หน้าหลัก » Blogs » คนไทยตื่นตัว เร่งเรียนภาษาจีน (ตอนที่ 5และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จำนวนอักขระ (Character) ในภาษาจีนตั้งแต่สมัยโบราณ (Antiquity) มีทั้งหมดกว่า 20,000 ตัว แต่ทีใช้จริงในปัจจุบันมีเพียงประมาณ 10,000 ตัว แต่ต้องเข้าใจว่า “อักขระ” นั้นแตกต่างจาก “คำ” เนื่องจากคำในภาษาจีนประกอบขึ้นด้วยอักชระมากกว่า1 ตัว จำนวนคำในภาษาจีนจึงมีมากกว่าอักขระหลายเท่าตัว

ประมาณการของจำนวนคำและวลีทั้งหมดในภาษาจีนนั้นแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูล ปทานุกรม (Compendium) Hanyu Da Zidian (พ.ศ. 2529) ระบุว่า ภาษาจีนมี 54,678 คำหลัก (Head entry) รวมทั้งฉบับบันทึกบนเปลือกหอย กระดองเต่า หรือกระดูกวัว (Bone oracle)

ส่วนพจนานุกรม Zhonghua Zihai (พ.ศ. 2537) ซึ่งเป็นงานอ้างอิงอักขระจีนที่ใหญ่ที่สุด ระบุว่า ภาษาจีนมี 85,568 คำหลัก พจนานุกรมภาษาจีนมาตรฐานสมัยใหม่ Xiandai Hanyu Cidian ซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงเป็นทางการ (Authoritative) ฉบับพิมพ์ครั้ที่ 5 ในปี 2550 ที่ใช้บนผืนแผ่นดินใหญ่ (Mainland China) อธิบาย 65,000 คำหลัก และนิยาม 11,000 อักขระหลัก

พจนานุกรมเว็บสเตอร์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (Webster's Digital Chinese Dictionary : WDCD) ระบุว่า ภาษาจีนมี 84,000 คำหลัก โครงการ CC-CEDICT (พ.ศ. 2553) ระบุว่า ภาษาจีนมี 97,404 คำหลักซึ่งรวมทั้งสำนวน (Idioms) ศัพท์เทคโนโลยี และรายชื่อผู้นำการเมือง ธุรกิจ และผลิตภัณฑ์

พจนานุกรมภาษาจีน Hanyu Da Cidian จำนวน 12 เล่ม บันทึกว่า ภาษาจีนมีอักขระหลัก 23,000 ตัว และให้นิยามกว่า 370,000 คำ สารานุกรม Cihai ซึ่งเป็นสารานุกรม ฉบับ ปี พ.ศ. 2542 อธิบายศัพท์ (Vocabulary) 122,836 คำหลัก จากจำนวนอักขระ 19,485 ตัว รวมทั้งชื่อเฉพาะ วลีต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศัพท์เทคนิค

เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ ภาษาจีนได้หยิบยืมคำจำนวนมากจากวัฒนธรรมอื่นๆ คำภาษาจีนส่วนมากประกอบขึ้นด้วยหน่วยย่อยสุดของคำ (Morphemes) รวมทั้งคำที่อธิบายวัตถุและความคิดที่นำเข้าจากต่างชาติ (Import) อย่างไรก็ตาม การออกเสียงคำต่างชาติโดยตรง ได้สิ้นสุดไปนานแล้ว [คงเหลือเพียงการออกเสียงตามสำเนียงพื้นเมือง]

ผลจากการหยิบยืมคำต่างวัฒนธรรม ทำให้ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม มีคำใช้ “ภาษาร่วมกัน” (Corpus of linguistic terms) ในการอธิบายคำศัพท์ทันสมัย (Modern terminology) ในลักษณะคล้ายคลึงกับ “ภาษาร่วมกัน” ของกรีกกับลาติน ที่ใช้เป็นรากฐานร่วมของภาษาต่างๆ ในยุโรป จนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากความสำคัญที่ทวีขึ้นตลอดเวลา และอิทธิพลของเศรษฐกิจจีนที่มีผลกระทบไปทั่วโลก จีนกลางจึงได้รับความนิยมเป็นวิชาเลือกตามโรงเรียนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกามากขึ้น และเริ่มแพร่หลายกลายเป็นวิชาเรียนในบรรดาผู้เยาว์ในยุโรป (อาทิ สหราชอาณาจักรอังกฤษ) และออสเตรเลีย

ใน พ.ศ. 2534 มีชาวต่างชาติ 2,000 คนที่เข้าสอบเทียบความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาจีน (Chinese Proficiency Test) ในลักษณะเดียวกันกับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย Cambridge ในขณะที่ ปี พ.ศ. 2548 จำนวนผู้เข้าสอบเทียบดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นพรวดพราดถึง 117,660 คน

แหล่งข้อมูล

  1. อบจ.หนองคาย ลงนามเรียนรู้ภาษาจีนสู่อาเซียน - http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000026935&Keyword=%a1%d2%c3%c8%d6%a1%c9%d2 [2013, March 18].
  2. Chinese language - http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_language [2013, March 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน