ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่76

จรวดน้ำ-อากาศ

บอกให้เด็กตั้งท่อประปา PVC ขึ้นตรงบนพื้นดิน เพื่อให้หน้าต่างยังคงวาง (Rest) อยู่บนพื้นดิน ช่วยเด็กในการสอดท่อลมของเครื่องสูบจักรยานเข้าไปในปากขวดอย่างเหมาะเจาะและแน่นหนา โดยมิให้น้ำหก (Spill) เพื่อให้เด็กสามารถสูบลมอย่างเพียงพอเข้าไปในขวด ในการสะสม (Build up) แรงกดดัน (Pressure) ให้มาก (Plenty) พอสำหรับการยิงจรวด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่75

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 3 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – (1) เพื่อแนะนำให้รู้จักศัพทานุกรม (Vocabulary): วงจรของน้ำ (Water cycle) การระเหย (Evaporation) สิ่งที่ตกจากฟ้า (Precipitation) อันได้แก่ น้ำฝน หิมะ แผ่นน้ำแข็ง (Sleet) และลูกเห็บ (Hail) อุณหภูมิ (Temperature) แรงกดดันบรรยากาศ (Barometric pressure) ความชื้น (Humidity) ความเร็วของลม (Wind speed) สภาพแวดล้อม (Environment) เส้นรุ้ง (Latitude) และการยกระดับ (Elevation) และ (2) เพื่อทบทวนแผนบทเรียนโดยรวม พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง (Directive) ของการจัดระเบียบ (Organization) และจรรโลงรักษา (House-keeping) ไว้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่75

จรวดน้ำ-อากาศ

การค้นหา (Investigation) ความจริง อาจเป็นจุดเริ่มต้น (Entry point) ของการก้าวสู่โลกของการออกแบบ (Design) ที่สร้างความน่าทึ่ง (Intrigue) ให้แก่วิศวกรมานานนับศตวรรษ รถกับดักหนูก็อาจเป็นหนึ่งในจำนวนโครงงานออกแบบที่ผูกพันเด็กไปตลอดชีวิตของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่74

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 1 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – (1) เพื่อศึกษาว่า มนุษย์จะสำรวจต่อไปถึงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างน้ำ อากาศ และพื้นดิน อย่างไร? และ (2) เพื่อแนะนำโครงงานที่สร้างระบบนิเวศวิทยาของโลกในชั้นเรียน โดยบูรณาการศิลปะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่74

รถกับดักหนู

บอกให้เด็กวางล้อหลังบนเพลาหลัง เช่นเดียวกับล้อหน้าบนเพลาหน้า แล้วปรับ (Adjust) กับดักหนู (Mousetrap) ช่วยเด็กใช้มีดหัตถการตัดส่วนล่าง (Bottom) ของที่แขวนเสื้อผ้าพลาสติกในแนวราบ (Horizontal) คงต้องใช้ราว (Rod) พลาสติกความยาวประมาณ 12 นิ้ว รายการนี้อาจต้องออกแรง (Effort) มากหน่อย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่73

บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

แผนบทเรียน STEAM นี้ อาจดูเหมือนแกว่งไกว (Wield) ไร้ทิศทาง เมื่อมองผ่านๆ (Glance) ในครั้งแรก แต่เมื่อได้วางแผนและดัดแปลง (Adapt) ให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กในชั้นเรียน จะพบว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการวางแผนบทเรียนที่บูรณาการศิลปะอันครอบคลุมหลักสูตรหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนด้วยซ้ำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่73

รถกับดักหนู

ถ้าแผ่นไม้ยาวกว่า 14 นิ้ว ใช้มีดหัตถการในการตัดให้ได้ความยาว 14 นิ้ว x ความกว้าง 4 นิ้ว เพื่อใช้เป็นตัวถังรถยนต์ แล้วใช้มีดหัตถการตัดรอยบาก (Notch) จากด้านหลัง (Rear) ของกรอบแผ่นไม้ รอยบากควรมีความลึก 1 นิ้ว และความกว้าง 2 นิ้ว จากนั้นช่วยเด็กใช้ปืนยิงกาว เพื่อให้หลอดกาแฟที่มีผนังหนา (Thick-walled) ยึดติดขอบด้านหน้า (Front edge) ของแผ่นไม้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่72

บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับ แบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่72

จากเรือสู่รถ

เรือขนาดเล็ก (Miniature boat) สนองตอบจุดประสงค์ของการสาธิต (Demonstration) ถึงหลักการวิทยาศาสตร์ (Scientific principle) เรื่องความแข็งแกร่ง ณ พื้นผิว (Surface tension) ของของเหลว (Liquid) อาทิ น้ำ เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่อยู่เบื้องหลังว่า ทำไมหยดน้ำ (Droplet) จึงมีรูปร่างเป็นทรงกลม (Sphere) และก็เป็นเหตุผลว่า ทำไมแมลง อาทิ จิงโจ้น้ำ (Water strider) จึงสามารถ “ฉุยฉาย” (Glide) อยู่บนพื้นผิวของน้ำได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่71

บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับ แบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated)

  1. ความคิดหลัก (Big idea) – การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Heredity) และการสืบพันธุ์ (Reproduction) ของพืชจะคล้ายคลึง (แต่ไม่ถึงกับเหมือนกัน 100%) กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
  2. การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) –นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
  3. ความซับซ้อนการรับรู้ (Cognitive complexity) – ปานกลาง (Moderate)
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่71

เรือขับเคลื่อนด้วยสบู่

เติมน้ำลงในอ่างยาว (Long basin) โดยให้เด็กวางแผ่นโฟมพลาสติก (Polystyrene) ซึ่งเป็นรูปพื้นเรือขนาดเล็ก ณ พื้นผิว (Surface) ของน้ำ แล้วบอกให้เด็กเท (Pour) สบู่ล้างถ้วยชาม (Dishwasher soap) ลงในแก้วขนาดเล็ก จากนั้นเติมน้ำ แล้วคน (Stir) ด้วยช้อน ซึ่งจะสร้างสบู่เหลวที่เด็กจะเติมใส่เรือด้วยหลอดหยด (Dropper)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่70

แผนบทเรียนคณิตศาสตร์เด็กเล็ก

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง (Sample) ของหัวข้อในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ (Approach) ของแบบดั้งเดิม (Traditional) กับแบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated) บนพื้นฐาน 3 ประการ อันได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่70

เรือขับเคลื่อนด้วยสบู่

เรือ (Boat) ขับเคลื่อน (Power) โดยบุคคลที่พายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย (Row tirelessly) จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) แต่เรือยังสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยลมและเชื้อเพลิง (Fuel) และเรือบางลำเคยขับเคลื่อนด้วยถ่านหิน อาทิ เรือกลไฟ (Steamboat)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่69

บูรณาการศิลปะ จะฉายเดี่ยวหรือฉายคู่

เรารับรู้ว่า แนวความคิดของบูรณาการศิลปะ (Art integration) อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก (Unsettling) สำหรับครูบางคน เพราะครูชั้นประถมศึกษามักสอนชั้นเรียนคนเดียวมาตลอด และการสอนเป็นทีมไม่ค่อย (Rare) ปรากฏให้เห็น ดังนั้น ครูมักลงเอยด้วยการทำงานคนเดียวใน โครงการใหม่ๆ ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่69

รถขับเคลื่อนด้วยลูกโป่ง

ถ้าแผ่นไม้ยาวกว่า 10 นิ้ว ใช้มีดหัตถการในการตัดให้ได้แผ่นไม้กว้าง 4 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว เพื่อใช้เป็นตัวถังของรถ แล้วใช้ปืนยิงกาวในการสาธิต (Demonstrate) ให้เด็กวิธีการแนบติด (Attach) หลอดกาแฟอะคริลิกกับด้านหน้าของแผ่นไม้ จัดส่วนกลาง (Center) ของหลอดให้วางตามขอบ ช่วยเด็กในการติดหลอดหนา (Thick-walled) ไปยังขอบหลังของแผ่นไม้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่68

ระบบคู่หู

ผลพลอยได้ จาก “ระบบคู่หู” (Buddy system) ยังประกอบด้วย

  • นักเรียนทั้ง 2 ระดับ แสดงการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมาก (Markedly) ในการขบคิดปัญหา แม้จะไม่ได้รับการทดสอบโดยเฉพาะ (Specific) แต่ครูก็สังเกตว่า การอภิปรายระหว่างกันทำให้นักเรียนทั้ง 2 ระดับ เข้าใจวิธี “อ่านคำถาม” (Read a question) ให้ทะลุปรุโปร่ง
  • นักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ได้สร้างโจทย์เลขที่เป็นตัวอักษร (Word problem) [กล่าวคือมิใช่มีเพียงตัวเลขแต่อย่างเดียว] และเกมคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการท้าทายความสามารถนักเรียนประถมปีที่ 5 ด้วยซ้ำ
  • อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่68

รถขับเคลื่อนด้วยลูกโป่ง

สิ่งของที่เคลื่อนไหวยึดครอง (Capture) จินตนาการของเด็กเหมือนกับผู้ใหญ่ เราอาจจดจำเวลาที่เราเห็นรถยนต์วิ่งอยู่บนท้องถนน ที่ทำให้เราต้องมองเป็นครั้งที่ 2 หรือแหงนหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้า เมื่อสังเกตเห็นบอลลูนลมร้อน (Hot-air balloon) ที่ล่องลอยอยู่เหนือศีรษะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องดอกดาวเรือง

สอนลูกเรื่องดอกดาวเรือง

การสอนลูกเรื่องดอกดาวเรือง (Teaching Children about Marigold) เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยเกี่ยวกับธรรมชาติของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีเหลือง หรือสีส้ม เรียกว่า ดอกดาวเรือง ดอกจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ดอกวงนอกมีลักษณะคล้ายลิ้น หรือเป็นรูปรางน้ำซ้อนกันแน่น บานแผ่ออกปลายม้วนลง มีจำนวนมาก โคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็ก ปลายดอกเป็นรอยหยัก กลิ่นหอมฉุน ส่วนดอกวงในเป็นหลอดเล็กอยู่ตรงกลางช่อดอก มีจำนวนมาก ส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมติดกันหุ้มโคนช่อดอก ก้านชูดอกยาว ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่สีสันสวยงาม มีประโยชน์หลายประการ ชื่อดาวเรืองเป็นชื่อมงคล หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง และใช้เป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งปัจจุบันในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมใจกันใช้ดอกดาวเรือง หรือพวงมาลัยดอกดาวเรือง ไปสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งเป็นการแสดงความนอบน้อมของชาวไทย ด้วยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงงานเพื่อความสุขของประชาชน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่67

ระบบคู่หู

บางครั้งการขอให้เด็กโตสอนเด็กเล็ก อาจเป็นเป็นกลเม็ด (Technique) ที่ได้ประสิทธิผลในการจูงใจ (Motivation) การมุ่งเน้น (Focus) และการจรรโลง (Retention) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังอาจเป็นการเก็บเกี่ยวรางวัล (Reap award) อันยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สอนลูกเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การสอนเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Teaching Children about His Majesty King Bhumibol Adulyadej) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองราชย์ในช่วงปี พ.ศ. 2489 และสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ในสังคมไทยมีคำที่เอ่ยพระนามของพระมหากษัตริย์หลายพระนาม เช่น ราชา พระราชา หรือราชัน ซึ่งหมายถึง ผู้ชุบน้อมจิตใจของผู้อื่นไว้ด้วยธรรม และปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยเอ่ยพระนามของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาของพระองค์ท่าน คำว่าว่า “ในหลวง” , “พ่อหลวง” , “พ่อของแผ่นดิน” มีความหมายคือ เป็นผู้ปกครองที่เปรียบเหมือนพ่ออยู่เหนือเกล้าเหนือชีวิต ซึ่งชนชาวไทยมีความจงรักภักดีชั่วกาลนาน การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กให้รู้จัก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมเรื่องนี้ คือ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการรักความเป็นไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน