พัฒนาการด้านสติปัญญาวัยก่อนอนุบาล

พัฒนาการด้านสติปัญญา หรือองค์ความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นเรื่องที่มีการศึกษากันมานานเป็นศตวรรษ ตั้งแต่ยุคที่เทคโนโลยียังไม่ทันสมัย ซึ่งใช้เพียงการสังเกตจากเด็กที่ปกติเปรียบเทียบกับเด็กผิดปกติ จนถึงปัจจุบันที่มีการตรวจสมองโดยเอาเข้าเครื่องติดตามซึ่งสามารถฉายภาพให้เห็นปฏิกิริยาการทำงานในสมองส่วนต่างๆ ได้ ลองมาทบทวนดูว่า เรารู้จักสมองอันเป็นแหล่งเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตตั้งแต่เด็กเล็กๆ จนถึงวัยผู้ใหญ่อย่างไรนี่เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่ ครูอาจารย์ ที่มีความห่วงกังวลต่อระดับสติปัญญาและพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก เพียงแต่ท่าน “ผ่อนคลาย สบาย”กับลูกหรือลูกศิษย์ สังเกต ทำความเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน หาความรู้ว่าขั้นตอนพัฒนาการที่สำคัญของเด็กคือ“เมื่อไร อะไร อย่างไร และทำไม”เพื่อจะกำหนดบทบาทการกระตุ้นอย่างเหมาะสม “ไม่มากเกินไปจนเคร่งเครียดหรือ น้อยเกินไปจนละเลย”ใช้เวลาอยู่กับลูกหรือเด็กให้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงอายุที่เด็กไวต่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง เล่นกับเขา เรียนรู้ไปกับเขา คือ PLAY AND LEARN จนเป็นการเพลิดเพลิน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยอนุบาล

พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ เพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งเด็กอายุ 3-6 ปีจะเป็นช่วงวัยที่สนใจเรียนรู้สังคมภายนอกบ้านมากขึ้น เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานการสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมของเขาในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่การศึกษาปฐมวัยจัดขึ้นนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ได้แสดงออกอย่างอิสระ ได้ออกกำลัง เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ได้แก่ แขน ขา และลำตัว ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เลขคณิต

เลขคณิต หรือสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นจนกระทั่งหลับไป เราสามารถเตรียมลูกให้มีความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ได้ ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน และสามารถช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ผ่านการเล่น การทำกิจกรรมต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติ และคิดด้วยตัวเอง โดยทำให้คณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายและสนุก ด้วยการสอนคณิตศาสตร์ผ่านกิจวัตรประจำวันรอบตัว กระบวนการทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ลูกรู้จักคิดไตร่ตรอง มีเหตุผล และทำให้ลูกมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีประโยชน์ในการสื่อสาร การนำเสนอ การให้เหตุผล ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคณิตศาสตร์ยังสามารถเชื่อมโยงเข้ากับวิชาอื่น ซึ่งจะช่วยให้ลูกเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างมีความหมาย และสามารถปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative thinking คือ ความสามารถในการผลิตสิ่งที่เป็นต้นแบบ แตกต่าง และเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ระดับบุคคลคือ การใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเองในแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์ในสังคมคือ ความสามารถในการผลิตต้นแบบที่ไม่เหมือนคนอื่น ทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ ผลิตสิ่งของใหม่ งานศิลปะชิ้นใหม่ โครงการใหม่ๆ ในสังคม ฯลฯ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้ สามารถสร้างได้ตั้งแต่ลูกยังเล็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ความงาม ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้าง สรรค์ และจินตนาการโดยใช้ศิลปะสำหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การปั้น การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอื่นๆ ที่เด็กสามารถจะคิดสร้างสรรค์ได้และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเน้นเด็กเป็นสำคัญ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (Child centered) ช่วยเน้นความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ โดยการให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรม ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยครูลดบทบาทลงจากผู้สอน หรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ให้เด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างมีจุดหมาย ฝึกให้เด็กคิด แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกการเข้าสังคม และฝึกการใช้ภาษา ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การสนทนา อภิปราย การเล่านิทาน การสาธิต ทดลอง การปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การเล่นบทบาทสมมุติ ร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง เล่นเกม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ภาษาธรรมชาติ

การสอนภาษาแบบธรรมชาติเกิดจากความเชื่อว่า เด็กเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติตามชีวิตจริง การสอนภาษาแบบธรรมชาติ หรือการสอนภาษาแบบองค์รวมจึงหมายถึง การสอนภาษาแบบบูรณาการทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนให้แก่เด็กพร้อมกันอย่างมีความหมาย สอดคล้องเหมาะสมกับวัย และเป็นแบบธรรมชาติของคนเรา และเน้นให้เด็กกระทำด้วยตนเองซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน