ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่17

พัฒนาการการเคลื่อนไหว

ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skill) เป็นการเคลื่อนไหวอย่างจงใจ (Intentional) ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกล้ามเนื้อ (Muscular component) ที่ต้องเกิดจากการเรียนรู้ และเกิดขึ้นอย่างเสรี (Voluntary) จนเกิดความช่ำชอง (Proficiency) ในการทำงานที่มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อกับการเรียนรู้ของลูก

พ่อกับการเรียนรู้ของลูก

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายเสียงประชาชน (We Voice) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พ่อกับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ลูก” เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2557 โดยเก็บข้อมูลจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่ 8-20 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 1,234 คน ในจำนวนนี้มีสถานะเป็นพ่อ 350 คน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันพ่อ

สอนลูกเรื่องวันพ่อ

การสอนลูกเรื่องวันพ่อ (Teaching Children about Father's Day) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน คือวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยระลึกถึงพระคุณของพ่อแห่งแผ่นดินคือพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานัปการต่อประเทศชาติ และพ่อผู้ให้กำเนิดของเด็กซึ่งถือเป็นบุคคลผู้มีพระคุณมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู รัฐบาลจึงกำหนดให้วันพ่อเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของสังคมไทย โดยใช้ “ดอกพุทธรักษา” เป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยจึงควรให้กำหนดหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันพ่อไว้ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่16

จากความผูกพันสู่อารมณ์ความรู้สึก

คุณภาพของความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับทารก ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย วิธีการหลักที่นักวิจัยใช้ประเมินคุณภาพดังกล่าว ก็คือ “สถานการณ์แปลกหน้า” (Strange situation) โดยใช้มาตรวัดจากการสังเกต (Observational measure) ในการประเมินผลความผูกพัน ระหว่างทารกกับผู้ดูแล (Care-giver)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่15

ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

พฤติกรรมความผูกพัน (Attachment) เกิดจากความใกล้ชิด (Proximity) ซึ่งเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยาวนาน พฤติกรรมความผูกพันกับพ่อแม่และผู้ดูแล (Care-giver) ได้แก่ การจูบ การกอด การลูบไล้ (Caressing) การจับตัว(Holding) การสัมผัส การสบตา (Eye contact) และการมองหน้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่14

ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

ความผูกติดและความผูกพัน (Bonding and attachment) มีบทบาทสำคัญในพัฒนการความสัมพันธ์ทางสังคมและอารมณ์ ความผูกติดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกที่มักเริ่มต้น ณ แรกเกิด [ผ่านสายรกที่ผูกติดกับแม่ก่อนคลอด] แล้วสร้างเป็นรากฐานของความผูกพันซึ่งกันและกัน (Mutual)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่13

ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

ความผูกติดและความผูกพัน (Bonding and attachment) มีบทบาทสำคัญในพัฒนการความสัมพันธ์ทางสังคมและอารมณ์ ความผูกติดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกที่มักเริ่มต้น ณ แรกเกิด [ผ่านสายรกที่ผูกติดกับแม่ก่อนคลอด] แล้วสร้างเป็นรากฐานของความผูกพันซึ่งกันและกัน (Mutual)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่12

ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best practice) ซึ่งสนับสนุนการดูแลและการศึกษาของทารกและวัยเตาะแตะ ได้แก่

  1. สุขภาพและความปลอดภัย คือรากฐาน (Foundation) ของการวางแผนโปรแกรม โดยมีหลักการ (Principle) สนับสนุน ดังนี้
    • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical) สนองตอบมาตรฐานของรัฐ และของท้องถิ่น
    • อัตราส่วนผู้ดูแล (Care-giver) สนองตอบมาตรฐานของรัฐและของท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ทำให้เด็กเล็กมีอิสระในการเคลื่อนไหวและสำรวจ โดยมีการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย
    • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่11

พัฒนาการจิต-สังคม

เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) เจ้าของทฤษฎี “พัฒนาการจิตสังคม” (Psycho-social development) ได้กล่าวถึงขั้นตอนพื้นฐาน (Basic) ของความเชื่อใจได้ (Trust) กับ ความเชื่อใจไม่ได้ (Mistrust) ว่าเริ่มต้น ณ แรกเกิด แล้วดำเนินต่อไปอีกประมาณ 1 ปีครึ่ง ถึง 2 ปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่10

แนวทางการสอนบนพื้นฐานของสมอง

นักวิชาชีพ ผู้ดูแล (Care-giver) สะท้อนบทสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเล็ก และพิจารณาผลกระทบต่อการสอน ดังต่อไปนี้

  • พัฒนาการเด็กเล็กเกิดจากปฏิกิริยา (Interaction) ที่มีพลวัตรสูง ระหว่างชีวภาพ (Biology) กับประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น ช่วงปีจากแรกเกิดถึงอายุ 8 ขวบ เป็นช่วงสำคัญยิ่งจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะโภชนาการ (Nutrition) การกระตุ้น (Stimulation) สำหรับสมอง ความรักและผูกพัน (Affectionate) กับพ่อแม่และผู้อื่น ตลอดจนโอกาสการเรียนรู้
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่9

พัฒนาการของสมอง

เด็กเล็กจำเป็นต้องได้ประสบการณ์ที่ดีในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเรียกกันว่า “ช่วงเวลาวิกฤต” (Critical period) อันเป็น “หน้าต่างเวลาที่สั้น” (Narrow window of time) ที่บางส่วนของร่างกายมีความเสี่ยงสูง (Vulnerable) หาการขาดการกระตุ้น (Absence of stimulation) หรือได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่8

พัฒนาการของสมอง

พัฒนาการสมอง (Brain or neural development) หมายถึงกระบวนการที่กำเนิด (Generate) ก่อร่าง (Shape) และสร้างใหม่ (Reshape) ของระบบประสาท จากขั้นตอนช่วงปีแรกๆ สุดของชีวิต (Embryo-genesis) จนถึงช่วงปีท้ายๆ ของชีวิต จุดมุ่งหมายของการศึกษาพัฒนาการสมองก็คือ การอธิบายพื้นฐานเซลล์ (Cellular basis) ของพัฒนาการตั้งแต่ครรภ์อ่อน และกลไกของการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและซับซ้อน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่7

ผลงานวิจัยด้านสมอง

คำถามที่เป็นศูนย์กลางการโต้แย้งที่ไม่มีข้อยุติ (Never-ending) ก็คือ กรรมพันธุ์ตามธรรมชาติ (Nature) หรือสภาพแวดล้อมการฟูมฟัก (Nurture) มีบทบาทสำคัญกว่ากัน ในพัฒนาการเด็ก? ในปัจจุบัน ยังไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง เพราะคำตอบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่6

ภาพสะท้อนเด็กอายุ 30 เดือน

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) โดยทั่วไป ของเซโว (Savo) เด็กหญิงอายุ 30 เดือน ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย อยู่กับพ่อแม่และญาติ แบบครอบครัวขยาย (Extended family) มีความรักและผูกพัน (Affectionate) กับทุกๆ คน เธอชอบเล่นสมมุติ (Pretend) ในแวดวงของการแสดงละคร (Dramatic)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่5

ภาพสะท้อนเด็กอายุ 22 เดือน

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) โดยทั่วไป ของเอแวนติ (Avanti) เด็กชายอายุ 22 เดือน ชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน อยู่กับพ่อแม่ และอยู่ในโปรแกรมครอบครัวดูแลเด็ก (Family Child Care Program) มีเพื่อนสนิท ณ ศูนย์เลี้ยงเด็ก [กลางวัน]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่4

ภาพสะท้อนเด็กอายุ 15 เดือน

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) โดยทั่วไป ของดาโกต้า (Dakota) เด็กชายอายุ 15 เดือน ชาวอเมริกันพื้นเมือง (Native) [เชื้อสายอินเดียแดง] อยู่กับพ่อ ใช้เวลาวันละ 8 ชั่วโมงในสถานเลี้ยงเด็ก (Child care) ค่อนข้างระวังคนแปลกหน้า ชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่3

ช่วงปีวิกฤตแห่งการเรียนรู้

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) โดยทั่วไป ของซาร่าห์ (Sarah) เด็กหญิงอายุ 9 เดือน ชาวอเมริกันผิวขาว (Caucasian) อยู่กับแม่และยาย แสดงออกซึ่งความรู้สึกอย่างเปิดเผยและอย่างง่ายดาย และชอบกินอาหารมาก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่2

ช่วงปีวิกฤตแห่งการเรียนรู้

วัยเตาะแตะจะแอบฟัง (Eavesdrop) และเฝ้ามองอารมณ์ตอบโต้ (Emotional reaction) ระหว่างผู้ใหญ่คนหนึ่งกับผู้ใหญ่อีกคนหนึ่ง จากนั้นก็จะใช้ข้อมูลทางอารมณ์ก่อร่าง (Shape) สร้างพฤติกรรมของตน การเข้าใจอารมณ์ของผู้คน เป็นทักษะความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียนที่สำคัญมาก (Critical) และเป็นเหตุผลหนึ่งที่เด็กเล็กต้องการผู้ดูแล (Care-giver) ที่มีอารมณ์มั่นคง (Emotionally stable)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทารกและวัยเตาะแตะ-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่1

ช่วงปีวิกฤตแห่งการเรียนรู้

ความต้องการที่ทวีขึ้นในโปรแกรมที่มีคุณภาพสำหรับทารก (Infant) และวัยเตาะแตะ (Toddler) เกิดจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของสตรีวัยทำงาน ที่มีเด็กเล็ก ความนิยมของการดูแลและการศึกษาของเด็กปฐมวัย ก็เป็นผลจากทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของการค้นพบว่า ทารกเป็นปัจเจกบุคคล (Individual) ที่มี “สมรรถนะ” (Competency) อย่างน่าอัศจรรย์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่184

บทอวสาน

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2013 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผมได้นำเสนอเรื่องราวของ “ครูปฐมวัย” (Early childhood teacher) ที่ครอบคลุมการสอน-การเรียนของเด็กตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัย 8 ขวบ หรือทั้งวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) จนถึงวัยประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้กำเนิดขึ้นในโลกตะวันตก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน