คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ซินเดอเรลล่า

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าซินเดอเรลล่า

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไข้หวัดในเด็กเล็ก-ตอนที่3

ข้อควรระวังก็คือ ยาแอสไพริน (Aspirin) ไม่ควรให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี [และเด็กวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 19 ปี ก็ไม่ควรได้รับยาแอสไพรินระหว่างป่วยด้วยเชื้อไวรัส] เพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นอาการไร (Reye syndrome) แม้ว่าจะพบยาก แต่รุนแรงมากอาจถึงตายได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน

สัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน

สัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน (The Emblem of Countries in Asian) หมายถึง ลักษณะหรือสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งได้แก่ ลักษณะของธงชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ อาหารการกิน ดอกไม้ประจำชาติ ศาสนา ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สามารถรับรู้ได้ว่าคนในแต่ละชาติมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าคนในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างต่างกันหรือเหมือนกันในด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ การแต่งกาย ลักษณะของธงชาติ อาหารการกิน ทั้งนี้เด็กจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้อย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่14

เทคโนโลยี คือการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Tool) [มักเป็นเครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) หรือดิจิทอล (Digital)] และข้อมูล (Information) ต่างๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ ตัวอย่างในชั้นเรียน ได้แก่การที่ครูปฐมวัยและเด็กนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลอักษร (Word processing) ส่งและรับข้อความการตีพิมพ์ (Publishing) และการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต (Internet)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไข้หวัดในเด็กเล็ก-ตอนที่2

ไข้หวัดในเด็กเล็ก ตอนที่ 2

อาการบ่งบอก (Sign) และอาการแสดงออก (Symptom) ส่วนใหญ่เริ่มขึ้นที่คอ จมูกมีน้ำมูกไหลและคัดจมูก ตลอดจนจาม เด็กเล็กที่เป็นไข้หวัดจะมีอาการเจ็บคอ ปวดหัว และมีไข้อ่อนๆ กล้ามเนื้ออ่อนล้า ปวดกล้ามเนื้อ และเบื่ออาหาร น้ำมูกจะเปลี่ยนจากน้ำใส เป็นมีลักษณะเหนียวข้น มีสีเหลืองหรือสีเขียว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่13

แดเนียล เลอิจา (Daniel Leija) เป็นครูประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเอสปาร์ซา (Esparza Elementary School) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปีของรัฐเท็กซัส” (Texas Teacher of the Year) ในฐานะผู้คร่ำวอดในวงการศึกษาปฐมวัยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เขาได้เขียนบทความเกี่ยวกับความหมายของการเป็นครู และความกระตือรือร้น (Passion) ในการศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไข้หวัดในเด็กเล็ก-ตอนที่1

ไข้หวัดในเด็กเล็ก ตอนที่ 1

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงโครงการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ –ปลอดโรค ปี พ.ศ. 2556 ว่า รัฐบาลมีนโยบายดูแลประชาชนชาวไทยตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่12

ครูปฐมวัย สามารถดำเนินการ 4 ขั้นตอนในการเป็นกระบอกเสียง (Voice) ของเด็กนักเรียนและครอบครัว ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้สภาเศรษฐกิจโลก-จากรายงานการศึกษาอาเซียน-ตอนที่4

มิเชล เปโตชิ (Michele Petochi) ผู้อำยวยการเครือข่ายวิชาการ (Director of Academic Networks) แห่งสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) กล่าวว่า การศึกษาสามารถตอบโจทย์ “พลวัตรการฟื้นฟูสู่สภาพเดิม” (Resilient Dynamism) ซึ่งเป็นหัวข้อหลัก (Theme) ของการประชุมประจำปี พ.ศ. 2556 ที่เมือง Davos ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ภาษาแรกเริ่ม

ภาษาแรกเริ่ม

ภาษาแรกเริ่ม (Emergent Literacy) หมายถึง พฤติกรรมการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยหรือการรู้หนังสือของเด็กก่อนที่จะเด็กจะเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเด็กมีพัฒนาการทางด้านการพูด การอ่าน การเขียนเป็นไปตามขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาแรกเริ่มให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การเรียนรู้ภาษาแรกเริ่ม (Emergent Literacy) หรือการเรียนรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัยจะอาศัยความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนการรับรู้และการตระหนักถึงความมุ่งหมายในการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความหมายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยการที่เด็กจะแสดงพฤติกรรมทางการอ่านขั้นต้นและการเขียนขั้นต้นทีละเล็กทีละน้อยก่อนการอ่านการเขียนอย่างเป็นทางการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไป “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในพื้นที่สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์กันค่ะ ลองพาลูกไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนแพทย์แห่งแรก การพัฒนาวิทยาการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราชทั้งแผนปัจจุบัน และแผนไทย ลูกจะได้รู้จักประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของพื้นที่วังหลัง-บางกอกน้อยที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และ รัตนโกสินทร์ ด้วยหลักฐานสำคัญ เช่น ศาสตราวุธของกรมพระราชวังหลัง ฐานป้อมพระราชวังหลัง เรือไม้ขนาดใหญ่ เครื่องถ้วยโบราณ ฯลฯ โรงภาพยนตร์ 4D และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตชุมชนจำลองค่ะ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ พุธ– อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น. โดยมีค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 30 บาทค่ะ ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานประกอบด้วยส่วนจัดแสดง 20 ส่วน ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้สภาเศรษฐกิจโลก-จากรายงานการศึกษาอาเซียน-ตอนที่3

เจมส์ เฮ็กแมน (James Heckman) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้เรียกร้องผ่านสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ว่า "เราไม่สามารถผัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปแล้ว ในการลงทุนด้านเด็กเล็ก เพียงรอถึงวัยเข้าโรงเรียน ก็อาจสายเกินไปแล้ว" แต่การเรียกร้องดังกล่าว ก็ยังมิได้รับการขานรับมากนัก หรืออย่างจริงจัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องความร่วมมือ

สอนลูกเรื่องความร่วมมือ

ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง การทำงานร่วมกับคนอื่น ช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจเพื่อให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ ความสำเร็จในการทำงาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นของคนเรา จะอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความร่วมมือ เนื่องจากคนเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคม แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีความสัมพันธ์กันและกัน ทั้งความเป็นบุคคล ครอบครัว ชุมชน การกระทำของคนเรามีผลต่อตนเองและต่อสังคม เมื่อคนเรามีความร่วมมือกันย่อมมีประโยชน์แก่สังคม ที่จะเกื้อกูลให้เกิดความสงบสุขในสังคม จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องอบรมสั่งสอนให้เด็กมีพื้นฐานความประพฤติกรรมเรื่องความร่วมมือตั้งแต่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-เจ้าชายกบ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า เจ้าชายกบ

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้สภาเศรษฐกิจโลก-จากรายงานการศึกษาอาเซียน-ตอนที่2

มูลนิธิของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก บริษัทสมาชิกกว่า 1,000 แห่งที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ระดับโลก รวมกันแล้วมีรายได้กว่า 5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 150 พันล้านบาท) ในนานาอุตสาหกรรมและนานาภูมิภาค ซึ่งมีอิทธิพลมากต่ออนาคตของโลก โดยค่าสมาชิกจะสูงขึ้นไปตามระดับการมีส่วนร่วมในการประชุม ในโครงการ และในความคิดริเริ่ม (Iinitiatives)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกขี้อาย

ลูกขี้อาย

ปัญหาเด็กขี้อาย (Shyness Problems in Children) หมายถึง เด็กที่มีอาการเก็บเนื้อเก็บตัว ขาดความมั่นใจในการแสดงออก พบปะ พูดคุย และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ช้ากว่าคนอื่นๆ จึงพยายามหลบเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างหรือหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้สภาเศรษฐกิจโลก-จากรายงานการศึกษาอาเซียน-ตอนที่1

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับ 8 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยรั้งท้าย ต่อจากประเทศเวียดนามซึ่งอยู่อันดับ 7 ส่วนกัมพูชาอยู่อันดับ 6

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่11

ครูปฐมวัยมืออาชีพ ไม่มีวันสิ้นสุดการเรียนรู้ เขาจะอยู่กับกระบวนการศึกษา เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาวิชาชีพของตน ตลอดเวลา “ครูแห่งปี” (Teacher of the Year) คนแล้วคนเล่า ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ ปรัชญา และความเชื่อ ในวิชาชีพของตนเอง ด้วยการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและการศึกษา เกินขอบเขตความจำเป็นในงานปัจจุบัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่10

ครูปฐมวัยจะหมั่นพิจารณาจุดมุ่งหมายของวิชาชีพ และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการเพิ่มความรับผิดชอบในตำแหน่งปัจจุบัน อาทิ ลอเรน กอนซาเล็ส (Lauren Gonzalez) ผู้เคยเป็นครูอนุบาล และครูประถมศึกษาปีที่ 3 มีประกาศนียบัตร (Certification) รับรองการสอนอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as Second Language : ESL) และการศึกษาพิเศษ (Special education)ปัจจุบัน เธอเป็นครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning disabilities : LD) ในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน