นิทาน-ลูกช้างกตัญญู

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากอีกเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกช้างกตัญญู เค้าโครงเรื่องจาก มาตุโปสชาดก เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นช้าง อาศัยในป่าหิมพานต์ ต้องเลี้ยงดูแม่ช้างที่ตาบอด

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่61

เมื่อ ดอนนา วิลเลียม (Donna William) อายุได้ 3 ขวบ เธอกินผักกะหล่ำ เพราะเธอชอบกระต่าย ซึ่งกินผักกะหล่ำเป็นอาหาร เธอกินเยลลี่เพราะมันเหมือนกระจกสีที่เธอชอบมองดู เธอได้รับคำแนะนำให้แสวงหาเพื่อน แต่เธอก็มีเพื่อนอยู่แล้วคู่หนึ่ง [ในจินตนาการ] ซึ่งคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงของเธอ และอีกคนหนึ่งฟั่นเป็นมัด พร้อมจุดใสเล็กๆ แขวนอยู่กลางอากาศรอบตัวเธอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เผยผลวิจัยแท็บเล็ตป1-กระทบสายตา-ตอนที่1

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วิจัยผลการใช้งานแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้เห็นถึงแนวทางการใช้แท็บเล็ตให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กพิการซ้อน

เด็กพิการซ้อน

ความพิการซ้อน (Multiple Disabilities) หมายถึง ความบกพร่องร่วมกันมากกว่า 1 ลักษณะที่เกิดขึ้นต่อบุคคล (Simultaneous impairments) อาทิเช่น บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับตาบอด หรือบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ

โดยปกติแล้ว สำหรับเด็ก ความซ้ำซ้อนเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมต่อความบกพร่องทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ผ่านโครงงาน-รากฐานใหม่ปฐมวัย-4

การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียน (Project-based learning : PBL) คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มนักเรียนจะตัดสินใจเลือกโครงงานที่จะทำ และต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เมื่อนักเรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกัน พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้รับและผู้ส่ง ในการถ่ายทอดข้อมูลจากครูหรือหนังสือเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกมีความบกพร่องทางสติปัญญา

ลูกมีความบกพร่องทางสติปัญญา

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Children with Mental Retardation) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องในการทำงานของกระบวนการทางปัญญา (cognitive functioning) และมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัว (adaptive behaviors) ตั้งแต่ 2 ประการขึ้นไป ในอดีตได้กำหนดให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาคือเด็กที่มีระดับ IQ หรือ ความฉลาดทางสติปัญญาต่ำกว่า 70 คะแนน (IQ ของคนปกติจะอยู่ที่ประมาณ 100 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาคำจำกัดความของความบกพร่องทางสติปัญญานั้นจะรวมทั้งเรื่องของการทำงานของกระบวนการทางปัญญา และทักษะความสามารถในการทำสิ่งต่างๆของบุคคลในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ดังนั้นผู้ที่มีระดับความฉลาดทางสติปัญญาต่ำกว่าค่ามาตรฐานเพียงอย่างเดียว จึงไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อนึ่ง Syndromic mental retardation คือ ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาที่เกี่ยวโยงกับลักษณะ อาการ ความผิดปกติทางการแพทย์และทางพฤติกรรมอื่นๆ ส่วน Non-syndromic mental retardation เป็นภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่มีความผิดปกติอื่นๆ ปรากฏร่วมด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่60

การศึกษาโดยวิธี “แนวราบ” (Longitudinal) ระยะยาวในเรื่องเด็กที่ถูกละเมิศทางเพศ (Sexual abuse) พบว่า ภายในเวลา 12 - 18 เดือน หลังจากการละเมิดทางเพศ สิ้นสุดลง ประมาณ 55 ถึง 60% ของเด็ก แสดงการลดน้อยถอยลงของกลุ่มอาการ (Symptoms) ดังกล่าวข้างต้น แต่ 10 ถึง 24% กลับมีอาการกำเริบขึ้น เด็กที่แสดงการฟื้นฟูที่ดีที่สุด เป็นเด็กที่ได้รับการสนับสนุน และการเลี้ยงดู จากแม่ของเขาเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ผ่านโครงงาน-รากฐานใหม่ปฐมวัย-3

หน้าที่ของโครงงานนั้นตีความกันได้หลากหลาย โครงงานอาจเป็นแนวทางของหลักสูตรการสอนทั้งหมด หรืออาจเป็นเพียงเครื่องมือที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ไว้ด้วยกัน โครงงานอาจมีเนื้อหาบูรณาการ (พบมากในระดับชั้นประถมศึกษา) หรืออาจมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาเดียว (มักใช้กับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ผ่านโครงงาน-รากฐานใหม่ปฐมวัย-2

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL) นั้น สัมพันธ์กับแนวคิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Situated learning) ของ James G. Greeno และยังสัมพันธ์กับทฤษฎีสร้างสรรค์ (Constructivist theory) ของ Jean Piaget อีกด้วย [ทั้งคู่เป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ผ่านโครงงาน-รากฐานใหม่ปฐมวัย-1

การศึกษาของเด็กในช่วงปฐมวัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่มักจะให้ความสำคัญและเลือกสิ่งที่จะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ จึงได้เกิดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบใหม่สำหรับเด็ก 0 - 6 ปี หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL) เพราะเชื่อว่าเป็นหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่59

การวิจัย พบว่า แม่เป็นผู้กระทำ 60% ของทารุณกรรมทางร่างกาย และพ่อตัวหรือพ่อเลี้ยงเป็นผู้กระทำ 90% ของการละเมิดทางเพศ ส่วน 30% ของเด็กที่ถูกทารุณกรรม ได้กลายเป็นพ่อแม่ที่กระทำทารุณกรรมลูกของตนเอง ในเวลาต่อมาของชีวิต อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยชดเชย (Compensatory) ในชีวิต ที่สามารถป้องกันมิให้เกิด “กงกรรม กงเกวียน” นี้ต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า

สอนลูกเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrics) หมายถึง อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง การจัดประสบการณ์เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับเด็กปฐมวัย เป็นการส่งเสริมเด็กในด้านสุขอนามัยให้มีนิสัยในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ตนเองและผู้อื่น ด้วยการจัดกิจกรรมให้เด็กมีวินัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบหน่วยการเรียน แบบโครงการ และแบบบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้อื่น ในกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน ทั้งนี้ ครูจะบูรณาการคุณธรรมด้านความประหยัดให้เกิดกับเด็กด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competencies of learners) หมายถึง คุณลักษณะที่เด็กทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตาม เป้าหมาย ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ นิสัยส่วนตัว ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระทำ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตอนที่1

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปรู้จักสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือที่เรียกว่า Aquarium ค่ะ ซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม ครูชมพูขอแนะนำหลายๆ ที่ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกพาลูกไปตามความสะดวก ดังนี้ค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสุจริต-ต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง-ตอนที่3

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแผนงานที่รวมไปถึงการติดตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ในโครงการ “โรงเรียนสุจริต” จากผู้เรียนและปัจจัยทั้งงที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรค ซึ่งจะทำให้ สพฐ. มีรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียน โดยมีกระบวนการคิด วินัย ความซื่อสัตย์และสุจริตอยู่อย่างพอเพียงตลอดจนมีจิตสาธารณะ เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน เป็นเยาวชนที่มีดีของประเทศชาติ และพลเมืองที่ดีของโลก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-จอมขอจ๋อจ๋อเจี๊ยกเจี๊ยก

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองแอบตั้งชื่อเรื่องเองว่า จอมขอ..จ๋อ จ๋อ เจี๊ยก เจี๊ยก เด็ก ๆทายซิว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย..

ขอเฉลยเลยแล้วกันนะจ๊ะ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่58

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กถูกทารุณกรรม (Child abuse) นับกว่าล้านคนในแต่ละปี เกิดจากการกระทำของพ่อแม่ที่ทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย เป็นสาเหตุของบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเกี่ยวข้องกับการรุกรานทางเพศ (Sexual molestation) โดยที่เด็กถูกทารุณกรรมทางร่างกายมากที่สุด รองลงมาคือการละเมิดทางเพศ (Sexual abuse)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสุจริต-ต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง-ตอนที่2

โครงการ “โรงเรียนสุจริต” มีภารกิจหลักคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการ ได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริต ผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และเมื่อมีการดำเนิน งานแล้ว ก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเลือกซื้อผักและผลไม้

การสอนลูกเรื่องเลือกซื้อผักและผลไม้อาหารประเภทผักและผลไม้มีสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ที่มีความจำเป็นต่อการสร้างการเจริญเติบโตให้กับเด็ก อีกทั้งยังช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายเป็นปกติ นำไปสู่การป้องกันโรคต่างๆและไม่เจ็บป่วยง่ายๆ การเลือกซื้อผักและผลไม้ควรคำนึงหลักการสำคัญคือ การเลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาล มีความสดสะอาด ปราศจากสารพิษและสารปนเปื้อนต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องมีน้ำใจ

คุณธรรมพื้นฐานเรื่องมีน้ำใจ

มีน้ำใจ (Kindness) คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน