หน้าหลัก » บทความ » การจัดค่ายนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (Recreation Camping for Young Children)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

การจัดค่ายนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดค่ายนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (Recreation Camping for Young Children)หมายถึง การจัดค่ายแบบค้างแรมสำหรับเด็กก่อนถึงวัยเรียน โดยเน้นการจัดค่ายนอกสถานที่เป็นส่วนใหญ่ ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู ซึ่งกิจกรรมของค่ายนันทนาการช่วยเปิดโอกาสให้เด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ โดยการจัดค่ายนันทนาการสำหรับเด็กอาจจัดในพื้นที่กลางแจ้งหรือบริเวณใกล้แหล่งธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆพร้อมกับใกล้ชิดธรรมชาติไปในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ การจัดค่ายนันทนาการมักรวบรวมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริม สร้างและพัฒนาทักษะต่างๆให้กับเด็กๆ อาทิ การพายเรือ การปีนเขา การเดินป่า หรือการว่ายน้ำ เป็นต้น

การจัดค่ายนันทนาการมีความสำคัญอย่างไร?

เนื่องจากการจัดค่ายนันทนาการมักจัดในรูปแบบค่ายค้างคืน ประโยชน์ที่เด็กจะได้คือ การฝึกการดูแลตนเอง เพราะเด็กจะต้องใช้ชีวิตอยู่นอกสถานที่คุ้นเคยอย่างบ้านหรือโรงเรียนเป็นครั้งแรก หากออกค่ายกันเป็นครอบครัว จะเป็นโอกาสในการฝึกให้เด็กได้ลองหัดทำอะไรด้วยตนเอง นอกจากนี้ ภายในค่ายนันทนาการ เด็กจะได้เรียนรู้และสำรวจเกี่ยวกับธรรมชาติ จากการสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัว อย่างพืช ต้นไม้ และสัตว์ป่า พร้อมทั้งได้รับความเพลิดเพลินท่ามกลางโลกของธรรมชาติ ดัง นั้น ค่ายนันทนาการสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กในวัยนี้ได้อย่างมาก พ่อแม่ควรหาเวลาว่างพาลูกไปเข้าค่ายนันทนาการที่จัดโดยชุมชนหรือที่จัดโดยครูที่โรงเรียน เพราะนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประ โยชน์แล้ว ยังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กในวัยนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ มีงานวิจัยหลายเรื่องชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของค่ายนันทนาการสำหรับเด็ก ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านอารมณ์และด้านสติปัญญา ผลลัพธ์ที่เด็กได้จากการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ และการมีผู้ใหญ่คอยสนับ สนุนให้พวกเขาลงมือทำสิ่งใหม่ ล้วนเป็นการฝึกให้เด็กใช้ความคิดและมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น อีกทั้งเด็กได้เรียนรู้วิธี การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและช่วยสร้างสมดุลทั้งทางด้านร่าง กายและจิตใจของเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต

การจัดค่ายนันทนาการมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร?

กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในค่ายนันทนาการช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตของเด็กทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทักษะที่สำคัญส่งผลต่อการประสบความสำเร็จของคนโดยส่วนใหญ่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้น ค่ายนันทนาการสำหรับเด็กมีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กในวัยนี้

ทั้งนี้ สิ่งที่เด็กปฐมวัยจะได้รับจากค่ายนันทนาการนอกเหนือจากความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเข้าร่วมกิจ กรรม และการได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้ว เด็กยังจะได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญหลายอย่าง อาทิ

 • เด็กได้เพิ่มความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากกิจกรรมที่ทำในค่ายนันทนาการมักเป็นสิ่งใหม่ที่เด็กไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ทั้งนี้ ความมั่นใจเกิดจากการได้ทำสิ่งที่ใหม่และยากกว่า ซึ่งถ้าเด็กสามารถทำกิจกรรมใหม่ได้สำเร็จ เด็กก็จะมีความรู้สึกมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น
 • เด็กได้ใช้ชีวิตร่วมกับเด็กและผู้ใหญ่ในค่าย ทำให้เด็กได้เรียนรู้การเคารพผู้อื่น
 • เด็กได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • เด็กได้รู้จักการแบ่งปัน
 • ค่ายนันทนาการเปิดโอกาสพิเศษกว่ากิจกรรมอื่นตรงที่ ทำให้เด็กได้เล่นในรูปแบบที่แตกต่างไปจากชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
 • เด็กได้รับความสุขจากการทำกิจกรรมที่ใช้แรงกายและความคิดสร้างสรรค์
 • เด็กมีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น
 • เด็กได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น
 • เด็กได้ฝึกทักษะการว่ายน้ำ เนื่องจากค่ายนันทนาการมักรวมการสอนว่ายน้ำเข้าไว้ด้วย จึงถือเป็นโอกาสดีที่เด็กจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการว่ายน้ำและความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ ซึ่งสถาบันที่เชี่ยวชาญทางด้านเด็กของสหรัฐอเมริกา (The American Academy of Pediatrics) แนะนำว่า เด็กควรเริ่มหัดว่ายน้ำตั้งแต่วัย 4 ขวบหรือต่ำกว่านั้นถ้าเด็กมีความพร้อม
 • ในกรณีที่เด็กเพิ่งมีน้องเล็ก การส่งเด็กไปเข้าค่ายนันทนาการถือเป็นการเปิดช่องว่างให้พ่อแม่มีเวลาดูแลลูกคนเล็ก ขณะที่เด็กที่โตกว่าเรียนรู้การเป็นพี่มากขึ้น
 • เด็กจะได้รับประสบการณ์และความทรงจำที่ดีติดตัวไปหลังเข้าค่ายนันทนาการ

นอกจากนี้ ยังมีผลวิจัยจากสมาคมค่ายแห่งสหรัฐอเมริกา (American Camp Association) ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เด็กรวมถึงสมาชิกครอบครัวได้รับภายหลังที่เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายนันทนาการ จากผลงานวิจัยซึ่งเก็บข้อมูลจากสมาชิกครอบครัวกว่า 5,000 ครอบครัวพบว่า การเข้าค่ายทำให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างในตัวเด็กเพิ่มขึ้น อาทิ เด็กมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น มีมิตรภาพใหม่ๆ รู้จักการพึ่งพาตนเองมากขึ้น มีความเป็นผู้นำ รู้จักการให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการตัดสินใจ มีความสบายใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงความมั่นคงทางจิตใจที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

ครูจัดค่ายนันทนาการให้เด็กได้อย่างไร?

ในช่วงเวลาปิดเทอมซึ่งเป็นวันหยุดยาว ครูอาจจัดค่ายนันทนาการสำหรับเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก โดยครูสามารถนำกิจกรรมต่างๆมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับช่วง เวลาและสถานที่ที่ใช้จัดค่ายนันทนาการ ได้แก่กิจกรรมต่างๆดังนี้

 • การร้องเพลง ที่เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังร้องได้ในทุกที่ ทุกเวลา
 • ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อสร้างบรรยากาศของการออกค่ายให้มีสีสันมากขึ้น เช่น นำกระดาษสีน้ำตาลมาม้วนทำเป็นท่อนซุง จากนั้นให้เด็กตกแต่งโดยการตัดกระดาษสีแดง เหลือง และส้ม สร้างเป็นรูปร่างต่างๆตามแต่จินตนาการของเด็ก แล้วนำกระดาษสีมาแปะกับท่อนซุงให้เป็นกองไฟจำลองขึ้น เป็นการฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อ
 • ครูสอดแทรกเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟ เช่น เด็กไม่ควรอยู่ใกล้หรือวิ่งไปใกล้ไฟ ไม่ควรโยนสิ่งของเข้าไปในกองไฟ เป็นต้น
 • เล่านิทานรอบกองไฟ ครูมีนิทานเล่าให้เด็กฟังรอบกองไฟกระดาษที่ทำขึ้น
 • งานประดิษฐ์ด้วยมือ มีให้เด็กเลือกทำได้หลายรูปแบบ อาทิ การประดิษฐ์กล้องส่องทางไกลทำจากม้วนกระดาษชำ ระ หรือเต็นท์ทำจากกล่องนมที่ไม่ใช้แล้ว นำมาตัดให้กางออกเป็นแผ่นเดียว จากนั้นนำไปตกแต่งด้วยการระบายสีทำเป็นประตูหรือหน้าต่างของเต็นท์
 • แบบจำลองการเดินป่า ให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับสถานที่ใกล้ตัว ครูให้เด็กลองทำแผนที่วาดเองแบบง่ายๆ จะเป็นแผนที่ในหมู่บ้าน ในสนามหญ้าของโรงเรียน หรือแม้แต่ในห้องเรียนก็ได้ จากนั้นให้ครูพิมพ์ภาพสิ่งของที่ต้อง การให้เด็กหา นำมาแปะลงบนแผนที่ ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไว้ จากนั้นให้เด็กเดินตามหาของดังกล่าวจากแผนที่ที่มีอยู่ และให้เด็กใช้กล้องส่องทางไกลที่ประดิษฐ์เองในระหว่างการสำรวจ
 • ศิลปะจากใบไม้ ครูนำสีที่ใช้ระบายเทใส่ลงในถาด จากนั้น เด็กวางใบไม้ที่เก็บมาลงบนถาดสี จากนั้นแปะใบไม้ด้านที่มีสีลงบนกระดาษ เป็นการฝึกให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านรูปร่างและสีสันของใบไม้
 • ครูรวบรวมก้อนหินหลากสีหลายรูปร่างและขนาดใส่รวมกันลงในถาด จากนั้นให้เด็กใช้แว่นขยายส่องดูก้อนหินที่รวบรวมมา ให้เด็กจำแนกก้อนหินตามลักษณะที่พบว่ามีความเหมือนกัน แยกมาใส่ไว้ในถ้วยหรือชาม กิจกรรมนี้ช่วยฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต
 • ทำอาหาร ฝึกคิดเลข กิจกรรมนี้สอนให้เด็กรู้จักทำตามคำบอก ครูจะใช้สูตรอาหารที่ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น เทขนมที่ดีต่อสุขภาพใส่ชาม จากนั้นให้เด็กตักแบ่งใส่ภาชนะส่วนตัวไว้กินตอนพัก

พ่อแม่ผู้ปกครองจะจัดค่ายนันทนาการให้ลูกได้อย่างไร?

เมื่อพ่อแม่เป็นผู้วางแผนจัดค่ายนันทนาการแบบค้างคืนด้วยตนเอง สิ่งที่พ่อแม่สามารถปฏิบัติหรือเตรียมพร้อมก่อนถึงเวลาเข้าค่ายนันทนาการของลูกนั้นมีอยู่หลายลักษณะ ซึ่งต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่เพิ่งพาเด็กเล็กออกค่ายเป็นครั้งแรก ดังต่อไปนี้

 • เลือกสถานที่ใกล้บ้าน เนื่องจากการออกค่ายพร้อมกับเด็กเล็กเป็นครั้งแรกไม่เหมาะกับการเดินทางระยะไกล พ่อแม่ควรจองที่พักล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีที่ว่างสำหรับตั้งแค้มป์เมื่อเดินทางไปถึง และหากเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น ที่พักเต็ม พ่อแม่ก็ยังขับรถพาลูกเที่ยวสถานที่สวยงามที่อื่นและขับรถกลับบ้านได้ในระยะทางอันสั้น
 • การนอนค้างแรม 1 คืน เหมาะกับการออกค่ายครั้งแรก เพราะพ่อแม่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ออกค่ายพร้อมเด็กเล็กมาก่อน นอกจากนี้ การนอนค้าง 1 คืน นับว่าเพียงพอที่จะสร้างแนวคิดที่ดีสำหรับการเตรียมตัวจัดค่ายนันทนา การของเด็กในครั้งต่อไป และหากเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องขึ้นในระหว่างการอยู่ค่าย พ่อแม่และเด็กก็จะเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นเพียงแค่คืนเดียว อาทิ ขนาดของเต็นท์ที่พกไปไม่เพียงพอสำหรับนอนรวมกันทั้งครอบครัว เบาะนอนแข็งทำให้นอนไม่สบาย ถุงนอนให้ความอบอุ่นไม่ทั่วถึง หรือลืมอุปกรณ์จำเป็น เช่น ยากันยุง หรือครีมกันแดด เป็นต้น
 • จัดเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนออกค่าย พ่อแม่เลือกทำอาหารที่สามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้ หรือถ้ามีกระติกเก็บความเย็นอยู่ ก็นำอาหารแพคใส่กล่องเก็บไว้ในกระติก นอกจากนี้ อาหารที่นำไปควรเป็นหยิบทานง่าย จำพวก ขนมปัง ซีเรียล โยเกิร์ต เป็นต้น
 • จัดค่ายแบบเรียบง่าย พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องขนของเล่นเด็กติดตัวไปด้วยเป็นจำนวนมาก โดยอาจพกแค่พลั่ว ถังน้ำ รถตักดิน ลูกบอลสักลูก และจักรยานสำหรับเด็กไว้ปั่นเล่นในค่าย ก็นับว่าเพียงพอแล้วสำหรับการค้างคืนในค่ายนอกบ้าน
 • กิจกรรมที่ทำในระหว่างอยู่ค่ายนันทนาการ ควรเป็นไปอย่างเรียบง่าย เช่น เดินเล่นภายในอาณาเขตของค่าย ชัก ชวนเด็กค้นหาร่องรอยสัตว์ตามบริเวณหรือใกล้กับจุดตั้งแค้มป์ หรือแค่นั่งปิกนิกชื่นชมบรรยากาศสวยงามภายในค่ายก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน
 • พ่อแม่ควรเตรียมสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผ้าอ้อมสำรองไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้นำมาใช้แค่ตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กเท่า นั้น แต่ยังสามารถนำไปเช็ดเนื้อตัวเด็กที่เล่นเลอะเทอะได้
 • พ่อแม่ควรนำโถส้วมแบบพกพาสำหรับเด็กติดไปเข้าค่ายด้วย แม้ว่าเด็กจะโตเกินกว่าวัยที่จะฝึกใช้โถส้วมแล้วก็ตาม เผื่อในกรณีฉุกเฉินอย่างห้องน้ำไม่ว่าง หรือไม่สะดวกเดินไปทำธุระในช่วงเวลากลางคืน
 • สำหรับการนอน พ่อแม่อาจให้ลูกนอนเอาแรงไว้ตั้งแต่อยู่บนรถก่อนหรือหลังไปเข้าค่าย เพราะเด็กอาจนอนกลาง วันไม่หลับเมื่ออยู่ในเต็นท์ที่มีแสงสว่างผ่านทะลุผ่านได้ เพราะการนอนเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าเด็กนอนหลับไม่เพียง พออาจมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากเดิม ทำให้การเข้าค่ายไม่สนุกเท่าที่ควร
 • การพาลูกเข้าค่ายได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จะช่วยให้พ่อแม่อธิบายถึงความสำคัญของธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น พ่อแม่ควรสอนให้เด็กเคารพและดูแลธรรมชาติ อย่างเช่น ไม่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในช่วงกลางคืน ให้เด็กลองสูดกลิ่นหอมของดอกไม้ และไม่เด็กดอกไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ กิจกรรมที่พ่อแม่สามารถทำร่วมกับเด็กได้ระหว่างออกค่ายนันทนาการมีดังต่อไปนี้

 • ให้เด็กช่วยพ่อแม่กางเต็นท์ไปพร้อมกับที่อธิบายถึงความสำคัญของการมีที่พัก
 • ควรหาจุดตั้งถังขยะ และเน้นให้เด็กเห็นความสำคัญของการรักษาพื้นที่ตั้งแค้มป์ให้มีความสะอาด พร้อมทั้งให้มั่น ใจได้ว่าจะไม่มีสัตว์มาแอบขโมยกินอาหารที่อาจเป็นพิษต่อพวกเขา รวมทั้งทำให้ผู้ที่มาใช้พื้นที่ต่อได้มีสถานที่ที่สะอาด
 • พ่อแม่อาจให้เด็กหัดเดินสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้กับจุดตั้งเต็นท์ ชี้ชวนให้เด็กลองฟังเสียงนก และคอยสอดส่องระ วังแมลงและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ
 • พ่อแม่ลองพาลูกออกมาสัมผัสบรรยากาศด้านนอกเต็นท์หลังพระอาทิตย์ตกดิน จากนั้นให้ลองพูดคุยหัวข้ออย่าง เช่น เสียงอะไรบ้างที่ลูกได้ยิน? อากาศจะหนาวไหม? สัตว์ป่าอะไรบ้างที่ลูกอาจจะได้เห็น?
 • พ่อแม่คุยกับเด็กเกี่ยวกับสัตว์ที่อาจทำให้เขาตกใจกลัวอย่างเช่น หมาป่าหรือหมี พร้อมทั้งสอนเขาให้รู้ว่าสัตว์ป่าเป็นฝ่ายกลัวคนมากกว่าที่คนกลัวพวกมัน

เกร็ดความรู้เพื่อครู

การวางแผนจัดค่ายนันทนาการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับครูที่เตรียมตัวเริ่มวางแผนการจัดค่ายนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

 • ในกรณีที่ครูจัดค่ายนันทนาการตรงกับช่วงของฤดูร้อน ครูควรจัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้เด็กได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อในการออกกำลัง และทำให้กิจกรรมในระหว่างเข้าค่ายไม่น่าเบื่อจนเกินไป แต่ก็ไม่หนักเกินกำลังของเด็ก
 • ใช้สิ่งแวดล้อมเอื้อให้เด็กสามารถเล่นสนุกไปพร้อมกับเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่คอยกระตุ้นให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาออกสำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ในธรรมชาติ
 • ความปลอดภัยภายในค่ายนันทนาการเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ให้ครูพาเด็กนั่งล้อมกันเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยถึงสิ่งที่เด็กต้องให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง อาทิ เด็กต้องใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่บนเรือ ไม่เอามือจับแมลงหรืองู ไม่หยิบผลไม้จากในป่าละเมาะกินเองเพราะอาจมีพิษ และสอนให้เด็กรู้จักทายากันยุงและครีมกันแดดเพื่อป้องกันรังสียูวีในระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น
 • ครูสามารถหยิบยกบทเรียนเกี่ยวกับน้ำสอนเด็กได้ภายในค่ายนันทนาการ เนื่องจากกิจกรรมที่เด็กๆโปรดปรานมักเกี่ยวข้องกับน้ำ เป็นกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกสนุกและยังช่วยคลายร้อนได้ดี ทั้งนี้ ครูควรใช้โอกาสนี้สอนให้เด็กเรียนรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของน้ำต่อชีวิตของคนเรา อาทิเช่น สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องอาศัยน้ำเพื่อมีชีวิตรอด น้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ น้ำทำให้สิ่งของลอยได้ เป็นต้น
 • การเล่นเกมเป็นหนทางนำไปสู่การเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางอารมณ์ ทางสังคม ทางสติ ปัญญา และการพัฒนาทางร่างกาย ครูควรหาเกมให้เด็กได้ออกมาวิ่งเล่นด้านนอก และเมื่ออากาศเริ่มร้อนเกินไปควรมีเกมสำรองไว้เล่นภายในอาคารแทน

บรรณานุกรม

 1. ความหมายของนันทนาการ - http://www.dpe.go.th/link/forlive/meaning.htm [2014, April 25]
 2. A Guide to Summertime Planning for the Preschool Teacher. http://www.brighthubeducation.com/summer-learning-activities-ideas/125463-indoor-and-outdoor-learning-activities-for-preschoolers-during-the-summer/ [2014, April 27]
 3. Benefits of Day Camp for Preschoolers - http://www.whattoexpect.com/toddler/benefits-of-day-camp-for-preschoolers.aspx [2014, April 25]
 4. Camping. http://en.wikipedia.org/wiki/Camping [2014, April 25]
 5. Camping with Your Preschooler. http://www.education.com/magazine/article/Camping_Preschooler_First_Time/ [2014, April 27]
 6. First Time Camping with Kids? 5 Tips. http://anaturemom.com/2012/05/31/first-time-camping-with-kids-5-tips/ [2014, April 25]
 7. Ideas for Teaching Camping to Preschoolers. http://www.ehow.com/info_7925036_ideas-teaching-camping-preschoolers.html [2014, April 27]
 8. preschool-camping-activities. http://www.preschool-plan-it.com/preschool-camping-activities.html [2014, April 25]
 9. Why Every Child Should Go To Camp- http://www.5starcamps.ca/why-every-child-should-go-to-camp/ [2014, April 27]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน