นมปนเปื้อน-อันตรายใกล้ตัวลูกน้อย-ตอนที่1

ในช่วงที่ผ่านมานี้ ข่าวใหญ่ที่ทำให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองวิตกกังวลอย่างมาก คงหนีไม่พ้นข่าวนมผงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากบริษัทฟอนเทอร์ร่า (Fonterra) ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับสากล เนื่องจาก ฟอนเทอร์ร่า ได้ชื่อว่าเป็นสหกรณ์โคนมรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก และเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ส่งออกวัตถุดิบผลิตภัณฑ์นมไปยังหลายประเทศทั่วโลก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรคดื้อ

โรคดื้อ

เด็กทุกคนย่อมดื้อบ้างเป็นธรรมดา แต่หากลูกมีอารมณ์เกรี้ยวกราด ชอบเถียง โกรธง่าย และมีพฤติกรรมรุนแรงต่อพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เป็นประจำ เขาอาจเป็นโรคดื้อและต่อต้าน (Oppositional Defiant Disorder) หรือที่เรียกว่า โอดีดี (ODD) เป็นความผิดปกติที่พบได้ในเด็ก ซึ่งคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) จัดทำโดยสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้ให้นิยามว่า “เป็นรูปแบบพฤติกรรมต่อเนื่องของการไม่เชื่อฟังที่แสดงออกด้วยอารมณ์โกรธเป็นหลัก รวมไปถึงการทำตนเป็นปรปักษ์และดื้อด้านต่อผู้ใหญ่เป็นประจำในระดับที่มากเกินกว่าเด็กปกติทั่วไป เด็กที่มีความผิดปกติดังกล่าวดูภายนอกแล้วจะเป็นเด็กที่ดื้อมากและโกรธง่าย”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรกจิโอ-เอมิเลีย

เรกจิโอ เอมิเลีย

การจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เป็นการเน้นทักษะกระบวนการทางความคิด การวางแผน และการคาดคะเนคำตอบ โดยเด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เพื่อหาสิ่งที่เด็กมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่ตนเองเกิดความสนใจผ่านงานศิลปะ นวัตกรรมตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) นี้ เมื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมจะเป็นการช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นในเด็ก เด็กจะได้เรียนรู้ตามความต้องการของตัวเอง ส่งผลต่อการเรียนรู้ และซึมซับความรู้ที่หลากหลายจากสิ่งรอบตัว เด็กจะได้เรียนรู้อย่างลุ่มลึกจากเรื่องที่เด็กได้ร่วมกันกำหนดขึ้น นับว่าเป็นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่มีขีดจำกัดทางความคิด โดยครูและผู้ปกครองจะต้องมีพื้นฐานความเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพในตนเอง ซึ่งเราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเด็กออกมาได้อย่างเต็มที่ และมองความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นศักยภาพที่สามารถงอกงาม และเติมเต็มซึ่งกันและกันได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันแม่พาแม่เที่ยว

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ สุดสัปดาห์นี้คงเป็นวันหยุดพิเศษของทุกครอบครัว เพราะนอกจากจะได้หยุดติดต่อกันถึง 3 วัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมาชิกในครอบครัวก็ยังได้ฉลองวันแม่ร่วมกันอีกด้วย ดังนั้น หลังจากที่พาลูกนำดอกมะลิไปกราบคุณย่า คุณยายของลูกแล้ว ครูชมพูอยากให้คุณพ่อคุณแม่เชิญท่านไปเที่ยวกันค่ะ ลูกจะได้ซึมซับแบบอย่างความกตัญญูกตเวทีจากคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งวันแม่ปีนี้มีกิจกรรมมากมาย ดังนี้ค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้มีทักษะชีวิต

สอนลูกให้มีทักษะชีวิต

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (Life skills) หมายถึง ความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-เหมี่ยวเมี้ยวไม่อยากเหมียว

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องว่า “เหมี่ยวเมี้ยวไม่อยากเหมียว”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องโบราณสถานและโบราณวัตถุ

สอนลูกเรื่องโบราณสถานและโบราณวัตถุ

โบราณสถาน (Archaeological Site ) หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี ทั้งนี้รวมถึงสถานที่ที่เป็น แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ ตัวอย่างโบราณสถาน เช่น วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กระทรวงศึกษาธิการ ( วังจันทรเกษม) สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก สถานีวิทยุศาลาแดง สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี พระตำหนักสวนจิตรลดา วังปารุสกวัน (ด้านเหนือ) ฯลฯ ส่วนโบราณวัตถุ (Antiquities) หมายถึง สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ตัวอย่างของโบราณวัตถุ เช่น ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ บานประตูวิหารวัดดอนสัก บานประตูวิหารวัดพระฝาง ฯลฯ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการอนุรักษ์ช้าง

สอนลูกเรื่องการอนุรักษ์ช้าง

การอนุรักษ์ช้าง (Elephant Conservation) หมายถึง การดูแลรักษา ดำรงคงไว้ซึ่งช้างไทยให้คงอยู่ตลอดไปโดยปราศจากการทำลาย ทำร้าย หรือแสวงหาประโยชน์จากช้างในวิธีการต่างๆ ที่ทำให้ประชากรของช้างลดน้อยลง ซึ่งการสอนเด็กปฐมวัยเรื่องการอนุรักษ์ช้าง เป็นการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกรับประทานยาก

ลูกรับประทานยาก

ปัญหาลูกเลือกรับประทาน หรือรับประทานยาก อาจเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร หรือเด็กเลือกอาหาร ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

สอนลูกเรื่องอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

อุบัติเหตุจากการจมน้ำ (Drowning Accidents) หมายถึง เหตุการณ์ที่ทำให้เด็กจมน้ำอย่างรวดเร็ว จากความประมาทและรู้ไม่เท่าทันการณ์จากตัวเด็กเอง คนอื่น และสิ่งแวดล้อม ทำให้เด็กได้รับอันตราย พิการ หรือเสียชีวิต แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำ อาจเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ทะเล น้ำตก และแหล่งน้ำที่คนเราสร้างขึ้นใช้บริโภคและอุปโภคในชีวิตประจำวัน เช่น ถังเก็บน้ำ บ่อขุด ฯลฯ อุบัติเหตุจากเด็กจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากเป็นลำดับแรกของอุบัติเหตุทั้งหมดและส่งผลให้เด็กเกิดการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตไปมากแล้ว ดังนั้น การยึดหลักการว่า การป้องกันจะช่วยลดปัญหานี้ได้ พ่อแม่และครูจึงควรจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้การป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำในชีวิตประจำวัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทำไอศกรีมแสนอร่อย-เที่ยวฟาร์มแสนสนุก

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ครูชมพูและทีมงาน ถามครู.com ได้มีโอกาสหลบฝนไปเรียนรู้ด้วยการลงมือทำในกิจกรรม Umm!..Milk Ice Cream Workshop ที่ฟาร์มโชคชัย จังหวัดสระบุรีมาค่ะ ครูชมพูสนุกกับการทำไอศกรีมมาก จนอยากจะชวนให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปลองทำกันดูค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แนวโน้มเด็กไทยอ้วนอันดับหนึ่งของโลก-ตอนที่3

ในตอนจบนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคอ้วนในเด็ก (Childhood obesity) ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียมากมายทั้งด้านร่างกายและจิตใจดังที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงแล้วในตอนที่ 2 โรคอ้วนในเด็กนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สภาวะทางจิตใจ พื้นฐานรูปร่างของเด็กเอง ระดับการเผาผลาญต่ำ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้แก้ปัญหาเป็น

สอนลูกให้แก้ปัญหาเป็น

ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-หมาป่าโซเซกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ ที่ลุงตุ๊บปองชอบมากเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องว่า “หมาป่าโซเซกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์”

เรื่องมีอยู่ว่า..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แนวโน้มเด็กไทยอ้วนอันดับหนึ่งของโลก-ตอนที่2

เมื่อตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงสถิติของกรมอนามัยที่คาดการณ์ว่าภายในปี 2558 นั้น เด็กไทยจะมีแนวโน้มอ้วนเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนั้น ในตอนที่ 2 นี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงภาวะโรคอ้วนในเด็กว่าคืออะไร และมีผลต่อเด็กอย่างไรบ้าง เพื่อที่ผู้ปกครองที่เป็นห่วงและกังวลในเรื่องนี้จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดูแลบุตรหลานได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกขี้แย

ลูกขี้แย

ปัญหาลูกขี้แย (Crying Problems) หมายถึง การที่เด็กร้องไห้บ่อยๆ หรือร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผล หรือการที่เด็กร้องไห้จากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะจากความรู้สึกเจ็บป่วย จากบาดแผล จากโรคภัยไข้เจ็บ จากความผิดหวัง เสียใจในเรื่องต่างๆ หรือการที่เด็กรู้สึกหงุดหงิด เมื่อไม่ได้รับการตามใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็กบางคนอาจจะร้องไห้ เพื่อเรียกร้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหันมาให้ความสนใจในตัวเด็ก เด็กที่กำลังเจริญเติบโตจะเรียนรู้ที่จะแสดงความรู้สึกหงุดหงิด โกรธ หรือสับสน โดยไม่ร้องไห้ออกมา พ่อแม่ผู้ปกครองอาจพบว่ามีความจำเป็นที่จะสร้างตัวชี้นำให้เด็กมีพัฒนาการทางพฤติกรรมที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมความสามารถของเด็ก เพื่อไม่ให้เด็กร้องไห้ หรือเพื่อให้เด็กกลั้นการร้องไห้เอาไว้ จนกว่าจะถึงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม สอนให้เด็กแสดงพฤติกรรมอื่นแทนการร้องไห้ เมื่อรู้สึกเศร้าเสียใจ และพ่อแม่ผู้ปกครองควรกระตุ้นให้เด็กรู้จักใช้คำพูดเพื่ออธิบายว่าอะไรทำให้เด็กรู้สึกอารมณ์ไม่ดี อย่างไรก็ตาม เมื่อเด็กได้มีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหา การที่เด็กมักจะขี้แยก็จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยธรรมชาติแล้ว เด็กผู้ชายจะร้องไห้น้อยกว่าเด็กผู้หญิง หลายๆคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แนวโน้มเด็กไทยอ้วนอันดับหนึ่งของโลก-ตอนที่1

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชายกร สินธุสัย นักวิชาการศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology : BIOTEC) ผู้จัดการโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน กล่าวว่า ไบโอเทค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าซึ่งสนับสนุนให้เด็กนักเรียนนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน และในปี พ.ศ. 2556 นี้ ได้นำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการร่วมกับโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 6 เดือนผ่านเครือข่ายโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค ผลการจัดโครงการพบว่า นักเรียนมีสุขภาวะในด้านการบริโภคมากขึ้น กล่าวคือ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติก (Autistic Children) หรือเด็กที่มีภาวะออทิสซึม หมายถึง เด็กที่มีความผิดปกติทางสมอง ซึ่งส่งผลให้เขามีปัญหาในการทำความเข้าใจและตอบสนองกับโลกภายนอก และทำให้เขามีพฤติกรรมและการแสดงออกที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป เมื่อแรกพบ เราอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเด็กคนที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่ เพราะไม่มีตัวบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดเจนทำให้เด็กออทิสติกหลายคนถูกเข้าใจผิดในเบื้องต้นว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องดื้อ ซน และไม่สุภาพ ซึ่งจากสถิติชี้ว่ามีเด็กออทิสติกทั่วโลก ประมาณ 4 – 5 คน ต่อประชากรเด็ก 10,000 คน อีกทั้งยังมีนักวิจัยคาดการณ์จากสัญญาณที่เกิดขึ้นว่าอัตราการเกิดของเด็กออทิสติกนั้นอาจสูงเท่ากับ 23 คน ต่อประชากรเด็ก 1,000 คน โดยมีแนวโน้มที่จะพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงถึง 4 เท่า จากการวินิจฉัยตามคู่มือและสถิติของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันครั้งที่ 3 และ 4 พบภาวะออทิสซึมในเด็กอายุ 1 - 5 ปี เท่ากับ 9.9 ต่อประชากรเด็ก 10,000 คน อย่างไรก็ตาม สถิติพบว่ามีเด็กออทิสติกเกือบร้อยละ 10 ที่มีความเป็นอัจฉริยะในตัว หรือที่เรียกว่า Autistic.Savant ซึ่งอาจเป็นอัจฉริยะเฉพาะด้านหรือหลายด้านพร้อมกัน ในศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ดนตรี หรือศิลปะ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่84

ใน 83 ตอนที่ผ่านมา คุณผู้อ่านคงเห็นแล้วว่า จิตวิทยาเด็ก (Child psychology) เป็นการศึกษากระบวนการทางจิตวิทยาของเด็ก เพื่อความเข้าใจว่า (1) กระบวนการนี้มีพัฒนาการอย่างไรตั้งแต่ทารกในครรภ์ แรกเกิด จนถึงปฐมวัย? (2) กระบวนการนี้แตกต่างกันจากเด็กคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งอย่างไร และทำไม? และ (3) กระบวนการนี้สามารถนำไปใช้ประยุกต์กับชีวิต ประจำวัน ได้อย่างไร?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่83

เรื่องราวของดนตรีกับเด็ก ยังมีสถานเลี้ยงเด็ก (Nursery) แห่งหนึ่ง รายงานผลการพิสูจน์ในเชิงบวก โดยสถานที่แห่งนี้ได้เล่นดนตรีคลาสสิกให้เด็กเล็กได้ฟังมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว และยืนยันว่า การได้ยินดนตรีคลาสสิก ช่วยให้เด็กเล็กผ่อนคลายแล้วนอนหลับช่วงสั้น (Nap) ได้อย่างสบาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน