ปัญหาเด็กฝาแฝด

เด็กฝาแฝด (Twins) คือ เด็กที่เกิดมาพร้อมกับพี่ชาย พี่สาว น้องชาย หรือน้องสาว ในเวลาไล่เลี่ยหรือพร้อมกัน ทั้งนี้เพราะพวกเขาอาจเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกัน หรือต่างใบ แต่ในเวลาเดียวกัน หากเด็กมีหน้าตาเหมือนกัน มีเพศเดียวกัน และมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน ย่อมแสดงว่าเป็นฝาแฝดอันเกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกัน หรือเป็นแฝดเหมือน (Identical Twin) โดยไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว จะแยกออกจากกันภายใน 2 สัปดาห์ และกระบวนการแบ่งเซลล์ของเด็กในครรภ์เป็นไปอย่างปกติ ส่งผลให้เด็กแยกจากกันโดยสมบูรณ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่21

หนังสือชื่อ “วันนี้ คุณเติมตระกร้าหรือยัง? แนวทางสู่ความสุขแต่ละวันสำหรับเด็กๆ” (Have You Filled a Bucket Today? A Guide to Daily Happiness for Kids) แต่งโดย แครอล แม็คคลาวน์ (Carol McCloud) เป็นหนังสือภาพ (Illustrations) ที่บรรยายด้วยคำพูดง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กเล็กอ่าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกร้องอาละวาด

การร้องอาละวาด (Temper Tantrums) คือ การตอบโต้ของเด็กโดยทั่วไป เมื่อถูกขัดขวางอิสรภาพในการกระทำสิ่งที่ต้องการ หรือการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลักษณะการแสดงอารมณ์โกรธจะเกิดขึ้นในทันทีทันใด โดยไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า การร้องอาละวาดไม่ได้เป็นเพียงการกระทำเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะเกิดจากการขาดทักษะในการสื่อสารของเด็ก รวมถึงตัวเด็กเองยังไม่เคยเรียนรู้การแสดงออกซึ่งอารมณ์โกรธในลักษณะอื่น การร้องอาละวาดนั้นเป็นลักษณะหนึ่งที่พบได้ทั่วไปในเด็ก เพราะถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็ก โดยสัดส่วนเด็กที่มีภาวะร้องอาละวาดนั้น คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนเด็กปกติทั้งหมด ทั้งนี้ การร้องอาละวาดของเด็กมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 30 วินาทีถึง 2 นาที และจะมีความรุนแรงมากที่สุดในช่วง 30 วินาทีแรก โดยจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม การร้องอาละวาดก็อาจกินระยะเวลานานกว่า 15 นาที เกิดขึ้นมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเด็กอาจแสดงพฤติกรรมการทำร้าย ทุบตี กัด หรือหยิกทั้งตนเองและผู้อื่น ซึ่งการร้องอาละวาดในลักษณะนี้มักเป็นอาการบ่งบอกถึงปัญหาทางสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเด็ก แม้ว่าปัญหาการร้องอาละวาดมักจะเกิดก่อนเด็กอายุ 2 ขวบ หรือเป็นช่วงที่เด็กเริ่มทดลองสื่อสารกับผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของตามที่ต้องการ และมักจะหายไปเมื่ออายุได้ 4 ขวบ แต่ในเด็กบางราย ลักษณะการร้องอาละวาดจะติดตัวต่อไปอีก จนแม้กระทั่งก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง และครูจึงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น กับเด็ก เพื่อแทนที่การร้องอาละวาด ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลหนึ่งก้าวพ้นช่วงวัยเด็กไปแล้ว ถึงกระนั้น หากปัญหามีความรุนแรงมากผิดปกติ การรับการวินิจฉัยและขอคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรง ย่อมสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริง อันจะนำไปสู่ทางออกที่ดีได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Activity for Reading Skill) หมายถึง การกระทำต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินที่จะอ่าน เกิดความมุ่งมั่นที่จะอ่าน และอ่านจนเป็นนิสัย ทั้งนี้ การอ่านหนังสือเป็นทักษะสำคัญทักษะหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพราะการอ่านหนังสือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราได้เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อคนเราอ่านหนังสือจะเกิดความสามารถสร้างความรู้ อารมณ์ จินตนาการ และ ความเพลิดเพลิน การที่เด็กจะเกิดทักษะการอ่านหนังสือได้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ

พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior) หมายถึง การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่ปรากฏให้เห็นได้ในวัยเด็ก เช่น การเล่นสัมผัสและสำรวจอวัยวะเพศ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเพศ การเลียนแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ การแสดงความสงสัยและถามคำถามเรื่องเพศ รวมถึงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การอยากเห็นคนเปลือย หรืออยากเปลือยให้ผู้อื่นเห็น การแสดงพฤติกรรมทางเพศในวัยเด็กเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการเรียนรู้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน บางพฤติกรรมเป็นเรื่องธรรมชาติที่เด็กจะต้องผ่านการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ขณะที่บางพฤติกรรมอาจเป็นปัญหาหากไม่อยู่ในขอบเขตที่ควร หรือไม่ได้รับการเรียนรู้ และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กจนถึงวัย รุ่น เด็กแต่ละคนจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศในรูปแบบที่ต่างกันออกไป บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้ว่าเด็กแสดงพฤติกรรมทางเพศนั้นกับเพื่อน และเกิดความสงสัยว่าพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานั้น เกิดจากสาเหตุใด เหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ หรือสิ่งที่เด็กแสดงออกมานั้นเป็นผลมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เช่น การถูกใช้ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่20

คริสต้า เพอร์สัน (Christa Pehrson) และวิคกี้ เช็ฟเฟล่อร์ (Vicki Sheffler) ผู้ได้รับรางวัล “ชนะเลิศทีมครูทั่วประเทศ” (All-USA First Team Teachers) จากโรงเรียนประถมศึกษาเอมอส เค ฮัทชินสัน (Amos K. Hutchinson) ในเมือง Greensburg รัฐเพ็นซิเลเนีย กล่าวว่า ครูปฐมวัยต้องสอนเด็กนักเรียนให้มีเมตตา (Kind) ผ่านการกระทำเป็นตัวอย่างรูปธรรม เพราะเด็กเล็ก มักเรียนรู้จากกระทำและทัศนคติของครูปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่19

ในทุกมิติของการทำงานกับเด็กนักเรียน ครูปฐมวัยพิจารณา 3 ประการที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อปฏิบัติการที่เหมาะสมตามวัย

  1. พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน หมายถึงความรู้ของคุณลักษณะพิเศษ (Characteristics) ที่เอื้ออำนวยต่อการพยากรณ์ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุด (Optimal) สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

    ครูปฐมวัยที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน จะสามารถพยากรณ์ได้ว่า เด็กกลุ่มอายุหนึ่งจะมี หรือไม่มีขีดความสามารถ (Capabilities) ใด ยุทธวิธี (Strategy) หรือวิธีการใดจะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ได้เหมาะสมที่สุด ครูปฐมวัย จะสามารถตัดสินใจเบื้องต้นด้วยความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดล้อม วัสดุการสอน ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรม

  2. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่18

ลอร่า ลี รีด (Laura Lee Reed) ครูปฐมวัยที่สอนเด็กพิเศษ (Pre-school Special Needs Teacher) จาก Lee County ในรัฐฟลอริดา ผู้ได้รับรางวัลครูรางวัล “แอปเปิลทองแห่งปี” (Golden Apple Teacher of the Year) ซึ่งคลุกคลีกับการสอนเด็กออสทิสติก ได้พูดถึงลักษณะพิเศษ (Characteristics) ในชั้นเรียนรวม (Inclusive classroom) ไว้ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไปดูตุ๊กตาที่พิพิธภัณฑ์บางกอกดอลล์

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลบฝนไปที่พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ เพื่อให้ลูกได้รู้จักกับตุ๊กตาไทยจำนวนนับหมื่นตัวที่ถูกสร้างสรรค์ตกแต่งขึ้นมาอย่างปราณีตบรรจงในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโขน ตุ๊กตาละครรำ ตุ๊กตาชีวิตชาวไทยในชนบท และชาวเขาเผ่าต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีตุ๊กตาที่ผลิตขึ้นตามวาระพิเศษ และตุ๊กตาที่มีผู้สั่งทำตามความต้องการอีกด้วยค่ะ แต่สิ่งที่พิเศษสุดของตุ๊กตาที่นี่คือ ตุ๊กตาทุกตัวทำด้วยมือทุกขั้นตอนเลยค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กปฐมวัย (The exercise for Young Children) หมายถึง สิ่งที่ครูปฐมวัยมอบหมายให้เด็กปฐมวัยทำ เพื่อฝึกฝนให้เด็กเกิดทักษะและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านต่างๆ โดยให้เด็กได้ฝึกฝนในเนื้อหาสาระที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อให้เด็กเกิดทักษะและความชำนาญ และควรเป็นการฝึกฝนที่เด็กสามารถนำสิ่งที่ฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดให้เด็กปฐมวัยทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้านต่างๆ เป็นไปตามวัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ดังนั้น การทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วในสาระหรือทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดทำหรือเลือกแบบฝึกหัดควรคำนึงถึงหลักของพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก และให้คำนึงว่า การบังคับให้เด็กทำแบบฝึกหัดโดยไม่คำนึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ ความต้องการและความสนใจของเด็ก ย่อมทำให้เด็กเกิดความเครียดและมีผลต่อการพัฒนาเด็กโดยรวมในอนาคตต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

สอนลูกให้รักชาติ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Love of nation, religion and king) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เด็กที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเป็นเด็กที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกหมูสามตัว

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกอีกเรื่องหนึ่งให้ฟัง ชื่อเรื่องว่า ลูกหมูสามตัว จ้ะ

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้-ตอนที่2

ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย คือ นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานและหัวใจหลักของการศึกษาในทุกวิชา ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จะสอนให้นักเรียนจำเป็นคำๆ ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจในการผสมคำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่17

ความรู้ของพัฒนาการเด็กเล็ก เป็นรากฐาน (Foundation) การปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally-appropriate practice : DAP) ซึ่งเป็นกรอบการทำงาน (Framework) ของหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) ในการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 8 ขวบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกก้าวร้าว

ลูกก้าวร้าว

พฤติกรรมความก้าวร้าว (Aggressive Behavior) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่ทำร้ายหรือมุ่งทำร้ายผู้อื่น ซึ่งหมายรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวร้าวทางวาจา การกลั่นแกล้ง การต่อสู้ ทำร้ายร่างกาย ปล้น ข่มขืน และฆาตกรรม เป็นต้น ซึ่งความก้าวร้าวนั้นสามารถปรากฏได้ในหลายรูปแบบ และมักจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่16

โจดี้ คอนราด (Jodi Conrad) ซึ่งเป็นครูของโรงเรียนประถมศึกษาอับบราฮัม ลิงคอล์น (Abraham Lincoln Elementary School) ในเมือง Glen Ellyn รัฐอิลลินอยส์ กล่าวว่า การใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) ทำให้เธอมีโอกาสทุกๆ วัน ที่จะประเมินการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และความเข้าใจของเด็กนักเรียน ก่อนที่เด็กนักเรียนจะกลับบ้าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้-ตอนที่1

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชินภัทร ภูมิรัตน ได้ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการ 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย จะเริ่มดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2556 และจะทำเครื่องมือสแกนคัดนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- ป.3) หากลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถอ่านออก-เขียนได้ มาสอนเสริม เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

DayCare-พื้นฐานปฐมวัย-ตอนที่3

การจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยนั้นย้อนกลับไปตั้งแต่โบราณกาล คือ ตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัย แต่ในยุคนั้นยังคงเป็นการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (Informal Education) กล่าวคือไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นแบบแผน ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่มีโรงเรียนสำหรับเรียนโดยเฉพาะ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีการบังคับ ไม่มีค่าจ้างหรือค่าเล่าเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

DayCare-พื้นฐานปฐมวัย-ตอนที่2

การจัดการศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ จัดที่บ้าน (Home-based programs) หมายถึง การดูแลเด็กที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้ดูแล และอีกลักษณะหนึ่งคือ จัดที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (Center-based programs) เป็นบริการเด็กกลุ่มใหญ่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องความมีน้ำใจ

สอนลูกเรื่องความมีน้ำใจ

ความมีน้ำใจ (Kindness) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและการกระทำที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความเป็นปกติสุข เพราะผู้ที่มีน้ำใจคือ ผู้ที่จิตใจที่ดีงาม มีความรัก ความปรารถนาดี และกระทำสิ่งที่ดีงาม การอบรมขัดเกลาเรื่องความมีน้ำใจให้แก่เยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เขาเติบโตเป็นคนดีได้ตามที่สังคมคาดหวัง ทั้งนี้ การพัฒนานิสัยที่ดีเป็นสิ่งที่พ่อแม่และครูจะต้องตระหนักถึงความสำคัญที่จะอบรมขัดเกลาให้ลูกปฏิบัติตามได้ดีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและสามารถเติบโตเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สังคมได้ การอบรมบ่มนิสัยเรื่องความมีน้ำใจนั้นเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันในสังคม โดยเฉพาะครอบครัวและโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมทางสังคมให้แก่เด็ก เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องความมีน้ำใจได้จากการเลียนแบบผู้ใหญ่กระทำ และหากการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เด็กเห็นคุณค่าของการมีน้ำใจ เด็กจะเกิดความพอใจและพร้อมที่จะกระทำที่แสดงความมีน้ำใจ ซึ่งการที่เด็กจะประพฤติและปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้ำใจนั้นจะเกิดจากการที่เขาได้รับความรักและความอบอุ่น ได้รับความมีอิสระที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กเสียก่อน เมื่อเด็กเกิดความสุข เขาจะยินดีที่จะกระทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน