จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่11

ทารกเริ่มมีประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sensory) จากโลกรอบตัวตั้งแต่แรกเกิด และประสบการณ์นี้จะมีอิทธิพลอันทรงพลังต่อพฤติกรรมไปตลอดชีวิต แม้พันธุกรรมอาจมีอิทธพลต่อพัฒนาการเด็กเป็นอย่างมาก แต่ประสบการณ์ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน อาทิ รหัสพันธุกรรม (Genetic Code) บรรจุด้วยข้อกำหนดเรื่องสมองของเด็กที่อาจได้รับการโปรแกรมล่วงหน้า (Pre-wired) แต่การเรียนรู้และประสบการณ์จะกำหนด (Shape) วิธีการเติบโตของสมองเด็ก และพัฒนาการของร่างกายเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การรู้เท่าทันสื่อ-ตอนที่1

การสำรวจครูจำนวนกว่า 2,000 ในสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันวิจัย Pew ในรายงานที่ชื่อว่า “โครงการพิวอินเทอร์เน็ต” (Pew Internet Project)พบว่า ครูร้อยละ 75 ที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ได้รับประโยชน์จากโลกออนไลน์ด้านพฤติกรรมและทักษะในการค้นหาข้อมูล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน พบกับครูชมพูในบล็อก “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเล่านิทานภาพเรื่องที่ยาวที่สุดในโลกให้ลูกฟังค่ะ นิทานเรื่องนี้ก็คือ “รามเกียรติ์” ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรารู้จักกันดีว่า “วัดพระแก้ว” นั่นเองค่ะ เป็นภาพจิตรกรรมที่เขียนเรียงร้อยต่อกันตลอดฝาผนังพระระเบียงทั้ง 4 ทิศ รวม 178 ห้อง มีโคลงสี่สุภาพเล่าเรื่องอยู่ที่เสาทั้งหมด 712 แผ่น รวม 4,984 บท เล่ากันวันเดียวไม่จบแน่ค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทดสอบเด็กไทยในระดับโลก-ตอนที่4และตอนจบ

ผลทดสอบของ PISA ของปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเปิดเผยใน ปี พ.ศ. 2553 ปรากฎว่านักเรียนจากนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้ทำคะแนนสูงสุดในโลก ในทุกวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน) OECD ยกย่องนักเรียนเซี่ยงไฮ้ว่าเป็น “ผู้บุกเบิก” การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมตัวก่อนเล่านิทานให้ลูกฟัง

สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียม ก่อนการอุ้มลูกนั่งตัก แล้วสื่อรักด้วยนิทาน คือ

  • เตรียมภาวะอารมณ์ พ่อแม่ต้องตรวจสอบอารมณ์ตัวเองก่อนว่าอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ดีหรือไม่ เพราะการใช้เวลากับลูกไม่ว่าจะเล่านิทาน อ่านหนังสือ หรือทำอะไรกับลูกก็ตาม พ่อแม่ต้องผ่อนคลาย จะได้ทำอะไร ๆ กับลูกอย่างปลอดโปร่ง สามารถแสดงออกถึงความรักที่แท้จริง ด้วยการกระทำที่ตั้งใจ มิใช่แสแสร้งอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทดสอบเด็กไทยในระดับโลก-ตอนที่3

ผลลัพธ์ของการทดสอบ PISA คือรายงานอย่างเป็นทางการที่ประกอบด้วยคะแนนเฉพาะวิชา (Domain-specific) และมิได้มีการรวมทั้ง 3 วิชา คะแนนสุดท้ายมีการปรับปรุง (Adjusted) เพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Average) ของ OECD ในแต่ละวิชา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 500 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) อยู่ที่ 100

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่10

กระบวนการพัฒนาการก่อนกำเนิด (Pre-natal) ครอบคลุมช่วงเวลาจากการปฏิสนธิ (Conception) จนถึงการคลอด นับได้ 266 วัน (ประมาณ 9 เดือน) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน โดยขั้นแรกเรียกว่า Germinal (Germ = ระยะแรกของชีวิต) ขั้นที่ 2 เรียกว่า Embryonic (= ตัวอ่อน) และขั้นสุดท้าย เรียกว่า Fetal (Fetus = ทารกในครรภ์) ในช่วงเวลา 9 เดือน ดังกล่าววิวัฒนาการจากเซลล์เดียวที่แบ่งตัวแล้วเจริญเติบโตเป็นประมาณ 200 พันล้านเซลล์ ทั้งหมดประกอบขึ้นเป็นร่างกาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทดสอบเด็กไทยในระดับโลก-ตอนที่2

การทดสอบของ PISA ได้รับการพัฒนาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 และเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2543 การประมวลผลลัพธ์ ใช้เวลาประมาณปีครึ่ง และตีพิมพ์ผลลัพธ์ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 การเปิดเผยข้อมูลดิบและรายงานทางเทคนิค ตลอดจนคู่มือข้อมูลเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2545 หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการนี้ซ้ำทุกๆ 3 ปี โดยที่ทุกๆ ครั้งของวงจร PISA จะใช้เวลาประมาณ 4 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยครอบคลุม 3 วิชา กล่าวคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องคนแปลกหน้า

คนแปลกหน้า หมายถึง คนที่เด็กไม่เคยรู้จักมาก่อนในฐานะญาติพี่น้อง ครู เพื่อนเล่น เพื่อนบ้าน และอาจจะเป็นคนต่างประ เทศที่มีความแตกต่างจากคนไทยทั้งลักษณะรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ภาษาและกิริยาท่าทาง ทั้งนี้ สภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีผลให้ผู้คนในสังคมโลกติดต่อ สื่อสารและเดินทางไปมาระหว่างประเทศกันอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในแต่ละวัน เด็กปฐมวัยจึงได้พบปะผู้คนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก หรือคนแปลกหน้าเสมอ บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นทั้งมิตรและไม่ใช่มิตรก็ได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ต้องสอนเด็กให้รู้จักแยกแยะคนแปลกหน้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทดสอบเด็กไทยในระดับโลก-ตอนที่1

การจัดอันดับทางการศึกษาของเพียร์สัน (Pearson) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 37 จาก 40 ประเทศ โดยอันดับ 1 และ 2 ได้แก่ประเทศฟินแลนด์ และเกาหลีใต้ ตามลำดับ ผลการจัดอันดับนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Students Assessment) : PISA) ขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ใน ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเปิดเผยว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่9

แม้ว่าครรภ์ (Womb) จะเป็นสิ่งป้องกันที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง (Sturdy) สำหรับลูกอ่อน (Embryo) หรือทารก (Fetus) อิทธิพลบางอย่างอาจทะลวงผ่านกำแพงกั้นของรก (Placental) ดังนั้นหญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังภัยต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาพันธ์ครูร้ององค์กรครูโลก-ตอนที่2และตอนจบ

สมาพันธ์สหภาพครูแห่งโลก (World Teachers’ Union) ไม่เพียงแต่ช่วยจุดความหวังในใจให้แก่บรรดาครูเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปัญญาชนหัวก้าวหน้าทั่วโลกอีกด้วย สมาพันธ์ฯ ไม่เพียงแต่มีประวัติศาสตร์ และสถิติที่โดดเด่นและยาวนานในด้านการปกป้องผลประโยชน์ของครูเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นในด้านการมีอิทธิพลต่อการก่อรูปร่าง และสนับสนุนเหตุแห่งการศึกษาอีกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาพันธ์ครูร้ององค์กรครูโลก-ตอนที่1

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว นายบุญช่วย ทองศรี ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูภาคใต้ เปิดเผยว่านายชลธี เจริญชล ซึ่งเป็นครูของ 2 โรงเรียนบ้านตันหยง ต. บาเระใต้ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส ถูกยิงเสียชีวิตเป็นรายที่ 158 ในโรงอาหารภายในโรงเรียนต่อหน้านักเรียนนับร้อยคน เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอีกเหตุการณ์หนึ่ง ในช่วงเวลาเกือบ 9 ปีที่ผ่านมา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เผชิญวิกฤตปิดอัสสัมชัญ-ตอนที่5และตอนจบ

แฟนเพจของกลุ่ม “กู้อัสสัมชัญ” กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 จากฝีมือของศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได้นัดหมายศิษย์เก่าและครู แต่งชุดดำประท้วงพร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ในตอนสายของวันที่ 25 มกราคม ที่หน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โดยข้อแรกใน 6 ข้อเรียกร้องสำคัญ คือการ “ให้ภราดาอานันท์ลาออกจากการเป็น ผอ.รร.อัสสัมชัญ” พร้อมทั้งเปิดเผยเบื้องหลังชนวนก่อปัญหาต่างๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่8

ในสหรัฐอเมริกา แอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุหลักเท่าที่ทราบกันของ ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation) สารเอทานอล (Ethanol) ในแอลกอฮอล์ เป็นเทอราโตเจน (Teratogen) ที่ทะลุทะลวงรก (Placenta) มีผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ (Fetus) และก่อให้เกิดกลุ่มอาการที่ชื่อ “Fetal alcohol syndrome” (FAS)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ดนตรีในสวนครั้งที่20

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน พบกับครูชมพู์ในบล็อก “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” บล็อกนี้จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เพื่อให้พ่อ แม่ ลูก ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ นอกจากนี้ ยังเปิดรับเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่น่าสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะ เราจะได้เปิดโลกให้กว้างขึ้นอีกค่ะ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ท่านใดต้องการจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้พาลูกไปท่องเที่ยวเรียนรู้ ก็สามารถส่งเรื่องของท่านมาให้ครูชมพูได้ที shompoo@taamkru.com นะคะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เผชิญวิกฤตปิดอัสสัมชัญ-ตอนที่4

กรณีที่เป็นข่าวของโรงเรียนอัสสัมชัญในขณะนี้ ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก เมื่อมีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยระบุปัญหาภายใน ว่ามีฝ่ายบริหารร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการบางคน แก้กฎหมายการรวมนักเรียนประถมศึกษาในซอยเซนต์หลุยส์กับนักเรียนมัธยมศึกษาที่บางรัก และมีการให้ครูเซ็นชื่อลาออกล่วงหน้า เพื่อเป็นการข่มขู่ผู้ไม่ให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

รู้ทันปัญหาเครียดในเด็กวัยเรียน

ทุกครั้งที่รู้ว่าต้องมีการสอบ เด็กหญิงแก้มมักมีอาการปวดหัวตัวร้อน งอแง คลื่นไส้ อาเจียน เพราะไม่อยากไปโรงเรียน และที่ร้ายสุดคือ ชอบวิ่งตามรถยนต์ของคุณแม่ จนกระทั่งหกล้มตัวเป็นแผลถลอกปอกเปิกไปหมด ฯลฯ ปัญหานี้หลายคนอาจมองว่าเกิดจากความเอาแต่ใจของเด็ก... แต่ท่านเคยสงสัยไหมว่า นี่อาจเป็นอาการหนึ่งของเด็กที่แสดงให้ผู้ใหญ่เห็นว่า เขากำลังเครียดอยู่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ดาวลูกไก่

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว..ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็ก ๆ อยู่กันสองคน ไม่มีลูก ไม่มีหลาน ไม่มีใครเลย มีเพียงแม่ไก่ 1 ตัว ที่เลี้ยงไว้จนออกไข่และฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบตัวจ้อย ๆ 7 ตัว ทุกวันสองตายายจะพากันออกไปเก็บผัก หักฟืน หาของป่ามากินประทังชีวิตไปวัน ๆ และทุก ๆ เช้า ตากะยายจะโปรยข้าว หรือถั่วงา บนลานดินไว้ เพื่อให้แม่ไก่และลูกน้อยทั้ง 7 จิกกิน ถ้าวันไหนตายายโปรยข้าวหรือถั่วงาน้อยหน่อย แม่ไก่จะพาลูก ๆ ไปคุ้ยเขี่ยหาอะไรต่อมิอะไรกินที่ชายทุ่งตามประสาแม่ลูก ไม่ทุกข์ไม่ร้อนใด ๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทำอย่างไรให้ลูกชอบภาษาอังกฤษ

ยิ่งกระแสการรวมตัวของกลุ่มประเทศ ASEAN ที่จะมีขึ้นในปี 2558 มาแรง และจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร คุณพ่อคุณแม่ต่างก็อยากให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษเพื่ออนาคตที่สดใสทั้งนั้น แต่บางครั้งภาษาอังกฤษดูจะเป็นวิชาไม้เบื่อไม้เมาสำหรับเราคนไทย เพราะดูจะยากน่าเบื่อ กฎเกณฑ์มากมาย วันนี้มีคำแนะนำที่จะช่วยให้ลูกๆ ชอบภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul