ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่45

การสอนภาษาที่2

3. ใช้กิจวัตร (Routine) ในการตอกย้ำภาษา - โดยเป็นกิจวัตรในชั้นเรียน ที่ปฏิบัติซ้ำๆ เพื่อให้เด็กผูกภาษากับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็ก กิจวัตรทำให้เด็กมีระดับความมั่นใจ (Comfort) ในการเรียนรู้ภาษาใหม่ เพราะเด็กจะเรียนรู้สิ่งที่ได้รับการคาดหวัง การเรียนรู้ภาษาใหม่จะง่ายขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่เครียด ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นกิจวัตรตอนเช้า ด้วยการนับจำนวนเด็กที่อยู่ในชั้นเรียน เข้าใจวันของเดือน และพูดคุยเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพ่อแม่และครอบครัว

พ่อแม่ หมายถึง ผู้ให้กำเนิดลูกและอบรมเลี้ยงดูลูก ครอบครัว หมายถึง ญาติ พี่น้องที่ผูกพันกัน สืบสายโลหิตเดียวกัน ในครอบ ครัวหนึ่งๆ จะมีพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกัน บางครอบครัวอาจจะมีญาติผู้ใหญ่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เป็นสังคมครอบครัวที่เด็กควรเรียนรู้ความสำคัญและวิธีการปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้น จากการอบรมสั่งสอนของผู้ใหญ่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่44

การสอนภาษาที่2

ครูปฐมวัยที่เคยพยายามเรียนภาษาที่ 2 จะเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เด็กที่ต้องเรียนภาษาที่มิได้มาแต่กำเนิดหรือภาษาแม่ (Mother’s tongue) เพราะตนเองก็เคยมีประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว (Frustration) ในความพยายามสื่อสารให้เข้าใจ (Comprehension) และการออกเสียง (Pronunciation)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เกมฝึกเชาว์ปัญญา

เกมฝึกเชาวน์ปัญญา หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่มีกฎกติกาการเล่นง่ายๆที่นำมาให้เด็กปฐมวัยได้เล่น เพื่อฝึกให้เด็กได้พัฒนาเชาวน์ปัญญาหรือสติปัญญา ซึ่งเกมการเล่นจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกประเภท การจับคู่ การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การหาความสัมพันธ์ จำนวนและตัวเลข ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกมฝึกเชาวน์ปัญญาในที่นี้หมายถึง เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3–5 ปี รวมถึงเกมการเล่นอื่นๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ เช่น วีดีโอเกม เกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้-ตอนที่4

ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้

ในตอนจบนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงแนวทางพัฒนาลูกรักวัยก่อนเข้าเรียนและวัยเรียนด้วยดนตรี เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกมีพื้นฐานด้านดนตรี รักดนตรี และมีจิตใจอ่อนโยน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่43

ความพยายามในการเอาชนะสงครามภาวะอ้วนเกิน (Obesity war) มิได้เกิดขึ้นแก่พ่อแม่และครูปฐมวัยเท่านั้น โรงเรียนที่ดีต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในสงครามดังกล่าว ด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้-ตอนที่3

ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้

จากตอนที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าดนตรีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ มาก แม้ในแนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปยังมีการนำดนตรีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในตอนที่ 3 นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงแนวทางที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะนำดนตรีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการทางการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้-ตอนที่2

ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้

ดนตรีนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และนำมาเป็นสื่อการสอนตามแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว ในตอนนี้ผู้เขียนจะพูดถึงแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 2 ทฤษฎี ซึ่งเมื่อปรับใช้กับดนตรีแล้วจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่42

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้รายงานในภาพรวมว่า จำนวนผู้มีภาวะอ้วนเกิน ได้เพิ่มขึ้นถึง 7.5 เท่า ระหว่างปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2547 ดังนั้น คาดว่า ในปัจจุบันประชากรไทยมีภาวะอ้วนเกินเพิ่มขึ้นเป็น 10 - 12 ล้านคน หรือเกือบ 1 คนในทุกๆ 6 คน สถิติการสำรวจสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักเทียบกับส่วนสูง พบว่า ภาวะอ้วนเกินในเด็กอายุระหว่าง 2 ขวบ ถึง 5 ขวบ ได้เพิ่มขึ้น จาก 5.8% ในปี พ.ศ. 2540 เป็น 7.9% ในปี พ.ศ. 2544

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้-ตอนที่1

ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้

เมื่อเร็วๆนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 500,000 คน จากโรงเรียนประถม 2,150 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลียได้ร่วมกันร้องเพลงในโครงการ Music: Count Us In ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นการร้องเพลงร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โครงการนี้เป็นผลต่อยอดมาจากรายงานรวบรวมผลการวิจัยหลายฉบับที่สนับสนุนให้ผู้ปกครองออกมาผลักดันให้มีการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีโรงเรียนประถมของรัฐในออสเตรเลียจำนวนน้อยมากที่มีหลักสูตรวิชาดนตรีที่ต่อเนื่องและได้มาตรฐานตามที่รายงานการวิจัยดังกล่าวระบุไว้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้มุ่งมั่นในการทำงาน

การสอนลูกให้มุ่งมั่นในการทำงาน (Teaching Children about Determination) หมายถึง การปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้า หมาย ซึ่งผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน จะแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาค ภูมิใจในผลงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จินตนาการตั้งแต่เด็กเล็ก-ตอนที่2

Jacqueline Woolley นักจิตวิทยาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Texas at Austin ได้ทำการศึกษาเรื่องกระบวนการในการจินตนาการ การจินตนาการของเด็ก และได้ศึกษาด้วยว่าเด็กสามารถแยกแยะจินตนาการออกจากความจริงได้อย่างไรด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กนักวิจัย

เด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) หมายถึง นวัตกรรมการศึกษาที่ให้โอกาสเด็กมีบทบาทในการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เด็กจะค้นคว้าข้อมูลจากการปฏิบัติการทดลอง การศึกษานอกสถานที่ การสำรวจ การประดิษฐ์ ฯลฯ เพื่อให้เด็กสามารถค้นหาคำตอบในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนกับเด็กเป็นนักวิจัยที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพื่อพิสูจน์ความจริงในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (Child-centered) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้บทบาทเด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด เริ่มตั้งแต่การวางแผนเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ การให้โอกาสเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุน ส่งเสริมของครู โดยเปลี่ยนบทบาทของครูที่เคยเป็นผู้บอกความ ชี้แนะเด็ก มาเป็นการช่วยเหลือ กระตุ้นการเรียน รู้ ให้เด็กสามารถค้นพบความรู้ และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มเลือกหัวเรื่องในการเรียนรู้ เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การส่งเสริมการเรียนรู้จากครู ผู้ปกครองและบุคคลฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย ถือเป็นการจัดการเรียนที่ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกไก่ใจกล้ากับหมาจิ้งจอกใจร้าย

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอาเซียนสนุกๆ เรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านประเทศเวียดนาม ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกไก่ใจกล้า กับ หมาจิ้งจอกใจร้าย สนุกแค่ไหนลองอ่านดูนะจ๊ะ

เรื่องมีอยู่ว่า..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการใช้รถประจำทาง

การสอนลูกเรื่องการใช้รถประจำทาง (bus) หมายถึง การปลูกฝังให้เด็กรู้จักแสดงออกด้วยวาจา การกระทำที่แสดงถึงการช่วยเหลือ การแบ่งปัน การเสียสละในขณะใช้บริการรถประจำทาง เช่น การเสียสละที่นั่งให้กับพระภิกษุ แม่ชี เด็ก สตรีและคนชรา การช่วยถือของหนักให้กับผู้โดยสารคนอื่น การหลีกทางเพื่อให้ความสะดวกในการเดินของผู้โดยสารคนอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ รถประจำทาง หมายถึง รถที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเป็นประจำทางทุกวันตามเส้นทางที่กำหนด และเรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ รถเมล์ รถสองแถว รถไฟ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่41

พิษสารตะกั่ว (Lead poisoning) เป็นอีกโรคร้ายแรงที่แพร่กระจายในเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดม (Inhalation) และกลืนกิน (Ingestion) ทำให้เด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการมีระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ต่ำ สมาธิ (Attention span) สั้น ความบกพร่อง (Disabilities) ในการอ่านและเรียนรู้ ความไม่สงบนิ่ง (Hyperactivity) และปัญหาพฤติกรรม (Behavioral)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ผุดแผนชาติพัฒนาคนตั้งแต่เด็กยันแก่-ตอนที่1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำร่างแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่40

จุดมุ่งหมายแรกของโปรแกรมปฐมวัย คือการให้ความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก จุดมุ่งหมายที่ 2 คือการช่วยให้พ่อแม่และสมาชิกอื่นในครอบครัว ให้ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) แก่เด็กเล็ก การมีสุขภาพไม่แข็งแรงและสภาวะความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขอนามัย (Unhealthy) เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทั้งในการเรียนและในชีวิตของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมทางอารมณ์-ตอนที่3

เด็กยังมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางอารมณ์อย่างอื่นอีกด้วย คือ เด็กถูกล่อล่วงจากคนแปลกหน้า ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่รอบตัวเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเด็กสามารถเจอคนแปลกหน้าในร้านขายของ ในสวนสาธารณะ และเพื่อนบ้าน สาเหตุที่เด็กจะเชื่อคำโกหกของคนแปลกหน้า เป็นเพราะคนแปลกหน้าเหล่านี้จะเป็นคนใจดี ยิ้มแย้ม และทำตัวเป็นมิตรกับเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมทางอารมณ์-ตอนที่2

พฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กจะแสดงออกมาทางด้านบวกหรือทางด้านลบ ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังแสดงออกทางอารมณ์ให้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งพ่อแม่ควรช่วยให้ลูกเข้าใจตัวเองแสดงอารมณ์ออกมา ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน