สอนลูกเรื่องร้านหนังสือ

สอนลูกเรื่องร้านหนังสือ

ร้านหนังสือ หมายถึง สถานที่ที่มีหนังสือเพื่อจำหน่าย

หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง หนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี มีเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมความคิด ความรู้ ความเพลิดเพลิน จรรโลงใจ ศีลธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กเมื่อได้ฟังและอ่านหนังสือ หนังสือเป็นสื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้ ความสนุก เพลิดเพลิน และบ่มเพาะนิสัยเด็กให้เป็นผู้ใฝ่รู้ หนังสือจึงมีคุณประโยชน์ต่อเด็กยิ่งนัก พ่อแม่และครูจึงควรส่ง เสริมให้เด็กอ่านหนังสือที่เหมาะสม และใช้เวลาอ่านหนังสือร่วมกับเด็ก เพื่อฝึกฝนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน เกิดความรักหนังสือและมีหนังสือเป็นเพื่อนที่นำไปใช้ยามว่างจนเป็นนิสัย วิธีการหนึ่งที่ให้เด็กคุ้นเคยกับการอ่านคือ การนำเด็กไปร้านหนังสือเพื่อเลือกซื้อหนังสือมาอ่าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ห้าจี๊ดเจี๊ยวจ๊าวกับแมวหง่าวดุ๊ดุ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมากอีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อนิทานเรื่องนี้ว่า ห้าจี๊ดเจี๊ยวจ๊าว กับแมวหง่าวดุ๊ดุ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่49

เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาล เด็กชายและเด็กหญิง จะรวมกลุ่ม (Congregate) กับเด็กที่มีเพศเดียวกัน เขาจะเล่นด้วยกันกับเพื่อนเพศตรงข้าม ก็ต่อเมื่อถูกจัดให้เข้ากลุ่ม แต่ถ้าเขามีโอกาสเลือก เขาจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนเพศเดียวกัน การเล่นของกลุ่มเด็กชายจะแตกต่างจากการเล่นของกลุ่มเด็กหญิง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พจนานุกรม-นิยมมาแต่โบราณ-1

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการใช้ตัวสะกดภาษาไทย โดยกำหนดให้ใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ในการเขียนหนังสือไทยในหน่วยราชการ สถานศึกษาและสำหรับประชาชนทั่วไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่

การเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นออกกำลังเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ซึ่งได้แก่ แขน ขา และลำตัว นับเป็นรางวัลที่มีคุณค่าสำหรับเด็ก เนื่องจากเด็กในระดับปฐมวัยเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้น และต้องการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆตลอดเวลา กิจกรรมที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวด้วยการเดิน วิ่ง กระโดด แกว่งแขน ขา ม้วนตัว ฯลฯ รวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่มีความสมดุลและประสานสัมพันธ์กันของอวัยวะส่วนต่างๆ จะนำไปสู่การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้กับเด็กปฐมวัยได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่ึ7

ในช่วงปีคริสต์ทศวรรษ 1980 (ประมาณ พ.ศ. 2523) นั้นถือว่ามีการสอนการทำความเข้าใจการอ่าน (Reading comprehension) ที่น้อยมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2537 Palinscar และ Brown จึงได้พัฒนาวิธีการที่เรียกว่า การสอนซึ่งกันและกัน (Reciprocal teaching) ระหว่างครูกับเด็กนักเรียน โดยสอนให้เด็กนักเรียนคาดเดา สรุปความ อ่านให้กระจ่าง และถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาจากบทอ่าน ปรากฏว่า วิธีการดังกล่าวให้ผลลัพธ์ในทางบวก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่6

ยังอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเรื่องการทำความเข้าใจการอ่าน (Comprehension) เรียกชื่อว่า “SQ3R” ซึ่งย่อมาจาก Survey, Question, Read, Recite และ Review หรือ การสำรวจ การตั้งคำถาม การอ่าน การท่องจำ และการทบทวน กล่าวคือ ผู้อ่านจะต้องสำรวจทุกหน้าบทของเนื้อเรื่อง ด้วยการกวาดตามองชื่อบท หัวข้อใหญ่ และ หัวข้อย่อย รวมคำถามท้ายบท

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่48

คำตอบเริ่มต้นที่นิยามของคำว่า “อัตลักษณ์ทางเพศ” (Gender identity) ซึ่งเป็นความรู้สึกพื้นฐานของการเป็นชายหรือหญิง ไม่ว่าเด็กคนนั้น ทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องเพศหรือไม่ ระหว่างอายุ 2 ถึง 3 ขวบ เด็กส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะแยกแยะตนเองว่า เป็น “ชาย” หรือ “หญิง” และสามารถบอกได้ว่า เด็กอื่นๆ เป็นเพศเดียวกับตนเอง หรือเป็นเพศตรงข้าม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่5

ในเรื่องของการทำความเข้าใจการอ่าน (Reading comprehension) นั้น การอ่านที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่ กับความสามารถในการจดจำและรับรู้คำต่างๆได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปนัก เพราะหาก การรับรู้คำ ต่างๆ เป็นไปอย่างยากลำบาก ผู้อ่านก็จะต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล เพื่ออ่านคำแต่คำมากเกินไปอุปสรรคเช่นนี้จะไปรบกวนความสามารถของผู้อ่านในการทำความเข้าใจสิ่งที่อ่านนั่นเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่4

การอ่านทวน (Re-reading) คือการอ่านหนังสือมากกว่าหนึ่งครั้ง งานวิจัยฉบับหนึ่งพบว่าการอ่านทวน อีกครั้งนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้อ่าน เนื่องจากการอ่านแบบนี้ทำให้เกิดการสะท้อนตัวตน และการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าตอนอ่านครั้งแรก ที่มักเน้นเหตุการณ์และเรื่องราวมากกว่า เช่น เมื่อเด็กอ่านวรรณกรรมเรื่องโปรดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้รับรู้ถึงมุมมมองที่ต่างออกไปจากครั้งแรก ที่รู้แต่เพียง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องเท่านั้น อย่างเช่น บุคลิกของตัวละครตัวโปรดที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องราว เป็นต้นอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องประหยัด

ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่47

เมื่อเด็กอายุได้ 56 เดือน ทีมงานนักวิจัยประเมินพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก โดยให้เด็กเล่นเกม ที่นักวิจัยถือหุ่นเชิด (Puppet) ใหญ่อยู่ในมือข้างละตัว ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง [จุดยืน] ตรงกันข้าม เพื่อการกระทำทางจริยธรรม 9 ข้อ ตัวอย่างเช่น หุ่นเชิดในมือข้างหนึ่งพูดว่า “เมื่อหนูอยู่ตามลำพัง หนูมักไม่ทำในสิ่งที่แม่ห้ามไม่ให้ทำ” ส่วนหุ่นเชิดในมืออีกข้างหนึ่งก็จะพูดว่า “บางครั้ง เมื่อหนูอยู่ตามลำพัง หนูจะทำในสิ่งที่แม่ห้ามไม่ให้ทำ” แล้วให้เด็กตอบว่า เขาเหมือนกับหุ่นเชิดตัวไหน?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่3

ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการอ่านนั้น สิ่งที่ช่วยเราเรียนรู้เรื่องการอ่าน คือ กระบวนการรับรู้ผ่านการวิเคราะห์ศัพท์ (Lexical cognitive process) และกระบวนการรองจากการวิเคราะห์ศัพท์ (Sub-lexical cognitive process) ซึ่งกระบวนการหลังนี้ประกอบด้วยการสอนอ่านหนังสือ ด้วยวิธีจับคู่ตัวอักษรหรือกลุ่มตัวอักษรกับเสียงโดยอาศัยวิธีการเรียนผ่านการออกเสียง (Phonics)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปั้นดินคลายร้อน

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ อากาศร้อนๆ อย่างนี้ เราไปหากิจกรรมที่ช่วยคลายร้อนทำกันดีไหมคะ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไป “ปั้นดินคลายร้อน” กันค่ะ เพราะนอกจากงานปั้นจะเป็นศิลปะที่ทำให้เด็กๆ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่ล้ำเลิศ ช่วยฝึกสมาธิในการทำงาน ใจเย็น และมีความอ่อนโยนแล้ว ดินยังมีอุณหภูมิต่ำกว่าร่างกายของเรา ดังนั้น เวลาที่ปั้นจะรู้สึกเย็นสบายมืออีกด้วย เรียกได้ว่า ช่วยทั้งคลายร้อนกายและคลายร้อนใจเลยค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่2

พูดถึงความสำคัญของการอ่านต่อสังคมปัจจุบันมาพอควร ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า “การอ่าน” คืออะไร การอ่าน (Reading) เป็นกระบวนการรับรู้ (Cognitive) ที่ซับซ้อน เพื่อถอดรหัส (Decode) สัญลักษณ์ ให้ได้ซึ่งความเข้าใจ (Comprehension) เป็นวิธีการของการเรียนรู้ภาษา การสื่อสาร และการปันข้อมูลและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-โก๊ะเลี้ยงแกะ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เหมาะกับยุคนี้สมัยนี้ ที่ใคร ๆ หลายคนชอบทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะ พูดจาด้วยความคึกคะนอง ลุงตุ๊บปองตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า โก๊ะเลี้ยงแกะ จ้ะ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่46

นักจิตวิทยาบางคนยังข้องใจในข้อสมมุติฐานที่ว่า วิธีการกำกับวินัย (Discipline) เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็ก จริงหรือ? และสงสัยว่ามีอะไรไหม ที่สามารถแทรกลางระหว่างวิธีการที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูก กับการที่ลูกเต็มใจเชื่อฟังพ่อแม่? ความเป็นไปได้ปัจจัยหนึ่ง น่าจะเป็น “อารมณ์ความรู้สึก” (Temperament) ของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อ่านเถิดเด็กไทย-อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน-ตอนที่1

ทุกวันนี้ การศึกษาของไทยเราตกต่ำลงมาก คุณภาพการเรียนรู้ ทักษะ และความรู้ของเด็กไทยนั้นไม่มากพอ ที่จะประคับประคองให้เยาวชนของชาติอยู่รอดอย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพไร้พรมแดน ในทุกด้าน ศาสตร์และศิลป์ทุกรูปแบบล้วนเชื่อมโยงกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านร่างกายวัยประถมต้น

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยประถมต้น (อายุ 6-9 ขวบ) มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถเพิ่ม ขึ้นในหลายด้าน เด็กวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดี ชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่เฉย มีการทรงตัวดี คล่อง แคล่ว แม่นยำ และมีกำลังมากขึ้น จึงสามารถกระโดดไกล วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยานสองล้อ เตะฟุตบอล ส่วนกล้าม เนื้อมัดเล็กสามารถใช้การได้ดีขึ้น ระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทำงานสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี เด็กวัยประถมต้นจึงใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ สามารถวาดรูปเรขาคณิตได้ วาดรูปคนที่มีอวัยวะครบ เขียนตัวอักษร ปั้น และประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์เรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการมีน้องใหม่

น้องใหม่หมายถึง เด็กวัยทารกที่เกิดหลังสุดในครอบครัว มีฐานะเป็นน้อง ครอบครัวปัจจุบัน สามีและภรรยาต่างต้องการมีลูกอย่างน้อยสองคน เพื่อลูกจะได้มีพี่น้องเป็นเสมือนเพื่อนเล่น และเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปในภายหน้า พี่น้องจะพึ่ง พาอาศัยกันได้ดีกว่าผู้อื่น เพราะพี่น้องคือผู้มีสายโลหิตเดียวกัน จะผูกพันกันอย่างสนิทแนบแน่น แต่ขณะที่พ่อแม่จะมีลูกเพิ่มขึ้น ลูกคนโตหรือผู้ที่จะมีฐานะเป็นพี่ มักจะเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น อารมณ์หงุดหงิด หงอยเหงา เรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่า ตนเองหมดความสำคัญไป จึงเกิดจากอารมณ์อิจฉาน้องที่เกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กผู้พี่มีอายุประมาณ 2-6 ปี ที่ยังต้องการความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างมาก ดังนั้น การสอนลูกเพี่อเตรียมรับน้องใหม่ จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่และครูควรร่วมมือกันจัดบทเรียนให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน