หน้าหลัก » บทความ » การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental assessment and evaluation for early childhood children)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental assessment and evaluation for early childhood children) หมายถึง กระบวนการที่จัดทำขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตลอดจนการดูแลและเรียนรู้เกี่ยว กับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้พัฒนาการของเด็กได้พัฒนาไปอย่างดีที่สุด ก่อนอื่นควรทำความรู้จักกับคำจำกัดความของการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็ก ซึ่งมีความหมายและวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างไร?

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ล่วงหน้าหากเด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการ และพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามวัย หากพ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยไว้ไม่สนใจการวัดและการประเมินพัฒนาการเด็ก ก็อาจทำให้เด็กมีปัญหาด้านพัฒนาการ และพ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีประโยชน์อย่างไร?

การวัดพัฒนาการของเด็ก จะทำให้ทราบถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของเด็กเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสนับ สนุนและส่งเสริมเด็กได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการของเด็ก การวัดพัฒนาการของเด็กนั้นต้องรวมเอาทุกๆกิจ กรรมที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงและความต้องการของเด็ก

การประเมินพัฒนาการของเด็ก จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยถึงความล่าช้าของพัฒนาการ และเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการให้ความช่วยเหลือเด็ก เด็กที่ได้รับการสงสัยว่ามีพัฒนาการที่ล่าช้าจะได้รับการประเมินอย่างละเอียด การช่วย เหลือของพ่อแม่ผู้ปกครองในขั้นแรกนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เข้าถึงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประ สิทธิภาพ

ปัญหาของการวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีสาเหตุมาจากอะไร?

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้นทำขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตามการวัดและการประ เมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งที่น่าท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เครื่องมือแต่ละชนิดนั้นมีลักษณะเฉพาะและมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน สิ่งที่ท้าทายหรืออาจเป็นปัญหาในการวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สรุปได้ดังนี้

 • เด็กเล็กๆอาจไม่มีหรือมีทักษะการแสดงออกในการใช้ภาษาที่จำกัด และอาจไม่สามารถพูดสื่อสารให้พ่อแม่ผู้ปก ครองทราบว่าพวกเขารู้อะไรหรือกำลังคิดอะไรอยู่
 • พัฒนาการของเด็กอาจได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ที่ไม่อาจระบุได้ว่าจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโดย ตรงหรือไม่เพียงใด
 • เด็กเล็กๆมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกตลอดเวลา
 • พฤติกรรมของเด็กสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและวัฒนธรรมตลอดจนการเลี้ยงดู การประเมินพัฒนาการเด็กจึงต้องดำเนินการด้วยไหวพริบและระมัดระวัง โดยไม่ละเลยตัวแปรต่างๆเหล่านั้น
 • เรืองที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาด้านพัฒนาการเด็กอาจต้องได้รับการวินิจฉัยและตัดสินด้วยประสบการณ์โดยอิงทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ตลอดจนบุคคลผู้มีทักษะการสังเกตและการตีความที่แม่นยำเพียงพอ

ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากความแตกต่างในพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เด็กบางคนอาจมีพัฒนาการที่รวดเร็ว หรือเด็กบางคนอาจมีพัฒนาการที่ล่าช้าไม่ตรงตามเกณฑ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครอง การที่จะรู้ว่าเด็กมีพัฒนาเป็นอย่างไรนั้นสามารถตรวจสอบได้จากผลของการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็ก ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจเด็กและสามารถผลักดันให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัยต่อไปได้

พ่อแม่ผู้ปกครองจะวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างไร?

พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยในการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กได้โดยวิธีการต่อไปนี้

 • พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำการวัดและการประเมินอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้เครื่องมือบันทึกที่มีคุณ ภาพ มีกระบวนการวางแผนว่าจะวัดและประเมินเมื่อไหร่ ที่ไหน และจะทำอย่างไร ซึ่งระบบนี้จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบุตรในแต่ละช่วงเวลา
 • การวัดและการประเมินต้องรวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรมและการกระทำของเด็ก โดยกระบวนการนี้ควรได้รับความร่วมมือจากทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ครูที่โรงเรียน หรือบุคคลใดก็ตามที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
 • พ่อแม่ผู้ปกครองควรเก็บรวบรวมประวัติสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก โดยข้อมูลที่ควรรวบรวมไว้ก็คือข้อมูลของเด็กระยะก่อนคลอดและหลังคลอด ควรมีการเขียนช่วงเวลากำกับการเปลี่ยนแปลงที่เด็กก้าวไปสู่จุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และควรจัดทำแฟ้มประวัติสุขภาพของเด็กทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 • พ่อแม่ผู้ปกครองควรวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคนในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่และสภาพสัง คมว่าส่งผลต่อพัฒนาการเด็กอย่างไร ตลอดจนพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม สถานะทางสังคม การมีสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อาชีพของพ่อแม่ และการดูแลเด็กประกอบกันไป

อย่างไรก็ตาม มีข้อห้ามบางประการที่ไม่ควรทำในการวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนี้

 • ไม่ควรแยกเด็กออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงเพื่อมาวัดและประเมินพัฒนาการโดยอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนแปลกหน้าโดยลำพัง
 • เด็กไม่ควรได้รับการทดสอบโดยบุคคลซึ่งเด็กไม่คุ้นเคยด้วย เนื่องจากเด็กจะไม่สามารถแสดงออกถึงความ สามารถของเขาได้อย่างเต็มขีดความสามารถเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้า ซึ่งจะทำให้ผลของการทดสอบไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น
 • การวัดและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เน้นในบางเรื่อง เช่น เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการคิดหรือการรับรู้ หรือทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนั้นอาจไม่เพียงพอ ควรพิจารณาปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือกับพี่เลี้ยง ตลอดจนความสามารถพิเศษด้านอื่นๆของเด็กด้วย

เกร็ดความรู้เพื่อครู

 • ครูควรประสานงานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง และพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการประเมินพัฒนา การของเด็กปฐมวัยเสมอ
 • ครูควรมีประวัติพัฒนาการของเด็กและประวัติครอบครัวเด็กเช่นเดียวกับผู้ปกครอง
 • ครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กในเวลาที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆด้วย
 • ครูอาจมีการวัดและการประเมินเฉพาะเรื่องสำหรับเด็กบางคน หากมีความจำเป็น
 • ครูอาจใช้รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นเอกสารประกอบแฟ้มข้อมูลของเด็กแต่ละคน และจัดส่งไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกระยะ

บรรณานุกรม

 1. Developmental Screening, Assessment, and Evaluation - http://www.zerotothree.org/child-development/mental-health-screening-assessment/thepowerofplay-1.pdf [2014, March 23]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน