สอนลูกเรื่องสี

สี หมายถึง ลักษณะของแสงสว่างปรากฏแก่ตา สีเป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้น คนเราจะรับรู้สีได้ทางตาตั้งแต่เด็ก แต่เด็กควรได้รับการฝึกสังเกตสีที่มีความหลากหลายและอยู่รอบๆตัวเด็กเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิด การใช้ภาษาและการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสีทางงานสร้างสรรค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่31

ในขั้นตอนการรับรู้ (Cognitive stages) ของ ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) เราสามารถสรุปเป็นความคิดหลักๆ ได้ 3 ข้อ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เตรียมความพร้อม-ฝึกซ้อมรับAEC-ตอนที่2

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ที่รองรับสนันสนุนการทำงานของรัฐบาลในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ให้เป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้ ได้ดำเนินงานไปด้วยความเชื่องช้าในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ปัญหาการเชื่อมโยงด้วยระบบ ICT (= Information and Communication Technology) เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่สนใจเรียน

ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียน ไม่สนใจการเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง ไม่ทำงานที่ครูให้ทำ ทำไม่เสร็จ จดงานหรือจดการบ้านไม่เสร็จ ลืมสมุดการบ้าน ทำหนังสือหาย ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียถึงอนาคตของลูกหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เตรียมความพร้อม-ฝึกซ้อมรับAEC-ตอนที่1

เมื่อกลางเดือนมีนาคม ศกนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยถึงงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จังหวัดภูเก็ต ของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการประชุมยุทธศาสตร์การศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทย ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกทะเลาะกับเพื่อน

ปัญหาเด็กทะเลาะกันที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่หากไม่แก้ไขให้ถูกวิธีอาจทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน หรือลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ทะเลาะกันไปด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์นั้นคงจะหลีกเลี่ยงปัญหาจากการกระทบกระทั่งกันได้ยาก ดังนั้น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการหลีกเลี่ยงปัญหา ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของเด็กที่ประสบกับปัญหา การเผชิญกับปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจากการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ปกครองตลอดจนครูผู้ดูแลเด็กต้องมีส่วนในการแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ให้ความรุนแรงเบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุดอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่30

ในขั้นตอนที่ 3 (ปฏิบัติการเชิงรูปธรรม) เด็กเริ่มสามารถมีมุมมองในโลกรอบตัวของผู้อื่น ไม่ใช่มุมองของตนเอง (Ego-centric) แต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป และเด็กยังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เป็นรูปธรรม (Concrete) กล่าวคือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น หรือแนวความคิด (Concept) ที่มีความหมายจับต้องได้ (Tangible)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่4และตอนจบ

มิใช่เด็กทุกคนจะมีโอกาส ได้ ”สัมผัส” หลายภาษาในช่วงเยาว์วัย และเด็กบางคนก็อาจมิได้เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่พูดอีกภาษาหนึ่งในบ้าน แต่เด็กก็อาจได้ประโชน์จากการเข้าโรงเรียนที่สอนสองภาษาตั้งแต่เยาว์วัย อันที่จริง แม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของการ “สัมผัส” (Exposure) ภาษาและวัฒนธรรมในช่วงต้นของชีวิต ก็อาจมีผลกระทบที่อยู่ยาวนานในช่วงต่อมาของชีวิต ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่3

ทำไมพ่อแม่จึงควรให้เด็กเรียนภาษาต่างชาติ เมื่ออายุน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่2

โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วโลก สอนภาษาต่างชาติอย่างน้อยหนึ่งภาษา ในปี พ.ศ. 2541 นักเรียนเกือบทุกคนในยุโรป ต้องเรียนภาษาต่างชาติอย่างน้อยหนึ่งภาษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory) โดยเฉลี่ยแล้ว โรงเรียนในยุโรป มีการสอนภาษาต่างชาติสัปดาห์ละ 3 - 4 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ความจำ

ความทรงจำเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการสติปัญญาของมนุษย์ และสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างแนบแน่น สติปัญญา หรือ ความสามารถในการ “เข้าใจ และคิด” อยู่บนฐานของข้อมูลที่มนุษย์บันทึกไว้ในสมองของเรา หากมีมากก็จะเพิ่มพูนความสามารถในการคิดมากขึ้น ซับซ้อนขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่29

หลังอายุ 2 ขวบ การเรียนรู้จะทวีความเร็วในการใช้สัญลักษณ์และภาษา เมื่อเด็กเล่นกับของเล่นประเภทเป็นบล๊อค (Block) บนพื้นบ้าน อาจสมมุติ (Pretend) ว่า กำลังเล่นกับแมว หรือสมมุติว่า กล่องใหญ่เป็นบ้านหรือโต๊ะ และพูดกับสิ่งของหรือวาดภาพสิ่งของที่อาจมิได้อยู่เบื้องหน้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่1

กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักการศึกษา (สนศ.) ได้เตรียมจัดทำแผนการเรียนการสอนภาษามลายู เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทรรศการ-MuseumFamily-ตอนที่1

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปชมนิทรรศการ “Museum Family: ขุดค้น ละเล่น เล่าเรื่อง (ตอนที่ 1)” ซึ่งจัดแสดงที่มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันช้างไทย-มิให้สูญพันธุ์-ตอนที่2

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้จัดกิจกรรม “วันช้างไทย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันรณรงค์ปลูกฝังให้คนไทย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้าง หลังจากที่ช้างไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่า ฆ่าเพื่อเอางาหรือชิ้นส่วนของช้างไป โดยให้ความรู้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในรูปแบบของทั้งนิทรรศการเรื่องช้างไทย อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับช้าง อาทิ แหย่งช้าง และตะขอ รวมถึงการจัดแสดงผลงานของเด็กๆ ที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นรูปช้าง และโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-กากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลูกตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เรื่องนี้ คือ กากระหายกับเหยือกน้ำใสใบโต

เรื่องมีอยู่ว่า ..

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยก่อนอนุบาล

พัฒนาการด้านสังคมหมายถึง การพัฒนาความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อการดำราชีวิตที่เป็นปกติสุข การพัฒนาทางสังคมของคนเราเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น สามารถสร้างสังคมได้โดยอาศัยการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่28

ในขั้นตอนแรกของทฤษฎีการรับรู้ (การเคลื่อนไหวผ่านประสาทสัมผัส) เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการคิด (Thinking) ในทารกซึ่งประกอบด้วยการประสานข้อมูลประสาทสัมผัส (Sensory information) กับการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ค่อยๆ กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์ (Purposeful)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วันช้างไทย-มิให้สูญพันธุ์-ตอนที่1

เมื่อกลางเดือนนี้นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดกิจกรรม “วันช้างไทย” ตามที่รัฐบาลกำหนด ณ ส่วนแสดงช้างเอเชีย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้มอบเค้กผลไม้ มีทั้ง อ้อย กล้วย แตงโม ข้าวโพด ฯลฯ หลากหลายชนิด ให้โขลงช้าง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คนไทยตื่นตัว-เร่งเรียนภาษาจีน-ตอนที่5

จำนวนอักขระ (Character) ในภาษาจีนตั้งแต่สมัยโบราณ (Antiquity) มีทั้งหมดกว่า 20,000 ตัว แต่ทีใช้จริงในปัจจุบันมีเพียงประมาณ 10,000 ตัว แต่ต้องเข้าใจว่า “อักขระ” นั้นแตกต่างจาก “คำ” เนื่องจากคำในภาษาจีนประกอบขึ้นด้วยอักชระมากกว่า1 ตัว จำนวนคำในภาษาจีนจึงมีมากกว่าอักขระหลายเท่าตัว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน