สอนลูกเรื่องแสงเทียม

การสอนลูกเรื่องแสงเทียม (Teaching Children about Artificial Light) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยว กับแสงสว่าง ที่เกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้แทนแสงธรรมชาติ เช่น แสงจากหลอดไฟฟ้า แฟลช (Flash) เทียนไข ไฟฉาย แสงรังสีต่างๆ ที่ใช้งานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เด็กจะได้เรียนรู้ว่า คนเราเกิดมาทุกคน จะมีความต้องการพื้นฐานในสิ่งจำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่คนเราจะแตกต่างจากสัตว์ ที่คนเรามีความคิดที่ฉลาด รู้จักสังเกตและค้นคว้า จนทำให้คนเรามีเครื่องใช้อำนวยความสะดวก ทั้งนี้เกิดจากคนสามารถค้นคิดประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาใหม่ และหลายอย่างประดิษฐ์ขึ้นมาจะเลียนแบบธรรมชาติ เด็กๆจะเห็นแสงเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเขา ทั้งในยามกลางวันและยามค่ำคืน เมื่ออยู่ในอาคาร แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่เป็นแสงธรรมชาติไม่สามารถส่องมาถึง แต่เขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น เห็นเพื่อน ของเล่น ขนม ฯลฯ เพราะไฟจากหลอดไฟ หรือโป๊ะไฟ เด็กแทบทุกคนจะมีประสบการณ์ที่เดินทางไปกลับโรงเรียน รถโดยสารที่เด็กนั่งจะหยุดหรือเคลื่อนที่ เมื่อเห็นแสงไฟจากสัญญาณจราจร บางครั้งรถแล่นผ่านบริเวณที่มีหมอกควัน คนขับรถจะเปิดไฟสว่างจากไฟหน้ารถ แสงสว่างในยามค่ำมืด ทำให้เด็กๆไม่หวาดกลัว เพราะมีแสงสว่างมาจากหลอดไฟ แสงเหล่านี้มาจากไหน ทำไมเราจะต้องมีแสงเหล่านี้อีก นอกเหนือจากแสงธรรมชาติแล้ว ความสงสัยที่ควรให้เด็กได้รับคำตอบ เป็นสิ่งที่ควรจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นและเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ให้แก่เขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่80

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2451 - 2513 เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่โด่งดัง เขาได้พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) บนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ตามลำดับขั้นตอน (Hierarchy of needs) ซึ่งเขาระบุว่า ในขั้นตอนสูงสุดคือ ความพึงพอใจในการเติมเต็มศักยภาพของตน (Self-fulfillment or self-actualization)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่79

ทฤษฎีวํฒนธรรมทางสังคม

เมื่อเด็กเรียนรู้ทักษะใหม่ เขาต้องอาศัยผู้มี “สมรรถนะ” (Coompetency) มากกว่า ในการจัดให้มี “นั่งร้าน” (Scaffold) [กล่าวคือการสนับสนุนของผู้ใหญ่] เพื่อแสดงให้เด็กเห็น “กรอบการทำงาน” (Framework) ที่ต้องทำทั้งหมด แล้วแตกย่อยเป็นชิ้นงานเล็กๆ ที่เด็กสามารถทำเองได้ พร้อมส่งเสริมและให้กำลังใจในความพยายาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่78

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

การปฏิบัติหลายอย่างในปัจจุบัน อาทิ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การร่วมแก้ปัญหา (Joint problem- solving) การสอนงาน (Coaching) ความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยการเรียนรู้ ล้วนมาจากพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของ เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่77

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2439 - 2477 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวรัสเซีย อยู่ร่วมสมัยเดียวกับ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวิชาชีพปฐมวัยในทางปฏิบัติ ทฤษฎีพัฒนาการของเขามีประโยชน์มากในการอธิบายพัฒนาการของเด็กในด้านจิตใจ ภาษา และสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่76

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ในขั้นตอนที่ 2 ของพัฒนาการการรับรู้ เรียกว่า “ก่อนลงมือปฏิบัติการ” (Pre-operational) สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบถึง 7 ขวบ ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของขั้นตอนนี้ก็คือ เด็กอาศัยตัวแทนที่จับต้องได้ (Concrete representation) และ “คิด” ด้วยวัสดุที่จับต้องได้ โดยใช้โลกของปัจจุบัน เป็นกรอบการอ้างอิง (Frame of reference)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่75

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เชื่อมั่นว่า ในกระบวนการพัฒนาโครงความรู้ (Scheme of knowledge) ใหม่ของเด็ก กิจกรรมทางกายภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะจะนำพาไปสู่การกระตุ้นจิตใจให้เกิดความคิดและการเรียนรู้ในที่สุด ซึ่งเป็นแนวความคิดของประสบการณ์จากการลงทำมือทำ (Hands-on) และประสบการณ์จากกิจกรรมทางจิตใจ (Minds-on)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแสงธรรมชาติ

การสอนลูกเรื่องแสงธรรมชาติ (Teaching Children about Natural Light) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับแสง ซึ่งเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ที่สิ่งมีชีวิตรับรู้ได้ด้วยตา เป็นเหตุให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งได้จากแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ไม่ได้ปรุงแต่ง เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงกลางวัน (Daylight) เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ให้สี ถูกต้องสวยงามตามธรรมชาติมากที่สุด แสงสว่างช่วยให้คนและสัตว์เห็นสิ่งต่างๆรอบตัว จึงดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข โดยเฉพาะคนเรามีความฉลาดที่สังเกตธรรมชาติ และนำธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล ส่องสว่างกระทบโลก ดวงดาว ดวงจันทร์ เราจึงเห็นดวงจันทร์ ดวงดาวบนท้องฟ้าส่องแสงสว่าง นอกจากนี้ พืชและสัตว์บางชนิดก็มีแสงตามธรรมชาติ การศึกษาหาความรู้เรื่องแสงจากธรรมชาติเพื่อรู้ว่า สิ่งนั้นคืออะ ไร มีอะไรบ้างที่เป็นแสงธรรมชาติ มีประโยชน์และโทษเช่นไร และเรานำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาสมอย่างไร เป็นเรื่องสำ คัญที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การเรียนรู้เรื่องแสงจากธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของสาระที่ควรเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สาระดังกล่าวควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่74

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ในทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้ของ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) “การซึมซับ” (Assimilation) คือการนำข้อมูลที่รับรู้จากประสาทสัมผัส (Sensory data) ไปผนวกกับความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผ่านประสบการณ์ และความประทับใจ (Impression) ในกระบวนการนี้ เด็กจะใช้วิธีเก่า หรือประสบการณ์เดิม เพื่อเข้าใจข้อมูล (Information) และประสบการณ์ใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่73

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้ (Cognitive Development Theory) อธิบายว่า เด็กแต่ละคนคิด เข้าใจ และเรียนรู้อย่างไร? ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เชื่อมั่นว่า สติปัญญา (Intelligence) เป็นกระบวนการรับรู้ทางจิตใจ ซึ่งเด็กใช้ในการแสวงหาความรู้ ดังนั้น การให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือรืน (Active involvement) คือพื้นฐานของทฤษฎีนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่72

การเรียนรู้แบบรังสรรค์1

การเล่น (Play) - เป็นวิถีสำคัญซึ่งเด็กมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น และเป็นโอกาสให้เด็กเกิดการคิดและการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเกิดประสบการณ์ด้วยการลงมือทำ (Hands-on) และความคิดอ่านและการเรียนรู้ด้วยจิตใจ (Minds-on) ผ่านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้กับการเล่น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแสงและเงา

แสงจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว แสงจากพืชและสัตว์บางชนิด และแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆที่คนเราทำขึ้น เช่น จากการจุดไฟ เปิดไฟฟ้า เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล และเป็นประโยชน์ที่ทำให้คนเราดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะมีแสงสว่างช่วยให้คนเรามองเห็น และแสงทำให้เกิดเงา ร่มเงาก็เป็นประโยชน์สำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ได้อาศัยคลายร้อน ในขณะเดียวกัน หากไม่รู้ถึงโทษของสิ่งเหลานี้ ก็จะทำให้เกิดอันตรายจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การที่เด็กๆเพ่งมองดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงจ้า ก็จะเป็นอันตรายแก่สายตา หรือการที่ปล่อยให้แสงแดดแผดเผาผิวกาย ก็เป็นอันตรายต่อผิวหนังคือ เกิดแผลไหม้เกรียม แสงอาจเกิดจากการเผาไหม้ของวัตถุเช่น เทียน แก๊ส น้ำมัน พืช แสงเหล่านี้อาจเกิดการเผาไหม้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์ทำให้เกิด เมื่อเกิดแล้ว จะทำให้มลภาวะเป็นพิษในโลกนี้ ดังนั้น ธรรมชาติเรื่องแสงและเงาเป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา จึงควรได้จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องกลางวัน-กลางคืน

การสอนลูกเรื่องกลางวัน กลางคืน (Teaching Children about Day and Night) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ และเห็นถึงสภาพธรรมชาติที่มีกลางวันซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ หรือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก และกลางคืนซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง หรือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้น สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกวันๆ ในยามกลางวันคนเราจะเห็นสิ่งต่างๆ จะรู้สึกอบอุ่นและร้อน ตามลำดับเวลาที่ดวงอาทิตย์เปลี่ยนตำแหน่ง เห็นท้องฟ้าสว่าง มีก้อนเมฆเคลื่อนไปบนท้องฟ้า จนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับหายไปจากขอบฟ้า คนเราจะเห็นดวงจันทร์ และดวง ดาวมาแทน อากาศรอบตัวเราจะค่อยๆเย็นลง เราจะรู้สึกหนาว จะเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อความอบอุ่น ท้องฟ้าจะมืด เด็กๆได้ไปโรงเรียนในเวลากลางวัน และได้เล่นสนุกสนาน แต่ในเวลากลางคืน ทุกคนจะนอนหลับพักผ่อน ความมืดทำให้เรามองอะ ไรไม่เห็นหรือไม่ชัดเจน เด็กๆมักกลัวความมืด กลัวสัตว์บางชนิดส่งเสียงมาโดยเราไม่เห็นตัวมัน เรื่องราวเหล่านี้อยู่ในชีวิต ประจำวันของคนเราทุกคน สภาพกลางวันกลางคืนเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคน พืช สัตว์ จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กที่เด็กๆควรเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงกำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนสาระเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวเด็ก ซึ่งเรื่องกลางวัน กลางคืน เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติดังที่กล่าวมา ที่ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่71

การเรียนรู้แบบรังสรรค์1

กระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge construction) ของเด็ก ได้แก่

  • การจัดระเบียบ (Organization) - เด็กมีระบบจัดระเบียบของตนเอง (Self-organized) โดยรวบรวมข้อมูลผ่านประสบการณ์ของโลกรอบตัว มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active involvement) กับผู้คน สถานที่ และสิ่งของ ระบบนี้ เกิดขึ้นผ่านกระบวนการรับรู้ (Cognitive) ตามทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้ ของ ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) ที่กล่าวว่า “เด็กที่มีประสบการณ์ด้วยการลงมือทำ (Hands-on) กับโลกรอบตัว จะมีพื้นฐาน (Foundation) ที่ดีของความสามารถในการคิดและเรียนรู้ด้วยจิตใจ (Minds-on) เช่นกัน”
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแหล่งน้ำ

การสอนลูกเรื่องแหล่งน้ำ (Teaching Children about Sources of Water) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ถึงบริเวณที่มีน้ำสะสมอยู่บนพื้นผิวโลก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง น้ำตก ซึ่งอยู่ในสาระธรรมชาติรอบตัวที่เด็กควรรู้ เพื่อการดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุข เพราะมนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กัน มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมทุกประเภท มีการพึ่งพากันทั้งทางตรงและทางอ้อม เด็กๆควรได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของทะเล แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง น้ำตก และมีส่วนร่วมรักษาดูแล พร้อมๆกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเหล่านี้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบ้าน โรงเรียน และชุมชนร่วมมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยวิธีการหาความรู้ จากการสังเกต และการสืบเสาะหาความรู้อย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่70

การเรียนรู้แบบรังสรรค์1

ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2439 - 2523 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychologist) ที่สนใจในเรื่องเด็กเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาอย่างไร เขาอุทิศทั้งชีวิตให้กับการทดลองและสังเกตเด็กๆ (รวมทั้งลูกของตนเอง) เขาพัฒนาและเขียนทฤษฎีการรับรู้ (Cognitive) ที่ประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ผู้ใหญ่ขี้ลืมกับชีวิตของเด็กเล็กบนรถ-ตอนที่3

การลืมเด็กไว้บนรถนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ชั่วพริบตา จากตอนที่ผ่านมา เราได้ทราบว่า ความเหน็ดเหนื่อย และการที่มีธุระหลายอย่างเกินกว่าขีดความสามารถของความจำระยะสั้นนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ปกครองลืมลูกน้อยไว้บนรถ นอกจากนั้น การที่หลายๆ ประเทศมีกฎหมายบังคับให้เด็กต้องนั่งในคาร์ซีทที่เบาะหลัง ยังทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ผู้ปกครองจะลืมว่าลูกน้อยเดินทางมาด้วยกันอีกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่69

การสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง2

ตัวอย่างการศึกษาแบบก้าวหน้า หรือพิพัฒนาการนิยม หรือพิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism) ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งตอกย้ำแนวทางปฏิบัติของการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ยังมีต่อเนื่องดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ทะเลาะกัน

ปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกัน (Parental Conflict Problems) หมายถึง ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างพ่อกับแม่ มีขอบเขตตั้งแต่การโต้เถียงกันด้วยคำสบประมาท การทะเลาะเบาะแว้ง ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์อันเกิดจากพฤติกรรมการข่มขู่ ก้าวร้าว และทารุณระหว่างพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ความหมายดังกล่าวไม่ได้รวมถึงความเสียหายข้างเคียงที่บ่อนทำลายเด็กซึ่งได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายทั้งต่อร่างกายและจิตใจ แม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันได้ แต่อย่างน้อยที่สุด พ่อแม่ก็สามารถช่วยควบคุมและลดผลกระทบที่ลูกอาจได้รับจากความไม่ลงรอยกันของผู้ปกครองด้วยการหลีกเลี่ยงการแสดงออกซึ่งความขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยต่อหน้าลูก อย่างไรก็ตาม การช่วยให้ลูกปรับตัวในสังคมได้ดี ไม่ใช่การสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูก แต่เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการควบคุมอารมณ์ และการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของครอบครัว ดังนั้น พ่อแม่ควรแสดงให้เด็กเห็นว่าการขัดแย้งระหว่างบุคคลไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องมีขอบเขต โดยทุกครั้งที่ทะเลาะกัน พ่อแม่ควรตระหนักอยู่เสมอว่า ลูกคือคนสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ ผู้ปกครองสามารถทะเลาะกันได้เป็นเรื่องปกติ แต่หากทะเลาะกันรุนแรงเกินไป หรือบ่อยเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องปกติที่ควรเกิดขึ้นในบ้าน ผู้ปกครองสามารถทำผิดพลาดได้ แต่ก็ไม่ใช่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือหากจะโกรธกัน ก็ไม่ควรให้ทิฐินั้นมากระทบความมั่นคงของครอบครัว ทั้งนี้ เพราะปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากใครอื่น หากแต่เกิดจาก “พ่อแม่” ดังนั้นถ้าพ่อและแม่รักและหวังดีกับลูกจริง พ่อแม่ต้องปรับปรุงตนเอง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยตระหนักเสมอว่าทุกคำพูดหรือการกระทำที่พ่อแม่แสดงต่อกันต่อหน้าลูก ก็คือการแสดงต่อลูกเช่นกัน อีกทั้งการดึงลูกเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหาด้วย ย่อมไม่ต่างจากการทำร้ายลูกทางตรงแต่อย่างใด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ผู้ใหญ่ขี้ลืมกับชีวิตของเด็กเล็กบนรถ-ตอนที่2

ข่าวต่างๆ ที่ผู้เขียนนำเสนอไปเมื่อตอนที่ผ่านมาทำให้เห็นได้ว่า ผู้ปกครองสามารถมีโอกาสลืมลูกน้อยไว้ในรถยนต์ได้เสมอ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้ปกครองเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบ เพราะแหล่งข้อมูลต่างๆ บอกตรงกันว่า ความหลงลืมถึงขั้นลืมเด็กไว้ในรถยนต์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้เพราะความเหน็ดเหนื่อยและ/หรือเมื่อกิจกรรมที่ต้องนำเด็กไปด้วยไม่ใช่กิจวัตรประจำวัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน