วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่66

เทคโนโลยี - เครื่องมือสนับสนุน

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ง่าย (User-friendly) ต้องการคำสั่งเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำงานได้เลย ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กเล็กพึง . . .

 • ทำความคุ้นเคยกับทางเลือก (Option) ที่มีอยู่ และการทดสอบ [ทางเลือกดังกล่าว]
 • ทำให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ง่ายต่อการใช้โดยเด็กเล็ก
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเงิน

สอนลูกเรื่องเงิน

การสอนลูกเรื่องเงิน (Teaching Children about Money)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่แทนค่าสิ่งต่างๆที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับ ในอดีตเริ่มจากการใช้เปลือกหอย อัญมณี จนถึงปัจจุบันพัฒนามาใช้โลหะทำเป็นเหรียญ ส่วนธนบัตรใช้กระดาษและพอลิเมอร์ผลิต

เงินเป็นสิ่งที่ใช้แทนค่าสิ่งต่างๆทั้งวัตถุสิ่งของที่คนต้องการใช้และค่าตอบแทนแรงงานที่สร้างงาน เงินมีรูปร่างลักษณะและค่าที่กำหนดแตกต่างกันไป จึงจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนเรื่องค่าของเงินเพื่อให้ทุกคนใช้จ่ายตามค่าที่กำหนดอย่างถูกต้อง แม้ผู้ใหญ่จะใช้เงินเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน แต่การทำความเข้าใจเรื่องค่าของเงินจะต้องฝึกฝนกันตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เป็นทักษะต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่65

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่น่าตื่นเต้นในการช่วยเด็กเล็กแสวงหา (Acquire) ทักษะการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) การใช้กล้องถ่ายรูป เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายภาพ (Scanner) และซอฟต์แวร์ สามารถสร้างโอกาสอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Endless) ในการทำให้กิจกรรมอ่านออก-เขียนได้ กลายเป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Personalize) ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเรียนกวดวิชาสำหรับเด็กปฐมวัย

การเรียนกวดวิชาสำหรับเด็กปฐมวัย

การเรียนกวดวิชา (Tutorial Courses)หมายถึง การเรียนการสอนที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนตามปกติ โดยเนื้อหาที่เรียนเป็นการย้ำเนื้อหาเดิมหรืออาจเป็นเนื้อหาใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อน และยังเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความ สามารถให้แก่ผู้เรียนภายในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการเรียนที่เน้นเนื้อหาบางตอนหรือการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้ผู้เรียนสามารถจำและนำไปใช้สอบแข่งขันได้โดยง่าย ส่วนการเรียนพิเศษ (Special Courses) หมายถึง การเรียนการสอนที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนปกติ อาจจัดขึ้นหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์ อาทิตย์หรือช่วงปิดภาคเรียนแต่เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการทบทวนบทเรียนหรือเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้ว บางครั้งอาจเรียนเนื้อหาล่วงหน้าก็ได้ การเรียนพิเศษอาจจัดสอนในโรงเรียน สถานที่ที่จัดขึ้น หรือครูสอนพิเศษอาจไปสอนที่บ้านของเด็กก็ได้

ถ้าคุณภาพการศึกษายังใช้ตัวชี้วัดเป็นคะแนน การเข้าเรียนยังใช้ระบบการสอบแข่งขันเพื่อหวังเข้าไปสู่การมีโอกาสได้เรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง และถ้าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไม่สามารถทำให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกันแล้ว ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยคงต้องทุ่มเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อให้ลูกเข้าเรียนพิเศษหรือกวดวิชาที่เน้นเฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียว ซึ่งส่งผลกระทบให้เด็กปฐมวัยถูกบังคับให้เรียนจนเกิดภาวะเครียด เด็กถูกเน้นให้พัฒนาเฉพาะด้านสมองและสติปัญญา แต่พลาดโอกาสในการใช้ชีวิตช่วงปฐมวัยในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดพฤติ กรรมความสุขและมีคุณค่าทางด้านอารมณ์และจิตใจได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ของเล่น

ของเล่น

ของเล่น (Toys)หมายถึง วัสดุต่างๆหรือของเล่นทั้งที่เป็นของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและของเล่นที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่นำมาให้เด็กเล่นเพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

 1. วัสดุของเล่นเกี่ยวกับการสอนและให้ความรู้ ได้แก่ ภาพตัดต่อ ของเล่นประเภทเรียงลำดับ ของเล่นประเภทเชือก วัสดุการเล่นแบบซ้อนภาพและชุดหมุดดอก
 2. วัสดุการเล่นที่เป็นของจริง ได้แก่ ทราย น้ำและโคลน ดินเหนียวและแป้งโด อาหาร ไม้และเครื่องมือช่างไม้
 3. วัสดุของเล่นเกี่ยวกับการสร้าง ได้แก่ บล็อก ชุดการสร้าง เลโก้ โดมิโน
 4. ของเล่น ได้แก่ ของเล่นที่เป็นเครื่องใช้ในบ้านเรือน ของเล่นที่เป็นยานพาหนะ ของเล่นที่เป็นรูปสัตว์หรือตัวการ์ตูน

การเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กจะใช้การเล่นเพื่อเป็นการสำรวจตนเองและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวไปพร้อมๆกัน โดยเริ่มจากการใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆลองผิดลองถูก เลียนแบบ แก้ปัญหา อันนำไปสู่การสร้างมโนทัศน์การเรียนรู้ การเล่นจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำเด็กไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่64

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ปัจจัยมากหลายที่ทรงอิทธิพลต่อความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้าโรงเรียน มีตั้งแต่อิทธิพลจากพ่อแม่ พี่น้อง (Siblings) บ้าน และโรงเรียน นอกจากนี้ ความพร้อมยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต (Life style) ของกลุ่มชน ค่านิยมพื้นฐาน (Basic value) ความเชื่อถือ (Belief) ศาสนา ภาษา เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหาร และแนวทางปฏิบัติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่63

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ลูอิส (Luis) เป็นเด็กชายอายุ 4 ขวบ ที่ทำงานหนักเพื่อแก้ปริศนาภาพตัดต่อ (Puzzle) เขาได้รับโจทย์ที่ค่อนข้างยากจากครู เขาหยิบชิ้นส่วนหนึ่ง แล้วจ้องไปที่ภาพ พยายามตัดสินใจว่า ชิ้นส่วนนั้น จะเหมาะสม (Fit) กับจุดไหน โดยลองหลายๆ วิธี แม้ว่าเขาได้ใช้เวลายาวนาน แต่ในที่สุด เขาก็ประสบความสำเร็จ จนได้รับคำชมเชยจากครู

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่62

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

วิธีการของการเรียนรู้ (Approach to learning) เป็นแนวโน้ม (Inclination) การจัดการ (Disposition) และวิถี (Style) การเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) อย่างมีประสิทธิผลกับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ วิธีการของการเรียนรู้ ได้แก่ . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่61

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ (Academic) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ที่จะเรียนรู้
 • แยกแยะ (Identify) และเรียกชื่อตัวอักษร (Letter) ของระบบอักขระ (Alphabet) ได้ถูกต้อง
 • สามารถเขียนชื่อต้นของตนเองได้
 • แยกแยะหมายเลข 1 ถึง 5 ได้
 • “อ่าน” และมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ได้
 • นับวัตถุได้ถูกต้อง
 • รับรู้รูปร่าง (Shape) และสีหลักได้
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่60

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ปัจจัยด้านภูมิหลังประสบการณ์ (Experiential background) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • ได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้จากกิจกรรมหลากหลายทั้งที่บ้านและในชุมชน โดยที่มีส่วนร่วมด้วย
 • ได้รับความเชื่อมั่น (Confidence) จากประสบการณ์ในอดีตที่จะสำรวจความคิดใหม่ๆ และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
 • ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสมาชิกในครอบครัวให้ลองทำสิ่งต่างๆ
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจ

สอนลูกเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจ

การสอนลูกเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจ (Teaching Children about Policemen and Police Stations)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและบริการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าใจเรื่องกฎระเบียบของการดูแลตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัย สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี สถานที่ทำงานของตำรวจที่จัดบริการหรืออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาขนและเป็นที่กักขังชั่วคราวของผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องสงสัยกระทำผิด เมื่อเด็กเจริญวัยความต้องการที่จะรู้จักโลกภายนอกบ้านจะเพิ่มขึ้น เด็กจะเห็นคนรอบตัวมากขึ้น บุคคลเหล่านั้นจะแตกต่างกันทั้งรูปร่าง หน้าตา กิริยาที่แสดงออก เด็กจะค่อยๆเรียนรู้คนที่เขาเกี่ยวข้องด้วย เริ่มจากบุคคลใกล้ชิดได้แก่ คุณครู เพื่อน เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน คนขับรถรับส่งนักเรียน สังคมเด็กจะขยายกว้างเกิดการเรียนรู้ที่จะรู้จักคนอื่นและเกิดเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เป็นพื้นฐานของการจะอยู่ในสังคมในอนาคตด้วย ตำรวจและสถานีตำรวจจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ราชการที่น่าสนใจ สมควรนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องทหาร

สอนลูกเรื่องทหาร

สอนลูกเรื่องทหาร (Teaching Children about Soldiers)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่เปรียบเสมือนรั้วของชาติมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ และทำหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนและป้องปราบชาติอื่นๆไม่ให้รุกราน ตลอดจนรักษาความมั่นคงและบำรุงประเทศ การส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เรื่องบุคคลที่อยู่ในสังคมเป็นประเด็นสำคัญที่พ่อแม่และครูจะต้องเอาใจใส่ การจัดกิจกรรมเรื่อง “ทหาร” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กเพราะทหารเป็นคนสำคัญในสังคมที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่59

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียน (School readiness) คือความพร้อมที่เด็กเล็กจะแสวงหาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการอภิปรายโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียนและอนุบาล นักวิชาชีพปฐมวัยกำลังสำรวจกันใหม่ ในเรื่องความพร้อม การแปรความ (Interpretation) และหลากหลายวิธีที่แนวความคิดนี้ ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของการศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพ่อค้าแม่ค้า

สอนลูกเรื่องพ่อค้าแม่ค้า

การสอนลูกเรื่องพ่อค้าแม่ค้า (Teaching Children about Merchants)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่มีอาชีพรวบรวมซื้อสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด และขายออกไปให้ผู้ที่ต้องการเพื่อทำกำไร การประกอบอาชีพเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ บุคคลเหล่านั้นทำงานตามบทบาทของตนเป็นการช่วยสังคมให้มีความปกติสุข พ่อค้าแม่ค้าเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ประกอบสัมมาอาชีพ ด้วยการนำสินค้ามาจำหน่ายให้คนนำเงินมาแลกกับสินค้า เรื่องของพ่อค้าแม่ค้าจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่58

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

มอนนิก้า จิล (Monica Gil) แห่งโรงเรียนเด็กเล็กกอนซาเล็ส (Gonzalez School for Young Children) ณ เมือง Denton รัฐเท็กซัส ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 เธอได้แนะนำขั้นตอนที่เพิ่มเติมที่ครูผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติ ในความพยายามส่งเสริมความสำเร็จในการเรียนรู้ของเด็ก ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English language learner : ELL)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่57

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

มอนนิก้า จิล (Monica Gil) แห่งโรงเรียนเด็กเล็กกอนซาเล็ส (Gonzalez School for Young Children) ณ เมือง Denton รัฐเท็กซัส ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2555 เธอกล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นครูสอนเด็กเล็กก่อนเข้าเรียนสองภาษา (Bilingual pre-school) ฉันมีโอกาสสอนเด็กที่เผชิญกับความท้าทายของการเรียนรู้มากกว่าความคาดหวังจากเด็กเล็กทั่วไป . . .

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่56

พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ทักษะภาษาของเด็กเล็กจะพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาของวัยก่อนเข้าเรียน ประมวลคำศัพท์ (Vocabulary) หรือจำนวนคำที่เด็กได้เรียนรู้ จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ประโยคที่ใช้ก็จะค่อยๆ ยาวขึ้น และเด็กเล็กจะเรียนรู้โครงสร้างของประโยค (Syntax) และไวยากรณ์ (Grammar) จนช่ำชอง (Master)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อันตรายจากความอยากรู้อยากเห็น

อันตรายจากความอยากรู้อยากเห็น

เด็กกับความอยากรู้อยากเห็น(Children and Curiosity) เกิดขึ้นเป็นของคู่กันโดยธรรมชาติ ปรากฏพฤติกรรมให้เห็นนับตั้ง แต่แรกเกิดเด็กมักแสดงความสนใจในสิ่งต่างๆตามช่วงอายุของเขา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจหากลูกของท่านแสดงพฤติกรรมที่ส่อถึงความอยากรู้อยากเห็นเช่น เอานิ้วสัมผัสวัตถุทุกชนิดรอบตัว หยิบวัตถุต่างๆมาอมหรือเลีย หรือมุดศีรษะเข้าไปในซอกหลืบ เป็นต้น งานวิจัยหลายเรื่องได้แสดงให้เห็นว่าความอยากรู้อยากเห็นนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการตามวัยของเด็ก คุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นเพื่อพัฒนาสติปัญญาและฝึกทักษะการตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน ทดลองและหาคำตอบให้เด็ก อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นในเด็กนั้น ใช้หลักการเดียวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ โดยให้เด็กค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของเขาเอง

อย่างไรก็ตามพัฒนาการด้านความอยากรู้อยากเห็นนั้นไม่ได้มาพร้อมกับสำนึกเรื่องความผิดชอบชั่วดีหรือความตระหนักในความปลอดภัย กล่าวคือ พัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กยังไม่สมบูรณ์ เด็กจึงมีความอยากรู้อยากเห็นไม่สิ้นสุด (Insatiable curiosity) อันอาจนำมาซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและร่างกายของเด็ก รวมไปถึงคนรอบข้างในหลายรูปแบบได้

ในปี 2012 คณะกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคสหรัฐอเมริกา (United States Consumer Product Safety Commission) เปิดเผยสถิติการเสียชีวิตของเด็กในช่วงปี 1997-2010 ว่าพบเด็ก 58% จากจำนวน 40,000 รายเสียชีวิตจากการกลืนวัตถุขนาดเล็กได้แก่ ถ่านไฟฉายที่ใช้กับรีโมทควบคุมเครื่องปรับอากาศ รีโมทควบคุมโทรทัศน์ นาฬิกา กล้องถ่ายภาพหรือแม้แต่จากของเล่นเด็ก จากจำนวนเด็กที่เสียชีวิตมี 12 ใน 14 คนเสียชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ราวๆ 3 ใน 4 ของเด็กที่ได้รับอันตรายจากการกลืนถ่านไฟฉายเป็นเด็กอายุ 4 ขวบ อันตรายจากถ่านไฟฉายมีความร้ายแรงหลายรูปแบบ ถ้าเข้าไปติดอยู่ในหลอดอาหารนาน 2 ชั่วโมง อาจเกิดอันตรายกับอวัยวะบริเวณทางเดินหลอดลมที่เชื่อมต่อกับหลอดอาหารเช่น เส้นเสียงถูกทำลาย หลอดอาหารมีการฉีกขาดหรืออาการเลือดตกข้างในเนื่องจากสารอิเล็คโทรไลต์อัลคาไลน์รั่วไหลออกมาและแทรกซึมเข้าไปทำลายระบบร่างกาย เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาทำอันตรายต่อเยื่อบุและอวัยวะภายใน ดังนั้นตั้งแต่ปี 2008 จึงมีกฎหมายบัญญัติการออกแบบถ่านก้อนในของเล่นเด็กให้ไม่สามารถแกะออกด้วยมือเปล่าได้ สำหรับของเล่นเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ และ 12 ปีนั้นให้นำถ่านก้อนบรรจุลงในช่องใส่ถ่านได้พอดี และขนาดของถ่านก้อนที่พอดีช่องใส่ถ่านของเล่นสำหรับเด็กช่วงอายุต่างๆนั้นต้องมีขนาดเล็กกว่าหลอดอาหารของเด็ก เพื่อความปลอดภัยหากเด็กกลืนถ่านก้อนลงไป อย่างไรก็ตามไม่สามารถป้องกันร่างกายให้รอดจากอันตรายของสารพิษในถ่านไฟฉายและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตาม มาได้

พ่อแม่ผู้ปกครองอาจพบว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่ควรส่งเสริมให้กับลูกน้อย แต่ในขณะ เดียวกันความอยากรู้อยากเห็นนั้นล้วนมาพร้อมกับภัยเงียบที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจคาดไม่ถึง ดังนั้นจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับความอยากรู้อยากเห็นของลูกน้อย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันมาฆบูชา

สอนลูกเรื่องวันมาฆบูชา

สอนลูกเรื่องวันมาฆบูชา (Teaching Children about Makha Bucha Day ) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันพระในวันเพ็ญหรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันนี้เมื่อครั้งพุทธกาลเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้แก่พระอรหันต์ 1,260 รูปที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระอรหันต์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งสิ้น วันมาฆบูชาจึงเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธอีกวันหนึ่งที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี พุทธศาสนิกชนจะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และเนื่องด้วยศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ทางราชการจึงกำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดเพื่อให้คนไทยชาวพุทธได้ไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรมและเวียนเทียนที่วัดในชุมชนของตน สถานศึกษาทุกแห่งก็หยุดตามกำหนดของราชการเช่นกัน เพื่อให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมทางศาสนากับครอบครัว แต่สถานศึกษาจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องมาฆบูชาให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เยาวชน

คำสำคัญ

โอวาทปาติโมกข์ เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงให้พระอรหันต์ 1,260 รูปเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา 3 ส่วนคือ การละความชั่วทุกชนิด การกระทำความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส

พุทธศาสนิกชนแปลว่า คนที่นับถือพระพุทธศาสนา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยก่อนเข้าเรียน-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่55

พัฒนาการการรับรู้ในวัยก่อนเข้าเรียน (2)

ผู้ดูแลเด็กเล็กมืออาชีพ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยขั้นตอนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • สนับสนุนงาน (Task) และพฤติกรรมที่เหมาะสม – เด็กเล็กในขั้นตอน “ก่อนปฏิบัติการ” (Pre-operational) เรียนรู้ค่อนข้างมากผ่านการจำลองรูปแบบ (Model) ทุกๆ วัน เด็กเล็กควรได้เห็นผู้ใหญ่อ่านและเขียน ตลอดจนเห็นการสาธิตสั้นๆ ผ่านเพื่อนฝูง (Peer) และผู้ดูแลในการใช้วัสดุหลากหลาย ตัวอย่างเช่น หลังจากที่เด็กเล็กได้ใช้เวลาพอสมควรในการสำรวจอย่างอิสระ เขาก็พร้อมที่จะใช้มือคำนวณ แสดงวิธีการรูปแบบ (Pattern) และประยุกต์ใช้วิธีการทดลอง ในช่วงการเล่นของตนเอง
 • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน