หน้าหลัก » Blogs » การศึกษาแบบบ้านเรียน หรือ Homeschooling (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมปฏิรูปการศึกษาว่า นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 3 ชุด เพื่อจัดทำแผนงานปฏิรูปดังกล่าวให้ชัดเจน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเป็น Master Plan ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

ศธ. ได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษา การผลิต และพัฒนากำลังคน โดยจะให้มีการสำรวจภาพรวมความต้องการกำลังคน ในระยะเร่งด่วน ใช้กรอบการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และทบทวนกฎหมายด้านแรงงานและระเบียบต่างๆ รวมถึงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ส่วนในระยะยาว จะจัดทำยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยระบบที่เชื่อมโยงกัน

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาการศึกษาทางเลือก อันได้แก่ การจัดการศึกษาแบบบ้านเรียนหรือโฮมสคูล โดยที่ศธ.จะเสนอของบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับโฮมสคูล แต่จะต้องเป็นโฮมสคูลที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของเขตพื้นที่ ส่วนสถานที่นั้น ศธ.เสนอได้จัดตั้งศูนย์การเรียนดังกล่าว และพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ตลอดจนเทียบโอนผลการเรียนด้วย

การเรียนการสอนแบบโฮมสคูล (Homeschooling) คือ การเรียนการสอนที่ให้เด็กๆ ได้เรียนหนังสือที่บ้าน โดยทั่วไปแล้วผู้สอนคือ ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ ไม่ใช่การเรียนการสอนเป็นทางการแบบในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาล การเรียนการสอนแบบโฮมสคูลเป็นการศึกษาทางเลือกตามกฎหมายในหลายๆ ประเทศ เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่อยากจัดเตรียมบรรยากาศการเรียนการสอนให้ลูกเองในบ้าน

พ่อแม่ หลายคนกล่าวถึงเหตุผลต่างๆ ที่มีส่วนทำให้พวกเขาตัดสินใจจัดการเรียนการสอนที่บ้านให้กับลูก สำหรับพ่อแม่ในสหรัฐอเมริกา 3 เหตุผลหลักใหญ่ๆ ได้แก่ ความกังวลที่มีต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียน การสอนแนวคิดด้านศาสนา ด้านศีลธรรม และความไม่พึงพอใจต่อการสอนด้านวิชาการในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ด้วยเหตุนี้ การเรียนแบบโฮมสคูลจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา

การศึกษาแบบโฮมสคูลนั้นขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของพ่อแม่ด้วย การเรียนแบบโฮมสคูลสามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับครอบครัวที่อยู่ในชนบทห่างไกล ต้องอยู่ต่างแดนเป็นการชั่วคราว หรือต้องเดินทางบ่อยๆ เหมือนกับนักกีฬาและนักแสดง เด็กหลายคนจึงเลือกเรียนหนังสือแบบโฮมสคูลด้วยเช่นกัน

การเรียนการสอนที่บ้านหรือการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลยังสามารถใช้เป็นการศึกษาภาคเสริม โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่คุณภาพต่ำก็จะได้รับประโยชน์จากการเรียนแบบโฮมสคูลที่บ้านแทน

การศึกษาแบบโฮมสคูลอย่างเป็นทางการนับเป็นรูปแบบการเรียนที่พบได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย Rousas John Rushdoony นักปรัชญาชาวอเมริกันได้เริ่มแนะนำการเรียนการสอนแบบโฮมสคูลตั้งแต่ช่วงปี 1960 เขามองว่าโฮมสคูลเป็นแนวทางการสอนที่จะสามารถสู้กับการเรียนการสอนตามระบบการเรียนของสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นแต่ทางโลกได้

แหล่งข้อมูล

  1. นายกฯ สั่งตั้งคณะทำ Master Plan ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา - http://www.naewna.com/local/70903 [2013, October 14].
  2. Homeschooling - http://en.wikipedia.org/wiki/Homeschooling [2013, October 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul