หน้าหลัก » Blogs » การเรียนแบบ “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นอกจากการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบครูกับนักเรียน ในตอนนี้จะกล่าวถึงยังมีปฏิสัมพันธ์แบบเพื่อน กล่าวคือการครูที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเพื่อนนั้น ทำให้ความรู้และการเรียนเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์กับทั้งนักเรียนและ ชั้นเรียนโดยรวม ดังที่หลักการเรื่อง Zone of Proximal Development (ZPD) ของ Lev Vygotsky ได้กล่าวไว้

ในหลักการนี้ นักเรียนจะเรียนรู้ผ่านทางประสบการณ์ของคนอื่น ดังนั้น การสอนจึงได้รับการออกแบบให้สามารถเข้าสู่ระดับการพัฒนา ซึ่งสามารถวัดได้ถึงระดับการพัฒนาของเด็กนักเรียน

เพื่อที่จะปรับสภาพแวดล้อมการเรียนให้เป็นแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางนั้น ควรต้องใส่ใจรายละเอียดต่อไปนี้:

  1. เด็กอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการเรียน
  2. กลยุทธ์การสอนเพื่อรับกับความต้องการเฉพาะบุคคล ทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์
  3. ความต้องการทางสังคมของนักเรียน เช่น การร่วมมือกัน การสื่อสาร และการยอมรับจากเพื่อนฝูง
  4. จุดมุ่งหมายโดยรวมของหลักสูตร

เนื่องจากจุดสำคัญอยู่ที่นักเรียนแต่ละคนมากกว่าอยู่ที่โครงสร้างโดยรวมของชั้นเรียน ครูจึงมักเสนอทางเลือก และการดัดแปลงในบทเรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเติบโตขึ้น ครูที่ต้องการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนแบบมีนักเรียน เป็นศูนย์กลาง จึงควรฝึกตนให้ชินกับบทบาทดังกล่าว

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จะต้องเปิดกว้าง ไม่หยุดนิ่ง น่าไว้วางใจ น่าเคารพ และสนับสนุนวิธีการเรียนรู้ทั้งแบบเฉพาะตนและเป็นกลางของเด็ก นักเรียนจะร่วมมือกัน ในการแก้ปัญหาในบทเรียน หาบทสรุปเอง หรือสร้างการเรียนในทิศทางของพวกเขาเอง

การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความเป็นตัวเด็กทั้งหมด กล่าวคือ ทั้งอารมณ์ ความคิด ทักษะทางสังคม และสัญชาตญาณของเด็ก นั่นเอง ดังนั้น ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางก็คือ คนหนึ่งคนที่สามารถพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และทักษะการคิดวิเคราะห์ได้

ประเด็นต่อไปคือเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นประเด็นความแตกต่างที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในการเปรียบเทียบกับการเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ในวิธีการแรก นักเรียนจะมีส่วนร่วมในวิวัฒนาการทางการเรียนรู้ของพวกเขาเอง หมายความว่า นักเรียนนั้นมีส่วนในการตัดสินใจเลือกวิธีการแสดงออกทางการเรียนรู้ของพวกเขา

การพัฒนาวิธีการประเมินผลที่สนับสนุนการเรียนรู้และแรงจูงใจของเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของวิธีการเรียนรู้ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง หนึ่งในเหตุผลหลักที่ครูบางคนต่อต้านการเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางก็คือ พวกเขา

มองว่าการประเมินผลแบบใหม่นั้นจะสร้างปัญหาเมื่อลองปฏิบัติจริง เพราะว่าคะแนนที่ครูเป็นผู้ให้นั้นผูกติดกับระบบโรงเรียนอย่างแน่นหนาเสียแล้ว กล่าวคือ มีการคาดหวังจากนักเรียน พ่อแม่ และผู้บริหาร จึงทำให้การที่นักเรียนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินนั้นยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่

แหล่งข้อมูล

  1. Student-centred learning - http://en.wikipedia.org/wiki/Student-centred_learning [2013, March 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน