จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่77

ในกรณีของเด็กหญิงมอร์แกน (Morgan) เมื่อแม่ของเธอร้องขอและเธอปฏิบัติตาม (Compliance) แม่ของเธอก็จะตอกย้ำ (Reinforce) ปฏิกิริยาสนองตอบของมอร์แกนด้วยคำชม แต่ถ้ามอร์แกนปฏิเสธ แม่ของเธอก็จะใช้วิธีการขอเวลานอก (Time-out) โดยการนำเธอไปยังมุมอีกห้องหนึ่ง แล้วให้อยู่ตามลำพัง โดยไม่มีโทรทัศน์ หนังสือ หรือของเล่นเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกลาจอมปลอม

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกลาจอมปลอม เค้าโครงเรื่องจากนิทานชาดก เรื่อง สีหจัมมชาดก เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชาวนาปลูกผักทำไร่เลี้ยงตน

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่76

เมื่อทีมนักวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่าง (Sample) ข้อมูลของแต่ละตัวอย่างอาจถูกกลืนไปกับคะแนนรวมของทั้งกลุ่ม เว้นแต่จะใช้เงื่อนไขปฏิบัติการ (Operant conditioning) ซึ่งเป็นกรณีการเรียนรู้ ผลลัพธ์ที่ตามมา (Consequence) ไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลหรือลงโทษ จะเพิ่มหรือลดโอกาสพฤติกรรมเกิดซ้ำในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องอุบัติเหตุ

สอนลูกเรื่องอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และจากความประมาท ซึ่งในชีวิตประจำวัน อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กบ่อยๆ เกิดได้ทุกสถานที่ทั้งที่บ้านและ ที่โรงเรียน เด็กเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะเด็กอยู่ในช่วงวัยอยากรู้อยากเห็นและขาดประสบการณ์ พ่อแม่และครูคือ ผู้มีบทบาทที่จะป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยครอบครัวให้ความรู้และฝึกปฏิบัติผ่านชีวิตประจำวัน โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตให้เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันนี้ลูกคุณดื่มนมหรือยัง-ตอนที่3

ในปี พ.ศ. 2553 นักวิทยาศาสตร์ที่ Harvard School of Public Health ชี้ให้เห็นว่าสารอาหารที่อยู่ในไขมันจากผลิตภัณฑ์จากนม ชื่อว่า Trans-palmitoleic acid ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบาหวานชนิด 2 นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ด้วย ผลการศึกษาที่ตามมายังพบอีกว่า การหมุนวียนของ Trans-palmitoleic acid ช่วยให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคบาหวานลดลงมากถึง 60 %

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องโรงพยาบาล

สอนลูกเรื่องโรงพยาบาล

โรงพยาบาล (Hospital) หมายถึง สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ด้วยการตรวจรักษา และป้องกันโรคให้แก่คนทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี คือ มีสภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย โดยมีแพทย์เป็นผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ สั่งยาและให้การรักษา มีพยาบาล คอยช่วยเหลือแพทย์และผู้ป่วยเพื่อให้อยู่ให้สภาวะที่จะต่อสู้การลุกลามของโรคได้อย่างดีที่สุด ซึ่งการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้แก่เด็กปฐมวัยผ่านวิถีชีวิตประจำวันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญสำหรับพ่อแม่และครู เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยแรกเริ่มของชีวิต จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และอยู่ในสังคมด้วยความสุข อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่75

โรเบอร์ต สเตอร์นเบอร์ก (Robert Sternberg) เป็นชาวอเมริกัน ผู้เกิดในปี พ.ศ. 2492 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ และเป็นศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรัฐ Oklahoma และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association : APA) อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เขาได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาและยุโรป 10 แห่ง มีผลงานกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งเป็นบทความและหนังสือ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่ทรงอิทธิพลทางความคิดสร้างสรรค์ ปัญญา (Wisdom) วิถีคิดอ่าน และความรักความชัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันนี้ลูกคุณดื่มนมหรือยัง-ตอนที่2

ในฐานะที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร นมได้รับการผลิตมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แล้วนำมาใช้เป็นอาหารให้กับมนุษย์อีกทีองค์การอนามัยโลก แนะนำว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 เดือน ควรได้รับนมแม่ด้วยเช่นกัน และยังควรดื่มนมแม่นอกจากอาหารอื่นไปอีก 2 ปีหรือมากกว่านั้นด้วย ในบางวัฒนธรรมมีการให้นมเด็กไปจนถึงอายุ 3 - 5 ปี หรืออาจนานกว่านั้นก็ได้

ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก หลังจากพ้นวัยทารกแล้ว คนก็ยังดื่มนมอยู่ และในหลายครั้งคนดื่มนมของสัตว์ชนิดอื่นนอกจากวัวด้วย (เช่น แพะ แกะ) นับเป็นเวลากว่าพันปีมาแล้ว ที่นมวัวได้ผ่านกรรมวิธีทำให้เป็นอาหารประจำวันชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครีม เนย โยเกิร์ต และไอศกรีม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันนี้ลูกคุณดื่มนมหรือยัง-ตอนที่1

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 1 มิถุนายนทุกปี องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

สอนลูกเรื่องการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หมายถึง การนำวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจใช้ในลักษณะเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ อาจดัดแปลงวัสดุนั้นให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กเรียนรู้ถึงคุณค่าของวัสดุสิ่งของที่อยู่รอบตัวว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเพื่อประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาคุณธรรมด้านความประหยัดซึ่งหมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกด้านการประหยัดสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่74

โรเบอร์ต สเตอร์นเบอร์ก (Reobert Sternberg) เป็นชาวอเมริกัน ผู้เกิดในปี พ.ศ. 2492 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ และเป็นศาสตราจารย์สาขาจิตวิทยา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรัฐ Oklahoma และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association : APA) อันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เขาได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาและยุโรป 10 แห่ง มีผลงานกว่า 1,000 ชิ้น ซึ่งเป็นบทความและหนังสือ ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่ทรงอิทธิพลทางความคิดสร้างสรรค์ ปัญญา (Wisdom) วิถีคิดอ่าน และความรักความชัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พระราชวังพญาไท-ตอนที่1

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ ช่วงนี้กระแสคุณชายและวังกำลังมาแรงจริงๆ ค่ะ ดังนั้น “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเที่ยววังกันค่ะ แต่วังแห่งนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะ เพราะนอกจากจะเป็นวังเก่าแก่แล้ว ยังเคยเป็นที่ทำนา เป็นพระราชวัง เป็นเมืองประชาธิปไตยต้นแบบ เป็นโรงแรม เป็นสถานีวิทยุ และเป็นโรงพยาบาลอีกด้วย ครูชมพูหมายถึง “วังพญาไท” หรือ “พระราชวังพญาไท” ที่อยู่ใกล้ๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่มีเพื่อน

ลูกไม่มีเพื่อน

ปัญหาเด็กไม่มีเพื่อน (Friendless Children Issues) หมายถึง เด็กที่ปฏิเสธหรือถูกปฏิเสธจากเพื่อนๆ ในการคบหา เล่น หรือทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ทั้งนี้ การที่เด็กมีเพื่อนน้อยไม่ได้หมายความว่าเด็กมีปัญหาในการคบเพื่อน เด็กบางคนอาจเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและมีเพื่อนหลายคน ในขณะที่เด็กจำนวนหนึ่งพอใจกับการมีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คน การเลือกคบเพื่อนของเด็กในลักษณะดังกล่าวถือเป็นความพึงพอใจส่วนบุคคล ซึ่งทั้งสองลักษณะไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ อย่างไรก็ตาม สัญญาณของปัญหาการคบเพื่อนที่พ่อแม่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่

  • ได้รับแจ้งจากครูว่าลูกมีปัญหากับเพื่อน หรือได้รับการปฏิบัติจากเพื่อนในทางลบ
  • เด็กคนอื่นมักแสดงท่าทีว่าไม่ชอบลูก
  • เด็กคนอื่นชอบกลั่นแกล้งลูก ซึ่งทำให้ลูกรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเสียใจ
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกโคพูดเพราะ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกโคพูดเพราะ เค้าโครงเรื่องจาก นันทิวิสาลชาดก เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคที่มีรูปร่างสวยงาม มีพละกำลังมาก นามว่า นันทิวิสาล

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่73

ในปี พ.ศ. 2447 ชาร์ลส์ สเปียร์แมน (Chares Spearman) รายงานถึงการวัดสติปัญญาโดยวิธีปรนัย โดยเป็นคนแรกที่ใช้วิธีการวัดทางจิตวิทยา (Psycho-metric approach) ซึ่งเป็นการวัดเชิงปริมาณของความสามารถในการรับรู้ (Cognitive) หรือปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ (Performance) ทางสติปัญญา จนนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกเอาแต่ใจ

ลูกเอาแต่ใจ

เด็กเอาแต่ใจ (Spoiled Child Problems) หมายถึง เด็กที่มีอารมณ์โกรธรุนแรงเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการไม่ยอมทำตาม ซึ่งการแสดงออกดังกล่าว มักรบกวนและอาจนำไปสู่ปัญหาความเครียดของคนรอบข้างได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง ครู และเพื่อน การตรวจวิเคราะห์สาเหตุและลักษณะของปัญหาเด็กเอาแต่ใจอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งจำเป็น บ่อยครั้งที่ปัญหาเด็กเอาแต่ใจไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของลักษณะอารมณ์โกรธรุนแรงในเด็ก นอกจากนี้เด็กที่มีปัญหาเอาแต่ใจยังอาจได้รับการวินิจฉัยที่เกินจริงว่าเป็นโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) เหตุเพราะนิสัยวู่วามซึ่งแปรผันอย่างรุนแรงตามอารมณ์ อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่72

มิโดริ โกโตะ (Midori Goto) เกิดที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เริ่มเล่นไวโอลิน ณ อายุ 3 ขวบ หลังจากที่เธออพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกาตามแม่ของเธอ ณ อายุ 11 ปี เธอก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเด็กอัจริยะ (Prodigy) ทางดนตรี เมื่อเธอ “เขย่า” วงการดนตรีคลาสสิก (Classical music) ของโลก ด้วยการร่วมแสดงวงดนตรี New York Philharmonic ที่โด่งดังไปทั่วโลก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่

สอนลูกเรื่องการปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่

การปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่ (Proper behavior with the elderly relatives) หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เด็กมีต่อญาติผู้ใหญ่ด้วยความเคารพนับถือที่บ่งบอกถึงความสุภาพ การมีมารยาทที่ดีและมีสัมมาคารวะ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณธรรมที่ดีของคนไทย เช่น การไหว้ การกล่าวทักทาย การเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ การต้อนรับและพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงการให้ความเคารพและให้เกียรติผู้ที่มีความอาวุโสกว่า การปฏิบัติตนต่อญาติผู้ใหญ่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สะท้อนให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมด้านความสุภาพ การมีมารยาทที่ดีและมีสัมมาคารวะ ซึ่งความสุภาพ (Politeness) นั้นหมายถึง การอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง วางอำนาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งโดยวาจา และท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังคงมีความมั่นใจในตนเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่71

สตีฟ ลู (Steve Lu) เกิดที่ไต้หวันแต่เติบโตในสหรัฐอเมริกา ณ อายุ 5 ขวบ เขาทำคะแนนในการทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ได้ 194 เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ย [ของคนทั่วไป] ที่ 100 เขาทำคะแนนสอบมาตรฐานเข้ามหาวิทยาลัย (Scholastic Aptitude Test : SAT) ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ 710 จากคะแนนเต็ม 800 ณ อายุ 9 ขวบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

ลูกไม่อยากไปโรงเรียน

ลูกไม่อยากไปโรงเรียน (School Refusal Problem in Children) เป็นอาการที่มักเกิดขึ้นเมื่อเริ่มภาคการศึกษาใหม่ เนื่องจากเด็กๆ ต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิต จากที่เคยนอนดึก ตื่นสาย ไปเที่ยวกับครอบครัว ไปว่ายน้ำ หรือทำกิจกรรมต่างๆ กับพ่อแม่ และเพื่อนๆ กลายเป็นต้องไปโรงเรียนแต่เช้า เพื่อไปเรียนหนังสือ และมีการบ้านมากมายกลับมาทำที่บ้าน สำหรับเด็กส่วนใหญ่ เด็กจะรู้สึกลำบาก หรือรู้สึกยุ่งยากเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และพวกเขาจะกลับไปสู่กิจวัตรประจำวันที่ต้องไปโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับเด็กบางคน ความกลัว และความกังวลที่ต้องกลับไปเรียนนั้นอาจเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปสู่การไม่อยากไปโรงเรียนได้ในที่สุด เด็กบางคนอาจถึงกับพูดว่า “เกลียดโรงเรียน” หรือ “วันนี้ไม่อยากไปโรงเรียน” เด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนอาจร้องไห้คร่ำครวญ ส่งเสียงกรีดร้อง หรืออ้อนวอนพ่อแม่เป็นชั่วโมงเพื่อที่จะขออยู่บ้านแทนการไปโรงเรียน เด็กอาจบ่นว่าไม่สบาย หรือหนีออกจากโรงเรียนเพื่อกลับมาที่บ้าน หากเด็กถูกบังคับให้ไปโรงเรียน หรือเด็กอาจขาดเรียนเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน