มาตรฐานการศึกษา-ต้องมาจากอนุบาล-ตอนที่2

งานวิจัยในระดับนานาชาติได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในการศึกษาระดับปฐมวัยมาจากการแบ่งเวลาที่เหมาะสม การเรียนมากกว่าวันละ 2.5 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเรียนทำให้เด็กใช้เวลากับครอบครัวน้อยลง และทำให้มีเวลาเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอื่นๆ น้อยลงด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้สื่อสารเป็น

สอนลูกให้สื่อสารเป็น

การสอนลูกให้สื่อสารเป็น (Good communication) หรือให้มีความสามารถที่ดีในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่66

เวลา 5.00 น. ในตอนเช้าเมื่อ ดัสตี (Dusty) เริ่มแสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์รุนแรง (Fit) ราวกับถูกผลักดันด้วยมอเตอร์ภายใน (Inner motor) ที่ทรงพลัง จนทำให้เขาสามารถบินไปรอบๆ ห้องได้ ในขณะที่ร้องโหยหวน (Wail) และกระโดดเตะ [อย่างเมามัน] กิจกรรมเดือดดาล (Rage) นี้ดำเนินไปเป็นเวลา 30 นาที ก่อนที่เขาจะเดินลงบันไดไปกินอาหารเช้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

มาตรฐานการศึกษา-ต้องมาจากอนุบาล-ตอนที่1

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ชี้ว่า ผลการประเมินของนักเรียนยังเกิน 65% แต่ก็ยังมีมาตรฐานต่ำ โดยเฉพาะในวิชาหลักๆ เช่น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ที่ทำให้การศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

การเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษการเรียนร่วมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Inclusive education for children with special needs) เป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ เช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น โดยจัดให้เด็กเหล่านี้เข้ามาเรียนในชั้นเรียนปกติ เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก อีกทั้งยังช่วยให้เด็กปกติมีการยอมรับ และปรับตัว เพื่อสามารถเรียนร่วมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่65

ในบรรดาผู้เป็นออทิสติก ประมาณ 1 - 2% มีทักษะพิเศษที่เป็นเลิศ (Excel) เรียกว่า “เด็กอัจฉริยะ” (Savant) ซึ่งอาจสร้างสรรค์ภาพเชิงซ้อน (Intricate) โดยอัตโนมัติ [กล่าวคือ ไม่ต้องบอกให้ทำก่อน] บรรเลงเพลงจากเครื่องดนตรี (Musical instrument) หลังจากที่ได้ยินเพลงเพียงครั้งเดียว คิดคำนวณในใจได้เร็วเท่าๆ กับเครื่องคำนวณ หรือแก้ปริศนาปฏิทิน (อาทิ บอกวันของสัปดาห์) ย้อนหลัง 10 ปี ได้ถูกต้องแม่นยำ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

ลูกมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

ความบกพร่องทางร่างกาย (Physical impairments) โดยทั่วไปแล้วครอบคลุมลักษณะของความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (Motor functioning impairments) ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ตัวอย่างของความบกพร่องทางร่างกาย ได้แก่ โรคสมองพิการ (Cerebral palsy) โรคลมชัก (Epilepsy) และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก (Juvenile rheumatoid arthritis) เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายอาจมีหรือไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ (Special education) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา ซึ่งความช่วยเหลือที่เด็กควรได้รับ ได้แก่ กายภาพบำบัด (Physical therapy) กิจกรรมบำบัด (Occupational therapy) รวมไปถึงบรรดิการพลศึกษา (Adapted physical education) หรือการจัดกิจกรรมพลศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความผิดปกติ เป็นต้นอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตอนที่3

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ หลังจากที่เราได้รู้จักพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศไทยไปแล้ว 9 แห่งตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในตอนนี้เราจะพบกับพิพิธภัณฑ์อีก 4 แห่งค่ะ เริ่มกันเลยนะคะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

ลูกมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

เมื่อบุคคลไม่สามารถเปล่งเสียงพูดได้อย่างถูกต้อง ไม่สามารถพูดได้อย่างราบรื่น หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงของตนเอง ถือว่าบุคคลนั้นมีความบกพร่องทางการพูด (Speech Impairment) ซึ่งครอบคลุมลักษณะตั้งแต่ปัญหาความยากลำบากในการออกเสียง หรือความผิดปกติในการออกเสียง (Articulation Disorders) รวมถึงการพูดติดต่าง (Stuttering) ในขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลมีปัญหาในการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive language) หรือมีทักษะในการใช้ภาษาบกพร่อง (Expressive language) ถือว่าบุคคลนั้นมีความบกพร่องทางภาษา (Language Impairment) ทั้งนี้ ผู้ใหญ่และเด็กต่างสามารถประสบปัญหาความบกพร่องทางการพูดและภาษาได้ โดยสาเหตุของความบกพร่องอาจเกิดจากความผิดปกติของร่างกาย หรืออาจเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ สำหรับความบกพร่องทางการพูดและภาษาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กนั้นมีหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม อาจจำแนกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ตามลักษณะของความผิดปกติ ได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกปลาจอมขยัน

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกปลาจอมขยัน เค้าโครงเรื่องจาก มิตจินตีชาดก เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุผู้เฒ่า 2 รูปที่เกียจคร้าน ชอบผัดวันประกันพรุ่ง

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่64

นักจิตวิทยา ใช้วิธีการศักยภาพมนุษย์ (Humanistic approach) ซึ่งเน้นว่า แต่ละบุคคลมีอิสรภาพในการกำหนดอนาคตของตนเอง มีความสามารถในการบรรลุความเจริญส่วนบุคคล มีคุณค่าภายใน (Intrinsic worth) ที่มหาศาล และพลังมโหฬารในการเติมเต็มความสำเร็จของตนเอง (Self-fulfillment)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ห้องเรียนกลับด้าน-ขานรับความคิดใหม่-3

นักเรียนจะสามารถร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในชั้นเรียน ครูเองก็จะได้เห็นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนต่อหน้าเลยด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน อาจหมายถึงการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การพึ่งพาตนเอง

พึ่งพาตนเอง

การพึ่งพาตนเอง (Independent) หมายถึง ความสามารถของเด็กที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด โดยไม่เป็นภาระคนอื่นมากเกินไป มีความสมดุลและความพอดีในชีวิต เป็นสภาวะทางกายที่สอดคล้องกับสภาวะทางจิตใจที้เป็นอิสระ การพึ่งพาตนเองสามารถบ่งชี้ได้จากพฤติกรรมการแสดงออก ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมตามวิถีชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการช่วยเหลือตนเอง (Self - help) หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง เช่น การแปรงฟัน การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำห้องส้วม รวมถึงการเล่นและทำงานให้ประสบความสำเร็จตามความสามารถของตน การอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบมีเหตุผล ด้วยการให้ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ใกล้ชิดเด็ก การให้อิสระเด็กแต่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม การใช้เหตุผลอย่างชัดเจนและการสื่อสารสัมพันธ์ในเชิงบวก ส่งผลทางบวกต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทำให้เด็กมีความรู้สึกต่อคุณค่าของตนเองในระดับสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังพ่อแม่ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ห้องเรียนกลับด้าน-ขานรับความคิดใหม่-2

งานเขียนชิ้นแรกๆ เกี่ยวกับ “ห้องเรียนกลับด้าน” ได้รับการนำเสนอโดย Eric Mazur จากมหาวิทยาลัย Harvard ศาสตราจารย์ Mazur พบว่าการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในชั้นเรียนนั้น ทำให้เขาช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆได้จริงๆ ไม่ใช่แค่สอนนักเรียนตามตำราเพียงอย่างเดียว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกมีความลับ

ลูกมีความลับ

การมีความลับเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในวัยเด็ก เด็กวัย 2-3ปีจะเริ่มสนุกกับการมีความลับ โดยมากจะเป็นเรื่องไร้สาระมากมายที่เด็กๆ เรียกว่า “ความลับ” และบอกเล่าให้เพื่อนหรือพ่อแม่ ผู้ปกครองฟัง โดยการกระซิบ (ที่ดังเกินกว่าจะเรียกว่ากระซิบได้) เป็นการกระทำที่อาจดูน่ารักน่าเอ็นดู แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงการเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพอย่างหนึ่ง นั่นก็คือความสามารถแยกความแตกต่างว่าอะไร “จริง” หรือ “ไม่จริง” และความแตกต่างระหว่าง “ตัวเอง” และ “คนอื่น” (ego-boundary) ออกจากกันได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ห้องเรียนกลับด้าน-ขานรับความคิดใหม่-1

"ห้องเรียนกลับด้าน" (Flipped Classroom) เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยให้นักเรียน "เรียนที่บ้าน-ทำการบ้านที่โรงเรียน" ปัจจุบัน กระแส "ห้องเรียนกลับด้าน" เป็นที่นิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 นี้ ชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยก็จะนำแนวคิด "ห้องเรียนกลับด้าน" มาใช้ด้วยเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่63

นักจิตวิทยาใช้วิธีการทางพฤติกรรม (Behavioral approach) วิเคราะห์ว่า สิ่งมีชีวิต (Organism) เรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่า เหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมให้รางวัล (Reward) หรือลงโทษ (Punish) พฤติกรรมเหล่านั้น เรียกว่าเป็น “เงื่อนไขปฏิบัติการ” (Operation conditioning) ที่เพิ่มหรือลดโอกาสปฏิบัติพฤติกรรมซ้ำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไม่กินมื้อเช้า-จะเอาแรงที่ไหนมา-ตอนที่3

อาหารมื้อเช้าควรประกอบด้วยไข่ เพราะไข่เป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน โดยมีไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) ต่ำ แม้ไข่เพียงฟองเดียว ก็ให้ปริมาณแคลอรีถึง 75 หน่วย อาจสร้างความอิ่มเอมใจให้บางคนได้ และสามารถช่วยขจัดความหิวโหยให้หลุดพ้นไป นอกจากนี้อาหารเช้าควรเส้นใยมาก รวมทั้งผลไม้ ผักและธัญพืชเต็มเม็ด (Whole grains) ในรูปแบบ 100%

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไม่กินมื้อเช้า-จะเอาแรงที่ไหนมา-ตอนที่2

บางคนอดอาหารเช้าในความพยายามที่จะลดน้ำหนัก แต่การปฏิบัติดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มน้ำหนักมากกว่า เพราะการอดอาหารมีสหสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพัฒนาการของโรคอ้วน (Obesity) การศึกษาวิจัยแสดงผลของน้ำหนักเกิน (Overweight) และเด็กอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะอดอาหารเช้ามากกว่าเด็กทั่วไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กสมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น หรือ โรคเอดีเอชดี (Attention deficit-hyperactivity disorder หรือ ADHD) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการพัฒนาทางระบบสติปัญญา ระบบประสาท และพฤติกรรม โดยอาการหลักๆ ของโรคอาจสังเกตได้ดังนี้ คือ การไม่มีสมาธิจดจ่อ (Inattention) อยู่ไม่นิ่งและซุกซนผิดปกติ (Hyperactivity) หุนพันพลันแล่นและขาดความยับยั้งชั่งใจ (Impulsiveness) อาการเหล่านี้มักปรากฏในเด็กวัยก่อน 7 ขวบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน