โรงเรียนสาธิต-แนวคิดมิติใหม่-ตอนที่3

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน เปิดเผยถึงมิติใหม่ของโรงเรียนสาธิต ในกำกับของมหาวิทยาลัย มหิดลว่า จะนำไปสู่การสร้างสิ่งสำคัญคือ “ทักษะ [ประสบการณ์] ชีวิต” แก่ผู้เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เพื่อก้าวไปเป็นคนไทยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ แต่ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคนไทย วัฒนธรรมไทย มรรยาทที่ดีของคนไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย อันได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบัน การศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจึงหมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและจริย ธรรมในด้านต่างๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ดีงาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-หนูจี๊ดกระจ้อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิดริด

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เพราะเรื่องนี้มีบางส่วนคล้าย ๆ ชีวิตของลุงตุ๊บปองที่เป็นคนชนบทเหมือนหนูตัวหนึ่งในเรื่องหนูจี๊ดกระจ้อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิดริด

เรื่องมีอยู่ว่า ...

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคารพกฎเกณฑ์

การเคารพกฎเกณฑ์เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจำนวนมากในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซึ่งคนในสังคมนั้นๆจำต้องเรียนรู้กฎกติกาของสังคม พร้อมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนั่นคือ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม การอบรมสมาชิกในสังคมให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม คือ การถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม และการทำให้สมาชิกในสังคมนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งในสังคมที่ได้มีการจัดระเบียบอย่างดีแล้วนั้น การอบรมให้เรียนรู้กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นกระบวนการที่จะต้องกระทำ เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปของสังคมใหม่และสถาบันใหม่ สมาชิกในสังคมก็จะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่และยอมรับค่านิยมใหม่ และในขณะ เดียวกันที่พ่อแม่ครอบครัวก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวหลักที่สำคัญในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม เพื่อให้การดำรงชีวิตอยู่ของสมาชิกในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสาธิต-แนวคิดมิติใหม่-ตอนที่2

ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า เกิดขึ้นจากแนวความคิดใน 4 มิติ ด้วยกัน กล่าวคือ (1) วิธีการเรียนรู้ โดยเน้นการสร้างปัญญาจากประสบการณ์ (2) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษาและการเรียนการสอนที่เหนือมาตรฐาน (3) การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ควบคู่ไปกับการสร้างศักยภาพทางปัญญา และ (4) การเสริมสร้างเครือข่าย ให้แข็งแรงเพื่อเป็นรากฐานสู่อนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่37

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2399 – 2482 สังเกตว่าระหว่าง 5 ขั้นตอนที่พยากรณ์ได้ในช่วงต้นของพัฒนาการเด็ก พฤติกรรมของเด็กมีแนวโน้มไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาทิ ปากระหว่างป้อนนมจากเต้า (Breast feeding) และก้นระหว่างการฝึกวินัยการขับถ่าย (Toilet training)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสาธิต-แนวคิดมิติใหม่-ตอนที่1

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน เปิดเผยถึง หลักสูตรการศึกษาในมิติใหม่ ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เน้นหนักการสร้างทักษะชีวิตเพื่ออนาคต อันเป็นการวางรากฐานเตรียมความพร้อมสู่ระบบอุดมศึกษา ให้ก้าวไปแข่งขันในระดับโลกได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันสงกรานต์

วันสงกรานต์หมายถึง วันขึ้นปีใหม่เดิมของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในวันที่ 13 -15 เมษายนของทุกปี จัดเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทย เรียกกันโดยทั่วไปว่า ประเพณีสงกรานต์ หรือเทศกาลสงกรานต์บ้าง อีกทั้งยังถือเป็นวันครอบครัว ซึ่งเป็นวันที่ราชการกำหนดให้หน่วยงานทุกแห่งหยุดทำงานตรงกับช่วงเวลาวันสงกรานต์ คือ วันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ไปอยู่กับครอบครัว และทำบุญร่วมกันในเทศกาลสงกรานต์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่36

กรณีของทารก เจ็สสิกา (Jessica) ถูกพรากจากพ่อแม่บุญธรรม (Adoptive) ผู้เลี้ยงดูเธอตั้งแต่เกิดจนอายุได้ 2 ขวบครึ่ง คืนสู่พ่อแม่ตามสายเลือด (Biological) ซึ่งเธอไม่เคยพบมาก่อน นักจิตวิทยาบางคนสงสัยว่า อารมณ์ขุ่นหมอง (Emotional difficulties) ของเธอจะมีผลกระทบอย่างไรต่อพัฒนาการทางสังคม (Social development) ของเธอในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ศพด-พอใจโรงเรียนทางเลือก-ตอนที่3

ในการจัดการปัญหาให้นักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษแล้ว ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กัน กล่าวคือ โครงการฝึกอาชีพ (Career Academies Initiative) ซึ่งเป็นโครงการที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนักเรียน กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านการศึกษาโดยเฉพาะ โดยจะมีการจัดให้นักเรียนคนเดิมได้อยู่ภายใต้การดูแล ของครูคนเดิมตลอด 3 - 4 ปีที่เรียนมัธยมปลาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ศพด-พอใจโรงเรียนทางเลือก-ตอนที่2

ในสมัยใหม่นั้น การศึกษาทางเลือกมีหลากหลายรูปแบบทุกระดับ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) ซึ่งโดยทั่วไปแตกต่างออกไปตามหลักปฏิบัติและระเบียบวิธี ในต่างประเทศ ทางเลือกเรื่องโรงเรียนรัฐประกอบไปด้วยโรงเรียนที่แยกตัวออกมาต่างหากอย่างสมบูรณ์ อาทิ ด้านสถานที่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ศพด-พอใจโรงเรียนทางเลือก-ตอนที่1

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะครูจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 50 คน จากพื้นที่จังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ นครปฐม ได้เข้าเยี่ยมชมแนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือก ในเครือข่าย โรงเรียนไทยไท ความคิดเห็นด้านต่างๆ ที่ได้จากผู้เข้าร่วมชมดังกล่าวนั้น ได้มีการนำมาสรุปรวมและเผยแพร่สู่สังคมต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านอารมณ์วัยก่อนอนุบาล

การแสดงออกทางอารมณ์ของวัยก่อนอนุบาลหรือเด็กเล็กจะเป็นไปอย่างชัดเจน เปิดเผย ไม่ซับซ้อน มักจะเกิดขึ้นกะทันหัน และแปรเปลี่ยนได้ง่าย อารมณ์ที่พบโดยทั่วไปของเด็กวัยนี้ คือ มีความสุข มีความกลัว มีความวิตกกังวล หงุดหงิด โกรธ เศร้า จึงมักแสดงออกด้วยการทำเสียงอืออาอยู่ในคอ ยิ้ม ร้องไห้ หรือแผดเสียงร้องดังออกมา สิ่งสำคัญ คือ พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องสังเกตว่าลูกเป็นอะไร และช่วยเหลือให้ลูกมีพัฒนาการในการแสดงออกที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กมีความสุข ร่าเริง เบิกบาน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการปรับตัวด้านอารมณ์เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่35

ในหลายปีที่ผ่านมา นักภาษาศาสตร์และนักจิตวิทยาภาษา (Psycho-linguist) ได้ทำวิจัยมากมาย แล้วรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุนจุดยืนของ โนม ชมสกี้ (Noam Chomsky) ที่เชื่อว่า เด็กมีความสามารถทางภาษามาตั้งแต่กำเนิด (Innate) ดังผลงานวิจัยสำคัญต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทักษะเด็กไทย-ในอนาคต-ตอนที่8และตอนจบ

เอ็กเวอร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ได้รับปริญญาตรีแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Malta ซึ่งเป็นประเทศทางใต้ของยุโรป ปริญญาโทด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยาจากมหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ ปริญญาเอกทางด้านปรัชญาและแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Cambridge และปริญญาเอกทางด้านการออกแบบ (Doctor of Design) จากสถาบันเทคโนโลยี Melbourne ในออสเตรเลีย และปริญญาเอกนิติศาสตร์ (LL.D) จากมหาวิทยาลัย Dundee ในสก๊อตแลนด์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ท้องฟ้าจำลองตอนที่2

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูยังคงหลบลมร้อนอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือ “ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ” ค่ะ สัปดาห์ที่แล้วครูชมพูพาเที่ยวชมไป 2 อาคารแล้ว คุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะพาลูกไปเรียนรู้ในอาคารถัดไปหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้ว เชิญเลยค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทักษะเด็กไทย-ในอนาคต-ตอนที่7

วิธีการของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้รับการพัฒนาและนำเสนอจากวงการวิชาการ (Academia)และอุตสาหกรรม (Industry) ดังนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ราชสีห์ขนปุยกับหนูจี๊ดตัวจ้อย

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เพราะเรื่องนี้มีบางส่วนคล้าย ๆ ชีวิตของลุงตุ๊บปองที่เป็นคนชนบทเหมือนหนูตัวหนึ่งในเรื่องหนูจี๊ดกระจ้อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิดริด

เรื่องมีอยู่ว่า ...

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันเกิด

วันเกิดหมายถึง วันที่เด็กเกิดหรือคลอดจากมารดาตามวันที่ในปฏิทิน เมื่อเด็กเกิดใหม่ สังคมได้สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่มีความหมายและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็กที่เกิดใหม่จะเจริญเติบโตแทนสมาชิกเดิมซึ่งมีอายุมากขึ้นและหมดอายุไป หรือการมีเด็กเกิดใหม่จะช่วยทดแทนจำนวนของคนเดิมที่ตายไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆ การเกิดของเด็กจะได้รับการบันทึกเพื่อความจำโดยมีข้อมูลของวันที่ เดือน ปี เวลา ชื่อผู้ให้กำเนิด ครอบครัวจะยินดีที่มีเด็กเกิดใหม่ จึงแสดงความสุขและการปกป้องภัยอันตรายที่จะมีต่อเด็ก ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเกิดเป็นประเพณีรับขวัญเด็กเกิดใหม่ และปีต่อไปเมื่อถึงวันที่ตรงกับวันที่เด็กเกิดจะนับอายุเพิ่มขึ้นหนึ่งปี และเรียกวันนี้ว่า วันคล้ายวันเกิด แต่มักเรียกสั้นๆว่าวันเกิด การนับอายุจะเป็นเช่นนั้นตลอดชีวิต วันเกิดจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ควรสอนให้เด็กรู้และเข้าใจ เพราะเป็นเรื่องของตนเองและคนอื่นๆก็มีวันเกิดเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องโลก-ดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-ดวงดาว

สอนลูกเรื่อง โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว (The Earth, the sun, the moon and stars) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กวัย 2–5 ปี ด้วยการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยการลงมือกระทำด้วยตัวเอง จากการเรียนรู้ จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา เช่น การทดลองเรื่องกลางวันกลางคืน การทดลองเรื่องพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากเด็กเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เด็กจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง แวดล้อมรอบตัว เพื่อที่จะได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสม การสอนเด็กให้เรียนรู้เรื่องโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวเป็นการสร้างความคิดรวบยอดให้กับเด็กรวมทั้งการพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็น อันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับเด็กต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน