สะเต็มศึกษา-ตอนที่1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยถึงการจัดตั้งสำนัก “สะเต็มศึกษา” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อบูรณาการการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปถึงอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่3

การศึกษาจิตวิทยาเด็ก (Child psychology) มีทั้งมิติกว้างและมิติลึก โดยจุดมุ่งหมายในที่สุดอยู่ที่อิทธิพลต่างๆ ซึ่งเมื่อบูรณาการและปฏิสัมพันธ์แล้วจะช่วยให้เข้าใจในเรื่องวิธีการที่เด็กเติบโต คิดอ่าน และประพฤติตน จากนั้นจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการปรับปรุงการเป็นพ่อแม่ (Parenting) การให้การศึกษา การให้การเลี้ยงดู และจิตบำบัด (Psychotherapy) ในกรณีที่เด็กป่วยทางจิตใจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กไทยเรียนมากแต่รู้น้อย-ตอนที่2และตอนจบ

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ต่อไปก่อนเปิดภาคเรียน จะให้ครูทุกวิชามาวางแผนการสอนร่วมกัน ว่าจะบูรณาการเนื้อหาของแต่ละวิชามาสอนร่วมกันได้อย่างไร เพื่อให้ลดชั่วโมงเรียนลง การให้การบ้านก็ต้องเป็นแบบบูรณาการ ตอบโจทย์ได้หลายวิชา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กไทยเรียนมากแต่รู้น้อย-ตอนที่1

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายปฏิรูปหลักสูตรของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นในการทบทวนหลักสูตรครั้งนี้ จะเป็นการปรับปรุงเนื้อหาในวิชาต่างๆ ให้ทันสมัยขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ห้ามโกงกิน-ตอนที่2และตอนจบ

ข่าวคราวเด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ “ห้ามโกงกิน” น่าจะเป็นนิมิตดีสำหรับอนาคตของประเทศชาติ เพราะการโกงกินได้ปรากฏให้เห็นในหลายรูปแบบและหลายทาง การใช้สิ่งล่อใจ ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดี ในการสนับสนุนให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิด ก็ถือเป็นการโกงกินอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดี การให้สิทธิพิเศษแม้กระทั่งกับเพื่อนหรือญาติสนิท ในเรื่องที่แม้จะไม่ได้ก่อประโยชน์โดยตรงกับคนเหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโกงกินอย่างหนึ่งเช่นกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่2

อะไรคืออิทธิพล (Influence) ที่กำหนดวิธีการพัฒนาการของเด็ก ในความเป็นจริง เราไม่สามารถค้นหาอิทธิพลดังกล่าวได้ทุกๆ ตัว เราเพียงสามารถอธิบายอิทธิพลบางตัวที่เห็นเด่นชัด อาทิ พันธุกรรม (Genetics) การเป็นพ่อแม่ (Parenting) ประสบการณ์ เพื่อนฝูง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และโรงเรียน ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่ช่วยการเจริญเติบโตของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ห้ามโกงกิน-ตอนที่1

โพลเผยความคิดซื่อบริสุทธิ์ฉบับเด็กๆ สะท้อนแก้ปัญหา “โกงกิน” พบเด็กอนุบาล 80% บอกผู้ใหญ่ห้ามโกงกิน เด็กประถม 47% บอกตัวเองห้ามโกง ส่วนเด็กมัธยม 48% บอกต้องซื่อสัตย์ ยกย่องคนดี ต้านคนโกง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 1,409 ตัวอย่าง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้จากข่าววันครู

ในหลายๆ ประเทศ “วันครู” (Teachers' Day) เป็นวันพิเศษเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอาจมีการฉลองเพื่อเป็นเกียรติแด่ครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม แต่รู้ไหมว่า “วันครู” มิได้เป็นวันเดียวกันทั่วโลก แต่ละประเทศมีประวัติความเป็นมาของวันนี้ตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ห้องเรียนขงจื้อ-แห่งแรกของโลก

เครือข่ายวัดไตรมิตร-โรงเรียน และสมาคมนักเรียนเก่าไตรมิตรวิทยาลัย จัดงานเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสครบรอบ 117 ปี โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนสมทบทุนจัดสร้างห้องประชุมส่งเสริมการศึกษาภาษา ศิลปวัฒนธรรมจีน ในวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใต้พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่1

จิตวิทยาเด็ก (Child psychology) เป็นสาขาหนึ่งในจำนวนหลากหลายสาขาของจิตวิทยา ที่ได้รับการศึกษามากมายจนแตกแขนงเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialty) สาขาวิชานี้ว่าด้วยเรื่องของจิตใจ (Mind) และพฤติกรรม (Behavior) ของเด็ก ตั้งแต่พัฒนาการก่อนเกิด (Pre-natal development) จนถึงปฐมวัย จิตวิทยาเด็กมิได้ครอบคลุมเพียงเด็กเติบโตทางร่างกายอย่างไรเท่านั้น แต่รวมถึงพัฒนาการทางจิตใจ (Mental) อารมณ์ (Emotional) และ สังคม (Social) ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นกีฬา

การเล่นกีฬา หมายถึง กิจกรรมที่ทำให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อแขน ขา มือ ลำตัว การประสานสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆ รวมถึงการควบคุมการทรงตัวขณะปฏิบัติกิจกรรมด้วย กีฬาสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นเกมการแข่งขัน เกมการละเล่น เกมพลศึกษาที่มีกฎกติกา ข้อตกลงในการเล่น มีลำดับขั้นตอนการเล่น และมีการตัดสินแพ้-ชนะ ทั้งนี้มุ่งให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมไปพร้อมกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นที่จะให้เด็กได้มีโอกาสในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการคิดระดับ สูงควบคู่ไปกับบทเรียนในชั้นเรียน เพราะกระบวนการคิดของมนุษย์นับได้ว่าเป็นกระบวนการทำงานของสมองที่มีกลไกละเอียดอ่อนและซับซ้อน ถือเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องอาศัยศักยภาพของสมองที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบันการคิดวิเคราะห์ถือว่าเป็นการใช้ทักษะความคิดขั้นสูง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วิทยากร

วิทยากร (Lecturer) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระหรือหน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย และสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ อาจจะเป็นผู้ปกครองเด็กปฐมวัย บุคคลในชุมชน หรืออื่นๆซึ่งครูปฐมวัยจะเชิญบุคคลเหล่านี้มาที่โรงเรียน เพื่อ ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้นั้นอย่างมีความหมาย เกิดทักษะด้านต่างๆ และมีเจตคติที่ดีต่อการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากที่สุด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องชื่อ

คนทุกคนมีชื่อโดยเฉพาะเจาะจงไว้เรียกขานและสื่อสารสัมพันธ์ในสังคม ชื่อยังแสดงความหมายที่ต้องทำความเข้าใจหลายประการ นับตั้งแต่เด็กเกิดมาก็ต้องมีชื่อประจำตัวพร้อมทั้งนามสกุล เด็กจึงควรรู้จักชื่อของตนเองโดยพ่อแม่มีหน้าที่เป็นผู้ สอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกพูดไม่สุภาพ

ปัญหาเด็กพูดคำไม่สุภาพเป็นปัญหาที่มักสร้างความตกใจให้กับพ่อแม่และคนรอบข้าง ถึงแม้ว่าปัญหาเด็กพูดคำไม่สุภาพนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนัก แต่หากเราปล่อยปละละเลยและไม่หาวิธีการแก้ไขพฤติกรรมนี้ให้หมดไป เด็กก็จะติดคำพูดคำไม่สุภาพไปจนโต การแก้ปัญหาเด็กพูดคำไม่สุภาพ นั้นควรจะเริ่มสนใจที่มาที่ไปของคำไม่สุภาพนั้นว่าเด็กไปเรียนรู้เอาคำไม่สุภาพมาจากไหน ใครพูดเป็นแบบอย่างให้เด็กได้ยิน และจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร เพื่อให้พฤติกรรมเด็กพูดคำไม่สุภาพจะได้หมดไปอย่างถาวร ตลอดจนเด็กสามารถแยกแยะคำพูดได้ว่าประเภทไหนควรพูดประเภทไหนไม่ควรพูด เพื่อที่ว่าในสถานการณ์ที่ไม่มีพ่อแม่หรือครูอยู่ข้างๆ เขาก็สามารถตระหนักได้ถึงคำที่ควรพูดและคำที่ไม่ควรพูด แหล่งปัญหาที่พ่อแม่จะต้องศึกษาให้ทราบอย่างชัดเจนว่าลูกได้รับ หรือเรียนรู้การพูดคำไม่สุภาพมาจากใคร เพื่อที่ว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นตลอดจนการป้องกันแบบถาวรหรือที่เรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันการพูดคำไม่สุภาพนั่นเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อีคิว

Emotional Quotient (E.Q.) คือ การวัดความฉลาดทางอารมณ์ เชาวน์อารมณ์ หรือ Emotional Intelligence ซึ่งเป็นความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีแรงจูงใจในตนเอง และจัดการอารมณ์ต่างๆ ได้ อันจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม และชีวิตทำงานของเด็กในอนาคต อีกทั้ง เรายังสามารถเพิ่มพูนอีคิวให้กับเด็กได้ด้วยการฝึกฝน และการเสริมสร้างทักษะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การเห็นคุณค่าในตนเอง

การเห็นคุณค่าในตนเอง หรือ Self-esteem หมายถึง การรู้คุณค่าในตัวเอง ประกอบไปด้วย ความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลำพังความคิดอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้ ความมั่นใจจะต้องเริ่มสร้างอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วัยเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสติปัญญาวัยก่อนอนุบาล

พัฒนาการด้านสติปัญญา หรือองค์ความรู้เรื่องสมองกับการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นเรื่องที่มีการศึกษากันมานานเป็นศตวรรษ ตั้งแต่ยุคที่เทคโนโลยียังไม่ทันสมัย ซึ่งใช้เพียงการสังเกตจากเด็กที่ปกติเปรียบเทียบกับเด็กผิดปกติ จนถึงปัจจุบันที่มีการตรวจสมองโดยเอาเข้าเครื่องติดตามซึ่งสามารถฉายภาพให้เห็นปฏิกิริยาการทำงานในสมองส่วนต่างๆ ได้ ลองมาทบทวนดูว่า เรารู้จักสมองอันเป็นแหล่งเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตตั้งแต่เด็กเล็กๆ จนถึงวัยผู้ใหญ่อย่างไรนี่เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่ ครูอาจารย์ ที่มีความห่วงกังวลต่อระดับสติปัญญาและพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก เพียงแต่ท่าน “ผ่อนคลาย สบาย”กับลูกหรือลูกศิษย์ สังเกต ทำความเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน หาความรู้ว่าขั้นตอนพัฒนาการที่สำคัญของเด็กคือ“เมื่อไร อะไร อย่างไร และทำไม”เพื่อจะกำหนดบทบาทการกระตุ้นอย่างเหมาะสม “ไม่มากเกินไปจนเคร่งเครียดหรือ น้อยเกินไปจนละเลย”ใช้เวลาอยู่กับลูกหรือเด็กให้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงอายุที่เด็กไวต่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง เล่นกับเขา เรียนรู้ไปกับเขา คือ PLAY AND LEARN จนเป็นการเพลิดเพลิน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านสังคมวัยอนุบาล

พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ เพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งเด็กอายุ 3-6 ปีจะเป็นช่วงวัยที่สนใจเรียนรู้สังคมภายนอกบ้านมากขึ้น เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานการสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมของเขาในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน