ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่81

ดวงจันทร์นำทางอย่างไร

เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้น ณ เวลาเที่ยงคืน เป็นช่วงครึ่งทางระหว่างดวงอาทิตย์ขึ้น (Sun-rise) กับดวงอาทิตย์ตก (Sun-set) และเวลาที่ดวงจันทร์ตก ณ เวลาเที่ยงวัน เป็นช่วงครึ่งทางระหว่างดวงอาทิตย์ขึ้นกับดวงอาทิตย์ตก พึงเข้าใจว่า การอ้างถึง (Reference) เวลาขึ้นและตก ณ เที่ยงวัน และ ณ เที่ยงคืน เป็นประมาณการ (Approximate) เท่านั้น มิได้แม่นยำ (Exactly) เสมอไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่80

เด็กประถมปลาย

ครูประถมปลายรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องครอบคลุมเนื้อหาวิชา (Cover the material) ทั้งหมด ดังนั้น ความแตกต่างในคำสอนจึงมีเพียงเล็กน้อย (Minimal) การประเมินผล (Assessment) มักทำด้วยการทดสอบด้วยกระดาษและปากกา (Paper-and-pen test) ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงกระจุก (Convergent thinking) ซึ่งไม่ค่อยมีความแปลกใหม่ (Rare novelty)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่80

ดวงจันทร์นำทางอย่างไร

คำตอบทั้งหมดมาลงเอย (Boil down) ที่ต้องเข้าใจช่วงเวลา (Phase) ของดวงจันทร์ที่หมุนรอบโลกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนท้องฟ้าขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เป็นผลจากการหมุนรอบของโลก (Earth’s rotation) ซึ่งรวมทั้งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่79

เด็กประถมปลาย

ช่วงก่อนวัยรุ่น (Pre-adolescent) การเจริญเติบโต (Growth) และการพัฒนา (Development) ของสมองดำเนินไปอย่างรวดเร็ว (Remarkable pace) นักชีววิทยา (Biologist) อธิบายว่า การเจริญเติบโตหมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงื่อนไขที่มีอยู่แล้ว (Existing) อาทิ ขนาด หรือ “สมรรถนะ” (Competency) เฉพาะ เรียกว่า เป็นการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ (Natural)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่79

บันทึกรายวันจันทรคติ

ต่อไปให้เด็กตรวจสอบคอลัมน์ เวลาดวงจันทร์ตก ลองถามเด็กว่า เขาสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับเวลาตกของดวงจันทร์ วันแล้ววันเล่า ตัวอย่างเช่น ดวงจันทร์ตกในเวลาช้าลงทุกๆ วัน เหมือนดวงจันทร์ขึ้นช้าลงทุกๆ วัน แล้วคำนวณจำนวนนาทีที่ช้าลงทุกๆ วัน ตลอดจนบันทึกลงในแผ่นกระดาษใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องของขวัญ

สอนลูกเรื่องของขวัญ

การสอนลูกเรื่องของขวัญ (Teaching children about gifts) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งของที่เราให้กันในวัน หรือเวลาต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด วันจบการศึกษา วันแต่งงาน การให้ของขวัญ เป็นการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน และสร้างความสัมพันธ์ด้วยอัธยาศัยไมตรี การให้ของขวัญเป็นเรื่องหนึ่งที่คนในสังคมปฏิบัติต่อกันจนเป็นธรรมเนียมที่พึงปฏิบัติเพื่อการแสดงความยินดีในงานมงคล ซึ่งการให้คือนิสัยดีที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กตั้งแต่เล็ก เพื่อให้เป็นคนที่รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจอ่อนโยน สำหรับของขวัญนั้นเป็นสิ่งของที่ได้จัดทำอย่างประณีตบรรจงสวยงาม การจัดหาของขวัญมาด้วยการเลือกแต่สิ่งที่ดี มีความหมายต่อผู้ผู้รับ และต้องสวยงามเช่นกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการสอนลูกเรื่องของขวัญจึงเป็นการสอนเพื่อให้เด็กเป็นผู้ให้ และให้ได้ด้วยความเต็มใจ การให้เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กจะเป็นการสร้างเด็กให้มีคุณธรรมที่ใช้ขัดเกลาจิตใจเขาได้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่78

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 11 และ หลังจากนั้น – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เพื่อให้นักเรียนได้แสดง (Display) และอธิบายโครงาน แต่ละกลุ่มนักเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในสาขาวิชาที่ตนถนัด และปัน (Share) ความรู้ กับกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ จะมีการปันโครงงานดังกล่าวกับชั้นเรียนอื่น ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน ตลอดจนพ่อแม่ของนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่78

บันทึกรายวันจันทรคติ

ใช้ตารางต่อไปนี้ ช่วยให้เด็กขยายเนื้อหาในทุกๆ วันของวัฏจักรจันทรคติ ในคอลัมน์ที่ระบุถึงรูปร่าง (Shape) ของดวงจันทร์ให้เด็กวาดรูปนั้นลงไปด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่77

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 9 และ 10 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – ทบทวนข้อมูลของเนื้อหาทั้งหมด และทำให้ทุกโครงงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (Completion)

แผนงาน – สอน (Coach) นักเรียนในเรื่องวิธีการที่ทำให้โครงงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ ณ จุดนี้ นักเรียนอาจรู้สึกท้อใจ (Frustrate) เนื่องจากเวลากระชั้น หรือเผชิญประเด็นที่ยากต่อการรับมือ จึงเป็นความท้าทายของการสอน (Teachable moment) ที่ครูจะสอน (Coach) นักเรียนให้รู้จักแก้ปัญหาหรือหาทางออก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่77

บันทึกรายวันจันทรคติ

ปฏิทิน (Calendar) บางฉบับ ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ยังคงดำเนินไปตามวัฏจักรของดวงจันทร์ อาทิ ปฏิทินของชาวยิว (Jewish) และ อิสลาม (Islamic) นอกจากนี้ ยังมีชาวพื้นเมือง (Indigenous) รอบโลกที่ยังใช้จันทรคติ (Lunar) เป็นวิธีการนับเวลาที่ดำเนินไป (Elapsed time) เป็นตัวเลขในวัฏจักร (Cycle) ของดวงจันทร์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องฤดูหนาว

สอนลูกเรื่องฤดูหนาว

การสอนลูกเรื่องฤดูหนาว (Teaching children about winter) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูหนึ่งในรอบปีที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุด พิจารณาจากอุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละวัน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส อากาศหนาว อุณหภูมิระหว่าง 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส และอากาศเย็น อุณหภูมิระหว่าง 16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในระยะนี้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลง อากาศจะหนาวเย็น ยกเว้นภาคใต้ของประเทศไทยอุณหภูมิจะลดลงได้บ้าง ฤดูหนาวเป็นฤดูหนึ่งในรอบปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติบนโลก เกิดจากความร้อนของดวงอาทิตย์ การหมุนรอบตัวเองของโลก การระเหยของน้ำบนผิวโลก และการเคลื่อนที่ของอากาศ เมื่อเกิดฤดูหนาว อากาศจะเย็นลง กลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวัน พืชบางชนิดใบเปลี่ยนสี สัตว์บางชนิดเปลี่ยนความเป็นอยู่ของตนเอง เช่นเดียวกับคนที่สามารถรับรู้ความร้อนเย็นของอากาศ และความหนาวเย็นมีผลต่อสุขภาพด้วย ดังนั้นการสอนให้เด็กรู้จักความเป็นธรรมชาติของฤดูกาลเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้รู้จักธรรมชาติรอบตัว และฝึกการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลให้ตนเองได้ตามวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่76

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน –นักเรียนค้นคว้า (Research) ต่อไปในสาขาวิชาเฉพาะที่ตนเองสนใจ โดยครูสอน (Coach) ทุกอย่างเท่าที่จำเป็น ครูทบทวนขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า อาจต้องมีการลองผิดลองถูก (Trials and errors) ก่อนที่จะได้รับผลิตผล (Product) ขั้นสุดท้าย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่76

จรวดน้ำ-อากาศ

บอกให้เด็กตั้งท่อประปา PVC ขึ้นตรงบนพื้นดิน เพื่อให้หน้าต่างยังคงวาง (Rest) อยู่บนพื้นดิน ช่วยเด็กในการสอดท่อลมของเครื่องสูบจักรยานเข้าไปในปากขวดอย่างเหมาะเจาะและแน่นหนา โดยมิให้น้ำหก (Spill) เพื่อให้เด็กสามารถสูบลมอย่างเพียงพอเข้าไปในขวด ในการสะสม (Build up) แรงกดดัน (Pressure) ให้มาก (Plenty) พอสำหรับการยิงจรวด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่75

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 3 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – (1) เพื่อแนะนำให้รู้จักศัพทานุกรม (Vocabulary): วงจรของน้ำ (Water cycle) การระเหย (Evaporation) สิ่งที่ตกจากฟ้า (Precipitation) อันได้แก่ น้ำฝน หิมะ แผ่นน้ำแข็ง (Sleet) และลูกเห็บ (Hail) อุณหภูมิ (Temperature) แรงกดดันบรรยากาศ (Barometric pressure) ความชื้น (Humidity) ความเร็วของลม (Wind speed) สภาพแวดล้อม (Environment) เส้นรุ้ง (Latitude) และการยกระดับ (Elevation) และ (2) เพื่อทบทวนแผนบทเรียนโดยรวม พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง (Directive) ของการจัดระเบียบ (Organization) และจรรโลงรักษา (House-keeping) ไว้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่75

จรวดน้ำ-อากาศ

การค้นหา (Investigation) ความจริง อาจเป็นจุดเริ่มต้น (Entry point) ของการก้าวสู่โลกของการออกแบบ (Design) ที่สร้างความน่าทึ่ง (Intrigue) ให้แก่วิศวกรมานานนับศตวรรษ รถกับดักหนูก็อาจเป็นหนึ่งในจำนวนโครงงานออกแบบที่ผูกพันเด็กไปตลอดชีวิตของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่74

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 1 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – (1) เพื่อศึกษาว่า มนุษย์จะสำรวจต่อไปถึงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างน้ำ อากาศ และพื้นดิน อย่างไร? และ (2) เพื่อแนะนำโครงงานที่สร้างระบบนิเวศวิทยาของโลกในชั้นเรียน โดยบูรณาการศิลปะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่74

รถกับดักหนู

บอกให้เด็กวางล้อหลังบนเพลาหลัง เช่นเดียวกับล้อหน้าบนเพลาหน้า แล้วปรับ (Adjust) กับดักหนู (Mousetrap) ช่วยเด็กใช้มีดหัตถการตัดส่วนล่าง (Bottom) ของที่แขวนเสื้อผ้าพลาสติกในแนวราบ (Horizontal) คงต้องใช้ราว (Rod) พลาสติกความยาวประมาณ 12 นิ้ว รายการนี้อาจต้องออกแรง (Effort) มากหน่อย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่73

บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

แผนบทเรียน STEAM นี้ อาจดูเหมือนแกว่งไกว (Wield) ไร้ทิศทาง เมื่อมองผ่านๆ (Glance) ในครั้งแรก แต่เมื่อได้วางแผนและดัดแปลง (Adapt) ให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กในชั้นเรียน จะพบว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการวางแผนบทเรียนที่บูรณาการศิลปะอันครอบคลุมหลักสูตรหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนด้วยซ้ำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่73

รถกับดักหนู

ถ้าแผ่นไม้ยาวกว่า 14 นิ้ว ใช้มีดหัตถการในการตัดให้ได้ความยาว 14 นิ้ว x ความกว้าง 4 นิ้ว เพื่อใช้เป็นตัวถังรถยนต์ แล้วใช้มีดหัตถการตัดรอยบาก (Notch) จากด้านหลัง (Rear) ของกรอบแผ่นไม้ รอยบากควรมีความลึก 1 นิ้ว และความกว้าง 2 นิ้ว จากนั้นช่วยเด็กใช้ปืนยิงกาว เพื่อให้หลอดกาแฟที่มีผนังหนา (Thick-walled) ยึดติดขอบด้านหน้า (Front edge) ของแผ่นไม้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่72

บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับ แบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน