ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่1

โลกของศิลปะ (1)

ในปี พ.ศ. 2549 สภาวิชาการแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (U.S. National Academics) แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอย (Decline) ของการศึกษาของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือ STEM

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่1

โลกของศาสตร์ (1)

การมุ่งเน้นอย่างเข้มข้น (Intense focus) ในเรื่อง STEM ในไม่กี่ปีมานี้ เกิดขึ้นเนื่องจากการยอมรับในวงกว้าง (Broad acknowledgement) ว่า STEM มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศชาติ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วโลก และเป็นตัวแทนของเส้นทางสู่อนาคตของนานาสังคมอีกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-อารัมภบท

อารัมภบท

STEM เป็นคำย่อ (Acronym) ของ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) เป็นหลักสูตรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนใน 4 วิชา (Discipline) นี้ ด้วยวิธีการบูรณาการ (Integrated) แทนที่จะแยกสอนเป็นทีละวิชา เพื่อประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real-world application)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่260

บทสรุปสุดท้าย (2)

ประเทศไทยประสบปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเมืองในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลทุกสมัยต่างหมกมุ่น (Pre-occupation) อยู่กับการ “ดับไฟ” หรือแก้ปัญหาประจำวัน จนขาดการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอต่อการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่259

บทสรุปสุดท้าย (1)

จากวันที่ 19 สิงหาคม 2013 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2016 รวมเวลาเกือบ 3 ปี ที่ผมได้นำเสนอเรื่องราวของเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัย รวมทั้งสิ้น (นับ 2 ตอนสรุปนี้ด้วย) 444 ตอน เป็นความพยายามที่จะหาทางตอบโจทย์ที่ว่า เราควรปฏิรูประบบการศึกษาของไทยอย่างไร จึงจะสัมฤทธิ์ผล?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่258

การมีส่วนร่วมของพ่อแม่เด็กด้อยความสามารถ

ประมาณ 13% ของเด็กในสหรัฐอเมริกา เป็นเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) ดังนั้น ครูปฐมวัย จึงมีแนวโน้มที่จะต้องทำงานกับพ่อแม่ของเด็กดังกล่าว การค้นหาแนวทางที่ (Guideline) จะให้พ่อแม่เหล่านี้ เพิ่มพูน (Bolster) การทำงานกับครูปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมในการเรียนของลูก จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่257

ห้องสมุดที่บ้าน

การสร้างห้องสมุดที่บ้าน (Home Library) และการอ่านออก-เขียนได้สำหรับครอบครัว (Family literacy) นั้น จัสติน มิงเกิ้ล (Justin Minkel) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 แห่งโรงเรียนประถมศึกษาโจนส์ (Jones Elementary School) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาร์คันซอส์ ผู้ได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐ และรางวัล “นักการศึกษาแห่งปี” (Educator of the Year) ได้แนะแนวทางไว้ ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่256

ประเภทของการมีส่วนร่วม

จัสติน มิงเกิ้ล (Justin Minkel) ครูประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 แห่งโรงเรียนประถมศึกษาโจนส์ (Jones Elementary School) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาร์คันซอส์ ผู้ได้รับรางวัล “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) ของรัฐ รางวัล “นักการศึกษาแห่งปี” (Educator of the Year) ได้เขียนเรื่องราวของเมลินด้า (Melinda) ไว้ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่255

การมีส่วนร่วมของธุรกิจ

บริษัท เพ็พเพอริดจ์ ฟาร์ม (Pepperidge Farm) ในเมือง Norwalk รัฐคอนเน็คติขัต ได้ร่วมทีมงานกับโรงพยาบาลนอร์วอล์ค (Norwalk Hospital) และโรงเรียนประถมศึกษาเจ็ฟเฟอร์สัน (Jefferson Elementary School) ในการรณรงค์ต่อต้านภาวะอ้วนเกิน (Obesity) ในหมู่เด็กนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วัยประถมต้น-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่254

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชนมีทรัพยากรที่สำคัญ (Vital) และอุดมสมบูรณ์ (Rich) จำนวนมาก (Array) ที่จะช่วยให้ครูปฐมวัยสามารถสนองตอบความจำเป็นของพ่อแม่และเด็ก เนื่องจากโรงเรียนและครูไม่สามารถแก้ปัญหาที่เด็กและเยาวชนเผชิญอยู่ โดยปราศจากการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือของภาคอื่นๆ ที่ทรงพลังของสังคม อันได้แก่ หน่วยงานชุมชน (Community agency)อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่253

มาตรฐานแกนร่วม

การพบปะระหว่างพ่อแม่กับครูปฐมวัย อาจดำเนินไปอย่างไม่ต้องมีพิธีรีตอง (Casual) แต่ครูปฐมวัยต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางแผนพบปะอย่างเป็นทางการ (Serious) และเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ครูปฐมวัยต้องไม่ทำให้ครอบครัวรู้สึกผิดหวัง (Frustration) หรือไม่รู้ว่าครูปฐมวัยต้องการอะไร? และครอบครัวพึงสนองตอบอย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่252

การพบปะระหว่างพ่อแม่กับครู

ครูปฐมวัยที่ได้เคยไปเยี่ยมตามบ้านมักกล่าวว่า เขาได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพ่อแม่และลูกของเขา ซึ่งช่วยปรับปรุงการมาโรงเรียน (Attendance) และผลสัมฤทธิ์ (Achievement) เป็นอย่างมาก แม้ว่าการเยี่ยมตามบ้านจะเป็นความคิดที่ดี แต่มิได้หมายความว่า ครูปฐมวัยต้องไปพบที่บ้านเสมอไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่251

โครงการเยี่ยมตามบ้าน

พ่อแม่บางคนอาจไม่สะดวกให้ครูปฐมวัยไปพบที่บ้าน สถานที่ที่พ่อแม่จะรู้สึกไม่อึดอัดใจ (Comfortable) อาจเป็นที่สาธารณะ อาทิ โบสถ์ (Church) สมาคมหนุ่มคริสเตียน (Young Men’s Christian Association : YMCA) และ สมาคมสาวคริสเตียน (Young Women’s Christian Association : YWCA)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่250

ประเภทของการมีส่วนร่วม

พ่อแม่ของเด็กคนหนึ่งกล่าวว่า “ลูกของเรารู้สึกตื่นเต้นจริงๆ เมื่อเขากลับมาบ้าน พร้อมกับแสดงให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน เขาอ่านด้วยคำพูดของเขาเอง และฟังเสียงของตนเองจากอินเทอร์เน็ต เขาพบว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมาก (Fascinating) ความรู้นี้ช่วยให้เขาใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้น และเพิ่มพูนความเข้าใจและการรับรู้ในเรื่องเทคโนโลยี และทำให้เราในฐานะพ่อแม่ยังตามโลกทัน”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่249

ประเภทของการมีส่วนร่วม

พ่อแม่มักชื่นชม (Appreciate) ที่ครูปฐมวัยได้รวมอยู่ในกลุ่มสื่อสังคม (Social media) ด้วยกัน ความน่าตื่นเต้น (Fascination) ของเทคโนโลยีสำหรับเด็กคือ สิ่งที่จูงใจ (Motivate) ให้พ่อแม่มีส่วนร่วม ครูปฐมวัยสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้ดี ผ่านการมีส่วนร่วมของเด็กในกิจกรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่อให้เด็กเป็นผู้นำในเรื่องนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่248

ประเภทของการมีส่วนร่วม

อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้กลายเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับครูปฐมวัย ให้เข้าถึงพ่อแม่ เพื่อสื่อสารและให้เขามีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยใช้อินเทอร์เน็ตในการปิดประกาศตารางสอน จดหมายข่าว หัวข้ออภิปราย [ในชั้นเรียน] การบ้านที่มอบหมาย (Assignment) รายชื่อคำสะกด (Spelling list) และเกร็ดความรู้ (Tips) ต่อไปนี้ เป็นหนทางที่ครูปฐมวัยจะเชื่อมโยง (Connect) ทางอิเล็กทรอนิกส์กับครอบครัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่247

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 5 คือ ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจ/การสนับสนุน ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • งานขายของในตลาด (Fair and bazaar) – ครูปฐมวัยอาจให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยสนับสนุนให้ออกความคิดเห็นในงานระดมทุน (Fund-raising) จากการจัดให้มีตลาดขายของ
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่246

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 3 คือ การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของโรงเรียน และการสื่อสาร ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • คณะกรรมการต้อนรับ (Welcoming committee) – หนทางที่ดีซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในโปรแกรมใดๆ ก็คือการให้ครอบครัวอื่นๆ [ที่พึงพอใจกับโรงเรียนก่อนหน้านี้] ทำหน้าที่ติดต่อพ่อแม่ด้วยกัน อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่245

ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 2 คือการมีส่วนร่วมของบ้าน/ครอบครัว และการให้อำนาจ ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

  • การแสดง (Performance) และการเล่น – หากเด็กมีส่วนร่วมในสองเรื่องนี้ ครอบครัวมีแนวโน้มที่จะมาโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์หลักของการแสดง มิใช่เพียงเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กปฐมวัย-ดูแลอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศ-ตอนที่244

ประเภทของการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม (Involvement) ของพ่อแม่/ครอบครัว เป็นกระบวนการของการช่วยเหลือพ่อแม่และสมาชิกของครอบครัวให้ใช้ความสามารถเพื่อผลประโยชน์ (Benefit) ของตนเอง และของโปรแกรมเด็กปฐมวัย เนื่องจากครอบครัว เด็ก และโปรแกรม รวมกันเป็นส่วนประกอบของกระบวนการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน