โพลวันครูชี้เสียงสะท้อนเด็ก-ตอนที่1

ในวันครูปีที่ 57 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป คงไม่มีใครปฏิเสธการความสำคัญของระลึกถึงพระคุณครู ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต และเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของนักเรียนที่มีต่อครู “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 1,104 คน ระหว่างวันที่ 8 - 14 มกราคม 2556 สรุปผลดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สะเต็มศึกษา-ตอนที่2และตอนจบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ มีความตื่นตัวในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” กันมาก อาทิ อเมริกา จีน และอินเดีย โดยมีในปี พ.ศ. 2558 ประเทศจีนจะผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสะเต็ม ออกมาประมาณ 3.5 ล้านคน ตัวเลขนี้ยังไม่นับบัณฑิตปริญญาโทและเอก¬¬

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสติปัญญาวัยอนุบาล

เด็กวัยอนุบาล (3-6 ขวบ) เป็นวัยที่มีลักษณะเฉพาะของพัฒนาการทางสติปัญญา คือ เป็นวัยที่สามารถใช้สัญลักษณ์แทนสิ่ง ของ วัตถุ และสถานที่ได้ เริ่มมีทักษะในการใช้ภาษาที่จะอธิบายสิ่งต่างๆ มีความคิดคำนึง มีความตั้งใจทีละเรื่อง และยังไม่สามารถจะพิจารณาหลายๆเรื่องรวมกันได้ นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร พัฒนาการทางด้านสติปัญญา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความเข้าใจของเด็ก เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ ด้วยการที่พ่อแม่ไม่ปิดกั้นหนทางในการสร้างสรรค์ของเด็ก แต่ครอบครัวหรือผู้ใหญ่รอบตัวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีความใฝ่รู้ ได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงความคิดเห็น โดยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนรู้จักคิด ฝึกให้สังเกตสิ่งรอบตัว ให้ความสนใจในสิ่งที่เด็กทำ ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกในเรื่องต่างๆ ให้เด็กได้ฝึกคิดแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง ทั้งนี้โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

การใช้สมองเป็นฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ หากพ่อแม่หรือผู้เกี่ยวข้องเข้าใจลำดับขั้นพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัยแล้ว ก็จะสามารถฝึกฝนวิธีการกระตุ้นการทำงานของสมองเด็กได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน พูดง่ายๆคือ อยากให้ลูกฉลาด ก็ทำได้ไม่ยาก เพราะเมื่อแรกเกิด เซลสมองของเด็กมีจำนวน 1 แสนล้านเซล เท่ากับจำนวนดวงดาวของทางช้างเผือกทีเดียว แต่สมองแตกต่างจากอวัยวะอื่นก็คือ สมองไม่ได้สมบูรณ์มาแต่เกิด การที่สมองจะทำงานได้ เซลสมองจะต้องเริ่มติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยการมีประสบการณ์ในชีวิตประจำวันทุกวัน ทีละเล็กละน้อย ยิ่งเซลสมองเชื่อมโยงกันมากเท่าไร สมองก็ยิ่งทำงานได้ดีมากเท่านั้น สมองของเด็กเจริญรวดเร็วมากเพียงอายุ 2 ปี เด็กจะสร้างระบบเชื่อมโยงภายในเป็น 2 เท่าของสมองผู้ใหญ่ เด็กจึงเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่อย่างน้อย 2 เท่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เด็กไทยเป็นพลเมืองของประเทศไทย เด็กจึงควรรู้จักประเทศไทยทั้งเนื้อหาและความหมายของการมีประเทศ มีบทบาทหน้าที่ต่อประเทศ ซึ่ง หมายถึง ภาระและความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งต้องยึดถือปฏิบัติ ในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศภาย ใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเรียนรู้จากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่เป็นเบื้องต้น ให้รู้จักความเป็นไทย คือการเป็นคนไทยที่แสดงออกหรือมีความประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่มาจากภูมิปัญญาไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องโรงเรียน

โรงเรียนหรือสถานศึกษาเด็กปฐมวัยหมายถึงสถานที่ที่เด็กก่อนวัยเรียนมีทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน จัดขึ้นเพื่อบริการดู แลเด็ก จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กซึ่งหมายถึง การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเอง สื่อสารกับผู้อื่นเป็น และรู้จักการปรับตัว พ่อแม่ยุคปัจจุบันจึงสนใจนำลูกเข้าโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ลูกเจริญเติบโตเป็นผู้มีคุณภาพ โดยพ่อแม่จะต้องทำหน้าที่สอนลูกให้รู้จักโรงเรียนด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สะเต็มศึกษา-ตอนที่1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยถึงการจัดตั้งสำนัก “สะเต็มศึกษา” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อบูรณาการการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปถึงอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่3

การศึกษาจิตวิทยาเด็ก (Child psychology) มีทั้งมิติกว้างและมิติลึก โดยจุดมุ่งหมายในที่สุดอยู่ที่อิทธิพลต่างๆ ซึ่งเมื่อบูรณาการและปฏิสัมพันธ์แล้วจะช่วยให้เข้าใจในเรื่องวิธีการที่เด็กเติบโต คิดอ่าน และประพฤติตน จากนั้นจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการปรับปรุงการเป็นพ่อแม่ (Parenting) การให้การศึกษา การให้การเลี้ยงดู และจิตบำบัด (Psychotherapy) ในกรณีที่เด็กป่วยทางจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กไทยเรียนมากแต่รู้น้อย-ตอนที่2และตอนจบ

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ต่อไปก่อนเปิดภาคเรียน จะให้ครูทุกวิชามาวางแผนการสอนร่วมกัน ว่าจะบูรณาการเนื้อหาของแต่ละวิชามาสอนร่วมกันได้อย่างไร เพื่อให้ลดชั่วโมงเรียนลง การให้การบ้านก็ต้องเป็นแบบบูรณาการ ตอบโจทย์ได้หลายวิชา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กไทยเรียนมากแต่รู้น้อย-ตอนที่1

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายปฏิรูปหลักสูตรของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นในการทบทวนหลักสูตรครั้งนี้ จะเป็นการปรับปรุงเนื้อหาในวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ห้ามโกงกิน-ตอนที่2และตอนจบ

ข่าวคราวเด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ “ห้ามโกงกิน” น่าจะเป็นนิมิตดีสำหรับอนาคตของประเทศชาติ เพราะการโกงกินได้ปรากฏให้เห็นในหลายรูปแบบและหลายทาง การใช้สิ่งล่อใจ ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดี ในการสนับสนุนให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิด ก็ถือเป็นการโกงกินอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดี การให้สิทธิพิเศษแม้กระทั่งกับเพื่อนหรือญาติสนิท ในเรื่องที่แม้จะไม่ได้ก่อประโยชน์โดยตรงกับคนเหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโกงกินอย่างหนึ่งเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่2

อะไรคืออิทธิพล (Influence) ที่กำหนดวิธีการพัฒนาการของเด็ก ในความเป็นจริง เราไม่สามารถค้นหาอิทธิพลดังกล่าวได้ทุกๆ ตัว เราเพียงสามารถอธิบายอิทธิพลบางตัวที่เห็นเด่นชัด อาทิ พันธุกรรม (Genetics) การเป็นพ่อแม่ (Parenting) ประสบการณ์ เพื่อนฝูง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ช่วยการเจริญเติบโตของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ห้ามโกงกิน-ตอนที่1

โพลเผยความคิดซื่อบริสุทธิ์ฉบับเด็กๆ สะท้อนแก้ปัญหา “โกงกิน” พบเด็กอนุบาล 80% บอกผู้ใหญ่ห้ามโกงกิน เด็กประถม 47% บอกตัวเองห้ามโกง ส่วนเด็กมัธยม 48% บอกต้องซื่อสัตย์ ยกย่องคนดี ต้านคนโกง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 1,409 ตัวอย่าง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้จากข่าววันครู

ในหลายๆ ประเทศ “วันครู” (Teachers' Day) เป็นวันพิเศษเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอาจมีการฉลองเพื่อเป็นเกียรติแด่ครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม แต่รู้ไหมว่า “วันครู” มิได้เป็นวันเดียวกันทั่วโลก แต่ละประเทศมีประวัติความเป็นมาของวันนี้ตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ห้องเรียนขงจื้อ-แห่งแรกของโลก

เครือข่ายวัดไตรมิตร-โรงเรียน และสมาคมนักเรียนเก่าไตรมิตรวิทยาลัย จัดงานเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสครบรอบ 117 ปี โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนสมทบทุนจัดสร้างห้องประชุมส่งเสริมการศึกษาภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีน ในวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใต้พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่1

จิตวิทยาเด็ก (Child psychology) เป็นสาขาหนึ่งในจำนวนหลากหลายสาขาของจิตวิทยา ที่ได้รับการศึกษามากมายจนแตกแขนงเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialty) สาขาวิชานี้ว่าด้วยเรื่องของจิตใจ (Mind) และพฤติกรรม (Behavior) ของเด็ก ตั้งแต่พัฒนาการก่อนเกิด (Pre-natal development) จนถึงปฐมวัย จิตวิทยาเด็กมิได้ครอบคลุมเพียงเด็กเติบโตทางร่างกายอย่างไรเท่านั้น แต่รวมถึงพัฒนาการทางจิตใจ (Mental) อารมณ์ (Emotional) และ สังคม (Social) ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นกีฬา

การเล่นกีฬา หมายถึง กิจกรรมที่ทำให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อแขน ขา มือ ลำตัว การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ รวมถึงการควบคุมการทรงตัวขณะปฏิบัติกิจกรรมด้วย กีฬาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นเกมการแข่งขัน เกมการละเล่น เกมพลศึกษาที่มีกฎกติกา ข้อตกลงในการเล่น มีลำดับขั้นตอนการเล่น และมีการตัดสินแพ้-ชนะ ทั้งนี้มุ่งให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมไปพร้อมกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นที่จะให้เด็กได้มีโอกาสในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการคิดระดับ สูงควบคู่ไปกับบทเรียนในชั้นเรียน เพราะกระบวนการคิดของมนุษย์นับได้ว่าเป็นกระบวนการทำงานของสมองที่มีกลไกละเอียดอ่อนและซับซ้อน ถือเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องอาศัยศักยภาพของสมองที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบันการคิดวิเคราะห์ถือว่าเป็นการใช้ทักษะความคิดขั้นสูง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วิทยากร

วิทยากร (Lecturer) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระหรือหน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ อาจจะเป็นผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บุคคลในชุมชน หรืออื่นๆซึ่งครูปฐมวัยจะเชิญบุคคลเหล่านี้มาที่โรงเรียน เพื่อ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้นั้นอย่างมีความหมาย เกิดทักษะด้านต่างๆ และมีเจตคติที่ดีต่อการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน