สอนลูกเรื่องสถิติ

การสอนลูกเรื่องสถิติ

การสอนลูกเรื่องสถิติ (Teaching Children about Statistics) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องตัวเลข ที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น สถิติที่แสดงปริมาณนักเรียน สถิติการเจ็บป่วยของประชาชน สถิติผู้ซื้อขนมในร้านค้าสะดวกซื้อ เป็นต้น การใช้ข้อมูลสื่อสารเป็นเรื่องจำเป็นที่คนทุกคนต้องใช้และมีเรื่องสถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง เด็กๆต้องได้รับการฝึกฝนให้รู้จักและนำไปใช้สร้างสังคมของตนเอง ต้องมีการกระตุ้นการสื่อสารผ่านการตั้งคำถาม การสนทนา หรือการโต้ตอบ สถิติเป็นเรื่องที่แสดงข้อเท็จจริงผ่านการรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล เปรียบเทียบ และสรุปผล เมื่อเด็กได้รับกิจกรรมหรือประสบการณ์ทางสถิติ เด็กจะสามารถรวบรวม แสดง อธิบาย เกี่ยวกับข้อมูล และรวบรวมตัวเลขพื้นฐานที่กำหนดได้อย่างมีระบบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาว่า ให้เด็กได้พัฒนาการใช้ภาษาสื่อความหมายและความคิด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้กล่าวถึง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ขอบข่ายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เด็กปฐมวัยควรได้เรียนรู้) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถิติ ไว้เช่นกันคือเด็กควรเรียนสาระที่ 5 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ข้อ 5.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม และนำเสนอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกอ่านจากโฆษณา

สอนลูกอ่านจากโฆษณา

สอนลูกอ่านจากโฆษณา (Teaching Children to Read Advertisement)หมายถึง การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ด้านการอ่านจากคำ ข้อความ ประโยคหรือภาพที่ปรากฏอยู่ในป้ายโฆษณา เพื่อให้เด็กสามารถอ่านคำศัพท์ที่อยู่ในป้ายโฆษณา เป็นการขยายประสบการณ์ทางภาษาที่เป็นไปตามธรรมชาติ การสอนอ่านจากป้ายโฆษณาเหมาะสำหรับการเรียนรู้การอ่านในช่วงเริ่มต้นการสอนอ่านก่อนที่จะนำไปสู่การเรียนการสอนภาษาอย่างเป็นทางการทั้งนี้เนื่องจากป้ายโฆษณาสินค้าประเภทต่างๆที่ติดประกาศไว้บริเวณข้างทาง ริมถนน หรือตามอาคารห้างร้านต่างๆ เพื่อประกาศหรือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านั้นให้ผู้บริโภคทราบ ในป้ายโฆษณาสินค้าจะเป็นการนำเสนอรายละเอียดที่เป็นภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย คำ ข้อความตามความเหมาะสม ป้ายโฆษณาอาจเป็นป้ายที่มีลักษณะภาพนิ่งหรือป้ายที่มีการเคลื่อนไหวหรือแบบดิจิตอล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาจะได้ผลดีถ้าหากครูและผู้ปกครองมีวิธีการสอนที่ดีและมีความเหมาะสม คำนึงถึงหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทและเรียนรู้ภาษาอย่างมีความหมาย การสอนอ่านจากป้ายโฆษณาเป็นการสอนทักษะการอ่านให้กับเด็กตามแนวทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ เป็นการสอนอ่านที่นำประสบการณ์เดิมของเด็กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และเด็กจะอ่านจากภาพ คำ ข้อความที่ปรากฏในป้ายโฆษณาแบบองค์รวมและจะพัฒนาไปสู่การอ่านอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเศษส่วน

สอนลูกเรื่องเศษส่วน

การสอนลูกเรื่องเศษส่วน (Teaching Children about Fractions)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของจำนวนที่เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆเท่าๆกัน ทั้งนี้เพราะเศษส่วนเป็นเรื่องที่มีในชีวิตประจำวันของคนทุกคน ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใด เรามักจะใช้เรื่องเศษส่วนอยู่เสมอเรามักจะได้ยินการสนทนาที่มีคำว่า แบ่งกันครึ่งหนึ่ง มีกี่ส่วน แบ่งบางส่วนใช้บางส่วนเหลืออยู่บางส่วน ฯลฯ คณิตศาสตร์มีบทบาทต่อเรามากเพราะสภาพของสังคมต้องการใช้การประมวลผลข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร การคิดและการตัดสินใจผู้ที่มีความสามารถในเรื่องข้อมูลและการประมวลผลย่อมได้ประโยชน์ในการทำงานคณิตศาสตร์จึงสามารถช่วยพัฒนาคนให้เกิดความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาและสามารถสื่อสารได้ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน เราจะพบว่ามีภาษาคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาเช่น ขอหนูหน่อย แม่แบ่งขนมให้หนู หนูดื่มนมหมดแก้วหรือเหลืออยู่ ฯลฯ ประโยคเหล่านี้แสดงถึงการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเศษส่วน หากเด็กเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สร้างคุณภาพชีวิตของเด็ก การจัดกิจกรรมการสอนเรื่อง เศษส่วนให้แก่เด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้กล่าวถึงไว้ในประสบการณ์สำคัญ เรื่องจำนวนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหรือปริมาณและกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สสวท.ได้กล่าวถึงเรื่องที่เด็กปฐมวัยควรจะเรียนรู้ไว้ในกรอบมาตรฐานหลายประการ ซึ่งล้วนแต่เรื่องที่เกี่ยวกับเศษส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง คณิตศาสตร์ปฐมวัย 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์การนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดสร้างสรรค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเรขาคณิต

สอนลูกเรื่องเรขาคณิต

การสอนลูกเรื่องเรขาคณิต (Teaching children about Geometry) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยความเกี่ยวพันระหว่างเส้น มุม และการวัดเนื้อที่ และรู้จักรูปเรขาคณิตซึ่งหมายถึงรูปต่างๆ ทางเรขาคณิต ได้แก่รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม วงกลม เป็นต้น รวมถึงรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งหมายถึง รูปที่มีส่วนเป็นพื้นผิว ส่วนสูง และส่วนลึก หรือหนา สิ่งต่างๆรอบตัวเราที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น ล้วนนำความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิตมาใช้ เช่น ที่อยู่อาศัย โต๊ะ กล่อง หีบใส่ของ กระเป๋า ตู้ หนังสือ ถาด จาน ชาม กรอบรูป ลูกบอล กรวย ถัง และอื่นๆอีกมากมาย ตามธรรมชาติคนเราจะเคลื่อนไหวไปมา จึงได้สัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัว และจะค่อยๆ ซึมซับสิ่งเหล่านั้น สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วการเรียนรู้ของเขาขณะเคลื่อนไหวร่างกาย คือการที่เด็กได้เล่น ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงสามารถเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต และรูปเรขาคณิตได้ แม้ในวัยนี้เด็กบางคนอาจจะเรียกชื่อ หรือขีดเขียน รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิตไม่ได้ก็ตาม แต่เด็กสามารถสังเกตได้ การเรียนรู้ก็จะเกิดได้แน่นอน ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้จึงได้กำหนดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ขอบข่ายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้) ในสาระที่ 3 เรื่องเรขาคณิต และให้มีการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ข้อ 3.2 คือให้รู้จักจำแนกรูปเรขาคณิตและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการกระทำ ซึ่งเป็นบทบาทของพ่อแม่ และครูควรร่วมมือกันส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันเข้าพรรษา

สอนลูกเรื่องวันเข้าพรรษา

การสอนลูกเรื่องวันเข้าพรรษา (Teaching Children about Buddhist Lent Day) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือนแปดหลัง

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธต่างพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามวัฒนธรรมและประเพณีสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในสังคมชาวไทยซึ่งมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็ได้กำหนดให้วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมในวันนี้ตามประเพณี ได้แก่ การหล่อเทียนจำพรรษาและนำถวายวัด การตักบาตร ฟังธรรม ภาวนา และรักษาศีล เว้นจากการทำชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบาน ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะและขัดกิเลสให้กาย วาจา ใจ ให้เจริญด้วยปัญญา กิจกรรมเหล่านี้ บ้าน ชุมชน วัด และโรงเรียนร่วมมือจัดขึ้น สถานศึกษาจะกำหนดไว้ในหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก ส่วนทางราชการจะกำหนดวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาจึงหยุดทำการไว้ 1 วันเพื่อให้ชาวพุทธได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่องวันเข้าพรรษา จึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม รักวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพายุ

การสอนลูกเรื่องพายุ

การสอนลูกเรื่องพายุ (Teaching children about Storm) หมายถึงการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างรวดเร็ว และรุนแรง อันเนื่องจากอากาศ 2 บริเวณมีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมาก ทำให้อากาศร้อน ลอยตัวสูงขึ้น อากาศในแนวราบที่อุณหภูมิต่ำกว่าจึงเข้ามาแทนที่ ทำให้เกิดการหมุนของอากาศ ส่งผลให้เกิดพายุ หมายถึงภาวะผิดปกติของบรรยากาศ เป็นปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแสดง ถึงสภาวะของอากาศไม่ดี และมีลมแรงจัด ประเทศไทยมีภัยพิบัติที่เกิดจากลมพายุมาหลายครั้ง สร้างความเสียหายถึงชีวิตผู้คน สัตว์ พืช และทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้างมากมาย การเกิดพายุครั้งใหญ่ๆ เช่น พายุเขตร้อน “แฮร์เรียต” (Harriet) ที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้าฝั่งแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2505 และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” (Gay) ที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่อำเภอปะทิว และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เป็นต้น ภัยธรรมชาติจากลมพายุสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัวที่พ่อแม่และครูจะ นำไปจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การสอนลูกเรื่องสึนามิ

การสอนลูกเรื่องสึนามิ

การสอนลูกเรื่องสึนามิ (Teaching children about Tsunami) หมายถึงการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นกลุ่มคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นจาก การย้ายที่ของปริมาตรน้ำก้อนใหญ่คือ มหาสมุทรหรือทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากแผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟ และการระเบิดใต้น้ำอื่น (รวมทั้งการจุดระเบิดวัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำ) ดินถล่ม ธารน้ำแข็งไถล อุกกาบาตตก และการรบกวนอื่นๆไม่ว่าเหนือหรือใต้น้ำ สึนามิ มาจากภาษาญี่ปุ่น: 津波 tsunami แปลว่า "คลื่นที่ท่าเรือ" หรือ "คลื่นชายฝั่ง" นับตั้งแต่ประเทศไทย เกิดภัยธรณีพิบัติคลื่นยักษ์หรือสึนามิเป็นครั้งแรก สร้างความเสียหายแก่ผู้คนและทรัพย์สินหลายจังหวัดที่อยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 สิ่งหนึ่งที่ประเทศเกิดความตระหนักรู้คือ ประชาชนคนไทย แทบไม่รู้จักว่าสึนามิคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร หรือเมื่อเกิดขึ้นเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการแก้ไข โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและกำหนดบทเรียนลงในหลักสูตรให้เด็กไทยเรียนฝึกปฏิบัติ การหนีภัยที่ถูกต้องและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือกันและกันเมื่ออยู่ในสถานการณ์เกิดคลื่นสึนามิ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาระบบประมวลผลทางประสาทสัมผัส

ปัญหาระบบประมวลผลทางประสาทสัมผัส

ระบบประมวลผลทางประสาทสัมผัส (Sensory Integration Processing) หมายถึง กระบวนการจัดระเบียบการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเป็นระบบประสาทที่สามารถรับรู้สัมผัสผ่านอวัยวะส่วนต่างๆผ่านขั้นตอนการประมวลผลภายในร่างกาย จากนั้นสมองจึงสั่งให้ตอบสนองสิ่งที่มากระตุ้นหรือสัมผัสอย่างเหมาะสม ระบบรับรู้ความรู้สึกอาจแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแอร์โฮสเตสสจ๊วต

สอนลูกเรื่องแอร์โฮสเตส - สจ๊วต

การสอนลูกเรื่องแอร์โฮสเตส - สจ๊วต (Teaching Children about Flight Attendants) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่มีอาชีพดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน โดยมีหน้าที่ต่างๆ เช่น เสิร์ฟอาหาร สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบิน แนะนำจัดหาที่นั่งให้ผู้โดยสาร ตรวจสอบการรัดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารก่อนเครื่องบินขึ้นและลง รับผิดชอบตรวจสอบถังออกซิเจนให้อยู่ครบถ้วนในที่ที่ติดตั้ง ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและบริการอื่นๆ การรู้จักอาชีพแอร์โฮสเตสและสจ๊วตจะช่วยให้เราใช้บริการได้ถูกต้อง เด็กปฐมวัยควรรู้จักบุคคลที่ทำอาชีพนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะการทำงานซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมและอาชีพหนึ่งในสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเชฟ

สอนลูกเรื่องเชฟ

การสอนลูกเรื่องเชฟ (Teaching Children about Chef) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่เป็นหัวหน้าในการทำอาหาร ["เชฟ" (Chef) มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า "chef de cuisine"] หรือ หมายถึงผู้ทำงานเกี่ยวกับการทำอาหารให้เป็นที่พอใจของลูกค้าโดยวางแผนการประกอบอาหาร คิดรายการอาหาร จัดหาหรือสั่งให้จัดหาเครื่องปรุงอาหาร เตรียมอาหารและประกอบอาหารในธุรกิจร้านอาหารส่วนตัว โรงแรม ภัตตาคาร สถานบริการอาหารทั่วไปและธุรกิจประกอบอาหารสำเร็จรูปส่งลูกค้า การสอนเรื่องเชฟสอดคล้องตามโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในสาระการเรียนรู้เรื่องบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องนักดนตรี

สอนลูกเรื่องนักดนตรี

การสอนลูกเรื่องนักดนตรี (Teaching Children about Musicians) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยว กับผู้ที่มีความสามารถในการดนตรีจนยึดเอาวิชาดนตรีเป็นอาชีพ เพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้รับค่าตอบ แทนเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนได้

ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก

อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์

ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี

และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้

ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ

พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) มาจากต้นฉบับของวิลเลียม เช็คเปียร์ นักกวีชาวอังกฤษได้กล่าวถึงความงดงามของดนตรี หากใครไม่ชอบดนตรีจะเป็นคนไม่ปกติ คนที่ฟังดนตรีไม่เพราะจะมีความคิดที่ไม่ดีงาม มีอุบาย เล่ห์เหลี่ยม จิตใจมืดมัวหรือใจดำเหมือนคนมาจากนรก ไม่น่าไว้วางใจ เราต้องฟังดนตรีจึงจะมีจิตใจงดงาม จากบทพระราชนิพนธ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าดนตรีเป็นสิ่งที่สามารถจรรโลงจิตใจคนให้มีความสุข คนจึงเล่นดนตรีและถ่ายทอดการเล่นดนตรีสืบต่อกันมา ผู้เล่นดนตรีคือนักดนตรียังคงมีอยู่ในสังคม เป็นผู้ประกอบอาชีพเล่นเครื่องดนตรีเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสุขสบายใจ ประกอบการแสดงละครและการร้องเพลง ใช้บรรเลงฝึกสมาธิ ฝึกความมีระเบียบเรียบร้อยของหมู่คณะและอื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันออกพรรษา

สอนลูกเรื่องวันออกพรรษา

การสอนลูกเรื่องวันออกพรรษา (Teaching Children about Buddhist Lent) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พระภิกษุสงฆ์สิ้นสุดการเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้ง แต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องประจำอยู่ที่ในวัดแห่งเดียว และมาออกจากพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันนี้แล้วพระภิกษุสงฆ์จะไปจาริกค้างแรมที่อื่นก็ได้ ทั้งนี้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในวันสำคัญๆทางศาสนาพุทธ ซึ่งจะมีวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปี จึงมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ การตักบาตรเทโว ฟังเทศน์ สวดมนต์ไหว้พระ ลากเรือพระ ทำบุญบั้งไฟพญานาค ทอดกฐิน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความเจริญของสังคมไทย เราจึงเห็นความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยการมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความรู้สึกของการผูกพันที่ตั้งใจจะอุทิศตนให้กับสังคมหรือถิ่นที่อยู่อาศัย กลุ่มคนจะมาปฏิบัติกิจกรรมที่มีรูปแบบหรือเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สร้างขึ้นมาจากความคิด ความเชื่อ และค่านิยม เมื่อมาปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันนั้น ความมีวัฒนธรรมได้แสดงออกด้วยการทำดีต่อกัน สร้าง สรรค์งานด้วยปัญญาด้วยการนำทรัพยากรในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้แก่ลูกหลานที่เป็นสมาชิกของสังคมต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเรื่องกิจกรรมออกพรรษา จึงเป็นที่คาดหวังว่าเด็กจะได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะให้เด็กเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมได้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องผู้สื่อข่าว

สอนลูกเรื่องผู้สื่อข่าว

การสอนลูกเรื่องผู้สื่อข่าว (Teaching Children about Reporters) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสาะแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

อาชีพผู้สื่อข่าวเป็นอีกอาชีพหนึ่งในสังคมที่สังคมยกย่องว่าเป็นอาชีพที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เนื่องจากผู้สื่อข่าวทำหน้าที่ส่งข่าวสารให้คนในสังคมรู้ผ่านเครื่องมือสื่อข่าวหลากหลายรูปแบบและ เมื่อเด็กๆจะได้ยินหรืออ่านข่าวสาร ผู้ใหญ่อาจใช้โอกาสนี้แนะนำให้รู้จักผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าวเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำงานเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวด้วยการใช้ความรู้และเป็นคนดีที่สังคมยกย่องให้เกียรติ การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเรื่องอาชีพผู้สื่อข่าวจึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของพ่อแม่และครู

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

สความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Ability)หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆเมื่อเทียบกับตำแหน่งหรือจุดอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่ง เช่น หากใช้ตัวเด็กเป็นหลักสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กก็จะมีตำแหน่ง หน้า หลัง บน ล่าง ซ้าย ขวา คนที่มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ที่ว่าง สถานที่และเวลา สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ และสามารถวาดมโนภาพของความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นในใจ รวมทั้งถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้รู้จักบันทึก

สอนลูกให้รู้จักบันทึก

การสอนลูกให้รู้จักบันทึก (Teaching Children to Write Journals) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์ในการเขียนเรื่องราวต่างๆอย่างอิสระจากประสบการณ์หรือสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนถึงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของเด็กจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้รับ โดยเด็กอาจบันทึกด้วยการวาดภาพหรือเขียนคำที่คิดหรือสะกดขึ้นเอง การบันทึกยังแสดงให้เห็นถึงร่องรอยการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเคลื่อนไหวแบบโยคะ

การเคลื่อนไหวแบบโยคะ

การเคลื่อนไหวแบบโยคะ (Yoga Movement Activities)หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้โยคะในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย โดยนำท่าทางโยคะพื้นฐานจำนวน 10 ท่า ประกอบด้วยท่าต้นไม้ ท่าภูเขา ท่าลิง ท่าเต่า ท่ากระต่าย ท่าดอกไม้ ท่าผีเสื้อ ท่างู ท่าตั๊กแตน ท่าสุนัข ร่วมกับอุปกรณ์ เช่น ลูกบอล ห่วงยาง ไม้บล็อก ผสมผสานกับการกำหนดลมหายใจและการจัดแนวของร่างกาย (Body Alignment) โดยเฉพาะการยืดกล้ามเนื้อลำตัว หัวไหล่ สะโพก แขนและขา ที่มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวท่าโยคะเชื่อมโยงกับการฝึกบริหารกายและจิตเพื่อฝึกให้มีสมาธิและส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องขนมขบเคี้ยว

สอนลูกเรื่องขนมขบเคี้ยว

สอนลูกเรื่องขนมขบเคี้ยว (Teaching Children about Snacks) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้รับประทานเล่นระหว่างมื้อหลัก ขนมขบเคี้ยวจะมีลักษณะเบา เก็บรักษาง่าย มีสีสันชวนหยิบ ชวนกิน มีหน้าตาและรสชาติหลากหลาย ขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการน้อยหรือแทบไม่มีเลย เพราะส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของแป้ง น้ำตาล ไขมัน เกลือ เมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้รู้สึกกระหายและกินได้เยอะมีผลให้ทานอาหารมื้อหลักได้น้อยและส่งผลเสียต่อสุขภาพ จนอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ด้วย เช่น โรคฟันผุ โรคอ้วน โรคผิวหนัง โรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ตัวอย่างขนมขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่ง ปลาเส้น ถั่ว ข้าวเกรียบกุ้ง ไรซ์แคร็กเกอร์ ปลาหมึก ป๊อปคอร์น ฯลฯ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาลูกไม่เคารพระเบียบทางสังคม

ปัญหาลูกไม่เคารพระเบียบทางสังคม

ระเบียบทางสังคมหรือปทัสถานทางสังคม (Social Norms)หมายถึง บรรทัดฐานหรือมาตรฐานที่สังคมได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และอยู่อาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีความสุข มีระเบียบเรียบร้อย การเรียนรู้และปฏิบัติตามระเบียบทางสังคมถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบของบุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

การเรียนรู้ระเบียบทางสังคมจะช่วยฝึกฝนให้เด็กรู้จักภาระหน้าที่ที่เขาพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษาไปจนถึงข้อกำหนดต่างๆที่คนในสังคมยอมรับร่วมกัน การลงโทษให้เด็กบอบช้ำไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยให้แก่ตัวเด็ก อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลในทางตรง กันข้าม (Backfire Results) การปลูกฝังวินัยและความตระหนักรู้เรื่องระเบียบทางสังคมนั้นเป็นงานที่ต้องใช้เวลา เป็นกระ บวนการที่ละเอียดอ่อนและเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย

เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ปกครองต้องลำบากใจ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยและความถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของสังคม ผู้ปกครองอาจพยายามใช้มาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เด็กทำผิดซ้ำสอง เช่น ตำหนิด้วยถ้อยคำรุนแรง ทำร้ายร่างกายหรือกักบริเวณ ความท้าทายของพ่อแม่ผู้ปกครองคือการเลี้ยงดูลูกให้รู้จักเคารพระเบียบทางสังคมด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างความกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องคุณหมอ

สอนลูกเรื่องคุณหมอ

การสอนลูกเรื่องคุณหมอ (Teaching Children about Doctors)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่ประกอบอาชีพให้บริการทางการแพทย์และอนามัยเพื่อเป็นการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันโรคทั่วไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยการวินิจฉัยโรคและให้การรักษาด้วยวิธีต่างๆบนพื้นฐานความรู้ทางการแพทย์ ผู้ประกอบอาชีพหมอหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “แพทย์” แพทย์จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

อาชีพแพทย์เป็นอาชีพหนึ่งในสังคมไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาชีพที่ดี เมื่อสอบถามความต้องการของเด็กไทยว่าหากโตเป็นผู้ใหญ่จะประกอบอาชีพอะไร คำตอบที่ได้เป็นอันดับหนึ่งคืออาชีพแพทย์ เนื่องจากแพทย์ที่เราเรียกกันทั่วไปว่าคุณหมอจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มีคุณธรรมสูง การตอบสนองความต้องการด้านอาชีพให้แก่เด็กจะต้องเตรียมตัวเด็กตั้งแต่ปฐมวัยด้วยการให้ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้ร่างกาย เช่น การใช้มือหยิบจับสิ่งของ การทรงตัว การเดิน นั่ง ยืนที่มั่นคง สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการทำงานในอนาคตทั้งสิ้น สำหรับเด็กปฐมวัยการอบรมสั่งสอนเรื่องอาชีพแพทย์หรือคุณหมอจะเรียนรู้ผ่านลักษณะการจัดกิจกรรมเล่นปนเรียนที่เหมาะสมตามวัย เด็กจะรับรู้ได้ว่าคุณหมอคือใคร? ทำงานอย่างไร? เป็นคนดีที่เราควรรู้จักเพราะทำให้คนอื่นหายจากอาการเจ็บป่วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเงิน

สอนลูกเรื่องเงิน

การสอนลูกเรื่องเงิน (Teaching Children about Money)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่แทนค่าสิ่งต่างๆที่สังคมกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับ ในอดีตเริ่มจากการใช้เปลือกหอย อัญมณี จนถึงปัจจุบันพัฒนามาใช้โลหะทำเป็นเหรียญ ส่วนธนบัตรใช้กระดาษและพอลิเมอร์ผลิต

เงินเป็นสิ่งที่ใช้แทนค่าสิ่งต่างๆทั้งวัตถุสิ่งของที่คนต้องการใช้และค่าตอบแทนแรงงานที่สร้างงาน เงินมีรูปร่างลักษณะและค่าที่กำหนดแตกต่างกันไป จึงจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนเรื่องค่าของเงินเพื่อให้ทุกคนใช้จ่ายตามค่าที่กำหนดอย่างถูกต้อง แม้ผู้ใหญ่จะใช้เงินเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน แต่การทำความเข้าใจเรื่องค่าของเงินจะต้องฝึกฝนกันตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้เป็นทักษะต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน