สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย

สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย (Health and Safety for Early Childhood Children) มีความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ครูและผู้ปกครองจึงต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตของเด็ก เพื่อขจัดเงื่อนไขที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและพัฒนาเด็กตั้งแต่ต้น เพราะเด็กปฐมวัย หรือช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบบริบูรณ์ ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งของเด็ก เนื่องจากในระยะนี้ เด็กจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเด็กมิได้มีพัฒนาการที่เด่นชัดทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสติปัญญาที่สูงขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยในชีวิตประจำวันที่อาจขัดขวางพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่า เด็กกว่า 200 ล้านคนไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มสมรรถภาพ อันเนื่องมา จากความต้องการของเด็กเหล่านี้ ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชนจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก อันจะเป็นรากฐานไปสู่การมีชีวิตที่มั่นคง และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงอันตรายรูปแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การจัดสนามเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดสนามเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย (Setting of Outdoor Playground for the Kindergartener) มีข้อคิดมาจากปัญหาในการจัดสนามเล่น ปัญหาในการเลือกเครื่องเล่น การกำกับดูแลการเล่น และปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเล่นของเด็ก จำ เป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องหยิบยกปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณา และหาหนทางแก้ไขป้องกันแต่ต้นมือ สนามเด็กเล่นกลางแจ้งเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเด็ก ที่ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดความงอกงามได้หลายด้าน อย่างไรก็ตาม สนามเด็กเล่นที่จัดเตรียมไว้โดยมีการวางแผนอย่างรอบคอบ รัดกุม บนพื้นฐานหลักทฤษฎีที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของเด็กได้เป็นอย่างดี ปราศจากเงื่อนไขของปัญหาอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรืออวัยวะร่างกายของเด็กได้ หลักสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อการจัดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง คือ หลัก S A F E ได้แก่ -Supervision และ Survey หรือการสอดส่องดูแลและสำรวจ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านจากเพลงและคำคล้องจอง

การสอนอ่านจากเพลงและคำคล้องจอง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภาษาเป็นสื่อกลางถ่ายทอดไปสู่คนอื่น เช่นเดียวกับการพูดผ่านเพลง ซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่มีทั้งคำร้องและทำนองเพลง หรือคำคล้องจอง ซึ่งเป็นคำประพันธ์ที่ใช้ถ้อยคำง่ายๆ เหมาะแก่เด็กวัยเริ่มเรียน ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างให้ความสนใจที่จะส่งเสริมการอ่านของเด็กเริ่มเรียน ด้วยแนวคิดที่ว่า เด็กเริ่มเรียนควรได้รับการกระตุ้นให้ลองอ่านเมื่อเขาพร้อม โดยผู้ ใหญ่จะต้องเอาใจใส่ทุ่มเทเวลาอ่านให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่อ่านควรครอบคลุมสิ่งที่มีความหมายต่อเด็ก เพราะเด็กจะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระที่อ่านให้เด็กฟังนั้น ควรสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็ก และเร้าความสนใจใคร่รู้ให้เด็กติด ตามไปสู่การอ่านได้ต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องหิน

การสอนลูกเรื่องหิน (Teaching Children about Rocks) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับของแข็งที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการผสมของแร่ธาตุชนิดต่างๆ หรือแร่ธาตุกับซากสัตว์ดึกดำบรรพ มีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน แตก ต่างกันไปตามถิ่นที่อยู่ ทั้งนี้ หิน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่คนเรานำมาใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่จำเป็นของชีวิตคนเรา และนำมาใช้เป็นเครื่องใช้อื่นๆอีกมากกมาย หินจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก สถานศึกษาจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหินให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ ไว้ในสาระที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ให้เด็กได้รับประสบการณ์สำคัญที่ส่ง เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้มีโอกาสแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านการสำรวจหินและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สามารถนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งสถานศึก ษาและพ่อแม่ควรร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องหินให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพ่อแม่และครอบครัว

พ่อแม่ หมายถึง ผู้ให้กำเนิดลูกและอบรมเลี้ยงดูลูก ครอบครัว หมายถึง ญาติ พี่น้องที่ผูกพันกัน สืบสายโลหิตเดียวกัน ในครอบ ครัวหนึ่งๆ จะมีพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกัน บางครอบครัวอาจจะมีญาติผู้ใหญ่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เป็นสังคมครอบครัวที่เด็กควรเรียนรู้ความสำคัญและวิธีการปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้น จากการอบรมสั่งสอนของผู้ใหญ่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เกมฝึกเชาว์ปัญญา

เกมฝึกเชาวน์ปัญญา หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่มีกฎกติกาการเล่นง่ายๆที่นำมาให้เด็กปฐมวัยได้เล่น เพื่อฝึกให้เด็กได้พัฒนาเชาวน์ปัญญาหรือสติปัญญา ซึ่งเกมการเล่นจะเน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจำแนกประเภท การจับคู่ การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การหาความสัมพันธ์ จำนวนและตัวเลข ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกมฝึกเชาวน์ปัญญาในที่นี้หมายถึง เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3–5 ปี รวมถึงเกมการเล่นอื่นๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ เช่น วีดีโอเกม เกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้มุ่งมั่นในการทำงาน

การสอนลูกให้มุ่งมั่นในการทำงาน (Teaching Children about Determination) หมายถึง การปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้า หมาย ซึ่งผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน จะแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาค ภูมิใจในผลงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กนักวิจัย

เด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) หมายถึง นวัตกรรมการศึกษาที่ให้โอกาสเด็กมีบทบาทในการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เด็กจะค้นคว้าข้อมูลจากการปฏิบัติการทดลอง การศึกษานอกสถานที่ การสำรวจ การประดิษฐ์ ฯลฯ เพื่อให้เด็กสามารถค้นหาคำตอบในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเปรียบเสมือนกับเด็กเป็นนักวิจัยที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้า ทดลอง เพื่อพิสูจน์ความจริงในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ (Child-centered) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้บทบาทเด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด เริ่มตั้งแต่การวางแผนเลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ การให้โอกาสเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ ภายใต้การสนับสนุน ส่งเสริมของครู โดยเปลี่ยนบทบาทของครูที่เคยเป็นผู้บอกความ ชี้แนะเด็ก มาเป็นการช่วยเหลือ กระตุ้นการเรียน รู้ ให้เด็กสามารถค้นพบความรู้ และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มเลือกหัวเรื่องในการเรียนรู้ เด็กค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การส่งเสริมการเรียนรู้จากครู ผู้ปกครองและบุคคลฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย ถือเป็นการจัดการเรียนที่ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องการใช้รถประจำทาง

การสอนลูกเรื่องการใช้รถประจำทาง (bus) หมายถึง การปลูกฝังให้เด็กรู้จักแสดงออกด้วยวาจา การกระทำที่แสดงถึงการช่วยเหลือ การแบ่งปัน การเสียสละในขณะใช้บริการรถประจำทาง เช่น การเสียสละที่นั่งให้กับพระภิกษุ แม่ชี เด็ก สตรีและคนชรา การช่วยถือของหนักให้กับผู้โดยสารคนอื่น การหลีกทางเพื่อให้ความสะดวกในการเดินของผู้โดยสารคนอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ รถประจำทาง หมายถึง รถที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารเป็นประจำทางทุกวันตามเส้นทางที่กำหนด และเรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ รถเมล์ รถสองแถว รถไฟ เป็นต้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกไม่มีวินัย

ปัญหาลูกไม่มีวินัย (Discipline Problems) เป็นปัญหาที่ทำให้พ่อแม่รวมถึงครูในโรงเรียนหนักใจหรือหงุดหงิดรำ คาญใจ เช่น ลูกเล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ ไม่รู้จักการรอคอย เอาแต่ใจตัวเอง ฯลฯ ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกครอบ ครัวทั่วโลกต้องประสบพบเจอไม่มากก็น้อย แน่นอนว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีแนวทางรับมือกับปัญหาที่แตกต่างกันไป พ่อแม่บางครอบครัวก็อาจทำตามอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ บ้างก็ปฏิบัติตามที่เคยพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังมา หรือเคยได้ รับการปฏิบัติมาอย่างไรก็ทำเช่นนั้น ถูกบ้างผิดบ้าง ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง ผลก็คือ ไม่สามารถปรับพฤติกรรมลูกได้ พ่อแม่ยังคงต้องเหน็ดเหนื่อยกับลูกๆ และไม่สามารถสร้างระเบียบวินัยที่ดีให้กับพวกเขาได้ในระยะยาว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้อยู่อย่างพอเพียง

อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง จะดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณ ค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านจากปริศนาคำทาย

สอนอ่านจากปริศนาคำทาย (Teaching Children to Read from Riddles) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภาษา เป็นสื่อกลางถ่ายทอดไปสู่คนอื่นเช่นเดียวกับการพูดผ่านถ้อยคำลักษณะคำถาม เพื่อใช้ทายหรือหาคำตอบเกี่ยวกับคน สัตว์ พืช และสิ่งต่างๆรอบตัว คำถามที่ใช้จะผูกเป็นประโยคที่สัมผัสคำคล้องจองสั้นๆแบบร้อยกรองที่ซ่อนปมปัญหา แสดงการเปรียบเทียบให้ผู้ทายได้คิด เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ความรู้ และความเข้าใจ ซึ่งการทายปัญหาจากปริศนาคำทาย จะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเล่นปนเรียน โดยใช้ปริศนาคำทายเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความ คิด และการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก อันเป็นประโยชน์สำคัญที่เด็กจะได้รู้จักคิดหาคำตอบ สามารถนำมาพัฒนาคุณ ภาพชีวิตที่เด็กจะได้รู้จักใช้ภาษา และก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ทาย อีกทั้งมีผลทางจิตวิทยาในการสอน เพราะเป็นกิจ กรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานทั้งผู้ทายและผู้ตอบคำถาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง (Pets) หมายถึง สัตว์ที่คนเรานำมาดูแล ตั้งแต่ การให้อาหาร ที่อยู่ รักษายามเจ็บป่วย และ การผสมพันธุ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้งาน เป็นอาหาร หรือเป็นเพื่อน คนจึงมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงด้วยความรักและการเป็นมิตรต่อกัน ส่วนการเลี้ยงสัตว์ หมายถึง การบำรุงสัตว์เลี้ยงให้เจริญเติบโต ด้วยการให้อาหาร ที่อยู่ รักษายามเจ็บป่วย เพื่อให้สัตว์มีความสมบูรณ์และเป็นปกติสุข เด็กจะได้รับประโยชน์จากสัตว์เลี้ยงหลายประการคือ ได้ความเพลิดเพลิน เป็นเพื่อนเล่นคลายเหงา ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นๆตลอดมา สัตว์เลี้ยงจึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติที่ครูปฐมวัยนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านจากนิทาน

การสอนอ่านจากนิทาน (Teaching children to read through the tales) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภาษาซึ่งถูกนำมาบันทึกด้วยตัวหนังสือ เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความหมายจากคนหนึ่งมาสู่คนอื่น ผ่านเรื่องเล่าตามจินตนาการ เป็นเรื่องราวที่มีตัวละครแสดงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกับคน โดยการสื่อสารจากหนังสือสำหรับเด็กประเภทนิทาน ด้วยวาจาของผู้เล่าไปสู่ผู้ฟังอย่างมีศิลปะ เพื่อสร้างความสนุกสนาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านความรู้และคุณธรรมให้แก่ผู้ฟัง ทั้งนี้ การอ่านเป็นทักษะการรับข้อมูลแล้วนำไปสู่การคิดเช่นเดียวกับการฟัง การอ่านจะช่วยให้คนเราเกิดประสบ การณ์ที่กว้างขวาง และแก้ปัญหานานาประการ การอ่านเป็นทักษะที่ต้องใช้กระบวนการที่ซับซ้อน เพราะการอ่านจะเกี่ยว ข้องกับการแปลความสัญลักษณ์ที่เห็น และใช้แทนภาษาพูด เพื่อให้คนอื่นเข้าใจความคิดของผู้เขียน ผู้อ่านจึงต้องการเวลาสำหรับการฝึกการอ่าน ซึ่งต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ในแง่จิตวิทยา การเริ่มต้นอ่านด้วยความรู้สึกที่ดีคือรักการอ่านจะทำให้เด็กสนใจฝึกฝนทักษะการอ่าน นิทานเป็นสื่อการอ่านที่เด็กสนใจอ่านด้วยความรัก จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกให้ใฝ่เรียนรู้

การใฝ่เรียนรู้ (Putting effort persistently) หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เด็กที่เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ จึงเป็นเด็กที่มีความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรียน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ชอบแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ สามารถเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์ความ รู้ นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนอ่านจากงานศิลปะ

การสอนอ่านจากงานศิลปะ (Teaching children to read through the art) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ภา ษาเป็นสื่อกลาง ถ่ายทอดไปสู่คนอื่นเช่นเดียวกับการพูด ผ่านงานศิลปะที่เด็กสร้างสรรค์ขึ้น จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมศิลปะที่จัดขึ้นโดยให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้แก่ การวาดภาพ ระ บายสี การพิมพ์สี การทับสี การปั้น การประดิษฐ์ การฉีก พับ ตัดปะกระดาษ กิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นในห้องเรียนวันละ 2 - 3 กิจกรรม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จึงมีกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กสะท้อนความคิดของตนด้วยการเล่าเรื่องราวจากผลงานที่ตนเองสร้าง สรรค์ โดยครูจะช่วยบันทึกเรื่องราวเป็นข้อความที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่นำมาส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกติดของใช้

ลูกติดของใช้ (Children’s Attachment to Transitional Objects) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่หาที่พึ่งสำหรับความอบอุ่นใจเป็นของใช้ใกล้ตัว เช่น ตุ๊กตา หมอน หรือผ้าห่ม จนมีอาการหวงแหนของสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษ เพราะเมื่อเด็กพยายามเข้าใจตนเองและเริ่มแยกแยะตนเองออกจากสิ่งรอบข้าง รวมถึงพยายามพึ่งตนเองมากกว่าขอความช่วยเหลือจากครอบครัว เด็กมักหันไปหา “ของใช้” ซึ่งให้ความรู้สึกปลอดภัยเหมือนคนในครอบครัว อีกทั้งยังถือเป็นสิ่งของชิ้นแรกที่เป็นของเด็กอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในตอนแรกเริ่ม เด็กเล็กมักมองว่าตนเองและแม่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปและเด็กรับรู้ได้ว่าความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้น เด็กจึงรู้สึกเสมือนบางอย่างได้ขาดหายไป จากที่เคยรู้สึกว่าสามารถพึ่งตนเองได้ จึงกลับกลาย เป็นช่วงเวลายากลำบากในการปรับตัว และนำมาซึ่งความไม่พึงพอใจและความวิตกกังวล เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วนั้นแม่ไม่สามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา เมื่อเป็นเช่นนั้น เด็กจึงจำเป็นต้องหาที่พึ่งสำหรับความอบอุ่นใจ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็มักเป็นของใช้ใกล้ตัวของเด็กเอง ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา หมอน หรือผ้าห่ม โดยของใช้เหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของแม่ และยังสามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา ในขณะที่แม่เริ่มแยกตัวออกไปเป็นระยะเวลานานขึ้น ซึ่งสิ่งของที่เด็กติดนั้น ถือว่ามีความสำคัญต่อเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเข้านอนหรือในเวลาที่เด็กมีความเครียด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พี่น้องทะเลาะกัน

ปัญหาพี่น้องทะเลาะกัน (Sibling Conflicts) เป็นสิ่งที่พบได้ในทุกครอบครัว หลายๆครั้ง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังแสดงออกถึงความอิจฉา การแข่งขัน และการต่อสู้ระหว่างพี่น้องในครอบครัว โดยสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวอาจเริ่มได้ตั้งแต่วันที่มีน้องคนใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และดำเนินต่อไปตลอดช่วงวัยเด็ก หรือแม้กระทั่งอาจเป็นเงาตามตัวเด็กไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หากความสัมพันธ์ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ติดแม่

ติดแม่ (Clinginess and Separation Anxiety) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการที่เด็กเกิดความกลัว และวิตกกังวลจากการแยกจากผู้ปกครอง โดยแสดงออกมาเป็นการติดผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแม่ โดยไม่ยอมให้แม่ห่างออกไปจากตน โดยเฉพาะเมื่อตกอยู่ในภาวะเครียด เมื่อรู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง และเมื่อรู้สึกขาดความมั่นคง ซึ่งในช่วงแรก เริ่มของชีวิต เด็กๆมักจะแสดงอาการ “ติดแม่” มากบ้างน้อยบ้างเป็นเรื่องปกติ แล้วจะค่อยๆบรรเทาลงและหายไปในที่สุดเมื่อโตขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Needs) หมายถึง ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเนื่องด้วยการขาดความสามารถ (Disability) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ความต้อง การพิเศษ (Special Needs) เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในการวินิจฉัยอาการทางคลินิก (Clinical diagnostic) และพัฒนาการทาง ด้านสมรรถภาพของร่ายกาย (Functional development) นอกจากนี้ ในประเทศอังกฤษ ความต้องการพิเศษมักเชื่อมโยงกับแวดวงการศึกษา โดยหมายถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางด้านการศึกษา (Special Educational Needs:SEN)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน