สอนลูกเรื่องการมีน้องใหม่

น้องใหม่หมายถึง เด็กวัยทารกที่เกิดหลังสุดในครอบครัว มีฐานะเป็นน้อง ครอบครัวปัจจุบัน สามีและภรรยาต่างต้องการมีลูกอย่างน้อยสองคน เพื่อลูกจะได้มีพี่น้องเป็นเสมือนเพื่อนเล่น และเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปในภายหน้า พี่น้องจะพึ่ง พาอาศัยกันได้ดีกว่าผู้อื่น เพราะพี่น้องคือผู้มีสายโลหิตเดียวกัน จะผูกพันกันอย่างสนิทแนบแน่น แต่ขณะที่พ่อแม่จะมีลูกเพิ่มขึ้น ลูกคนโตหรือผู้ที่จะมีฐานะเป็นพี่ มักจะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น อารมณ์หงุดหงิด หงอยเหงา เรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่า ตนเองหมดความสำคัญไป จึงเกิดจากอารมณ์อิจฉาน้องที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กผู้พี่มีอายุประมาณ 2-6 ปี ที่ยังต้องการความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างมาก ดังนั้น การสอนลูกเพี่อเตรียมรับน้องใหม่ จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่และครูควรร่วมมือกันจัดบทเรียนให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กทมจัดงานหนังสือโลก-ตอนที่2

เกณฑ์ในการแต่งตั้ง “เมืองหนังสือโลก” (World Book Capital) เริ่มจากการที่คณะกรรมการการแต่งตั้งจะต้อนรับโครงการ ซึ่งได้รับการเสนอโดยนายกเทศมนตรีของเมืองที่สมัครเข้าร่วม เป็นโครงการซึ่งส่งเสริม (Foster) การอ่าน โดยคณะกรรมการจะให้ความสนใจกับลักษณะดังต่อไปนี้:

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการดูแลตนเอง

การดูแลตนเอง หมายถึง การระวังรักษาร่างกายให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค อันตรายที่อาจจะทำให้บาดเจ็บหรือพิการ การดูแลจิตใจให้สดชื่นแจ่มใส และการระวังภัยจากสังคม เป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทีพ่อแม่ควรสอนให้แก่ลูก เมื่อลูกดูแลตนเองได้จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้ และสามารถสร้างความภูมิใจ ความรับผิดชอบให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่45

เรื่องราวของการใช้ไม้เรียวหวดก้น มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นหนทางสุดท้ายเมื่อเด็กประพฤติตัวเหลวไหล พ่อแม่หลายคนที่ใช้วิธีนี้ เมื่อไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร แต่การลงโทษทางร่างกายนี้ หากใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือรุนแรง (Harsh) จะเป็นสาเหตุให้เด็กโกรธ และคับแค้นใจ (Resentful)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กทมจัดงานหนังสือโลก-ตอนที่1

เมื่อกลางเดือนนี้ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัด กทม. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กทม. เมืองหนังสือโลก ซึ่งทาง กทม. ได้ในการจัดงาน "กรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก 2556: Bangkok World Book Capital 2013 อ่านกันสนั่นเมือง" โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดงานนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่5

ค่ายฤดูร้อนในอังกฤษ มิได้เป็นส่วนสำคัญของวัยเด็กในประเทศอังกฤษ เมื่อเปรียบกับลักษณะโครงการในทวีปอเมริกาเหนือ คำว่า “ค่ายฤดูร้อน” (Summer camp) ไม่นับว่า เป็นภาษาอังกฤษของชาวอังกฤษ (British English) ด้วยซ้ำ แม้จะมีสมาคมกิจกรรมวันหยุดแห่งอังกฤษ (British Activity Holiday Association) ที่ดูแลค่ายต่างๆ ในประเทศอังกฤษ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่4

ค่ายฤดูร้อนหลายแห่ง นำเด็กนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลก มาเข้าค่ายผจญภัย (Adventure) ซึ่งมักจะมีหัวเรื่อง (Theme) เฉพาะ รวมทั้งการสอนกีฬาเกือบทุกประเภทเท่าที่จะจินตนาการได้ (Imaginable) หรือการแข่งขันหลากหลายกีฬา ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็กชายและหญิงได้เรียนรู้กีฬาที่ตนเองสนใจเป็นเวลา 3 ถึง 8 สัปดาห์ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมเสรี

กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเล่นอย่างอิสระ โดยมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมให้เด็กคิดตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการวางแผนการเล่นของตนเอง ในขณะเดียวกัน เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การเข้าสังคมด้วยการเล่นกับเพื่อนและผู้อื่น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่3

ค่ายฤดูร้อน (Summer camp) ในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ในขณะที่ให้บริการชุมชนนอกรั้ว (Outreach) ไปด้วย อาทิ ค่ายของโรงเรียนศิลปะและการออกแบบ (School of Art & Design) ณ มหาวิทยาลัย Michigan และค่ายของ วิทยาลัยสื่อการคำนวณและดิจิทัล (College of Computing and Digital Media) ณ มหาวิทยาลัย DePaul

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่44

เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ความเห็นว่า การรู้จักผิดชอบ-ชั่วดีของเด็กมาแต่กำเนิด เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของคน ซึ่งในคริสตศตวรรษที่ 19 นักสังเกตการณ์เรียกว่า “จิตสำนึกทางจริยธรรม” (Moral sense) หากปราศจากสิ่งนี้ เด็กจะไม่สามารถเข้าสังคมได้ (Socialization)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องสุภาพ

สุภาพ (Gentle) คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกไปเล่นว่าว

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ สังเกตไหมคะว่าในฤดูร้อนอย่างนี้ ช่วงบ่ายๆ เย็นๆ จะมีลมที่เรียกว่า “ลมว่าว” พัดมา ดังนั้น “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจึงอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ให้พาลูกไปเล่นว่าวกันค่ะ ว่าวเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีมาตั้งแต่เด็ก เป็นทั้งการละเล่นและเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย สถานที่ที่นิยมเล่นว่าวในกรุงเทพฯคงจะไม่มีที่ไหนเอาชนะท้องสนามหลวงไปได้ แต่สำหรับครอบครัวที่อยู่ต่างจังหวัด คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปเล่นตามสวนสาธารณะหรือในทุ่งกว้างๆ ก็ได้ค่ะ แต่มีข้อควรระวังคือ ไม่ให้ลูกเล่นใกล้ถนน หรือบริเวณที่พื้นไม่เรียบ มีสิ่งกีดขวาง เพราะลูกอาจมัวแต่เงยหน้ามองว่าว ไม่ทันระวัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และที่สำคัญ อย่าให้ลูกเล่นในบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าค่ะ เพราะว่าวอาจไปพันกับสายไฟ และก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้ามีใครพยายามดึงมันลงมา ตอนนี้ เรามาเลือกว่าวกันก่อนนะคะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่2

ในค่ายบางแห่ง ชาวค่ายจะนอนค้างคืน (Overnight) แต่บางแห่งก็เป็นค่ายกลางวัน (Day camp) ซึ่งชาวค่าย (Camper) จะไปเช้า-เย็นกลับและบางค่ายก็มีโครงการทั้งสองรูปแบบ ในสหรัฐอเมริกา ค่ายพักแรม (Residential camp) จะมีสถานที่เพื่อนอนค้างแรม (Sleep-away camp) สำหรับเด็กนักเรียนที่ออกไปนอนนอกบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-กระดองลายกับกระต่ายหูเรียว

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เป็นนิทานยอดฮิต..ติดหู ติดใจเด็กไทยมาทุกยุคทุกสมัย ก็เรื่องกระต่ายกับเต่านี่แหละ แต่ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อใหม่ว่า กระดองลายกับกระต่ายหูเรียวจ้ะ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่43

ทีมนักวิจัยของ เอ็มมี เวอร์เนอร์ (Emmy Werner) ได้ค้นพบปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่ความสามารถคืนสู่ปรกติได้ (Resiliency) อันได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic) อาทิ เด็กที่มีอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) เป็นบวก มักจะยิ้มแย้มแจ่มใส สนองตอบทางสังคม และสามารถเรียกร้องความสนใจและการดูแลได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่1

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงเทศกาลปิดเทอมใหญ่ ซึ่งตรงกับช่วงฤดูร้อนที่มีเวลาพักการเรียนที่ยาวนานนับเป็นเดือนๆ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมานานแล้วว่า เป็นช่วงที่บรรดาเด็กเล็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาจะได้พักผ่อน หลังจากที่คร่ำเคร่งอยู่กับการเรียนมาเกือบตลอดปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อ สัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ฟูมฟัก-ศักยภาพลูกได้-ตอนที่3

ฮาวเวอร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) เจ้าของ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of multiple intelligences) กล่าวว่า ปัญญาหรือความสามารถ เป็น “ศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ เพื่อประมวลข้อมูลที่สามารถกระตุ้นได้ เมื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งที่มีคุณค่าในวัฒธรรม” จึงมีมากกว่าเพียงปัญญาทางตรรกะ และความสามาถทางภาษา [ที่ใช้ในการทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในสมัยนั้น]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ (parks หรือ public parks) หมายถึง บริเวณที่เป็นส่วนกลางที่รัฐจัดขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เน้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชน สวนสาธารณะในปัจจุบันเอกชนอาจจัดสร้างขึ้นแล้วอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติก็ได้ ดังเช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตามเขตการศึกษาต่างๆ 12 แห่งมีองค์กรเอกชนร่วมมือร่วมใจกับหน่วยของรัฐและท้องถิ่น สร้างสวนสาธารณะและสวนสุขภาพมากมายทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ในวาระที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา นอกจากนี้สวนสาธารณะเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 พ่อแม่และครูจึงสามารถใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะมาส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยประถมต้น

การประพฤติปฏิบัติตนของเด็กที่เกิดจากการเรียนรู้ในการปรับตัวให้สังคมยอมรับเป็นความสามารถทางสังคมของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้มาตั้งแต่วัยทารกและสืบเนื่องติดตัวมาจนเติบโตเข้าสู่เด็กวัยประถมต้น อายุ 6- 9 ปี ความสามารถทางสังคมของเด็กทำให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน