นิทาน-ไก่น้อยกับพลอยสีแดง

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลูกตุ๊บปองชอบมากอีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เคยฟังคุณแม่เล่าให้ฟังมาตั้งแต่เด็ก ผ่านมา 50 กว่าปีแล้วก็ยังชอบอยู่เลย เรื่องนี้ คือ ไก่น้อยกับพลอยสีแดง

เรื่องมีอยู่ว่า ..

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การทดลองทางวิทยาศาสตร์

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science experiment) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนรู้ ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นหาคำตอบจากการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์ตรงที่เป็นรูป ธรรม เน้นขั้นตอนการคิด การค้นคว้า การทดลอง และการสรุปผล จากการเรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเป็นกระ บวนการจนพบความรู้ อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องเทคโนโลยี-การสื่อสาร

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่คนเราสร้างขึ้นจากความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของคนเรา ส่วน การสื่อสาร หมายถึง การนำสื่อหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ส่งสัญญาณ และหน่วยรับข้อมูลหรือผู้รับสาร เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเรื่องที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนปัจจุบันอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สัมมาคารวะ

สัมมาคารวะ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงการใช้วาจาใจ และกาย ต่อบุคคลอื่นอย่างสุภาพและอ่อนน้อม การจัด การศึกษาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาการทั้งด้านปัญญา จิตใจ ร่าง กาย และสังคม การพัฒนาจิตใจจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ของสังคมไทยปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้า อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การทำท่าทางตามจินตนาการ

การทำท่าทางเป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงสมรรถนะของการรับรู้ของสมอง เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวจะทำให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนจินตนาการ หมายถึง ความคิด หรือ การสร้างภาพขึ้นในใจ โดยไม่ต้องเห็นหรือสัมผัสมาก่อน การสอนให้เด็กปฐมวัยคิด เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมสนับสนุนอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องรูปร่าง-รูปทรง

รูปร่างหมายถึง เส้นรอบๆภายนอกของวัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ พืช มีส่วนที่เป็นความกว้างและยาว รูปร่างมี 3 ประเภทคือ

  • รูปร่างของสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ
  • รูปร่างที่คนเราสร้างขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต
  • รูปร่างที่คนเราสร้างสรรค์ขึ้นอย่างอิสระ อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วอลดอร์ฟ

นวัตกรรมการศึกษาแนววอลดอร์ฟ มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) โรงเรียนแนววอลดอร์ฟแห่งแรกตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนของเอมิล มอลล์ (Emil Molt) การศึกษาแนววอลดอร์ฟมีเป้าหมายเพื่อพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสี

สี หมายถึง ลักษณะของแสงสว่างปรากฏแก่ตา สีเป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์เราสร้างสรรค์ขึ้น คนเราจะรับรู้สีได้ทางตาตั้งแต่เด็ก แต่เด็กควรได้รับการฝึกสังเกตสีที่มีความหลากหลายและอยู่รอบๆตัวเด็กเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิด การใช้ภาษาและการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสีทางงานสร้างสรรค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่31

ในขั้นตอนการรับรู้ (Cognitive stages) ของ ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) เราสามารถสรุปเป็นความคิดหลักๆ ได้ 3 ข้อ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เตรียมความพร้อม-ฝึกซ้อมรับAEC-ตอนที่2

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ที่รองรับสนันสนุนการทำงานของรัฐบาลในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ให้เป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้ ได้ดำเนินงานไปด้วยความเชื่องช้าในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ปัญหาการเชื่อมโยงด้วยระบบ ICT (= Information and Communication Technology) เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่สนใจเรียน

ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียน ไม่สนใจการเรียน ไม่รับผิดชอบตัวเอง ไม่ทำงานที่ครูให้ทำ ทำไม่เสร็จ จดงานหรือจดการบ้านไม่เสร็จ ลืมสมุดการบ้าน ทำหนังสือหาย ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียถึงอนาคตของลูกหากไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เตรียมความพร้อม-ฝึกซ้อมรับAEC-ตอนที่1

เมื่อกลางเดือนมีนาคม ศกนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยถึงงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จังหวัดภูเก็ต ของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการประชุมยุทธศาสตร์การศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทย ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกทะเลาะกับเพื่อน

ปัญหาเด็กทะเลาะกันที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่หากไม่แก้ไขให้ถูกวิธีอาจทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน หรือลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ทะเลาะกันไปด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์นั้นคงจะหลีกเลี่ยงปัญหาจากการกระทบกระทั่งกันได้ยาก ดังนั้น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการหลีกเลี่ยงปัญหา ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะของเด็กที่ประสบกับปัญหา การเผชิญกับปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจากการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ปกครองตลอดจนครูผู้ดูแลเด็กต้องมีส่วนในการแก้ปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ให้ความรุนแรงเบาบางและหมดสิ้นไปในที่สุดอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่30

ในขั้นตอนที่ 3 (ปฏิบัติการเชิงรูปธรรม) เด็กเริ่มสามารถมีมุมมองในโลกรอบตัวของผู้อื่น ไม่ใช่มุมองของตนเอง (Ego-centric) แต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป และเด็กยังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เป็นรูปธรรม (Concrete) กล่าวคือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น หรือแนวความคิด (Concept) ที่มีความหมายจับต้องได้ (Tangible)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่4และตอนจบ

มิใช่เด็กทุกคนจะมีโอกาส ได้ ”สัมผัส” หลายภาษาในช่วงเยาว์วัย และเด็กบางคนก็อาจมิได้เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่พูดอีกภาษาหนึ่งในบ้าน แต่เด็กก็อาจได้ประโชน์จากการเข้าโรงเรียนที่สอนสองภาษาตั้งแต่เยาว์วัย อันที่จริง แม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของการ “สัมผัส” (Exposure) ภาษาและวัฒนธรรมในช่วงต้นของชีวิต ก็อาจมีผลกระทบที่อยู่ยาวนานในช่วงต่อมาของชีวิต ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่3

ทำไมพ่อแม่จึงควรให้เด็กเรียนภาษาต่างชาติ เมื่ออายุน้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้?

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่2

โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วโลก สอนภาษาต่างชาติอย่างน้อยหนึ่งภาษา ในปี พ.ศ. 2541 นักเรียนเกือบทุกคนในยุโรป ต้องเรียนภาษาต่างชาติอย่างน้อยหนึ่งภาษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory) โดยเฉลี่ยแล้ว โรงเรียนในยุโรป มีการสอนภาษาต่างชาติสัปดาห์ละ 3 - 4 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือมัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ความจำ

ความทรงจำเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการสติปัญญาของมนุษย์ และสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างแนบแน่น สติปัญญา หรือ ความสามารถในการ “เข้าใจ และคิด” อยู่บนฐานของข้อมูลที่มนุษย์บันทึกไว้ในสมองของเรา หากมีมากก็จะเพิ่มพูนความสามารถในการคิดมากขึ้น ซับซ้อนขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่29

หลังอายุ 2 ขวบ การเรียนรู้จะทวีความเร็วในการใช้สัญลักษณ์และภาษา เมื่อเด็กเล่นกับของเล่นประเภทเป็นบล๊อค (Block) บนพื้นบ้าน อาจสมมุติ (Pretend) ว่า กำลังเล่นกับแมว หรือสมมุติว่า กล่องใหญ่เป็นบ้านหรือโต๊ะ และพูดกับสิ่งของหรือวาดภาพสิ่งของที่อาจมิได้อยู่เบื้องหน้า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนภาษาต่างชาติในไทย-เพื่อไปอาเซียน-ตอนที่1

กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักการศึกษา (สนศ.) ได้เตรียมจัดทำแผนการเรียนการสอนภาษามลายู เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน