ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่126

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ความน่าจะเป็น (Probability) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ (Prediction) แต่อาจเป็นหัวข้อ (Topic) ที่ไม่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนประถมปลายส่วนใหญ่ เว้นแต่พวกเขาจะเห็นการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะในกิจกรรมของภาพยนตร์ ในกิจกรรมนี้ เด็กจะอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องภาพยนตร์ที่นำมาฉายในชั้นเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่126

3เหลี่ยมกับปิรามิด

นักเรียนจำนวนมากได้มีโอกาสสร้างปิรามิดขนาดย่อม (Miniature pyramid) อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานในชั้นเรียนสังคมศึกษา (Social studies) ถ้าครูไม่ได้สั่งงานดังกล่าวในชั้นเรียน อาจพิจารณาให้ทำที่บ้านเป็นกิจกรรมเรียนรู้ทั้งครอบครัว การสร้างปิรามิดเป็นสิ่งที่สนุกสนาน เพราะให้โอกาสพ่อแม่ทบทวนบทเรียนสามเหลี่ยมกับลูกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่125

ศิลปินในบทเรียนคณิตศาสตร์

ตัวอย่างของนักเขียนภาพ (Painter) เชิงเรขาคณิตที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้แก่ พีต โมนดรีอาน (Piet Mondrian) ชาวดัชต์ (Dutch) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1872 ถึง ค.ศ. 1944 เขาได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในยอดศิลปินของคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเปลี่ยนทิศทางศิลปะ (Artistic direction) จากภาพในจินตนาการ (Figurative) เป็นภาพค่อยๆ ทวีความเป็นนามธรรม (Abstract) จนในที่สุดลดคำเฉพาะทางศิลปะ (Artistic vocabulary) ลงเหลือเพียงแก่น (Element) ของเรขาคณิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่124

ศิลปินในบทเรียนคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

  • เพื่อเพิ่มพูน (Enhance) ความสามารถของนักเรียนในการใช้ไม้บรรทัดเพื่อทำรูปทรงเรขาคณิต (Geometric shape)
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่124

เรขาคณิตรอบตัวเรา

นอกจากทรง 4 เหลี่ยมแล้ว ยังมีทรง 3 เหลี่ยม (Triangle) 5 เหลี่ยม (Pentagon) 6 เหลี่ยม (Hexagon) 7 เหลี่ยม (Heptagon) 8 เหลี่ยม (Octagon) 9 เหลี่ยม (Nonagon) 10 เหลี่ยม (Decagon) แล้วยังมีวงกลม (Circle) ที่เป็นทรงระนาบ (Plane) โดยทุกด้านภายนอกชี้ไปทิศทางเดียวกันจากศูนย์กลาง (Center)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่123

การใช้ละครในบทเรียนคณิตศาสตร์

ในฉากภาพนิ่ง อาจสร้างผลกระทบของเสียง (Sound effects) และดนตรีได้อีกด้วย หลังจากที่กลุ่มนักเรียนได้ค้นคว้า (Research) และซักซ้อม (Rehearsal) แต่ละกลุ่มจะนำเสนอฉาก (Scene) ของตนต่อชั้นเรียน ในเวลาต่อมา นักเรียนอภิปรายแนวความคิดที่ฉากภาพนิ่งนี้เป็นตัวแทน แล้วแบ่งปัน (Share) กับชั้นเรียนในสิ่งได้ค้นคว้ามา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่123

เรขาคณิตรอบตัวเรา

ครู และ/หรือ พ่อแม่ สามารถช่วยเด็กฝึกปรือ (Practice) การค้นหา (Identify) นานารูปทรง (Shape) ของเรขาคณิต (Geometry) ในการสร้าง “สัตว์ประหลาดเรขาคณิต” (Geometry monster) โดยเชื้อเชิญเพื่อนๆ ช่วยกันล่า (Hunt) สัตว์กินซาก (Scavenger) ซึ่งกิจกรรมที่ออกแบบ (Design) เพื่อสาธิต (Demonstrate) ให้เด็กเรียนรู้ว่า เรขาคณิตมีอยู่รอบตัวเรา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่122

การใช้ละครในบทเรียนคณิตศาสตร์

เมื่อครูตั้งคำถาม เด็กจะเคลื่อนย้ายไปตามแต่ละตอนของห้องเรียน ซึ่งสะท้อน (Reflect) ถึงความเข้าใจคำตอบอย่างลึกซึ้ง คำถามจะเริ่มจากง่ายไปสู่ความซับซ้อน (Complex) อย่างเงียบๆ (Silence) โดยที่จะมีการอภิปราย (Discussion) ในเวลาต่อมา คำถามสุดท้ายจะเป็นคำถามที่ (1) ยากที่สุด (2) เร้าใจ [Provocative] ที่สุด หรือ (3) ใกล้เคียงที่สุดกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในที่สุด (Ultimately) ซึ่งครูอยากให้เด็กเรียนรู้อย่างช่ำชอง (Master)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่122

เรียนรู้จากลูกเต๋า

หนทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกเต๋าพีชคณิต (Algebra dice) กลายเป็นสิ่งท้าทาย (Challenging) ก็คือ การยอมให้มีค่าลบ (Negative value) สำหรับค่าที่ไม่ทราบ (Unknown) X แทนที่จะทอด (Roll) ลูกเต๋าในเวลาเดียวกัน และวางค่าที่สูงกว่าไว้ข้างขวา เราอาจทอดลูกเต๋าทีละลูก แล้ววางตำแหน่งของการทอดครั้งแรกไว้ข้างขวา และการทอดครั้งที่สองไว้ข้างซ้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่121

การใช้ละครในบทเรียนคณิตศาสตร์

การละคร (Drama) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ (Creative movement) และการเล่นบทบาท (Role-playing) ซึ่งสามารถเปลี่ยนบทเรียนธรรมดา (Plain) ให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าจูงใจ (Motivating) และเป็นประโยชน์ (Productive) ครูในทุกสาขาวิชาสามารถใช้การเล่นละครเป็นเรื่องที่ทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวา (Enliven) ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ (Strategy) ในการปรับ (Adapt) ให้เหมาะสม (Appropriate) กับบทเรียนคณิตศาสตร์ ครูอาจเปลี่ยนแปลง (Alter) ตามความจำเป็นสำหรับระดับชั้นและความสนใจของนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่121

เรียนรู้จากลูกเต๋า

งาน (Task) ของเด็กคือ การคิดให้ออก (Figure out) ว่าตัวเลขอะไร ที่จะแทน X ที่ทำให้สมการ (Equation) เป็นจริง ทุกครั้งที่ครูทอด (Roll) ลูกเต๋า ครูสร้างสมการใหม่พร้อมด้วย X ตัวใหม่ให้แก้โจทย์ จุดมุ่งหมายของเกมคือ การแก้โจทย์ให้ได้ค่าของ X จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน 10 นาที

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่120

มหาสมุทรแห่งเวลา

นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงงานนี้ในฐานะผู้สร้าง และเป็นบทเรียนที่สนุกสนานในการบอกเวลาใน 2 หนทาง อย่างสัมฤทธิ์ผล (Successful) อนึ่ง (Incidentally) ยังสามารถเก็บวัสดุ (Materials) ที่เกี่ยวข้องไว้ใช้กับบทเรียนในเรื่องเศษส่วน หรือชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องมหาสมุทร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่120

เรียนรู้จากลูกเต๋า

เกมบัตร เป็นตัวแทน (Represent) เพียง 2 - 3 หนทางที่เด็กจะสามารถฝึกปรือ (Practice) วิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะจากสำรับไพ่ (Deck of cards) ครูพึงสนับสนุนให้เด็กระดมพลังสมอง (Brainstorm) ในการคิดถึงเกมคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่เขาสามารถเล่นกับไพ่ธรรมดา (Ordinary) ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่119

มหาสมุทรแห่งเวลา

ไม่ว่าครูจะตัดสินใจอย่างไร จะต้องมี 60 ส่วน เพื่อแทนเวลาเป็นนาที แล้วให้นักเรียนใช้กระดาษแข็งสร้างเข็ม (Hand) บอกชั่วโมงและเข็มบอกนาที อาจมีม้าน้ำ (Sea-horse) ที่ปลายเข็มนาที และนางเงือกบนเข็มชั่วโมง เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่119

เรียนรู้คณิตจากบัตรเกมอื่นๆ

เศษส่วน (Fraction) ประกอบด้วยเลขเศษ (Numerator) กับเลขส่วน (Denominator) หนทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจเศษส่วน คือ จินตนาการถึงคุกกี้วงกลมซึ่งหักออกเป็น 4 ชิ้นเท่าๆ กัน ถ้าเราหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ก็เป็น ¼ ของทั้งชิ้น (Whole) เลขเศษคือจำนวนชิ้นที่อยู่ในมือเรา (ซึ่งคือ 1) เลขส่วนของจำนวนชิ้นทั้งหมดที่ประกอบขึ้น (Make up) เป็นคุกกี้ (ซึ่งคือ 4)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่118

มหาสมุทรแห่งเวลา

นี่เป็นโครงงานที่มีประสิทธิผล แต่การสร้างชิ้นส่วนของโครงงานนี้ค่อนข้างใช้เวลา (Time-consuming) จึงต้องวางแผนล่วงหน้า โดยมีวันหนึ่งที่ทั้งครูและนักเรียนจะนำกระดาษ สีเทียน (Crayon) และกรรไกร (Scissors) มาใช้ตัดเป็นรูปปลา ในขณะที่มีเสียงทะเลอันสงบ (Calming ocean sound) และดนตรีที่เล่นอยูในภูมิหลัง (Background) แต่ต้องมีการเตรียมวัสดุส่วนใหญ่ให้พร้อมก่อนเริ่มโครงงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่118

เรียนรู้คณิตจากบัตรเกมอื่นๆ

การเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญ (Mastering) หลักเกณฑ์คณิตศาสตร์ จะต้องมีการฝึกปรือ (Practice) เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ เด็กบางคนที่รักตัวเลขจะสนุกสนานกับการฝึกปรือคณิตศาสตร์มาตรฐาน สำหรับเด็กอื่นๆ เราสามารถแนะนำทางเลือกที่สร้างสรรค์เพื่อฝึกหัด (Drill) คณิตศาสตร์ได้เช่นกัน วิธีการ (Approach) หนึ่งคือ การเล่นไพ่ เพื่อสร้างเกมที่ตอกย้ำแนวความคิดเฉพาะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่117

เรียกน้ำย่อยแผนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

อาหารจานเริ่มที่เรียกน้ำย่อย (Appetizer) แผนแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หมายถึง ส่วนแรกเริ่มต้นของแบบเรียนที่สมบูรณ์ (Complete) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อน (Drive) บทเรียน ในขณะที่ครูสร้างแผนบทเรียนเฉพาะเจาะจง (Tailor-made) อันบูรณาการกับศิลปะ (Arts-integrated) ความคิดที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการเรียกน้ำย่อย ณ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง (Journey) ที่สร้างสรรค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่117

เรียนรู้คณิตจากบัตรบิงโก

เสน่ห์ (Beauty) ของการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากบิงโก (Bingo) ก็คือ เราสามารถใช้มันในการทบทวน (Review) แนวความคิดใดๆ ของคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นของประถมศึกษา เราสามารถกำหนดคำถามเพื่อให้เด็กตอบ หรือเราอาจค้นหาออนไลน์ คำถามทบทวนที่เหมาะสมได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เราเพียงพิมพ์คำว่า “4h Grade Math Review Questions” ในช่องค้นหา (Search bar) เราก็จะได้คำถามมามากมาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่116

เรียกน้ำย่อยแผนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ไม่มีหลักสูตรใดในชั้นประถมศึกษาที่เด็กนักเรียนจะกังวลเท่ากับวิชาคณิตศาสตร์ “ความกลัวตัวเลข” (Math anxiety) เป็นสิ่งที่ได้ยินกันมากในหลายๆ โรงเรียน ในการสำรวจ นักวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนมีเหตุผลมากมายที่จะหวาดกลัว (Dread) ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้คะแนนการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน