• อันดับ ชื่อ คะแนน
 • 1 ปวันนพัช โรจนบุญธรรม* 679
 • 2 พชรพร ธำรงเดชากุล* 602
 • 3 ด.ญ.บาจิกา กาลลินกิล* 568
 • 4 หฤษฎ์ ลือประสงค์จิตร* 546
 • 5 วรรณรดา แสนดี* 506
 • 6 ณัฐวิภา สุวรรณ์เศวต* 475
 • 7 จารุทัศน์ จารุศักดิ์วงศ์* 443
 • 8 ด.ช.รณกร มิ่งสุข* 371
 • 9 ปพิชญา มาลากุล* 360
 • 10 ด.ช.วิชญ์สิณ วิเศษสินธพ* 335
 • 11 ด.ญ.สิรินธรัตน์ ปุณณะรัตน์* 330
 • 12 ด.ช.ดลพัฒน์ บำเหน็จ* 328
 • 13 กัญญาภัค จีมกลาง* 322
 • 14 ด.ช.สิรวิชญ์ ภู่อมร* 296
 • 15 ด.ช. พลรัฐ แซ่โล้ว* 281
 • 16 เด็กหญิงมนสิชา กาญจนปทุม* 265
 • 17 ภาคิน ภคโชติพงศ์* 261
 • 18 ด.ช.ณภัทร คชประเสริฐ* 260
 • 19 ทยากร ภัทรกรนันท์* 260
 • 20 กิตต์พิชญะ ยอดประดิษฐ์* 257
 • 21 ดญ.สุภิลักษณ์ นวมงคลชัยกิจ* 234
 • 22 วชิรญาณ์ พันธุ์อุโมงค์* 231
 • 23 ภูรินทร์ นวลบุญ* 228
 • 24 kunkun26* 223
 • 25 กัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต์* 221
 • 26 ด.ญ.อมรวรรณ เชียงทอง* 213
 • 27 ด.ช.ธนพนธ์ วังจันทร์* 212
 • 28 กชกมล วัชรศศิภา* 211
 • 29 ด.ญ.มิ่่งณภัทร มิ่งมีชััย* 209
 • 30 bite1251* 207
 • 31 ด.ช.กิตติชานน บุพพารัมณีย์* 204
 • 32 Suttinan Krurlao* 199
 • 33 อชิระ คงคาลัย* 198
 • 34 ด.ญ.ปาณิสรา ทุริยานนท์* 198
 • 35 ธกานต์ ทองพัดภู่* 195
 • 36 Thanchanok* 190
 • 37 อนันท์ชลี ไตรพงศ์สุวรรณ* 189
 • 38 ไวภพ กวีดำรงพัฒนา* 187
 • 39 ณัฐธยาน์ วัฒนไพลิน* 175
 • 40 รชิตา รชตธรรมกุล* 169
 • 41 ด.ช.กัญพัชร บุตรดี* 168
 • 42 เด็กหญิงวริญญา บุญสูงเนิน* 167
 • 43 ณิชนันทน์ เมฆาเด่นอัมพร* 167
 • 44 เด็กหญิงธนภร คงเจริญชัย* 166
 • 45 ด.ญ.อชิสยาณ์ เอนชัย* 161
 • 46 พชรมนต์ กิจวัตร* 159
 • 47 ด.ช.กมลภพ เหมทานนท์* 158
 • 48 พิสิษฐ์ อภิรัตน์วรากุล* 156
 • 49 ด.ญ.กานต์พิชชา เอี่ยมประเสริฐ* 152
 • 50 nattaphat* 147
 • 51 ด.ญ.พิชญาภัค กรัพณานนท์* 145
 • 52 ลัทธิชัย บุบผา* 144
 • 53 ด.ญ. รุจีญภา เกียรติมาลาวงศ์* 143
 • 54 ปารวีร์ รักษาพุทธ* 141
 • 55 เด็กหญิงฌาณิกา นิยมพันธุ์* 139
 • 56 อมิลลดา บุตรน้ำเพ็ชร* 136
 • 57 อัคราณัฏฐ์ วีรพลิน* 130
 • 58 อมลณัฐ โกฏิชนม์* 130
 • 59 เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์* 125
 • 60 ด.ญ.ปราณปริยา ลิปภานนท์* 120
 • 61 ด.ช.บวรวิชญ์ แสงสว่าง* 115
 • 62 ทิพยปภา ทิพย์ชัย* 114
 • 63 subsirirach* 112
 • 64 เด็กหญิงปภาวรินทร์ นะคะรังสุ* 112
 • 65 ด.ญ.นภาวีร์ ประมงกิจ* 111
 • 66 sirikul* 110
 • 67 อรณิชา ประชุมชน* 110
 • 68 ณฐภัทร เอื้อทัดทาน* 109
 • 69 เธียรวัชร ชมภูนุช* 109
 • 70 รัฐวิทย์ ไชยเสน* 107
 • 71 เด็กชายสินธุชา สองเมืองสุข* 107
 • 72 ด.ญ.ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ* 106
 • 73 sangrat* 106
 • 74 พงศนาถ ทองทิพย์* 101
 • 75 annie.bua.3* 101
 • 76 ด.ญ.ศิรภัสสร หิรัญรังษี* 100
 • 77 พงศพัศ คงทอง* 98
 • 78 worachet muandao* 98
 • 79 วิรัลพรรดิ์ ฤทธิ์สุทธิเชษฐ* 96
 • 80 ปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล* 93
 • 81 yakusa-9* 93
 • 82 นิชชิตา ตั้งสถาพร* 91
 • 83 อติรัณณ์ อุ่นแก้ว* 89
 • 84 ORAPIM TANTAYAPIROM * 88
 • 85 ณัฐณิชา ผาสุกใจรุ่งเรือง* 87
 • 86 ธัญเทพ เอียดแก้ว* 87
 • 87 พีรวิชญ์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย* 85
 • 88 Pr.pmnn.Py* 85
 • 89 ชนันธร สมัครการ* 83
 • 90 modem* 82
 • 91 เด็กหญิงอรัญญา อมรศักดิ์สวัสดิ์* 81
 • 92 อลิสสา เคอร์เนอร์* 81
 • 93 นภาศิริ เพ็ชรศิริ* 81
 • 94 zenchan* 81
 • 95 กุลโรจน์ คำมุงคุณ* 77
 • 96 AllGreenTree* 76
 • 97 khun.leelanimit* 75
 • 98 พสุ จุลศิริกุล* 73
 • 99 เตชินท์ โรจน์ขจรนภาลัย* 72
 • 100 ณัฐนรี ศรีพล* 69
 • 101 ด.ช.รณกร อนันตทรัพย์* 67
 • 102 เด็กหญิงพลอยชนก เติมสุข* 66
 • 103 sirikarn2* 65
 • 104 ด.ญ.ฟ้าใส เตชะพูลผล* 64
 • 105 ธีทัต ฤทธิโสม* 63
 • 106 สุรภา สุกิจจานนท์* 62
 • 107 bloom.nakrub* 60
 • 108 Ryu San* 59
 • 109 กันต์ธี ยงวณิชย์* 59
 • 110 ด.ช. วีรวิชญ์ ศึกษ์สมรรถ* 59
 • 111 อติภา เกื้อกูลสถาพร* 56
 • 112 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์* 56
 • 113 ปณิธิ ใจน้อย* 55
 • 114 ด.ญ.จีรพัชร อัมพร* 54
 • 115 sirimom2mm* 51
 • 116 วรณัฐ มุ่งวิริยะ* 50
 • 117 ด.ญ.ธัญกร กุมไธสง* 50
 • 118 ภัทรธร นิลกานุวงศ์* 49
 • 119 ดช.บรรณวัชร พัฒนาอิทธิกุล* 47
 • 120 บุณณดา หมื่นน้อย* 46
 • 121 อภิรักษ์ วิวรรธนาภิรักษ์* 46
 • 122 วชิรวิทย์ นาราศิริฤกษ์* 45
 • 123 ณัฐชา วงษา* 43
 • 124 วริศรา ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย* 43
 • 125 อาชวิน ลีลาวรมณี* 43
 • 126 ด.ญ.สุภาวินีย์ แซ่จิว* 42
 • 127 รัฐธรรมนูญ ปานรักษา* 42
 • 128 moewsprite* 40
 • 129 กานติมา บุญนันท์* 40
 • 130 พิมพ์มาดา แสงทอง* 40
 • 131 ขวัญชนก สุวรรณ* 39
 • 132 ดญ อชิภา คูณสวัสดิกูล* 38
 • 133 ด.ช.ฐิตะวัน เลขะการณ์* 37
 • 134 jibtong.rapipong* 35
 • 135 sanhanat* 34
 • 136 ด.ญ พิมพิศา ชัยลิ้นฟ้า* 34
 • 137 ภูรินท์ ทองนาค* 33
 • 138 Karun3415* 33
 • 139 เด็กชายจักรพัฒน์ จิตตเสถียร* 33
 • 140 โชติกา สังข์แก้ว* 31
 • 141 ด.ช.ณพรรฒ แซ่จิว* 31
 • 142 kanok* 31
 • 143 นภาพร ลี่ดำรงวัฒนากุล* 31
 • 144 sitthan999* 30
 • 145 พิชญธิดา โชชื่น* 30
 • 146 เด็กหญิงญัชยา แซ่ลี้* 29
 • 147 ดญ.พิมพ์ลภัทร สัจวรรณ์* 27
 • 148 ปารวีร์ รักษาพุทธ* 27
 • 149 พรนัชชา รัตนวารี* 26
 • 150 ด.ช. จิรทีปต์ อิสระพิทักษ์กุล* 25
 • 151 ธีรวิชญ์ สุชุ่ม* 25
 • 152 บุณณดา หมื่นน้อย* 25
 • 153 givekea* 25
 • 154 ชญานุช มิตรช่วยรอด* 24
 • 155 ด.ช.ธนธรณ์ มีสวาทนอก* 24
 • 156 ปวันพัสตร์ อุสาหพิริยกุล* 24
 • 157 ธรรมนิตย์ ฉิมพิบูลย์* 23
 • 158 plamza50* 23
 • 159 กีรติ มะเหศวร* 22
 • 160 รัชชาพงษ์ กองสุข* 22
 • 161 porsche* 22
 • 162 kunlachart.jumjim* 22
 • 163 ธีระวัฒน์ ฉิมพิบูลย์* 20
 • 164 จิรัชญา เอี่ยมสำอางค์* 20
 • 165 soda* 20
 • 166 Tancanokpojid* 20
 • 167 ชัชชกร อินทร์อ๋อง* 19
 • 168 kitpitchaya.lebin* 19
 • 169 ด.ช.กฤตนัย กาละปักษ์* 19
 • 170 pichchanakarn kaewkongsri* 18
 • 171 ryusei.khiwnang* 17
 • 172 ชวนากร ปุญญสิทธิกร* 17
 • 173 พอดี ล้วนจำเริญ* 17
 • 174 ธนกฤต หุ้นย่อง* 16
 • 175 Tamonwan* 16
 • 176 ด.ญ.ศุภนุช กิตอำนวยพงษ์* 15
 • 177 mymy* 15
 • 178 นัทธมน แซ่ตั้ง* 15
 • 179 ด.ช.มหานที จันทร์แดง* 15
 • 180 mayuree.eve* 15
 • 181 กชนันท์ ชุมฤทธิ์* 14
 • 182 Aida* 14
 • 183 เด็กชายวิษณุ เป้าอินทร์* 14
 • 184 กรวิชญ์ ไทรงาม* 13
 • 185 narawin* 13
 • 186 Khunnapat Phannikorn* 12
 • 187 Cananyatammaji* 12
 • 188 kantrang* 12
 • 189 jamesza50* 12
 • 190 center* 11
 • 191 เตชินท์ โรจน์ขจรนภาลัย* 11
 • 192 Hanchai Suwannarang* 11
 • 193 Jibkha* 11
 • 194 วราวุธ ศิริพานิช* 10
 • 195 ชญาดา ไกรนรา* 10
 • 196 ryder* 10
 • 197 Rachapol Choomai* 10
 • 198 เด็กชายภัทรกร อยู่ศิริ* 10
 • 199 ณัฐกฤตา ภูมิประเสริฐ* 9
 • 200 nuttanonsuwan* 9
 • 201 เด็กชายสุกฤษฎิ์ อ่ำรอด* 9
 • 202 pawat jongvattanasiri* 9
 • 203 ด.ญ. ปาณิสรา อายุเจริญ* 9
 • 204 ปาณิสรา อยู่รอง* 9
 • 205 chutima_sm* 9
 • 206 chitposit.apichotepan* 8
 • 207 ปรมัตถ์ พุ่มเล่ง* 8
 • 208 ภาภัสสร คงอินทร์* 8
 • 209 baiaim* 7
 • 210 เด็กหญิงหยาดทิพย์ เทพคง* 7
 • 211 เด็กหญิง ซาฟีกา สือแม* 7
 • 212 wattaya* 7
 • 213 ธรรมโชติ วงษ์ชัย* 7
 • 214 tanutmaha* 6
 • 215 naoka.phongdussakornkamjai* 6
 • 216 อนาวิล ศรีสวัสดิ์* 6
 • 217 ณัฐกุลลวดี แตะแอ* 6
 • 218 สิรวิชญ์ รักษารักษ์* 6
 • 219 ดนุเดช วรรณรักษ์* 6
 • 220 opor_opor* 5
 • 221 ด.ญ. นิศากานต์ บุญประเสริฐ* 5
 • 222 thida.nakawanichwechasit* 4
 • 223 Gam_Aticha* 4
 • 224 music4708* 4
 • 225 nazaree.rif* 4
 • 226 ณฐา นานาศิลป์* 4
 • 227 phet0987654321* 3
 • 228 Hiuwai* 3
 • 229 khobkhun2/1krub* 3
 • 230 kittimaicez* 3
 • 231 parm* 3
 • 232 สิทธินนท์ ลักษณะฉิมพลี* 3
 • 233 wasana.mm* 3
 • 234 Vachiraporn V * 2
 • 235 auksarin* 2
 • 236 tomcs* 2
 • 237 khunnooch* 1
 • 238 ชวนากร ปุญญสิทธิกร* 1
 • 239 penpimol.piangkaeo* 1
 • 240 chain* 1
 • 241 nongaor14* 0
 • 242 asmaa.pathan.142* 0
 • 243 ด.ช. นิธิศ ผลโยธิน* 0
 • 244 tehciw* 0
 • 245 ด.ช.ชยพล ผลโยธิน* 0
 • 246 tommi.Int* 0
 • 247 ธนกร กระต่ายจีน* 0
 • 248 พัทธ์ธีรา โพธิ์นาค* 0
 • 249 charn* 0
 • 250 ศิราวิชญ์ ศศิธรสุริยโชติ* 0

 • อันดับ ชื่อ คะแนน
 • 1 เตชินท์ โรจน์ขจรนภาลัย 401
 • 2 นัฎฐพัชร์ สิงห์โตทอง 367
 • 3 ด.ญ.ฌิกศา กาญจนรัตนเพ็ญ 231
 • 4 ปุณย์ ภัทรสุวรรณกุล 171
 • 5 บุณณดา หมื่นน้อย 53
 • 6 ปารวีร์ รักษาพุทธ 48
 • 7 ด.ญ.ปราณปริยา ลิปภานนท์ 19
 • 8 ภัทรธร นิลกานุวงศ์ 0

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน
Pongsin bonusshow