ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่184

บทอวสาน

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2013 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผมได้นำเสนอเรื่องราวของ “ครูปฐมวัย” (Early childhood teacher) ที่ครอบคลุมการสอน-การเรียนของเด็กตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัย 8 ขวบ หรือทั้งวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) จนถึงวัยประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้กำเนิดขึ้นในโลกตะวันตก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่183

ประเด็นในการประเมินผลเด็ก

การประเมินผลก็มีประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะคำถามสำคัญๆ (Essential) ที่ว่า (1) อะไรเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี? (2) อะไรเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม? และ (3) อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กและครอบครัว?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่182

การประเมินผลเด็กด้อยความสามารถ

ในฐานะนักวิชาชีพ (Professional) ครูปฐมวัย มีโอกาสมากมายในการประเมินผล หรือมีส่วนร่วมในการประเมินผลเด็กเล็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) การประเมินผลเป็นเหตุการณ์สำคัญ (Pivotal) สำหรับครอบครัวและเด็ก เพราะผลลัพธ์จาการประเมินจะใช้ในการรวม (Include) หรือไม่รวม (Exclude) เด็กในโปรแกรมการแทรกแซง (Intervention) พิเศษ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาการและจุดหมายปลายทาง (Destiny) ทางการศึกษาของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่181

การประเมินผลตามพัฒนาการ

การประเมินผลทุกวิธีที่ครูปฐมวัยปฏิบัติต่อเด็กเล็ก ควรให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก (Developmentally appropriate) ครูพึงพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

  • ใช้เครื่องมือในการประเมินผลให้ตรงกับจุดประสงค์ ตามที่ได้ออกแบบไว้ หากต้องการใช้เพื่อจุดประสงค์เพิ่มเติม ควรมีการตรวสอบความเหมาะสม (Validated) ของเครื่องมือ
  • เหมาะสมกับวัยและลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของเด็กที่ได้รับการประเมิน โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ภาษาถิ่น (Home language) สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status) ความสามารถ และด้อยความสามารถ (Disability)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่180

บริบทของการประเมินผล

เราได้เรียนรู้ถึงแต่ละกระบวนการของการประเมินผล (อาทิ การสังเกต การคัดกรอง และการทดสอบแต่ละบุคคล) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในการช่วยให้แน่ใจว่า จะบรรลุความสำเร็จในการเรียนรู้ จากนี้ไปเป็นเรื่องของบูรณาการทุกส่วนเข้าด้วยกันเป็นบริบท ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่179

การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี

หลังจากที่เทรซี่ ริชาร์ด (Tracy Richards) ได้ประเมินความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรของเด็กแต่ละคน เธอก็สามารถทำงานส่วนที่เหลือของการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Systematic) ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 20 นาที ต่อเด็ก 1 คน จากนั้นเทรซี่ก็นำเน็ตบุ๊คของเธอไปเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในชั้นเรียนของเธอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่178

การประเมินผลด้วยเทคโนโลยี

ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 (ระหว่าง พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2522) บริษัท อินเทล (Intel) ได้พัฒนาชิปประมวลข้อมูลขนาดจิ๋วมาก (Microprocessor) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal computer: PC) “แจ้งเกิด” เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 21 อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ (World Wide Web) ก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างระเบิดเถิดเทิง (Explosion)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่177

ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการสอน

ในหลายๆ ตอนที่ผ่านมา เราได้พูดถึงความสำคัญของการใช้นานาวิธีที่แตกต่างกันในประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการสอนของครูปฐมวัย ในขณะที่การประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด บางครั้งเราอาจลืมไปว่า ข้อมูลจากการประเมินผลก็มิได้มีความสำคัญน้อยไปกว่าการประเมินผลเอง ข้อมูลเหล่านี้เป็นรากฐานของการวางแผนในเรื่องยุทธวิธีการสอนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กเล็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่176

การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

รายการตรวจสอบ (Check-list) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและทรงพลัง (Powerful) สำหรับการสังเกต และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถที่หลากหลายของเด็กในทุกบริบท (Setting) ประกอบด้วยรายการพฤติกรรม ในการแยกแยะ (Identify) ทักษะและความรู้ของเด็ก และสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอนตามปรกติในหัวข้อและวิชาหลากหลาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่175

การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทุกวันนี้ ครูปฐมวัยสะสมผลงานในอดีต (Artifact) ของเด็ก ร่วมกับการเฝ้าสังเกตเป็นช่วงเวลา เป็นพื้นฐานของการประเมินความพยายาม ความก้าวหน้า และความสำเร็จของเด็ก ก่อนรวบรวม (Compile) ผลงานของเด็ก ครูปฐมวัยจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน (Criteria) ที่จะใช้ในการกำหนดว่า จะใส่อะไรเข้าไปในแฟ้มสะสมผลงาน?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่174

การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างเหตุการณ์ (Event sampling) ใช้ช่วงเวลาที่ไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous interval) ในการมุ่งเน้นพฤติกรรมเฉพาะในเหตุการณ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กระหว่างกินอาหารกลางวัน ในสนามเด็กเล่น และช่วงเวลาอ่านหนังสือ พฤติกรรมเด็กอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หรือแบบสุ่ม (Random)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่173

การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ

นักวิชาชีพปฐมวัย รับรู้ว่าเด็กเป็นมากกว่าผลวัดจากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) โดยเฉพาะ การสังเกต (Observation) ซึ่งเป็นการตั้งใจ (Intentional) เฝ้ามองพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ (Systematic) ในบริบท (Setting) โปรแกรม หรือสถานการณ์เฉพาะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่172

มาตรวัดผลอย่างเป็นทางการ

ต่อไปนี้ตัวอย่างมาตรการวัดผลอย่างเป็นทางการ (Formal measure) ในเด็กเล็ก ในสหรัฐอเมริกา

  • ASQ (Ages and Stages Questionnaires) - สำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ เป็นแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง (Screening) พัฒนาการและอารมณ์ทางสังคม (Social-emotion) โดยมุ่งเน้นความล่าช้าในพัฒนาการเด็ก และให้การศึกษาแก่พ่อแม่เกี่ยวกับ “หลักหมุด” (Milestone) ของพัฒนาการเด็ก
  • BRIGANCE - สำหรับเด็กก่อนอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 9 (เทียบเท่ามัธยม 3 ของไทย-บ.ก.) เป็นการคัดกรองและคลังข้อมูล (Inventory) เกี่ยวกับเด็ก โดยสุ่มตัวอย่างทักษะและพฤติกรรมของเด็ก เพื่อกำหนด “ตำแหน่ง” (Placement) แรกเริ่ม วางแผนการสอนที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการทดสอบที่ภาคบังคับ (Mandatory)
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก-ตอนที่3

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก

การป้องกันไม่ให้เด็กเป็นคนไม่เชื่อฟังหรือต่อต้านสังคมนั้น สามารถส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาด้านสมอง จิตใจ และร่างกายอย่างที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกระทำได้ด้วยการให้แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) และไม่สนับสนุนค่านิยมที่ผิด การให้แรงเสริมเชิงบวกจะทำให้เด็กรู้สึกดีเกี่ยวกับการตัดสินใจของตนเอง ซึ่งจะช่วยขัดเกลาให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสามารถสอนให้เด็กๆ เรียนรู้อุปนิสัยที่จะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้ในอนาคต การให้แรงเสริมเชิงบวกกระทำได้ดังนี้:

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่171

การประเมินผลอย่างเป็นทางการ

การประเมินผลทางการศึกษา (Educational assessment) คือกระบวนการบันทึกความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และศรัทธา (Belief) ที่มักจะวัดผลได้ (Measurable) การประเมินผลจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนรู้แต่ละคน ชุมชนการเรียนรู้ (อาทิ ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ [Workshop] และกลุ่มผู้เรียน) สถาบัน หรือระบบการศึกษาโดยรวม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก-ตอนที่2

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก

เมื่อตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงงานวิจัยของสถาบัน Dr. Eric Jackman Institute of Child Study แห่ง University of Toronto ซึ่งพบว่านิทานที่มีเนื้อหาเชิงบวกสามารถกระตุ้นให้เด็กบอกความจริงได้มากกว่านิทานที่มีเนื้อหาเชิงลบ ผลของงานวิจัยดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำถึงความมีประสิทธิภาพของการลูกฝังเด็กๆ ด้วยวิธีการเชิงบวก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก-ตอนที่1

สอนเด็กได้ผลด้วยนิทานเชิงบวก

เมื่อไม่นานมานี้ วารสาร Psychological Science ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของสถาบัน Dr. Eric Jackman Institute of Child Study แห่ง University of Toronto ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลของนิทานเด็กที่มีต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพบว่า นิทานที่มีเรื่องราวชื่นชมความซื่อสัตย์ของตัวละครสามารถกระตุ้นให้เด็กพูดความจริงมากกว่านิทานที่เน้นถึงผลเสียของการพูดปด ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านิทานบางเรื่อง เช่น “เด็กเลี้ยงแกะ” และ “พินอคคิโอ” อาจไม่ใช่นิทานสอนใจที่ได้ผลนักเมื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ นิทานต่างๆ มีผลต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่กระตุ้นให้เด็กมีจินตนาการเท่านั้น แต่ยังสอนให้เด็กๆ รู้จักโลกภายนอกอีก นิทานมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมทางสังคมให้แก่เด็กมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังมีงานวิจัยไม่มากนักเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการอบรมสั่งสอนเด็กของนิทานเหล่านี้ นาย Kang Lee หัวหน้าคณะวิจัยกล่าวว่า เราไม่ควรเหมารวมว่านิทานที่มีคติสอนใจที่เล่าต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยนั้น จะสามารถเสริมสร้างความประพฤติที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมเสมอไป ส่วน นาง Victoria Talwar ผู้ร่วมวิจัยจาก McGill University กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่มีลูกเล็ก เธอต้องการทราบเช่นกันว่านิทานแต่ละเล่มนั้น มีประสิทธิภาพในการเสริมคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์มากน้อยเพียงใด เป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กจะฟังแล้ว “เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา” หรือเด็กจะจำคำสอนจากเรื่องได้ขึ้นใจ ดังนั้น คณะวิจัยจึงได้ทำการทดลองโดยมีเด็กๆ อายุ 3-7 ปี จำนวน 268 คน เป็นผู้เข้าร่วม เด็กแต่ละคนเล่นเกมทายชื่อของเล่นจากเสียง ระหว่างที่เล่นเกมอยู่นั้น ผู้ทำการวิจัยจะเดินออกจากห้องไป 1 นาที เพื่อไปหยิบหนังสือนิทาน และกำชับไม่ให้เด็กแอบดูของเล่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆ ส่วนใหญ่อดใจไม่ไหว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่170

การประเมินผลด้วยวิธีอื่นๆ

วิธีที่ 2 คือ “การประเมินผลแบบดั้งเดิม” (Traditional assessment) ซึ่งหมายถึงวิธีการในการทดสอบ (Test) ที่บังคับเด็กให้เลือกคำตอบจากจำนวนหลายข้อ (Multiple choice) ให้เติมคำในช่องว่าง (Fill in the blanks) ให้เลือกระหว่างถูกหรือผิด (True or false) ให้จับคู่ (Matching) และวิธีการอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยที่เด็กมักจะต้องเลือกคำตอบหรือข้อมูลจากความทรงจำ (Recall)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่169

การประเมินผลที่แท้จริง

ครูปฐมวัย ใช้วิธีการหลากหลายในการประเมินผล เพื่อช่วยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก และวางแผนสำหรับการสอน ตัวอย่างการประเมินผลจะเป็นส่วนสำคัญของ “กล่องเครื่องมือ” (Toolbox) ของผู้เป็นมืออาชีพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่168

สร้างความแตกต่าง

ลู แอน ฮาร์เก้อร์ (Lu Ann Harger) ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในทีมครูตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกา (All-USA Teacher Team) ได้พูดถึงการการสร้างสภาพแวดล้อม ณ สถานที่เรียนรู้ เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของเด็ก เธอใช้แนวทางตลอดชีพ (Life-long guideline) ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน