ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์-STEM-ตอนที่138

แนวโน้มสู่ส่วนกลาง (3)

กลับไปที่ปัญหาของทีมบาสเก็ตบอล (Basketball) หน้าใหม่ ในการเข้าแถว (Line-up) เริ่มต้น ความสูงของผู้เล่นตามลำดับ ได้แก่ 10, 6, 5, 5 และ 4 ฟุต เมื่อเราจัดแจง (Arrange) ใหม่จากต่ำสุดไปยังสูงสุด ความสูงของผู้เล่นได้แก่

4, 5, 5, 6 และ 10

เมื่อทำตามขั้นตอน (Procedure) ที่สรุปความ (Outline) ไว้ก่อนหน้า คงจะเห็นเด่นชัดว่า ค่ากลาง (Median) ของผู้เล่นคือ 5 ฟุต แต่เนื่องจากความสูงของโจเซ็ฟ (Joseph) แตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นมาก ค่ากลาง (Median) จึงเป็นดัชนีชี้วัด (Indicator) ของชุดข้อมูล (Data set) ในเรื่องจุดกลาง (Central point) ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย (Mean)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่137

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (4)

ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้นำในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบในการบริหารโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ครู STEM กลายเป็น STEAM โดยพิจารณาเกร็ดเสนอแนะ (Recommendation tips) ดังต่อไปนี้

  • การนำบทเรียน STEAM ไปลงมือปฏิบัติ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นถ้าครูรับรู้ว่าการเข้าเยี่ยมชั้นเรียน STEAM และให้ความเห็นที่สะท้อนอย่างสร้างสรรค์ (Constructive feedback) เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น ใช้รูปแบบของการฝึกสอนรุ่นราวคราวเดียวกัน(Peer-coaching format) และค้นหาหนทางสำหรับครู STEM และครูสอนศิลปะ เพื่อสังเกตซึ่งกันและกันในบางช่วงเวลา ในขณะที่ครูนำบทเรียน STEAM ไปลงมือปฏิบัติ รวมทั้งหาหรือ (Confer) หรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนว่าดำเนินไปอย่างไร?

    อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์-STEM-ตอนที่137

แนวโน้มสู่ส่วนกลาง (2)

หนทางง่ายที่สุดที่จะหาค่ากลาง (Median) ก็คือ ในเบื้องต้น ให้จัดแจงค่าของชุดข้อมูลจากต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลประกอบด้วยค่าของ 100, 35, 15, 20, และ 5 เมื่อเรียงลำดับใหม่จากต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด ก็จะได้

5, 15, 20, 35 และ 100

ขั้นตอนต่อไปคือ การขีดฆ่าออก (Cross out) ซึ่งค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด ทั้ง 2 ค่านี้ มิใช่ ค่ากลาง (Median) ก็จะคงเหลือ

5, 15, 20, 35 และ 100

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่136

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (3)

การทำวิจัยขนาดย่อมในชั้นเรียน หรือในโรงเรียน อาจทำให้ครูที่ต้องการยืนยันความถูกต้อง (Validation) สามารถผนวก (Incorporate) กลยุทธ์ STEAM ใหม่ๆ ให้เข้ากับองค์ประกอบการสอน (Instructional repertoire) งานวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research) ให้โอกาสครูผู้ปฏิบัติงาน (Practitioners) เป็นนักวิจัยและค้นหาปัญหาเฉพาะที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่136

แนวโน้มสู่ส่วนกลาง (1)

สมมุติว่า ความสูงของผู้เล่นบาสเก็ตบอล (Basketball) หน้าใหม่ 5 คน มีดังนี้

โจเซ็ฟ (Joseph)      10 ฟุต (ซึ่งสูงผิดปรกติมากๆ)

เจนนี่ (Jenny)           6 ฟุต

จอร์แดน (Jordan)     5 ฟุต

โจชัว (Joshua)         5 ฟุต

จอห์นนี่ (Johnny)     4 ฟุต

การรวบรวมความสูงของผู้เล่น เป็นชุดข้อมูล (Data set) ที่มีค่า (Value) 5 จำนวน เด็กอาจเดา (Guess) เกี่ยวกับจุดศูนย์กลาง (Central point) ของชุดข้อมูลนี้ โดยเพียงกวาดสายตา (Eye-balling) และไม่จำเป็นต้องเดา เราอาจคำนวณค่าเฉลี่ย (Mean or average) ได้ง่าย โดยรวมค่าทั้ง 5 จำนวนเข้าด้วยกัน แล้วหารผลลัพธ์ด้วยจำนวนของค่าในชุดข้อมูล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่135

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (2)

ลักษณะที่ไม่คุกคาม (Non-threatening) แต่สนับสนุน (Supportive) ของความสัมพันธ์ในการสอนกันเอง (Peer relationship) ส่งเสริมให้ครูกล้าเสี่ยง (Take risk) และลองวิธีการ (Technique) ใหม่ๆ ที่อาจถูกหลีกเลี่ยง (Avoid) เพราะความกลัวล้มเหลว หรือการตรวจสอบอย่างละเอียด (Scrutiny) จากฝ่ายบริหารของโรงเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่135

พูดจาประสาสถิติ

มีรายงานอย่างกว้างขวาง (Widely reported) ว่า นักประพันธ์ชื่อดัง เอช จี เวลส์ (H. G. Wells) เคยกล่าวว่า “วันหนึ่งในอนาคต การคิดเชิงสถิติ (Statistics) จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ (Efficient citizenship) เช่นเดียวกับความสามารถในการอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่134

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

ใน 133 ตอนของบทความที่ผ่านมา เราได้เสนอแนะกลยุทธ์ (Strategy) ที่ครูสามารถลองเพื่อบูรณาการทักษะที่สัมพันธ์กับศิลปะ ให้เข้ากับชั้นเรียน STEM กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วิธีการที่ปรับ (Modify) วิชาด้าน STEM ให้กลายเป็น STEAM กลยุทธ์ดังกล่าว สืบเนื่อง (Derived) มาจากงานวิจัยในปัจจุบันว่า เราเรียนอย่างไร โดยเฉพาะการรับรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) สามารถสอนกันได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่134

การล่าซากอาหาร

นอกจากสี่เหลี่ยมแล้ว ยังมีรูปทรงอื่นๆ ที่สำคัญ อันได้แก่

  1. สามเหลี่ยมด้านเท่า (Equilateral triangle) – สามเหลี่ยมที่มี 3 ด้านเท่ากัน และ 3 มุมเท่ากัน
  2. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (Isosceles triangle) – สามเหลี่ยมที่มี 2 ด้านเท่ากัน และ 2 มุมภายใน (Interior) เท่ากัน
  3. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (Scalene triangle) – สามเหลี่ยมที่ไม่มีด้านเท่ากัน และไม่มีมุมเท่ากัน
  4. อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่133

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

การรับรู้ว่า แนวความคิดของความซับซ้อน (Complexity) กับความยาก (Difficulty) ว่าต่างกันอย่างไร ทำให้ครูเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Invaluable insight) ถึงการเชื่อมโยง (Connection) ระหว่างการแยกประเภทกับเด็กนักเรียน โดยที่ความซับซ้อน อธิบายกระบวนการคิด (Thought process) ที่สมองใช้จัดการ (Deal) กับข้อมูล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่133

การล่าซากอาหาร

เกมล่าซากอาหารเรขาคณิต (Geometry Scavenger Hunt) เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ครูใช้ช่วยการเรียนรู้ของเด็กในการแยกแยะรูปทรง (Shape) เรขาคณิต ในขณะเดียวกันก็ชื่นชม (Appreciation) ความสำคัญของเรขาคณิตในชีวิตประจำวัน วัสดุที่จำเป็นได้แก่ รายชื่อรูปทรงเรขาคณิต และปากกาหรือดินสอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่132

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Cognitive Domain) มิใช่เป็นแบบจำลองเดียวที่มีอยู่ แต่เป็นแบบจำลองที่ง่ายต่อการเข้าใจ เมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่นๆ ในแบบฉบับดั้งเดิม บลูมได้แยกแยะ 6 ระดับ จากระดับที่ง่ายสุดไปยังระดับที่ซับซ้อนที่สุด อันได้แก่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่132

ระบบพิกัด

ระบบพิกัด (X-Y) จะอยู่ในลำดับ (Order) เฉพาะเสมอ ค่าของ X จะกำหนดก่อนเสมอ และค่าของ Y จะตามมาเป็นอันดับ 2 แต่ทั้งคู่ที่เรียงลำดับไว้แล้ว (Ordered pair) จะถูกกำหนด (Designate) เป็นจุดเฉพาะบนกราฟ (Graph) หรือในกรณีลายแทงขุมทรัพย์ จะเป็นจุดเฉพาะบนลายแทง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่131

ทฤษฎีพหุปัญญา

นักจิตวิทยา เฮาเวิร์ด การ์ดเน่อร์ (Howard Gardner) ระบุว่า “ปัญญา” (Intelligence) มิใช่เพียงแสดงถึงการคิดของบุคคล แต่ยังรวมถึงวัสดุ (Material) และคุณค่า (Value) ของสถานการณ์ที่ (และเมื่อ) การคิดเกิดขึ้น การมีวัสดุและคุณค่าที่เหมาะสม (Appropriate) ในบริบท (Context) หรือวัฒนธรรมเฉพาะ (Particular) จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับ (Degree) ของปัญญาเฉพาะที่จะได้รับการกระตุ้น (Activated) พัฒนา (Developed) หรือปราศจากการสนับสนุน (Discouraged)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่130

จากวงกลมสู่ระบบพิกัด

ลองพิจารณาต่อยอดกิจกรรมขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยให้เด็กคำนวณพื้นที่ของวงกลมที่เขาค้นพบ โดยใช้สูตร A = π x r2 โดยที่ A แทน (Represent) พื้นที่วงกลม และ r แทนรัศมีของวงกลม พึงสังเกตว่า π ปรากฏในสูตรพื้นที่ของวงกลม ไม่เพียงแต่ π เป็นที่รู้จักกันทั่ว แต่ π เป็นตัวเลขที่มีประโยชน์มากในวิชาเรขาคณิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่129

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ลองให้เด็กเขียนสิ่งที่เขาสังเกตเห็น (Observation) ให้เขาวาดตามความคิด หรือใช้สีสันเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง (Powerful device) เพื่อช่วยความทรงจำและการเรียนรู้ของเขา โดยเชื่อมโยงรูปภาพและคำพูด อย่างไรก็ตาม ทักษะการสังเกตมีความสำคัญสำหรับประสบการณ์ในห้องทดลอง (Laboratory) พอๆ กับในโลกการทำงานของศิลปะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่129

ความท้าทายของวงกลม

คำว่า “พาย” (Pie) ซึ่งแทนด้วยตัวอักขระ (Alphabet) ที่ 16 ของภาษากรีก กล่าวคือ π เป็นอัตราส่วน (Ratio) ของเส้นรอบวง (Circumference) ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) หรือ π = C / d ค่าของ π ประมาณ (Approximately) 3.1415926535 โดยที่ตัวเลข (Digit) ต่อท้ายไม่มีที่สิ้นสุด (Infinitely) โดยปราศจากการซ้ำตัวเลข (Repeating)

[ในบริบทที่สัมพันธ์กัน] จำนวนตรรกยะ (Rational number) คือ ตัวเลขที่สามารถแทนได้ด้วยเศษส่วนเชิงเดี่ยว (Simple fraction) ของตัวเลขจำนวนเต็ม (Whole number) อาทิ 5 สามารถแทนได้ด้วย 5 / 1 ดังนั้น จึงเป็นจำนวนตรรกยะ และ 2.5 ก็เป็นตัวเลขตรรกยะ เพราะสามารถแทนได้ด้วย 5 / 2

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่128

ทฤษฎีความน่าจะเป็น

มีผู้กล่าวว่า “การมีเพียงวิสัยทัศน์ (Vision) ยังมิใช่คำตอบ สรรพสิ่งขึ้นอยู่กับการนำไปปฏิบัติ (Execution) การปะติดปะต่อ (Putting it together) [ให้เป็นรูปธรรม] คือสิ่งสำคัญ”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่128

3เหลี่ยมกับปิรามิด

ทฤษฎีปีธากอรัส (Pythagorean theorem) กล่าวว่า สำหรับสามเหลี่ยมมุมฉาก (Right triangle) การยกกำลัง 2 ของด้านตรงข้ามมุมฉาก (Hypotenuse) เท่ากับผลรวมของการยกกำลัง 2 ของอีก 2 ด้านที่เหลือ ทฤษฎีนี้สามารถเขียนเป็นสมการ ในรูปแบบ a2 + b2 = c2 โดยที่ c คือ ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก และ a กับ b เป็นความยาวของอีก 2 ด้านของสามเหลี่ยม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เล่นนั้นสำคัญไฉน-ตอนที่2

เล่นนั้นสำคัญไฉน

ปัจจุบัน มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence – AI) อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตในทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เหล่านั้น จะค่อยๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาแทนที่มนุษย์ในสาขาอาชีพต่างๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน