ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่168

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการการสร้างสภาพแวดล้อม ณ สถานที่เรียนรู้ เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของเด็ก เธอใช้แนวทางตลอดชีพ (Life-long guideline) ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่167

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการใช้วิธีประเมินผลที่ไม่ค่อยเป็นทางการ ที่มีชื่อว่า “Rubric” ซึ่งเป็นความพยายามสื่อสารความคาดหวังในเรื่องมาตรฐานคุณภาพของงาน เธอจะแจ้งให้เด็กทราบถึงเรื่องนี้ล่วงหน้า เป็นการให้เด็กรับรู้ว่า เธอคาดหวังอะไรในความสำเร็จ?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่166

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ว่า ทำให้เธอมีข้อมูลเต็มชุด (Package) อันได้แก่ เสียงสะท้อนจากพ่อแม่ แฟ้มเด็ก และการประเมินผลของเธอในชั้นเรียน นี่เป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง (Sound) เธอใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการรวบรวม “ภาพสะท้อน” (Profile) การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตลอดปีการศีกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่165

สร้างความแตกต่าง1

ลู แอน ฮาร์เกอร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) กล่าวว่า “ทุกๆ วัน ครูปฐมวัย มีโอกาส ที่จะแนะนำเด็กให้รู้จักความมหัศจรรย์ของตัวเลข (Number) อักษร (Letter) คำ (Word) และประวัติศาสตร์ของชาติ (National history)”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่164

ขั้นตอนของการสังเกต2

ขั้นตอนที่ 3 การแปรผล (Interpretation) ข้อมูล - ทุกครั้งที่มีการสังเกตควรต้องมีการแปรผล ซึ่งเป็นกระบวนการของการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รวบรวมมา การจัดแจงข้อมูล และการสรุปความเห็นจากข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจบนพื้นฐานของผลสรุป การแปลผลทำหน้าที่หลายอย่าง ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่163

ขั้นตอนของการสังเกต1

การวางแผนสำหรับการสังเกต (Observation plan) เป็นสิ่งจำเป็นหากครูปฐมวัยต้องการผลสัมฤทธิ์จากการสังเกต โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเปล่าๆ ขั้นตอนต่อไปนี้ จะช่วยเพิ่มทักษะให้ครูปฐมวัยในการเป็นนักสังเกต เพื่อให้ผลลัพธ์ปรับปรุงการสอน ซึ่งจะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในระดับสูง [ในที่สุด]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่162

จุดประสงค์ของการสังเกต

ครูปฐมวัยที่มีการสังเกตอย่างเป็นระบบ (Systematic) ตามที่วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างถี่ถ้วน จะอยู่ในสถานะที่ “มองเห็น” สิ่งที่เด็กชอบ รวมทั้งสิ่งที่เขารู้ และสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของพฤติกรรม อาจเล็ดลอดสายตาไปได้ หากการสังเกตเกิดขึ้นอย่างผิวเผิน ไม่เป็นระบบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่161

การรายงานผลการประเมินผล

ครูปฐมวัยพยายามเลือก (1) วิธีและ (2) เครื่องมือประเมินผลที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก อันเป็นส่วนสำคัญของการประเมินผล จากนั้นความรับผิดชอบของครูปฐมวัยมืออาชีพ ก็คือการรายงานผลต่อครอบครัวของเด็ก และ (เมื่อเห็นสมควร) ต่อผู้ดูแลเด็กอื่นๆ ในเรื่องการเจริญเติบโต พัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่160

การประเมินผลตามพัฒนาการเด็ก

ครูปฐมวัยประยุกต์ใช้กรอบการทำงาน (Framework) ในทางปฏิบัติตามพัฒนาการของเด็ก โดยพิจารณาภูมิหลัง (Background) ของข้อมูลในเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินผล และแนวทาง (Guideline) ของสมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็กแห่งชาติ (National Association for the Education of Young Children : NAEYC)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่159

หลักการการประเมินผล

การประเมินผล (Assessment) ของครูปฐมวัยที่ได้ประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยหลักการ (Principle) ต่อไปนี้ เป็นแนวทาง ทั้งในระดับนโยบาย (Policy) และการปฏิบัติ (Practice) กล่าวคือ การประเมินผลควรจะ . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่158

ประเมินผลสำคัญไฉน

การประเมินผล (Assessment) เด็กมีความสำคัญมากสำหรับครูปฐมวัย เพราะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่วนใหญ่ของครูปฐมวัยในเรื่องเด็กที่เขาสอนและดูแลอยู่ทุกวี่วัน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการสอน การตัดสินใจบางเรื่องอาจมีผลกระทบน้อย และไม่มีผลที่ตามมา (Inconsequential) แต่บางเรื่องก็อาจมีผลกระทบมากต่อชีวิตของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่157

การประเมินผลเด็กนักรียน

ครูชั้นอนุบาล ไทร่อน โจนส์ (Tyron Jones) ต้องการให้แน่ใจว่า เด็กหญิง อะแมนด้า (Amanda) เรียนรู้เสียงเริ่มแรกที่เธอสอนในชั้นเรียน ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มิ้นดี แมคอาเธ่อร์ ต้องการทราบว่า เด็กชาย ซีซ่าร์ (Cesar) ในชั้นเรียนของเธอ ได้เรียนรู้ศัพท์ที่ติดอยู่บนผนังในชั้นเรียนกี่คำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่156

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย

ในมิติของครูประถมฯ ปัจจัยในการประเมินคุณภาพที่พึงได้รับการพิจารณาได้แก่ . . .

  1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง รับรู้ในคุณค่าหรือมีอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งดีงาม จากการฝึกฝนหรือซึมซับ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร อาทิ กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ หรือนันทนาการ
  2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่155

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่154

มาตรฐานคุณภพการศึกษาไทย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (Office for National Education Standard and Quality Assessment : ONESQA) เป็นองค์การมหาชนที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่153

มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพ

มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ได้รับการออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กทุกคนสำหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือออกไปประกอบสัมมาอาชีพ ในระดับปฐมวัย เนื้อหาและทักษะจะมุ่งเน้นศิลปการใช้ภาษา (Language arts) และคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นต่อการทำให้แน่ใจว่า เด็กจะประสบความสำเร็จ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่152

ชั้นเรียนคละสองภาษา

ไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย นับวันครูปฐมวัย จะเผชิญกับสถานการณ์ที่เด็กจะเรียนภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในสองภาษา (Bilingualism) หนทางหนึ่งในการประยุกต์ใช้มาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards : CCS) ก็คือ การจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ทั้งกระตุ้น และรองรับชั้นเรียนคละ (Inclusive) ดังกล่าว

สำหรับเด็กทุกคน ไม่ว่าจะที่เรียนภาษาใด ควรรู้สึกว่า ได้รับการต้อนรับ สะดวกสบาย และปลอดภัย ครูปฐมวัยพึงปฏิบัติดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่151

ข้อถกเถียงในเรื่องมาตรฐาน

บางคนโต้แย้งว่า มาตรฐาน (Standard) กำหนดโครงสร้างที่ตายตัวเกินไป สำหรับครูปฐมวัย ผู้ซึ่งมีอิสรภาพมาแต่ดั้งเดิม ในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมในชั้นเรียนของตนเอง ครูปฐมวัยที่มีประสิทธิผลมักสอนสิ่งที่คิดว่าสำคัญ และดีที่สุดสำหรับเด็ก ดังนั้น ครูทุกคนจะเน้นว่า “เขาสอนเด็ก มิใช่สอนมาตรฐาน”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่150

ข้อถกเถียงในเรื่องมาตรฐาน

ผู้วิพากษ์วิจารณ์ (Critics) การศึกษาบนพื้นฐานของมาตรฐาน (Standard-based) โต้แย้งว่า มาตรฐานมุ่งเน้นความสำเร็จทางวิชาการ (Academic) มากเกินไป ในส่วนอื่นๆ ของหลักสูตร (อาทิ พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์) มักถูกละเลยไป ครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง ควรสอนเด็กในองค์รวม (Whole child) ซึ่งรวมถึงพัฒนการทางด้านอื่นๆ ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่149

ตำราเรียนตามหลักสูตร

ลิน คาริเอ้อร์ (Lynn Carrier) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประถมศึกษากั๊ลฟ์สตรีม (Gulfstream Elementary School) ในเมือง Miami รัฐฟลอริดา ซึ่งได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐฟลอริดา พูดถึงตัวอย่างของการสอนประมวลคำศัพท์ (Vocabulary) ในแผนบทเรียน (Lesson plan) ในแต่ละวัน โดยแยกเป็นศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ และศัพท์การเล่านิทาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน