นิทาน-ลูกหมูสามตัว

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกอีกเรื่องหนึ่งให้ฟัง ชื่อเรื่องว่า ลูกหมูสามตัว จ้ะ

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้-ตอนที่2

ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทย คือ นักเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานและหัวใจหลักของการศึกษาในทุกวิชา ปัจจุบันครูส่วนใหญ่จะสอนให้นักเรียนจำเป็นคำๆ ทำให้นักเรียนไม่เข้าใจในการผสมคำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่17

ความรู้ของพัฒนาการเด็กเล็ก เป็นรากฐาน (Foundation) การปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally-appropriate practice : DAP) ซึ่งเป็นกรอบการทำงาน (Framework) ของหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) ในการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 8 ขวบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกก้าวร้าว

ลูกก้าวร้าว

พฤติกรรมความก้าวร้าว (Aggressive Behavior) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่ทำร้ายหรือมุ่งทำร้ายผู้อื่น ซึ่งหมายรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวร้าวทางวาจา การกลั่นแกล้ง การต่อสู้ ทำร้ายร่างกาย ปล้น ข่มขืน และฆาตกรรม เป็นต้น ซึ่งความก้าวร้าวนั้นสามารถปรากฏได้ในหลายรูปแบบ และมักจะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่16

โจดี้ คอนราด (Jodi Conrad) ซึ่งเป็นครูของโรงเรียนประถมศึกษาอับบราฮัม ลิงคอล์น (Abraham Lincoln Elementary School) ในเมือง Glen Ellyn รัฐอิลลินอยส์ กล่าวว่า การใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) ทำให้เธอมีโอกาสทุกๆ วัน ที่จะประเมินการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และความเข้าใจของเด็กนักเรียน ก่อนที่เด็กนักเรียนจะกลับบ้าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้-ตอนที่1

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชินภัทร ภูมิรัตน ได้ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการ 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย จะเริ่มดำเนินการเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2556 และจะทำเครื่องมือสแกนคัดนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- ป.3) หากลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถอ่านออก-เขียนได้ มาสอนเสริม เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

DayCare-พื้นฐานปฐมวัย-ตอนที่3

การจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยนั้นย้อนกลับไปตั้งแต่โบราณกาล คือ ตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัย แต่ในยุคนั้นยังคงเป็นการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (Informal Education) กล่าวคือไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นแบบแผน ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่มีโรงเรียนสำหรับเรียนโดยเฉพาะ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีการบังคับ ไม่มีค่าจ้างหรือค่าเล่าเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

DayCare-พื้นฐานปฐมวัย-ตอนที่2

การจัดการศึกษาปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ จัดที่บ้าน (Home-based programs) หมายถึง การดูแลเด็กที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้ดูแล และอีกลักษณะหนึ่งคือ จัดที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก (Center-based programs) เป็นบริการเด็กกลุ่มใหญ่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องความมีน้ำใจ

สอนลูกเรื่องความมีน้ำใจ

ความมีน้ำใจ (Kindness) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจและการกระทำที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม ทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมมีความเป็นปกติสุข เพราะผู้ที่มีน้ำใจคือ ผู้ที่จิตใจที่ดีงาม มีความรัก ความปรารถนาดี และกระทำสิ่งที่ดีงาม การอบรมขัดเกลาเรื่องความมีน้ำใจให้แก่เยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เขาเติบโตเป็นคนดีได้ตามที่สังคมคาดหวัง ทั้งนี้ การพัฒนานิสัยที่ดีเป็นสิ่งที่พ่อแม่และครูจะต้องตระหนักถึงความสำคัญที่จะอบรมขัดเกลาให้ลูกปฏิบัติตามได้ดีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและสามารถเติบโตเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สังคมได้ การอบรมบ่มนิสัยเรื่องความมีน้ำใจนั้นเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันในสังคม โดยเฉพาะครอบครัวและโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมทางสังคมให้แก่เด็ก เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องความมีน้ำใจได้จากการเลียนแบบผู้ใหญ่กระทำ และหากการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เด็กเห็นคุณค่าของการมีน้ำใจ เด็กจะเกิดความพอใจและพร้อมที่จะกระทำที่แสดงความมีน้ำใจ ซึ่งการที่เด็กจะประพฤติและปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้ำใจนั้นจะเกิดจากการที่เขาได้รับความรักและความอบอุ่น ได้รับความมีอิสระที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กเสียก่อน เมื่อเด็กเกิดความสุข เขาจะยินดีที่จะกระทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่15

โจดี้ คอนราด (Jodi Conrad) ซึ่งเป็นครูประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนประถมศึกษาอับบราฮัม ลิงคอล์น (Abraham Lincoln Elementary School) ในเมือง Glen Ellyn รัฐอิลลินอยส์ ได้เขียนเรื่องราวไว้ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

DayCare-พื้นฐานปฐมวัย-ตอนที่1

เมื่อไม่นานมานี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย แผนปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการ/แผนงานใน 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับสถานรับเลี้ยงเด็ก (Day-care centers หรือ Child-care centers) โดยให้มีการประชุมสัมมนาผู้ปกครองของเด็กที่รับบริการ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จากข่าวนี้ ผู้ปกครองหลายท่านอาจต้องการทราบว่า สถานรับเลี้ยงเด็กนั้นมีความเป็นมาอย่างไร และจำแนกเป็นประเภทใดได้บ้าง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไปเชียร์การแข่งขันเรือยาวกันดีกว่า

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดพิษณุโลก พิธีทอดผ้าป่าหัวเรือ การประกวดกองเชียร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กันในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะ เขาจะมีการแข่งขันเรือยาว 5 ประเภท ได้แก่ เรือใหญ่ซึ่งใช้ฝีพายตั้งแต่ 41-55 คน เรือกลาง ใช้ฝีพายตั้งแต่ 31-40 คน เรือเล็ก ใช้ฝีพายไม่เกิน 30 คน เรือจิ๋ว ใช้ฝีพายไม่เกิน 12 คน และเรือเชื่อมความสามัคคีท้องถิ่น งานมี 2 วันคือ วันที่ 21 และ 22 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลกค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไข้หวัดในเด็กเล็ก-ตอนที่4

การตรวจเชื้อที่คอเป็นวิธีการง่ายๆ ที่ไม่เจ็บปวด โดยแพทย์ใช้แปรงที่มีก้านสำลียาว (Cotton buds) ล้วงเข้าไปในลำคอของเด็ก แล้วนำมาเชื้อเชื้อที่ติดที่ก้านสำลีมาตรวจสอบ จะช่วยให้แพทย์สามารถกำหนดแนวทางในการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ซินเดอเรลล่า

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเอกของโลกเรื่องหนึ่งให้ฟัง เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าซินเดอเรลล่า

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไข้หวัดในเด็กเล็ก-ตอนที่3

ข้อควรระวังก็คือ ยาแอสไพริน (Aspirin) ไม่ควรให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี [และเด็กวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 19 ปี ก็ไม่ควรได้รับยาแอสไพรินระหว่างป่วยด้วยเชื้อไวรัส] เพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นอาการไร (Reye syndrome) แม้ว่าจะพบยาก แต่รุนแรงมากอาจถึงตายได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน

สัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน

สัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน (The Emblem of Countries in Asian) หมายถึง ลักษณะหรือสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งได้แก่ ลักษณะของธงชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ อาหารการกิน ดอกไม้ประจำชาติ ศาสนา ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สามารถรับรู้ได้ว่าคนในแต่ละชาติมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าคนในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างต่างกันหรือเหมือนกันในด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ การแต่งกาย ลักษณะของธงชาติ อาหารการกิน ทั้งนี้เด็กจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้อย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่14

เทคโนโลยี คือการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Tool) [มักเป็นเครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) หรือดิจิทอล (Digital)] และข้อมูล (Information) ต่างๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ ตัวอย่างในชั้นเรียน ได้แก่การที่ครูปฐมวัยและเด็กนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลอักษร (Word processing) ส่งและรับข้อความการตีพิมพ์ (Publishing) และการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต (Internet)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไข้หวัดในเด็กเล็ก-ตอนที่2

ไข้หวัดในเด็กเล็ก ตอนที่ 2

อาการบ่งบอก (Sign) และอาการแสดงออก (Symptom) ส่วนใหญ่เริ่มขึ้นที่คอ จมูกมีน้ำมูกไหลและคัดจมูก ตลอดจนจาม เด็กเล็กที่เป็นไข้หวัดจะมีอาการเจ็บคอ ปวดหัว และมีไข้อ่อนๆ กล้ามเนื้ออ่อนล้า ปวดกล้ามเนื้อ และเบื่ออาหาร น้ำมูกจะเปลี่ยนจากน้ำใส เป็นมีลักษณะเหนียวข้น มีสีเหลืองหรือสีเขียว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ครูปฐมวัย-พันธุ์ใหม่มืออาชีพ-ตอนที่13

แดเนียล เลอิจา (Daniel Leija) เป็นครูประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนประถมศึกษาเอสปาร์ซา (Esparza Elementary School) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ครูแห่งปีของรัฐเท็กซัส” (Texas Teacher of the Year) ในฐานะผู้คร่ำวอดในวงการศึกษาปฐมวัยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เขาได้เขียนบทความเกี่ยวกับความหมายของการเป็นครู และความกระตือรือร้น (Passion) ในการศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน