สอนลูกให้ใฝ่เรียนรู้

การใฝ่เรียนรู้ (Putting effort persistently) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เด็กที่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ จึงเป็นเด็กที่มีความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ชอบแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ สามารถเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์ความ รู้ นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่36

สมอง (Brain) มีบทบาทที่สำคัญและทรงพลังในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก จึงไม่น่าแปลกใจที่การวิจัยเรื่องสมอง และการนำไปปฏิบัติ มุ่งเน้นความสนใจไปยัง 3 ขวบปีแรกของชีวิต ผลวิจัยเรื่องสมองมีผลกระทบมากสำหรับการศึกษาปฐมวัย และการกำหนดนโยบายของรัฐ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านจากงานศิลปะ

การสอนอ่านจากงานศิลปะ (Teaching children to read through the art) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภา ษาเป็นสื่อกลาง ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นเช่นเดียวกับการพูด ผ่านงานศิลปะที่เด็กสร้างสรรค์ขึ้น จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมศิลปะที่จัดขึ้นโดยให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้แก่ การวาดภาพ ระ บายสี การพิมพ์สี การทับสี การปั้น การประดิษฐ์ การฉีก พับ ตัดปะกระดาษ กิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นในห้องเรียนวันละ 2 - 3 กิจกรรม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จึงมีกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กสะท้อนความคิดของตนด้วยการเล่าเรื่องราวจากผลงานที่ตนเองสร้าง สรรค์ โดยครูจะช่วยบันทึกเรื่องราวเป็นข้อความที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่นำมาส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ไก่โต้งตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอาเซียนสนุกๆ เรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านประเทศไทย ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องว่า ไก่โต้งตัวเล็ก กับ พระอาทิตย์ดวงใหญ่สนุกแค่ไหนลองอ่านดูนะจ๊ะ

เรื่องมีอยู่ว่า..

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนท้องฟ้า พระอาทิตย์พากันขึ้นมาพร้อมๆ กันถึง 10 ดวง ทำให้โลก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ช่วงวัยกับการเรียนรู้-ตอนที่2

ในตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงการเรียนรู้ตามช่วงวัยจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Theory of Cognitive Development) ของ ฌอง เพียเจต์ (Jean Piaget) ไปแล้ว ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาดังกล่าว นอกจากจะกล่าวถึงการเรียนรู้ตามช่วงวัยแล้ว ยังรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้อีกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่35

ตามความเข้าใจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการกีฬา เป็นวิชาสำหรับ “ชายชาตรี” (Masculine) เท่านั้น ไม่ว่าครู พ่อแม่ และเด็กนักเรียน ต่างเชื่อมั่นว่า เมื่อพบเด็กหญิงเก่งคำนวณ ก็เพราะความเพียรพยายาม (Hard work) ของเด็กเอง แต่เมื่อพบเด็กชายเก่งคำนวณ ก็เพราะความสามารถพิเศษ (Talent) ตามธรรมชาติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่34

กระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่อง สาเหตุของอุปสรรคในความสำเร็จของเด็กชนกลุ่มน้อย (Minority) ผิวดำจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ กับเด็กผิวขาวจากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง (Middle-class) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยตีพิมพ์เป็นรายงานชื่อ “โอกาสการศึกษาที่เท่าเทียมกัน” (Equality of Educational Opportunity)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ช่วงวัยกับการเรียนรู้-ตอนที่1

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัยและพัฒนาการการเรียนรู้ที่เด็กแต่ละคนควรได้รับก่อนที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกติดของใช้

ลูกติดของใช้ (Children’s Attachment to Transitional Objects) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่หาที่พึ่งสำหรับความอบอุ่นใจเป็นของใช้ใกล้ตัว เช่น ตุ๊กตา หมอน หรือผ้าห่ม จนมีอาการหวงแหนของสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษ เพราะเมื่อเด็กพยายามเข้าใจตนเองและเริ่มแยกแยะตนเองออกจากสิ่งรอบข้าง รวมถึงพยายามพึ่งตนเองมากกว่าขอความช่วยเหลือจากครอบครัว เด็กมักหันไปหา “ของใช้” ซึ่งให้ความรู้สึกปลอดภัยเหมือนคนในครอบครัว อีกทั้งยังถือเป็นสิ่งของชิ้นแรกที่เป็นของเด็กอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในตอนแรกเริ่ม เด็กเล็กมักมองว่าตนเองและแม่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปและเด็กรับรู้ได้ว่าความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้น เด็กจึงรู้สึกเสมือนบางอย่างได้ขาดหายไป จากที่เคยรู้สึกว่าสามารถพึ่งตนเองได้ จึงกลับกลาย เป็นช่วงเวลายากลำบากในการปรับตัว และนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจและความวิตกกังวล เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วนั้นแม่ไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้น เด็กจึงจำเป็นต้องหาที่พึ่งสำหรับความอบอุ่นใจ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็มักเป็นของใช้ใกล้ตัวของเด็กเอง ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา หมอน หรือผ้าห่ม โดยของใช้เหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของแม่ และยังสามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา ในขณะที่แม่เริ่มแยกตัวออกไปเป็นระยะเวลานานขึ้น ซึ่งสิ่งของที่เด็กติดนั้น ถือว่ามีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเข้านอนหรือในเวลาที่เด็กมีความเครียด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่33

ครูปฐมวัย ในสหรัฐอเมริกา ตอบโจทย์เรื่องผลกระทบของเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อเด็กนักเรียนและครอบครัว ดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่32

เศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อเด็กนักเรียน แต่การพยากรณ์อนาคตอันใกล้แสดงว่า เศรษฐกิจไม่สู้จะสดใสนัก ในขณะที่ปัญหาสังคมยังคงรุมเร้าต่อไป โดยที่เด็กจำนวนมากจะมีพ่อแม่ที่ตกงานทั้งคู่ จึงอาจคาดการณ์ได้ว่า เด็กจำนวนมากจะชะลอการเข้าสู่โรงเรียนอนุบาล ส่วนเยาวชนก็จะหางานได้ยากขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ราพันเซล

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูกๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า ราพันเซล

เรื่องมีอยู่ว่า

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่31

ตลอดวิถีชีวิตที่อยู่ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ความสำเร็จ [หรือล้มเหลว] ของเด็ก จะได้รับอิทธิพลอย่างยิ่งจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status: SES) ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัด 3 ตัวในวงกว้าง (แต่สัมพันธ์กัน) อันได้แก่ (1) ระดับการศึกษาของพ่อแม่ (2) สถานะการทำงานของพ่อแม่ และ (3) รายได้ของครอบครัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พี่น้องทะเลาะกัน

ปัญหาพี่น้องทะเลาะกัน (Sibling Conflicts) เป็นสิ่งที่พบได้ในทุกครอบครัว หลายๆครั้ง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังแสดงออกถึงความอิจฉา การแข่งขัน และการต่อสู้ระหว่างพี่น้องในครอบครัว โดยสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวอาจเริ่มได้ตั้งแต่วันที่มีน้องคนใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และดำเนินต่อไปตลอดช่วงวัยเด็ก หรือแม้กระทั่งอาจเป็นเงาตามตัวเด็กไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หากความสัมพันธ์ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ศธ-ปรับหลักสูตรให้เด็กรู้จักประหยัดพลังงาน-ตอนที่2

พลังงานแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือคือ พลังงานจลน์ (Kinetic) และพลังงานศักย์ (Potential) พลังงานจลน์เป็นพลังงานของการเคลื่อนที่ของมวล (สสาร) อย่างเช่น การปาลูกบอล และการเข็นรถ ส่วนพลังงานศักย์เป็นพลังงานซึ่งสะสมอยู่ในวัตถุ อย่างเช่น แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลก (Gravitational) และ สนามแม่เหล็ก (Magnetic field)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ศธ-ปรับหลักสูตรให้เด็กรู้จักประหยัดพลังงาน-ตอนที่1

รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวสนับสนุนในการประชุมกำหนดกลยุทธ์ร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องพลังงานตามทิศทางการพัฒนาประเทศ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จากแท็บเล็ต-สู่เทคโนโลยีการศึกษา-ตอนที่2

ในช่วงปี ค.ศ. 1950 เริ่มมีการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based training: CBT) อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสอนหรือการฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ (Web-based training : WBT) ที่พบเห็นในปัจจุบันด้วย ในช่วงปี ค.ศ. 1980 – 1990 โรงเรียนหลายแห่ง เริ่มนำระบบการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based learning : CBL) มาใช้ในชั้นเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่30

ในระยะหลัง เรามักได้ยินคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” (Change) ในทุกวงการ เริ่มตั้งแต่การเมือง ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และระบบศึกษาของเด็กปฐมวัย การเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประเทศเผชิญอยู่ อาทิ ความยากจนของเด็ก อัตราเด็กสำเร็จการศึกษาต่ำ และวิธีการที่จะนำผลวิจัยไปลงมือปฏิบัติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จากแท็บเล็ต-สู่เทคโนโลยีการศึกษา-ตอนที่1

โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา หรือ แท็บเล็ต ป. 1 เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2555) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นผู้ดำเนินงาน จัดซื้อแท็บเล็ต ป. 1 จำนวนกว่า 9 แสนเครื่อง ปัจจุบันแท็บเล็ตทั้งหมดได้ส่งถึงมือเด็กเด็กแล้ว และได้ติดตัวเด็กเด็ก ป. 1 เพื่อนำไปใช้ในการเรียน ป. 2 ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ติดแม่

ติดแม่ (Clinginess and Separation Anxiety) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการที่เด็กเกิดความกลัว และวิตกกังวลจากการแยกจากผู้ปกครอง โดยแสดงออกมาเป็นการติดผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแม่ โดยไม่ยอมให้แม่ห่างออกไปจากตน โดยเฉพาะเมื่อตกอยู่ในภาวะเครียด เมื่อรู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง และเมื่อรู้สึกขาดความมั่นคง ซึ่งในช่วงแรก เริ่มของชีวิต เด็กๆมักจะแสดงอาการ “ติดแม่” มากบ้างน้อยบ้างเป็นเรื่องปกติ แล้วจะค่อยๆบรรเทาลงและหายไปในที่สุดเมื่อโตขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน