นิทาน-กระดองลายกับกระต่ายหูเรียว

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้เป็นนิทานยอดฮิต..ติดหู ติดใจเด็กไทยมาทุกยุคทุกสมัย ก็เรื่องกระต่ายกับเต่านี่แหละ แต่ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อใหม่ว่า กระดองลายกับกระต่ายหูเรียวจ้ะ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่43

ทีมนักวิจัยของ เอ็มมี เวอร์เนอร์ (Emmy Werner) ได้ค้นพบปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่ความสามารถคืนสู่ปรกติได้ (Resiliency) อันได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic) อาทิ เด็กที่มีอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) เป็นบวก มักจะยิ้มแย้มแจ่มใส สนองตอบทางสังคม และสามารถเรียกร้องความสนใจและการดูแลได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เสริมสร้างทักษะ-ณ-ค่ายฤดูร้อน-ตอนที่1

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงเทศกาลปิดเทอมใหญ่ ซึ่งตรงกับช่วงฤดูร้อนที่มีเวลาพักการเรียนที่ยาวนานนับเป็นเดือนๆ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมานานแล้วว่า เป็นช่วงที่บรรดาเด็กเล็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาจะได้พักผ่อน หลังจากที่คร่ำเคร่งอยู่กับการเรียนมาเกือบตลอดปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน-เรื่องซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อ สัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ฟูมฟัก-ศักยภาพลูกได้-ตอนที่3

ฮาวเวอร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) เจ้าของ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of multiple intelligences) กล่าวว่า ปัญญาหรือความสามารถ เป็น “ศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ เพื่อประมวลข้อมูลที่สามารถกระตุ้นได้ เมื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งที่มีคุณค่าในวัฒธรรม” จึงมีมากกว่าเพียงปัญญาทางตรรกะ และความสามาถทางภาษา [ที่ใช้ในการทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในสมัยนั้น]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ (parks หรือ public parks) หมายถึง บริเวณที่เป็นส่วนกลางที่รัฐจัดขึ้นเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เน้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชน สวนสาธารณะในปัจจุบันเอกชนอาจจัดสร้างขึ้นแล้วอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติก็ได้ ดังเช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ตามเขตการศึกษาต่างๆ 12 แห่งมีองค์กรเอกชนร่วมมือร่วมใจกับหน่วยของรัฐและท้องถิ่น สร้างสวนสาธารณะและสวนสุขภาพมากมายทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ในวาระที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา นอกจากนี้สวนสาธารณะเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 พ่อแม่และครูจึงสามารถใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะมาส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยประถมต้น

การประพฤติปฏิบัติตนของเด็กที่เกิดจากการเรียนรู้ในการปรับตัวให้สังคมยอมรับเป็นความสามารถทางสังคมของเด็ก ซึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้มาตั้งแต่วัยทารกและสืบเนื่องติดตัวมาจนเติบโตเข้าสู่เด็กวัยประถมต้น อายุ 6- 9 ปี ความสามารถทางสังคมของเด็กทำให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เกมการศึกษา

เกมการศึกษาหมายถึง กิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจากการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 3-5ขวบ เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ วางภาพต่อปลาย (Domino) เกมศึกษารายละเอียดของภาพ (Lotto) ภาพตัดต่อ (Jig-saw puzzle) เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่42

ทีมนักวิจัยของ เอ็มมี เวอร์เนอร์ (Emmy Werner) ได้ค้นพบปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่ความสามารถคืนสู่ปรกติได้ (Resiliency) อันได้แก่ ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic) อาทิ เด็กที่มีอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) เป็นบวก มักจะยิ้มแย้มแจ่มใส สนองตอบทางสังคม และสามารถเรียกร้องความสนใจและการดูแลได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ฟูมฟัก-ศักยภาพลูกได้-ตอนที่2

พ่อแม่สามารถค้นหาแล้วฟูมฟักศักยภาพของลูกได้ดี หากรู้จักประยุกต์ใช้ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of multiple intelligences) ที่นำเสนอโดย ฮาวเวอร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2526 ซึ่งมีชื่อว่า “กรอบความคิด” (Frames of Mind) เขาเสนอรูปแบบใหม่ (Model) ที่แตกต่างจากทฤษฎีก่อนหน้านั้น ตรงที่เป็น “เครื่องมือ” ของความรู้สึกสัมผัส (Sensory "modalities") มากกว่าการเห็นว่า เด็กถูกครอบงำด้วยความสามารถโดยทั่วไป (General ability)เพียงหนึ่งเดียว [ซึ่งใช้เป็นปัจจัยในการวัดระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในสมัยนั้น]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันหยุด

วันหยุด หมายถึง วันที่คนเราได้พักจากงานที่ทำโดยปกติ เป็นวันที่ผู้ใหญ่หยุดพักจากการทำงาน เด็กหยุดพักจากการเรียนที่โรง เรียน ปัจจุบันวันหยุดของคนทั่วไปในสังคมโลกมีวันหยุดสุดสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนและเพื่อให้แต่ละคนได้ทำกิจกรรมส่วนตัว สำหรับเด็กๆเมื่อมาโรงเรียนแล้ว จะเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และหยุดวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นเวลา 2 วันเต็ม นอกจากวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปกติแล้ว โรงเรียนจะมีวันหยุดระยะเวลานานคือ วันปิดภาคเรียนสังคมหรือในชุมชนแต่ละแห่งจะมีวันหยุดในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อีกด้วย เพื่อให้คนได้ปฏิบัติตนตามจริยธรรมและค่านิยมของสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พ่อแม่ฟูมฟัก-ศักยภาพลูกได้-ตอนที่1

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน” ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องปลีกย่อย แต่ปัจจัยสำคัญ 2 ประเด็นที่ต้องคำนึงถึง ก็คือ (1) สิทธิเด็กทั่วโลก และ (2) ศักยภาพเด็กไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เบื้องหลังความคิด-สิทธิเด็กทั่วโลก-3

อนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) ฉบับองค์การประชาชาติ (United Nations) ในปี พ.ศ. 2532 เป็นเครื่องมือ (Instrument) สากลที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่41

เรื่องราวของเดเลีย (Delia) เป็นส่วนหนึ่งของศึกษาเด็ก 698 คน จากชุมชนชนบทเล็กๆ บนเกาะหนึ่งในรัฐฮาวาย การวิจัยนี้ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาชื่อ เอ็มมี เวอร์เนอร์ (Emmy Werner) ซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ แผนกพัฒนามนุษย์และชุมชนของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเดวิส

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เบื้องหลังความคิด-สิทธิเด็กทั่วโลก-2

องค์การอภัยโทษสากล (Amnesty International) ส่งเสริมอย่างเต็มที่ (Advocate) สิทธิเด็ก 4 ประเภท อันได้แก่ (1) การยุติการจำคุกเด็ก (Juvenile incarceration) โดยไม่มีทัณฑ์บน (Parole) (2) การห้ามสรรหาเด็กเพื่อใช้เป็นทหาร (3) การไม่มีโทษประหารชีวิต (Death penalty) สำหรับนักโทษเด็ก และ (4) การสร้างการรับรู้ของสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกเที่ยวทะเล-ตอนที่2

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้เป็นตอนต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ครูชมพูชวนให้พาลูกไปเที่ยวทะเลกันค่ะ ซึ่งในสัปดาห์นี้ครูชมพูจะแนะนำกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำร่วมกับลูกที่ชายหาดเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง แต่ก่อนอื่น เรามาจัดกระเป๋าเตรียมข้าวของเครื่องใช้สำหรับไปทะเลกันดีกว่าค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เบื้องหลังความคิด-สิทธิเด็กทั่วโลก-1

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน” ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บรรยากาศในการประชุมคึกคัก เพราะมีนักวิชาการด้านพัฒนาเด็กการแขนงต่างๆ มาร่วมการประชุมคับคั่ง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องไปงานเลี้ยง

งานเลี้ยงหมายถึง งานที่เชิญแขกมาร่วมรับประทานอาหาร จัดเพื่อความสุขและสนุกสนาน งานเลี้ยงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีในสังคมของเด็กและผู้ใหญ่ ที่เด็กควรเรียนรู้การเข้าสังคม ซึ่งหมายถึง ความสามารถของเด็กที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยทางสังคมที่ดี ซึ่งนำไปสู่การเกิดทักษะสังคมให้แก่เด็ก เมื่อเด็กเข้าสู่วัย 4 ปีขึ้นไปจะมีพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ที่เด็กจะแสดงออก โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในทางที่ดี ผ่านการเล่น และเด็กวัยนี้สามารถสร้างมิตรภาพจากการร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทำให้เด็กเกิดทักษะทางสังคมที่ดียิ่งขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ขนเทากับเงาในน้ำ

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้ คือ ขนเทากับเงาในน้ำ

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่40

อัลเบอร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) เป็นชาวแคนาดา เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2468 ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ เป็นศาสตราจาย์เกียรติคุณ ด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ (Contribution) ให้กับหลากหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยากว่า 60 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social-learning theory)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน