ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่80

เด็กประถมปลาย

ครูประถมปลายรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องครอบคลุมเนื้อหาวิชา (Cover the material) ทั้งหมด ดังนั้น ความแตกต่างในคำสอนจึงมีเพียงเล็กน้อย (Minimal) การประเมินผล (Assessment) มักทำด้วยการทดสอบด้วยกระดาษและปากกา (Paper-and-pen test) ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงกระจุก (Convergent thinking) ซึ่งไม่ค่อยมีความแปลกใหม่ (Rare novelty)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่80

ดวงจันทร์นำทางอย่างไร

คำตอบทั้งหมดมาลงเอย (Boil down) ที่ต้องเข้าใจช่วงเวลา (Phase) ของดวงจันทร์ที่หมุนรอบโลกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนท้องฟ้าขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เป็นผลจากการหมุนรอบของโลก (Earth’s rotation) ซึ่งรวมทั้งดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่79

เด็กประถมปลาย

ช่วงก่อนวัยรุ่น (Pre-adolescent) การเจริญเติบโต (Growth) และการพัฒนา (Development) ของสมองดำเนินไปอย่างรวดเร็ว (Remarkable pace) นักชีววิทยา (Biologist) อธิบายว่า การเจริญเติบโตหมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงื่อนไขที่มีอยู่แล้ว (Existing) อาทิ ขนาด หรือ “สมรรถนะ” (Competency) เฉพาะ เรียกว่า เป็นการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ (Natural)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่79

บันทึกรายวันจันทรคติ

ต่อไปให้เด็กตรวจสอบคอลัมน์ เวลาดวงจันทร์ตก ลองถามเด็กว่า เขาสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับเวลาตกของดวงจันทร์ วันแล้ววันเล่า ตัวอย่างเช่น ดวงจันทร์ตกในเวลาช้าลงทุกๆ วัน เหมือนดวงจันทร์ขึ้นช้าลงทุกๆ วัน แล้วคำนวณจำนวนนาทีที่ช้าลงทุกๆ วัน ตลอดจนบันทึกลงในแผ่นกระดาษใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่78

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 11 และ หลังจากนั้น – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – เพื่อให้นักเรียนได้แสดง (Display) และอธิบายโครงาน แต่ละกลุ่มนักเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในสาขาวิชาที่ตนถนัด และปัน (Share) ความรู้ กับกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ จะมีการปันโครงงานดังกล่าวกับชั้นเรียนอื่น ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน ตลอดจนพ่อแม่ของนักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่78

บันทึกรายวันจันทรคติ

ใช้ตารางต่อไปนี้ ช่วยให้เด็กขยายเนื้อหาในทุกๆ วันของวัฏจักรจันทรคติ ในคอลัมน์ที่ระบุถึงรูปร่าง (Shape) ของดวงจันทร์ให้เด็กวาดรูปนั้นลงไปด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่77

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 9 และ 10 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – ทบทวนข้อมูลของเนื้อหาทั้งหมด และทำให้ทุกโครงงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (Completion)

แผนงาน – สอน (Coach) นักเรียนในเรื่องวิธีการที่ทำให้โครงงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ ณ จุดนี้ นักเรียนอาจรู้สึกท้อใจ (Frustrate) เนื่องจากเวลากระชั้น หรือเผชิญประเด็นที่ยากต่อการรับมือ จึงเป็นความท้าทายของการสอน (Teachable moment) ที่ครูจะสอน (Coach) นักเรียนให้รู้จักแก้ปัญหาหรือหาทางออก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่77

บันทึกรายวันจันทรคติ

ปฏิทิน (Calendar) บางฉบับ ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ยังคงดำเนินไปตามวัฏจักรของดวงจันทร์ อาทิ ปฏิทินของชาวยิว (Jewish) และ อิสลาม (Islamic) นอกจากนี้ ยังมีชาวพื้นเมือง (Indigenous) รอบโลกที่ยังใช้จันทรคติ (Lunar) เป็นวิธีการนับเวลาที่ดำเนินไป (Elapsed time) เป็นตัวเลขในวัฏจักร (Cycle) ของดวงจันทร์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่76

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน –นักเรียนค้นคว้า (Research) ต่อไปในสาขาวิชาเฉพาะที่ตนเองสนใจ โดยครูสอน (Coach) ทุกอย่างเท่าที่จำเป็น ครูทบทวนขั้นตอนของกระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่า อาจต้องมีการลองผิดลองถูก (Trials and errors) ก่อนที่จะได้รับผลิตผล (Product) ขั้นสุดท้าย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่76

จรวดน้ำ-อากาศ

บอกให้เด็กตั้งท่อประปา PVC ขึ้นตรงบนพื้นดิน เพื่อให้หน้าต่างยังคงวาง (Rest) อยู่บนพื้นดิน ช่วยเด็กในการสอดท่อลมของเครื่องสูบจักรยานเข้าไปในปากขวดอย่างเหมาะเจาะและแน่นหนา โดยมิให้น้ำหก (Spill) เพื่อให้เด็กสามารถสูบลมอย่างเพียงพอเข้าไปในขวด ในการสะสม (Build up) แรงกดดัน (Pressure) ให้มาก (Plenty) พอสำหรับการยิงจรวด

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่75

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 3 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมายของบทเรียน – (1) เพื่อแนะนำให้รู้จักศัพทานุกรม (Vocabulary): วงจรของน้ำ (Water cycle) การระเหย (Evaporation) สิ่งที่ตกจากฟ้า (Precipitation) อันได้แก่ น้ำฝน หิมะ แผ่นน้ำแข็ง (Sleet) และลูกเห็บ (Hail) อุณหภูมิ (Temperature) แรงกดดันบรรยากาศ (Barometric pressure) ความชื้น (Humidity) ความเร็วของลม (Wind speed) สภาพแวดล้อม (Environment) เส้นรุ้ง (Latitude) และการยกระดับ (Elevation) และ (2) เพื่อทบทวนแผนบทเรียนโดยรวม พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง (Directive) ของการจัดระเบียบ (Organization) และจรรโลงรักษา (House-keeping) ไว้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่75

จรวดน้ำ-อากาศ

การค้นหา (Investigation) ความจริง อาจเป็นจุดเริ่มต้น (Entry point) ของการก้าวสู่โลกของการออกแบบ (Design) ที่สร้างความน่าทึ่ง (Intrigue) ให้แก่วิศวกรมานานนับศตวรรษ รถกับดักหนูก็อาจเป็นหนึ่งในจำนวนโครงงานออกแบบที่ผูกพันเด็กไปตลอดชีวิตของเขา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่74

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถม

คาบที่ 1 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – (1) เพื่อศึกษาว่า มนุษย์จะสำรวจต่อไปถึงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างน้ำ อากาศ และพื้นดิน อย่างไร? และ (2) เพื่อแนะนำโครงงานที่สร้างระบบนิเวศวิทยาของโลกในชั้นเรียน โดยบูรณาการศิลปะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่74

รถกับดักหนู

บอกให้เด็กวางล้อหลังบนเพลาหลัง เช่นเดียวกับล้อหน้าบนเพลาหน้า แล้วปรับ (Adjust) กับดักหนู (Mousetrap) ช่วยเด็กใช้มีดหัตถการตัดส่วนล่าง (Bottom) ของที่แขวนเสื้อผ้าพลาสติกในแนวราบ (Horizontal) คงต้องใช้ราว (Rod) พลาสติกความยาวประมาณ 12 นิ้ว รายการนี้อาจต้องออกแรง (Effort) มากหน่อย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่73

บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

แผนบทเรียน STEAM นี้ อาจดูเหมือนแกว่งไกว (Wield) ไร้ทิศทาง เมื่อมองผ่านๆ (Glance) ในครั้งแรก แต่เมื่อได้วางแผนและดัดแปลง (Adapt) ให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็กในชั้นเรียน จะพบว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการวางแผนบทเรียนที่บูรณาการศิลปะอันครอบคลุมหลักสูตรหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนด้วยซ้ำ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่73

รถกับดักหนู

ถ้าแผ่นไม้ยาวกว่า 14 นิ้ว ใช้มีดหัตถการในการตัดให้ได้ความยาว 14 นิ้ว x ความกว้าง 4 นิ้ว เพื่อใช้เป็นตัวถังรถยนต์ แล้วใช้มีดหัตถการตัดรอยบาก (Notch) จากด้านหลัง (Rear) ของกรอบแผ่นไม้ รอยบากควรมีความลึก 1 นิ้ว และความกว้าง 2 นิ้ว จากนั้นช่วยเด็กใช้ปืนยิงกาว เพื่อให้หลอดกาแฟที่มีผนังหนา (Thick-walled) ยึดติดขอบด้านหน้า (Front edge) ของแผ่นไม้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่72

บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับ แบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่72

จากเรือสู่รถ

เรือขนาดเล็ก (Miniature boat) สนองตอบจุดประสงค์ของการสาธิต (Demonstration) ถึงหลักการวิทยาศาสตร์ (Scientific principle) เรื่องความแข็งแกร่ง ณ พื้นผิว (Surface tension) ของของเหลว (Liquid) อาทิ น้ำ เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่อยู่เบื้องหลังว่า ทำไมหยดน้ำ (Droplet) จึงมีรูปร่างเป็นทรงกลม (Sphere) และก็เป็นเหตุผลว่า ทำไมแมลง อาทิ จิงโจ้น้ำ (Water strider) จึงสามารถ “ฉุยฉาย” (Glide) อยู่บนพื้นผิวของน้ำได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่71

บทเรียนวิทยาศาสตร์เด็กประถม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธีการ แบบดั้งเดิม (Traditional) กับ แบบบูรณาการศิลปะ (Art-integrated)

  1. ความคิดหลัก (Big idea) – การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Heredity) และการสืบพันธุ์ (Reproduction) ของพืชจะคล้ายคลึง (แต่ไม่ถึงกับเหมือนกัน 100%) กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
  2. การเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmark) –นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
  3. ความซับซ้อนการรับรู้ (Cognitive complexity) – ปานกลาง (Moderate)
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่71

เรือขับเคลื่อนด้วยสบู่

เติมน้ำลงในอ่างยาว (Long basin) โดยให้เด็กวางแผ่นโฟมพลาสติก (Polystyrene) ซึ่งเป็นรูปพื้นเรือขนาดเล็ก ณ พื้นผิว (Surface) ของน้ำ แล้วบอกให้เด็กเท (Pour) สบู่ล้างถ้วยชาม (Dishwasher soap) ลงในแก้วขนาดเล็ก จากนั้นเติมน้ำ แล้วคน (Stir) ด้วยช้อน ซึ่งจะสร้างสบู่เหลวที่เด็กจะเติมใส่เรือด้วยหลอดหยด (Dropper)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
patsanan