ส่วนทางราชการจะกำหนดวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาจึงหยุดทำการไว้ 1 วันเพื่อให้ชาวพุทธได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่องวันเข้าพรรษา จึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม รักวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่114

การสอนการอ่านออก-เขียนได้

วิธีการยอดนิยม (Popular approach) ของการสอนการอ่าน ตั้งอยู่บนพื้นฐาน การออกเสียงและสะกดคำศัพท์ (Phonics) ซึ่งตอกย้ำการสอนการจับคู่กัน (Correspondence) ระหว่างตัวอักษรกับเสียง การเรียนรู้การเชื่อมโยงนี้ เด็กจะสามารถรวมเสียงเป็นคำ อาทิ มอ / แอ / ว = แมว และ ปอ / ลอ / อา = ปลา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่113

การอ่านออก-เขียนได้

จุดมุ่งหมายหลักของอนุบาลศึกษา ก็เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอ่าน ครูจะต้องสอน สนับสนุน และแนะแนวเด็ก ในการเรียนรู้ว่า อะไรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขาให้ประสบความสำเร็จในโรงเรียน และในเวลาต่อมาของชีวิต ครูสามารถจูงใจ (Motivate) ให้เด็กเรียนรู้การอ่าน ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่112

การอ่านออก-เขียนได้

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของคำ (Terms) ที่ใช้กันทั่วไปในการอ่านออก-เขียนได้ของเด็กอนุบาล

  • ความรู้ระบบอักขระ (Alphabet knowledge) – ตัวอักษรมีชื่อและรูปร่าง ใช้แทนเสียงในภาษา ตัวอย่างเช่น เด็กรับรู้และสามารถระบุตัวอักษรในระบบอักขระ
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่111

การอ่านออก-เขียนได้

หลักสูตรอนุบาลศึกษา มิได้ครอบคลุมเพียงกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กทั้งทางอารมณ์และสังคมเพื่อให้เป็นผู้มี “สมรรถนะ” (Competent) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสบการณ์วิชาการต่างๆ อาทิ ในการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่110

การปฏิบัติตามวัยพัฒนาการ

ตัวอย่างจากมาตรฐานแกนร่วม (Common core standard) ของวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาลศึกษาได้แก่

  • การแทน (Representation) การบวกและลบเลข ด้วยวัตถุ นิ้วมือ ภาพในจินตนาการ (Mental image) ภาพวาด (Drawings) เสียง (อาทิ ตบมือ) สถานการณ์ที่แสดงออก (Acting-out situation) การอธิบายด้วยวาจา (Verbal explanation) การแสดงออกซึ่งคำพูด (Expression) และสมการ (Equations)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่109

สภาพแวดล้อมทางสังคม

สำหรับเด็กที่ขี้อาย สภาพแวดล้อมทางสังคม อาจเอื้ออำนวยให้เขามีปฏิสัมพันธ์ที่จำเป็น แต่เด็กอาจมีความลำบากใจในการริเริ่มปฏิสัมพันธ์ ซึ่งครูต้องช่วยหาเพื่อนเล่น (Playmate) ให้เขา ในทางตรงกันข้าม ครูที่ไม่ทราบหรือไม่ใส่ใจ กิจกรรมในชั้นเรียนและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อาจส่งเสริม[ทางอ้อม] ให้เด็กแยกตัวออกไปอยู่ตามลำพัง (Isolation)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยอนุบาล-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่108

สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชั้นเรียนได้รับการจัดแจงให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ โต๊ะเก้าอี้ และที่วางคอมพิวเตอร์ (Work-station) ถูกจัดให้เป็นกลุ่ม (Cluster) เพื่อง่ายต่อการทำงาน พื้นที่ทำงาน (Work area) ประกอบด้วยวัสดุการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งส่งเสริมโครงงาน (Project) การทดลอง และกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน