เกี่ยวกับเรา

ถามครู.com มีจุดประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก เพื่อให้สามารถเลือกนำไปปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานตามความเหมาะสมอีกแนวทางหนึ่ง โดย ถามครู.com มีผู้เขียนบทความซึ่งเป็นครู อาจารย์จากมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็ก ที่ให้ข้อมูลซึ่งอ้างอิงได้ และเป็นกลาง ไม่ขึ้นกับองค์กร หรือโรงเรียนใด อีกทั้งยังพร้อมที่จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยของท่านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมต้น ซึ่งท่านสามารถถามในเว็บบอร์ดได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับการเรียนในชั้นอนุบาล และการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นประถม ถามครู.com ได้จัดทำแบบฝึกหัดและการทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดความพร้อมของเด็กในแต่ละด้าน โดยเก็บผลคะแนนของเด็กจากการทำแบบฝึกหัดดังกล่าวไว้เป็นสถิติเฉพาะของเด็กแต่ละคนอีกด้วย และท่านยังสามารถค้นหาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ทำงานได้ ซึ่ง ถามครู.com ได้จัดอันดับโรงเรียนตามลำดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ถามครู.com จะพัฒนาระบบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น หากท่านพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะ ข้อติชมตลอดจนมีข้อเขียนที่เป็นประโยชน์ กรุณาติดต่อที่ shompoo@taamkru.com เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้ "พ่อแม่พร้อม ลูกพร้อม"

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน