ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่87

ทฤษฎีพหุปัญญา

5. มิติดนตรีและจังหวะ (Music/Rhythmic) - ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของมิตินี้ คือการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ (Pattern) จังหวะและดนตรี ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงการได้ยิน (Auditory) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการค้นหา (Identification) รูปแบบ ผ่านประสาทสัมผัส (Sense) ทั้งปวง ดังนั้น บทบาทของครูปฐมวัย คือการจัดให้เด็กได้ทำงานกับแท่งบล็อก (Block) เคลื่อนไหวไปตามจังหวะ และฟังเสียงดนตรีในขณะทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมระหว่างการเดินทางไปโรงเรียน (Young Children's Activities on the Way to School) หมายถึง กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งผู้มีหน้าที่รับส่งเด็กไปโรงเรียน อาจเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่รับ-ส่งเด็กจัดกิจกรรมในขณะเดินทาง จากบ้านไปถึงโรงเรียน ซึ่งเป็นเวลาช่วงเช้าประมาณ 05.00 น. – 08.00 น ในช่วงวันเปิดเรียน คือ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ อาจใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถรับส่งนักเรียน หรือรถโดยสารประจำทาง เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ใช้ประโยชน์ช่วงเวลาระหว่างการเดินทาง เพื่อฝึกฝนทักษะชีวิต การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร ประจำ วัน การสอนเรื่องความปลอดภัย การจราจร การบูรณาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ ให้เข้ากับการเรียนตามหัวเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ของเด็กที่โรงเรียน กิจกรรมระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กปฐมวัย เป็นการใช้ประโยชน์ของช่วงเวลาที่ใช้เพื่อการเดินทาง ให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยวิธีการที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่รับส่งเด็ก ได้ใช้เวลาในช่วงสำคัญนี้ในการฝึกฝนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การพัฒนาการคิด การใช้ภาษา ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี ตลอดจนการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ตามหน่วยและเรื่องที่เด็กเรียนรู้ในโรงเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

งานอดิเรกสำหรับเด็กปฐมวัย

งานอดิเรกสำหรับเด็กปฐมวัย

งานอดิเรกสำหรับเด็กปฐมวัย (Hobbies for Young Children) หมายถึง กิจกรรมที่เด็กทำในยามว่าง ทั้งขณะอยู่ที่โรงเรียนและอยู่ที่บ้าน เป็นสิ่งที่เด็กสนใจ พึงพอใจ อยากทำ ซึ่งงานอดิเรกสำหรับเด็กปฐมวัย จะต่อยอดความสนใจมาจากสิ่งที่เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ จากหน่วยหรือหัวเรื่องที่เด็กได้เรียนรู้ในโรงเรียน และเด็กมีความสนใจอยากทำสิ่งนั้นเพิ่ม เติม เป็นการขยายประสบการณ์ที่กว้างขวางให้กับเด็ก และส่วนใหญ่กิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกนั้น เป็นเรื่องของการเล่น เช่น การประดิษฐ์รถลากจูงหลังจากเด็กเรียนรู้เรื่องยานพาหนะ การประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องเขียนจากเศษวัสดุหลังจากเรียนรู้หน่วยขยะ เป็นต้น งานอดิเรกจึงเน้นที่ความสนใจและความสนุกสนานเป็นหลัก มากกว่าที่จะได้ผลตอบแทนทางการเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยน งานอดิเรกมักจะเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ แต่จุดมุ่งหมายของการทำคือ ความพึงพอใจ สำหรับงานอดิเรกนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่86

ทฤษฎีพหุปัญญา

เฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เกิดใน ปี พ.ศ. 2486 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวอเมริกัน ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) เขาเขียนหนังสือมากกว่า 20 เล่ม ซึ่งได้รับการแปลกว่า 30 ภาษา และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วไป จากการพัฒนาทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple intelligence)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่85

ทฤษฎีจิตสังคม

ยูรี บรอนเฟนเบรนเน่อร์ (Urie Bronfenbrenner) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2460 - 2548 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวอเมริกันที่เกิดในรัสเซีย ผู้พัฒนาทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecological theory) ซึ่งมองพัฒนาการของเด็กภายในบริบทของระบบความสัมพันธ์ที่ก่อร่างขึ้นเป็นสภาพแวดล้อม อันประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่84

ทฤษฎีจิตสังคม

ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนสุดท้ายของทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) เป็นเรื่องของ ความอุตสาหะ (Industry) กับ ความรู้สึกด้อย (Inferiority) ของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 5 ขวบถึง 8 ขวบ เป็นขั้นตอนที่เด็กแสดงทัศนคติของความอุตสาหะ และต้องการสร้างผลงาน (Productive) จัดแจงด้วยมือ (Manipulative) และค้นหาว่า สรรพสิ่งทำงานกันอย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร-ตอนที่2

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร

ต่อจากตอนที่แล้วที่ผู้เขียนอธิบายถึงสาเหตุสังคม มาถึงตอนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงพฤติกรรมที่พ่อแม่สามารถสังเกตลูกว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ โดยถ้ามากกว่า 3 ข้อขึ้นไป พ่อแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เพราะลูกอาจจะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร-ตอนที่1

พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร

โลกปัจจุบันเทคโนโลยีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นสังคมที่ทุกอย่างต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พ่อแม่บางคนนำเทคโนโลยีเข้ามาเลี้ยงดูลูก ไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือ การให้ลูกดูโทรทัศน์ เพื่อให้ลูกของตนอยู่นิ่งๆ และไม่รบกวนพ่อแม่ในเวลาทำงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่83

ทฤษฎีจิตสังคม

ขั้นตอนที่ 2 ของทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) เป็นเรื่องของความเป็นอิสระของตนเอง (Autonomy) กับความละอายใจ และความสงสัย (Shame and doubt) ของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 18 เดือนถึง 3 ขวบ เป็นขั้นตอนที่เด็กต้องการทำสรรพสิ่งด้วย ตนเอง ถ้าได้รับโอกาสอย่างเพียงพอ เด็กจะเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง (Independence) และ “สมรรถนะ” (Competency) แต่ถ้าไม่ได้รับโอกาส และมีการปกป้องมากเกินไป เขาจะเริ่มสงสัยในตัวเอง ล้มเหลว และเริ่มรู้สึกละอายใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่82

ทฤษฎีจิตสังคม

อีริค อีริคสัน (Erik Erikson) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2445 - 2537 เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้พัฒนาทฤษฎีจิตสังคม (Psycho-social) บนพื้นฐานของความคิดที่ว่า พัฒนาการการรับรู้และสังคม เกิดขึ้นพร้อมกัน และไม่สามารถแยกจากกันได้ เขาเชื่อมั่นว่า บุคลิกภาพ (Personalities) และทักษะทางสังคม เติบโตและพัฒนาภายในบริบทของสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที-ตอนที่3

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองมักกลัวที่บุตรหลานจะถูกลักพาตัวโดยคนแปลกหน้า แต่จากข้อเท็จจริงที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้ว ผู้ที่ลักพาตัวเด็กกลับมักเป็นคนที่รู้จักกับเด็ก ดังนั้น นอกจากการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาแล้ว การสอนให้บุตรหลานระมัดระวังไม่ให้ถูกลักพาตัวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที-ตอนที่2

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที

การทดลองของรายการ Daybreak จากอังกฤษ ทำให้เรามองเห็นเป็นรูปธรรมว่า เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีนั้น สามารถถูกคนแปลกหน้าชักจูงและล่อลวงได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 นาทีครึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน และความสบายใจของผู้ปกครองเอง ผู้ปกครองไม่ควรละสายตาจากบุตรหลานแม้เพียงเสี้ยววินาที

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที-ตอนที่1

ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีข่าวเด็กหายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยที่เดินขายของอยู่ไม่ห่างจากแม่ เด็กหญิงที่เดินเล่นใกล้ๆ ร้านขายของของคุณตา เด็กชายที่ขออนุญาตคุณแม่ไปเดินดูสถานที่ก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งเด็กน้อยที่ผู้ปกครองปล่อยให้หลับที่ท้ายรถกระบะ จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เด็กที่หายตัวไปจะถูกละสายตาจากผู้ปกครองให้อยู่โดยลำพัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่81

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ

ครูปฐมวัยที่เข้าใจความต้องการของเด็กในแต่ละขั้นตอนตามลำดับ (Hierarchy of needs) ของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้

ในขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ครูปฐมวัยจัดให้มีอาหารว่างในชั้นเรียน และมีที่ดื่มน้ำเป็นสัดส่วน หรือน้ำจากขวดที่เก็บในชั้นเรียน ตอกย้ำแก่พ่อแม่ถึงความสำคัญของอาหารเช้าและอาหารกลางวัน รวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ไม่ให้มีน้ำตาลมากเกินไป รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแสงเทียม

การสอนลูกเรื่องแสงเทียม (Teaching Children about Artificial Light) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยว กับแสงสว่าง ที่เกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาใช้แทนแสงธรรมชาติ เช่น แสงจากหลอดไฟฟ้า แฟลช (Flash) เทียนไข ไฟฉาย แสงรังสีต่างๆ ที่ใช้งานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เด็กจะได้เรียนรู้ว่า คนเราเกิดมาทุกคน จะมีความต้องการพื้นฐานในสิ่งจำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่คนเราจะแตกต่างจากสัตว์ ที่คนเรามีความคิดที่ฉลาด รู้จักสังเกตและค้นคว้า จนทำให้คนเรามีเครื่องใช้อำนวยความสะดวก ทั้งนี้เกิดจากคนสามารถค้นคิดประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาใหม่ และหลายอย่างประดิษฐ์ขึ้นมาจะเลียนแบบธรรมชาติ เด็กๆจะเห็นแสงเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเขา ทั้งในยามกลางวันและยามค่ำคืน เมื่ออยู่ในอาคาร แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่เป็นแสงธรรมชาติไม่สามารถส่องมาถึง แต่เขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น เห็นเพื่อน ของเล่น ขนม ฯลฯ เพราะไฟจากหลอดไฟ หรือโป๊ะไฟ เด็กแทบทุกคนจะมีประสบการณ์ที่เดินทางไปกลับโรงเรียน รถโดยสารที่เด็กนั่งจะหยุดหรือเคลื่อนที่ เมื่อเห็นแสงไฟจากสัญญาณจราจร บางครั้งรถแล่นผ่านบริเวณที่มีหมอกควัน คนขับรถจะเปิดไฟสว่างจากไฟหน้ารถ แสงสว่างในยามค่ำมืด ทำให้เด็กๆไม่หวาดกลัว เพราะมีแสงสว่างมาจากหลอดไฟ แสงเหล่านี้มาจากไหน ทำไมเราจะต้องมีแสงเหล่านี้อีก นอกเหนือจากแสงธรรมชาติแล้ว ความสงสัยที่ควรให้เด็กได้รับคำตอบ เป็นสิ่งที่ควรจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นและเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ให้แก่เขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่80

ทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ

อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2451 - 2513 เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่โด่งดัง เขาได้พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation) บนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ตามลำดับขั้นตอน (Hierarchy of needs) ซึ่งเขาระบุว่า ในขั้นตอนสูงสุดคือ ความพึงพอใจในการเติมเต็มศักยภาพของตน (Self-fulfillment or self-actualization)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่79

ทฤษฎีวํฒนธรรมทางสังคม

เมื่อเด็กเรียนรู้ทักษะใหม่ เขาต้องอาศัยผู้มี “สมรรถนะ” (Coompetency) มากกว่า ในการจัดให้มี “นั่งร้าน” (Scaffold) [กล่าวคือการสนับสนุนของผู้ใหญ่] เพื่อแสดงให้เด็กเห็น “กรอบการทำงาน” (Framework) ที่ต้องทำทั้งหมด แล้วแตกย่อยเป็นชิ้นงานเล็กๆ ที่เด็กสามารถทำเองได้ พร้อมส่งเสริมและให้กำลังใจในความพยายาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่78

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

การปฏิบัติหลายอย่างในปัจจุบัน อาทิ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) การร่วมแก้ปัญหา (Joint problem- solving) การสอนงาน (Coaching) ความร่วมมือในการทำงาน (Collaboration) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยการเรียนรู้ ล้วนมาจากพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของ เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่77

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2439 - 2477 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) ชาวรัสเซีย อยู่ร่วมสมัยเดียวกับ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) เขาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดวิชาชีพปฐมวัยในทางปฏิบัติ ทฤษฎีพัฒนาการของเขามีประโยชน์มากในการอธิบายพัฒนาการของเด็กในด้านจิตใจ ภาษา และสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่76

ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้

ในขั้นตอนที่ 2 ของพัฒนาการการรับรู้ เรียกว่า “ก่อนลงมือปฏิบัติการ” (Pre-operational) สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบถึง 7 ขวบ ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของขั้นตอนนี้ก็คือ เด็กอาศัยตัวแทนที่จับต้องได้ (Concrete representation) และ “คิด” ด้วยวัสดุที่จับต้องได้ โดยใช้โลกของปัจจุบัน เป็นกรอบการอ้างอิง (Frame of reference)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน