ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่41

พิษสารตะกั่ว (Lead poisoning) เป็นอีกโรคร้ายแรงที่แพร่กระจายในเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ขวบ สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดม (Inhalation) และกลืนกิน (Ingestion) ทำให้เด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการมีระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ต่ำ สมาธิ (Attention span) สั้น ความบกพร่อง (Disabilities) ในการอ่านและเรียนรู้ ความไม่สงบนิ่ง (Hyperactivity) และปัญหาพฤติกรรม (Behavioral)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ผุดแผนชาติพัฒนาคนตั้งแต่เด็กยันแก่-ตอนที่1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำร่างแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่40

จุดมุ่งหมายแรกของโปรแกรมปฐมวัย คือการให้ความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก จุดมุ่งหมายที่ 2 คือการช่วยให้พ่อแม่และสมาชิกอื่นในครอบครัว ให้ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) แก่เด็กเล็ก การมีสุขภาพไม่แข็งแรงและสภาวะความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขอนามัย (Unhealthy) เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทั้งในการเรียนและในชีวิตของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมทางอารมณ์-ตอนที่3

เด็กยังมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางอารมณ์อย่างอื่นอีกด้วย คือ เด็กถูกล่อล่วงจากคนแปลกหน้า ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่รอบตัวเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเด็กสามารถเจอคนแปลกหน้าในร้านขายของ ในสวนสาธารณะ และเพื่อนบ้าน สาเหตุที่เด็กจะเชื่อคำโกหกของคนแปลกหน้า เป็นเพราะคนแปลกหน้าเหล่านี้จะเป็นคนใจดี ยิ้มแย้ม และทำตัวเป็นมิตรกับเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมทางอารมณ์-ตอนที่2

พฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กจะแสดงออกมาทางด้านบวกหรือทางด้านลบ ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังแสดงออกทางอารมณ์ให้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งพ่อแม่ควรช่วยให้ลูกเข้าใจตัวเองแสดงอารมณ์ออกมา ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พฤติกรรมทางอารมณ์-ตอนที่1

นายสรวงศ์ เทียนทอง รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เด็กระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาประมาณ 2 ล้านคน มีปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ต้องได้รับการดูแล พฤติกรรมหลักมี 4 เรื่อง ได้แก่ การเล่นเกม การใช้สารเสพติด การใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาท และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เกิดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่มีวินัย

ปัญหาลูกไม่มีวินัย (Discipline Problems) เป็นปัญหาที่ทำให้พ่อแม่รวมถึงครูในโรงเรียนหนักใจหรือหงุดหงิดรำ คาญใจ เช่น ลูกเล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ ไม่รู้จักการรอคอย เอาแต่ใจตัวเอง ฯลฯ ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกครอบ ครัวทั่วโลกต้องประสบพบเจอไม่มากก็น้อย แน่นอนว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีแนวทางรับมือกับปัญหาที่แตกต่างกันไป พ่อแม่บางครอบครัวก็อาจทำตามอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ บ้างก็ปฏิบัติตามที่เคยพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังมา หรือเคยได้ รับการปฏิบัติมาอย่างไรก็ทำเช่นนั้น ถูกบ้างผิดบ้าง ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง ผลก็คือ ไม่สามารถปรับพฤติกรรมลูกได้ พ่อแม่ยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยกับลูกๆ และไม่สามารถสร้างระเบียบวินัยที่ดีให้กับพวกเขาได้ในระยะยาว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่39

ตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของการศึกษาปฐมวัย ดนตรีและศิลปะเป็นปัจจัยสำคัญของการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาสนับสนุนให้เด็กเกี่ยวข้องกับดนตรีและศิลปะใน 3 วิถีทาง กล่าวคือ ความชื่นชอบ (Appreciation) การแสดงออก (Performance) และการสร้างสรรค์ (Creation)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้อยู่อย่างพอเพียง

อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง จะดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณ ค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านจากปริศนาคำทาย

สอนอ่านจากปริศนาคำทาย (Teaching Children to Read from Riddles) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภาษา เป็นสื่อกลางถ่ายทอดไปสู่คนอื่นเช่นเดียวกับการพูดผ่านถ้อยคำลักษณะคำถาม เพื่อใช้ทายหรือหาคำตอบเกี่ยวกับคน สัตว์ พืช และสิ่งต่างๆรอบตัว คำถามที่ใช้จะผูกเป็นประโยคที่สัมผัสคำคล้องจองสั้นๆแบบร้อยกรองที่ซ่อนปมปัญหา แสดงการเปรียบเทียบให้ผู้ทายได้คิด เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ความรู้ และความเข้าใจ ซึ่งการทายปัญหาจากปริศนาคำทาย จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเล่นปนเรียน โดยใช้ปริศนาคำทายเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความ คิด และการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก อันเป็นประโยชน์สำคัญที่เด็กจะได้รู้จักคิดหาคำตอบ สามารถนำมาพัฒนาคุณ ภาพชีวิตที่เด็กจะได้รู้จักใช้ภาษา และก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทาย อีกทั้งมีผลทางจิตวิทยาในการสอน เพราะเป็นกิจ กรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานทั้งผู้ทายและผู้ตอบคำถาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-จิ้งจอกตาลายกับกระต่ายเจ้าปัญญา

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอาเซียนสนุกๆ เรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านประเทศกัมพูชา ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องว่า จิ้งจอกตาลาย กับ กระต่ายเจ้าปัญญาสนุกแค่ไหนลองอ่านดูนะจ๊ะ

เรื่องมีอยู่ว่า..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง (Pets) หมายถึง สัตว์ที่คนเรานำมาดูแล ตั้งแต่ การให้อาหาร ที่อยู่ รักษายามเจ็บป่วย และ การผสมพันธุ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้งาน เป็นอาหาร หรือเป็นเพื่อน คนจึงมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงด้วยความรักและการเป็นมิตรต่อกัน ส่วนการเลี้ยงสัตว์ หมายถึง การบำรุงสัตว์เลี้ยงให้เจริญเติบโต ด้วยการให้อาหาร ที่อยู่ รักษายามเจ็บป่วย เพื่อให้สัตว์มีความสมบูรณ์และเป็นปกติสุข เด็กจะได้รับประโยชน์จากสัตว์เลี้ยงหลายประการคือ ได้ความเพลิดเพลิน เป็นเพื่อนเล่นคลายเหงา ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นๆตลอดมา สัตว์เลี้ยงจึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่ครูปฐมวัยนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่38

ครูปฐมวัยยึดแนวทางการสอนบนพื้นฐานของสมอง โดยสะท้อนบทสรุปของพัฒนาการเด็กและผลกระทบ (Implications) ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านจากนิทาน

การสอนอ่านจากนิทาน (Teaching children to read through the tales) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภาษาซึ่งถูกนำมาบันทึกด้วยตัวหนังสือ เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความหมายจากคนหนึ่งมาสู่คนอื่น ผ่านเรื่องเล่าตามจินตนาการ เป็นเรื่องราวที่มีตัวละครแสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกับคน โดยการสื่อสารจากหนังสือสำหรับเด็กประเภทนิทาน ด้วยวาจาของผู้เล่าไปสู่ผู้ฟังอย่างมีศิลปะ เพื่อสร้างความสนุกสนาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านความรู้และคุณธรรมให้แก่ผู้ฟัง ทั้งนี้ การอ่านเป็นทักษะการรับข้อมูลแล้วนำไปสู่การคิดเช่นเดียวกับการฟัง การอ่านจะช่วยให้คนเราเกิดประสบ การณ์ที่กว้างขวาง และแก้ปัญหานานาประการ การอ่านเป็นทักษะที่ต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อน เพราะการอ่านจะเกี่ยว ข้องกับการแปลความสัญลักษณ์ที่เห็น และใช้แทนภาษาพูด เพื่อให้คนอื่นเข้าใจความคิดของผู้เขียน ผู้อ่านจึงต้องการเวลาสำหรับการฝึกการอ่าน ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ในแง่จิตวิทยา การเริ่มต้นอ่านด้วยความรู้สึกที่ดีคือรักการอ่านจะทำให้เด็กสนใจฝึกฝนทักษะการอ่าน นิทานเป็นสื่อการอ่านที่เด็กสนใจอ่านด้วยความรัก จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่37

เมื่อแรกเกิด จำนวนนับแสนของเซลประสาท (Neurons) จะก่อร่าง (Form) จุดเชื่อมโยงกว่า 50,000,000,000,000 จุด (Synaps) ผ่านกระบวนการแพร่กระจาย (Proliferation) จุดเชื่อมที่มีชื่อว่า “Synaptogenesis” กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปจนอายุ 10 ขวบ ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงเวลานี้ จะช่วยก่อร่างการเชื่อมโยงจุดเซลประสาทเหล่านี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่125

เรขาคณิตรอบตัวเรา

หลังการวาดมุม (Angle) ผู้เล่นหมายเลข 1 พยายามเดาการวัด (Measurement) มุมที่วาดโดยผู้เล่นหมายเลข 2 ในขณะที่ผู้เล่นหมายเลข 2 พยายามเดาการวัดมุมที่วาดโดยผู้เล่นหมายเลข 1 หลังจากที่ผู้เล่นทั้งสองได้เดาแล้ว ใช้ไม้โปรแทร็กเต้อร์วัดมุมจริงๆ ผู้เล่นที่เดาได้ใกล้เคียงที่มุมจริงสุด เป็นผู้ชนะในรอบ (Round) นั้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้ใฝ่เรียนรู้

การใฝ่เรียนรู้ (Putting effort persistently) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เด็กที่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ จึงเป็นเด็กที่มีความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ชอบแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ สามารถเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์ความ รู้ นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่36

สมอง (Brain) มีบทบาทที่สำคัญและทรงพลังในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก จึงไม่น่าแปลกใจที่การวิจัยเรื่องสมอง และการนำไปปฏิบัติ มุ่งเน้นความสนใจไปยัง 3 ขวบปีแรกของชีวิต ผลวิจัยเรื่องสมองมีผลกระทบมากสำหรับการศึกษาปฐมวัย และการกำหนดนโยบายของรัฐ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านจากงานศิลปะ

การสอนอ่านจากงานศิลปะ (Teaching children to read through the art) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภา ษาเป็นสื่อกลาง ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นเช่นเดียวกับการพูด ผ่านงานศิลปะที่เด็กสร้างสรรค์ขึ้น จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมศิลปะที่จัดขึ้นโดยให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้แก่ การวาดภาพ ระ บายสี การพิมพ์สี การทับสี การปั้น การประดิษฐ์ การฉีก พับ ตัดปะกระดาษ กิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นในห้องเรียนวันละ 2 - 3 กิจกรรม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จึงมีกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กสะท้อนความคิดของตนด้วยการเล่าเรื่องราวจากผลงานที่ตนเองสร้าง สรรค์ โดยครูจะช่วยบันทึกเรื่องราวเป็นข้อความที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่นำมาส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ไก่โต้งตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอาเซียนสนุกๆ เรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านประเทศไทย ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องว่า ไก่โต้งตัวเล็ก กับ พระอาทิตย์ดวงใหญ่สนุกแค่ไหนลองอ่านดูนะจ๊ะ

เรื่องมีอยู่ว่า..

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนท้องฟ้า พระอาทิตย์พากันขึ้นมาพร้อมๆ กันถึง 10 ดวง ทำให้โลก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน