ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่72

การเรียนรู้แบบรังสรรค์1

การเล่น (Play) - เป็นวิถีสำคัญซึ่งเด็กมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น และเป็นโอกาสให้เด็กเกิดการคิดและการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเกิดประสบการณ์ด้วยการลงมือทำ (Hands-on) และความคิดอ่านและการเรียนรู้ด้วยจิตใจ (Minds-on) ผ่านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้กับการเล่น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแสงและเงา

แสงจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว แสงจากพืชและสัตว์บางชนิด และแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆที่คนเราทำขึ้น เช่น จากการจุดไฟ เปิดไฟฟ้า เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล และเป็นประโยชน์ที่ทำให้คนเราดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะมีแสงสว่างช่วยให้คนเรามองเห็น และแสงทำให้เกิดเงา ร่มเงาก็เป็นประโยชน์สำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ได้อาศัยคลายร้อน ในขณะเดียวกัน หากไม่รู้ถึงโทษของสิ่งเหลานี้ ก็จะทำให้เกิดอันตรายจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การที่เด็กๆเพ่งมองดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงจ้า ก็จะเป็นอันตรายแก่สายตา หรือการที่ปล่อยให้แสงแดดแผดเผาผิวกาย ก็เป็นอันตรายต่อผิวหนังคือ เกิดแผลไหม้เกรียม แสงอาจเกิดจากการเผาไหม้ของวัตถุเช่น เทียน แก๊ส น้ำมัน พืช แสงเหล่านี้อาจเกิดการเผาไหม้เองตามธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์ทำให้เกิด เมื่อเกิดแล้ว จะทำให้มลภาวะเป็นพิษในโลกนี้ ดังนั้น ธรรมชาติเรื่องแสงและเงาเป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา จึงควรได้จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องกลางวัน-กลางคืน

การสอนลูกเรื่องกลางวัน กลางคืน (Teaching Children about Day and Night) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ และเห็นถึงสภาพธรรมชาติที่มีกลางวันซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำ หรือตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก และกลางคืนซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง หรือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้น สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกวันๆ ในยามกลางวันคนเราจะเห็นสิ่งต่างๆ จะรู้สึกอบอุ่นและร้อน ตามลำดับเวลาที่ดวงอาทิตย์เปลี่ยนตำแหน่ง เห็นท้องฟ้าสว่าง มีก้อนเมฆเคลื่อนไปบนท้องฟ้า จนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับหายไปจากขอบฟ้า คนเราจะเห็นดวงจันทร์ และดวง ดาวมาแทน อากาศรอบตัวเราจะค่อยๆเย็นลง เราจะรู้สึกหนาว จะเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อความอบอุ่น ท้องฟ้าจะมืด เด็กๆได้ไปโรงเรียนในเวลากลางวัน และได้เล่นสนุกสนาน แต่ในเวลากลางคืน ทุกคนจะนอนหลับพักผ่อน ความมืดทำให้เรามองอะ ไรไม่เห็นหรือไม่ชัดเจน เด็กๆมักกลัวความมืด กลัวสัตว์บางชนิดส่งเสียงมาโดยเราไม่เห็นตัวมัน เรื่องราวเหล่านี้อยู่ในชีวิต ประจำวันของคนเราทุกคน สภาพกลางวันกลางคืนเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคน พืช สัตว์ จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กที่เด็กๆควรเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงกำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนสาระเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวเด็ก ซึ่งเรื่องกลางวัน กลางคืน เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติดังที่กล่าวมา ที่ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่71

การเรียนรู้แบบรังสรรค์1

กระบวนการสร้างความรู้ (Knowledge construction) ของเด็ก ได้แก่

  • การจัดระเบียบ (Organization) - เด็กมีระบบจัดระเบียบของตนเอง (Self-organized) โดยรวบรวมข้อมูลผ่านประสบการณ์ของโลกรอบตัว มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active involvement) กับผู้คน สถานที่ และสิ่งของ ระบบนี้ เกิดขึ้นผ่านกระบวนการรับรู้ (Cognitive) ตามทฤษฎีพัฒนาการการรับรู้ ของ ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) ที่กล่าวว่า “เด็กที่มีประสบการณ์ด้วยการลงมือทำ (Hands-on) กับโลกรอบตัว จะมีพื้นฐาน (Foundation) ที่ดีของความสามารถในการคิดและเรียนรู้ด้วยจิตใจ (Minds-on) เช่นกัน”
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องแหล่งน้ำ

การสอนลูกเรื่องแหล่งน้ำ (Teaching Children about Sources of Water) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ถึงบริเวณที่มีน้ำสะสมอยู่บนพื้นผิวโลก เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง น้ำตก ซึ่งอยู่ในสาระธรรมชาติรอบตัวที่เด็กควรรู้ เพื่อการดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุข เพราะมนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กัน มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมทุกประเภท มีการพึ่งพากันทั้งทางตรงและทางอ้อม เด็กๆควรได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของทะเล แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง น้ำตก และมีส่วนร่วมรักษาดูแล พร้อมๆกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเหล่านี้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบ้าน โรงเรียน และชุมชนร่วมมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยวิธีการหาความรู้ จากการสังเกต และการสืบเสาะหาความรู้อย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่70

การเรียนรู้แบบรังสรรค์1

ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2439 - 2523 เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychologist) ที่สนใจในเรื่องเด็กเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาอย่างไร เขาอุทิศทั้งชีวิตให้กับการทดลองและสังเกตเด็กๆ (รวมทั้งลูกของตนเอง) เขาพัฒนาและเขียนทฤษฎีการรับรู้ (Cognitive) ที่ประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ผู้ใหญ่ขี้ลืมกับชีวิตของเด็กเล็กบนรถ-ตอนที่3

การลืมเด็กไว้บนรถนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ชั่วพริบตา จากตอนที่ผ่านมา เราได้ทราบว่า ความเหน็ดเหนื่อย และการที่มีธุระหลายอย่างเกินกว่าขีดความสามารถของความจำระยะสั้นนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ปกครองลืมลูกน้อยไว้บนรถ นอกจากนั้น การที่หลายๆ ประเทศมีกฎหมายบังคับให้เด็กต้องนั่งในคาร์ซีทที่เบาะหลัง ยังทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่ผู้ปกครองจะลืมว่าลูกน้อยเดินทางมาด้วยกันอีกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่69

การสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง2

ตัวอย่างการศึกษาแบบก้าวหน้า หรือพิพัฒนาการนิยม หรือพิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism) ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่งตอกย้ำแนวทางปฏิบัติของการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ยังมีต่อเนื่องดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ทะเลาะกัน

ปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกัน (Parental Conflict Problems) หมายถึง ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างพ่อกับแม่ มีขอบเขตตั้งแต่การโต้เถียงกันด้วยคำสบประมาท การทะเลาะเบาะแว้ง ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์อันเกิดจากพฤติกรรมการข่มขู่ ก้าวร้าว และทารุณระหว่างพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ความหมายดังกล่าวไม่ได้รวมถึงความเสียหายข้างเคียงที่บ่อนทำลายเด็กซึ่งได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายทั้งต่อร่างกายและจิตใจ แม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันได้ แต่อย่างน้อยที่สุด พ่อแม่ก็สามารถช่วยควบคุมและลดผลกระทบที่ลูกอาจได้รับจากความไม่ลงรอยกันของผู้ปกครองด้วยการหลีกเลี่ยงการแสดงออกซึ่งความขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยต่อหน้าลูก อย่างไรก็ตาม การช่วยให้ลูกปรับตัวในสังคมได้ดี ไม่ใช่การสร้างภาพที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูก แต่เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการควบคุมอารมณ์ และการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของครอบครัว ดังนั้น พ่อแม่ควรแสดงให้เด็กเห็นว่าการขัดแย้งระหว่างบุคคลไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องมีขอบเขต โดยทุกครั้งที่ทะเลาะกัน พ่อแม่ควรตระหนักอยู่เสมอว่า ลูกคือคนสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ ผู้ปกครองสามารถทะเลาะกันได้เป็นเรื่องปกติ แต่หากทะเลาะกันรุนแรงเกินไป หรือบ่อยเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องปกติที่ควรเกิดขึ้นในบ้าน ผู้ปกครองสามารถทำผิดพลาดได้ แต่ก็ไม่ใช่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือหากจะโกรธกัน ก็ไม่ควรให้ทิฐินั้นมากระทบความมั่นคงของครอบครัว ทั้งนี้ เพราะปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากใครอื่น หากแต่เกิดจาก “พ่อแม่” ดังนั้นถ้าพ่อและแม่รักและหวังดีกับลูกจริง พ่อแม่ต้องปรับปรุงตนเอง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน โดยตระหนักเสมอว่าทุกคำพูดหรือการกระทำที่พ่อแม่แสดงต่อกันต่อหน้าลูก ก็คือการแสดงต่อลูกเช่นกัน อีกทั้งการดึงลูกเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหาด้วย ย่อมไม่ต่างจากการทำร้ายลูกทางตรงแต่อย่างใด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ผู้ใหญ่ขี้ลืมกับชีวิตของเด็กเล็กบนรถ-ตอนที่2

ข่าวต่างๆ ที่ผู้เขียนนำเสนอไปเมื่อตอนที่ผ่านมาทำให้เห็นได้ว่า ผู้ปกครองสามารถมีโอกาสลืมลูกน้อยไว้ในรถยนต์ได้เสมอ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ผู้ปกครองเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบ เพราะแหล่งข้อมูลต่างๆ บอกตรงกันว่า ความหลงลืมถึงขั้นลืมเด็กไว้ในรถยนต์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้เพราะความเหน็ดเหนื่อยและ/หรือเมื่อกิจกรรมที่ต้องนำเด็กไปด้วยไม่ใช่กิจวัตรประจำวัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ผู้ใหญ่ขี้ลืมกับชีวิตของเด็กเล็กบนรถ-ตอนที่1

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผู้ปกครองหลายท่านคงรู้สึกสลดใจกับกรณีของน้องเอย เด็กหญิงวัย 3 ขวบที่เสียชีวิตจากการถูกทิ้งไว้กลางแดดในรถโรงเรียนทั้งวันหลังจากเพิ่งเริ่มเข้าโรงเรียนได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ข่าวของน้องเอยได้สร้างประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับความรับผิดชอบของครูผู้ดูแลเด็กนักเรียนในรถโรงเรียนคันดังกล่าว รวมไปถึงระบบของโรงเรียนในการตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละวัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้รักความเป็นไทย

รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ที่รักความเป็นไทย จะมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่68

นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก7

สิ่งที่ท้าทายความสามารถมากที่สุดของนักการศึกษา มิใช่อยู่ที่การสอนเด็ก แต่อยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อม ที่ตรึงความสนใจในการค้นหา ซึ่งติดตัวมาแต่แรกเกิด (Inherent curiosity) ให้ยาวนาน ในสหรัฐอเมริกา มีตัวอย่างของโรงเรียนในอุดมคติหลายแห่ง ที่ให้เด็กสำรวจ (Explore) ทดลอง (Experiment) เรียนรู้ และเจริญเติบโต ตามแต่ละบุคคลและเป็นกลุ่ม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องอากาศ

การสอนลูกเรื่องอากาศ (Teaching Children about weather) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็ปฐมวัยได้เรียนรู้ถึงส่วนผสมของก๊าซต่างๆและไอน้ำ รู้คุณสมบัติของอากาศว่าไม่มีสี ไม่มีรสชาติ และไม่มีกลิ่น ก๊าซที่มีอยู่มากและจำเป็นต่อสิ่งที่มีชีวิตคือก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราทุกหนทุกแห่ง อากาศมีอยู่ในบ้านและบริเวณ มีอยู่ในโรงเรียน บริเวณรอบโรง เรียน กลางป่า เขา ชายทะเล แม่น้ำ น้ำตก สวน และอื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่67

นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก6

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เป็นตัวแทนของเส้นแบ่งระหว่างระบบการศึกษาในอดีตกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน เขาเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการศึกษาของเด็กปฐมวัย การเคลื่อนไหวในเรื่องการศึกษาแบบก้าวหน้า หรือพิพัฒนาการนิยม หรือพิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม (Progressivism) บนพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) เป็นรากฐานของ (และการโอนถ่ายไปยัง) ระบบการศึกษาแบบรังสรรค์ (Constructivism) (หรือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง) และเป็นกรอบการทำงาน (Framework) ในเด็กปฐมวัย ในปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่66

นักการศึกษาปฐมวัยรุ่นบุกเบิก5

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2402 - 2495 เป็นนักปรัชญา นักจิตวิทยา นักปฏิรูปการศึกษา ชาวอเมริกัน ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดต่อระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎีของเขาเชื่อใน “ความเจริญก้าวหน้า” (Progressivism) โดยตอกย้ำที่ตัวเด็กและความสนใจของเด็ก มากกว่าเนื้อหาวิชาการ (Subject matter)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกน้อยไปทำฟัน-ตอนที่3

พาลูกน้อยไปทำฟัน

เมื่อตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงความสำคัญในการพาเด็กไปพบทันตแพทย์และได้เกริ่นถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพฟันให้ลูกน้อยไปบ้างแล้ว ในตอนนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงวิธีการดูและรักษาสุขภาพฟันของลูกน้อยต่ออีกสักเล็กน้อย เพราะการดูแลรักษาสุขภาพฟันอย่างต่อเนื่องให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็กเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถทำได้โดยไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกน้อยไปทำฟัน-ตอนที่2

พาลูกน้อยไปทำฟัน

แม้ว่าข่าวของหนูน้อย Finley Boyle จากสหรัฐอเมริกา ที่เสียชีวิตจากการใช้ยาสลบเกินขนาดระหว่างการทำฟันภายใต้การวางยาสลบจะทำให้ผู้ปกครองหลายท่านเป็นกังวลที่จะพาลูกน้อยไปรักษาฟัน แต่การพบทันตแพทย์เป็นประจำก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็ก เพราะจะทำให้สุขภาพฟันของเด็กแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ความคาดหวังของผู้ปกครองเมื่อส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาล

ความคาดหวังของผู้ปกครองเมื่อส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาล (Expectations of Parents When Enrolling Their Children in Kindergartens) หมายถึง ความปรารถนาหรือการตั้งเป้าหมายของผู้ปกครองว่า เมื่อลูกเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลแล้ว ลูกจะต้องมีคุณสมบัติและความสามารถต่างๆตามที่ต้องการ เช่น สามารถอ่าน คัด เขียน คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้การศึกษาควบคู่กับการให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้มีพัฒนา การแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นไปตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้การบริหารจัดการด้านหลักสูตร ที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยนี้ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยถือเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการร่วมมือกับครูและโรง เรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการการเรียนรู้และความคาดหวังของผู้ปกครอง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาในวัยนี้ ประ สบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกน้อยไปทำฟัน-ตอนที่1

พาลูกน้อยไปทำฟัน

เมื่อเดือนที่แล้ว มีข่าวสะเทือนขวัญเกิดขึ้นกับวงการทันตกรรมเด็กในมลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อหนูน้อย Finley Boyle วัย 3ขวบ เสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษาฟันที่คลินิกแห่งหนึ่ง

Ashley Boyle แม่ของหนูน้อย Finley กล่าวว่า ได้พาลูกสาวไปพบทันตแพทย์ หลังจากตรวจพบว่าหนูน้อยมีฟันผุถึง 10 ซี่ และต้องทำการรักษาคลองรากฟัน 4 ซี่ด้วยกัน และไม่เคยนึกเลยว่าจะเป็นวันที่ลูกสาวจากไปอย่างไม่มีวันกลับ คุณแม่ Ashley Boyle กล่าวต่อไปว่า ลูกสาวเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันระหว่างที่วางยาสลบ ซึ่งตรวจพบภายหลังว่ามีการให้ยาสลบเกินขนาด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน