หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 10 : พัฒนาความเป็นมืออาชีพ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครูปฐมวัยจะหมั่นพิจารณาจุดมุ่งหมายของวิชาชีพ และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการเพิ่มความรับผิดชอบในตำแหน่งปัจจุบัน อาทิ ลอเรน กอนซาเล็ส (Lauren Gonzalez) ผู้เคยเป็นครูอนุบาล และครูประถมศึกษาปีที่ 3 มีประกาศนียบัตร (Certification) รับรองการสอนอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as Second Language : ESL) และการศึกษาพิเศษ (Special education)ปัจจุบัน เธอเป็นครูสอนเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning disabilities : LD) ในชั้นเรียนการศึกษาพิเศษ

ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือการร่วมมือ (Collaborative) วางแผน เป็นหมู่คณะกับครูที่สอนในระดับเดียวกัน หรือข้ามระดับ เพื่อพิจารณาข้อมูลเด็กนักเรียนด้วยกัน แล้ววางแผนพัฒนายุทธวิธีในการสอน (Instructional strategy) ที่ผนวกความต้องการระดับท้องถิ่น เข้ากับมาตรฐานระดับชาติ

พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน เป็นพันธมิตรสำคัญ ในกระบวนการของโรงเรียน การรู้ว่าจะร่วมมืออย่างไรกับพันธมิตรสำคัญเหล่านี้ เริ่มต้นที่การเรียนรู้ของเด็กเล็ก แล้วดำเนินต่อเนื่องในบริบทของครอบครัว นอกจากนี้ ครูปฐมวัยยังต้องเพิ่มศักยภาพในการรองรับสนับสนุนพัฒนาการและการเรียน การเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของเด็กเล็ก จะทำให้สามารถปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และความพึงพอใจในวิชาชีพปฐมวัย

ปฏิบัติการสะท้อนกลับ ยังเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอย่างรอบคอบ (Deliberation) และการระมัดระวังในตัวเด็กนักเรียน ทฤษฏีต่างๆ ที่ครูปฐมวัยยึดถือเป็นพื้นฐานในการสอน วิธีการสอน สิ่งที่เด็กเล็กเรียนรู้ และสิ่งเด็กที่โตขึ้นได้พัฒนา แม้การสะท้อนกลับดังกล่าว จะเป็นประโยชน์มาก แต่จะทรงพลังมากขึ้น เมื่อได้เรียนรู้จากครูพี่เลี้ยง (Mentor teacher) และเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague)

ครูที่รู้จักสะท้อนกลับ จะเป็นครูที่พินิจพิเคราะห์ (Thoughtful) ซึ่งมีการบูรณาการ 3 ขั้นตอน.โดยในขั้นแรกเป็นการคิดและวางแผนก่อนการสอน ที่ครูปฐมวัยต้องตอบคำถามตนเองว่า ฉันจะสอนอะไร? ฉันจะสอนอย่างไร? ฉันจำเป็นต้องมีทรัพยากรอะไร? และนักเรียนของฉันมีความรู้ภูมิหลัง (Background knowledge) อะไร?

ในขั้นต่อไป คือการคิดและวางแผนระหว่างการสอน ซึ่งครูปฐมวัยต้องตอบคำถามตนเองว่า ฉันได้ใช้ความรู้ภูมิหลังของนักเรียน ในการเรียกร้องความสนใจ และให้ความใส่ใจหรือไม่? ฉันสอนดีหรือไม่? ฉันประเมินนักเรียนอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? เล็กเด็กให้ติดตามการเรียนรู้ของตนเอง และการสำรวจหัวเรื่องที่สนใจหรือไม่?

ในขั้นสุดท้าย คือการคิดและวางแผนหลังการสอน ซึ่งครูปฐมวัยต้องตอบคำถามตนเองว่า ฉันได้สะท้อนกลับ และคิดเชิงวิจารณ์ (Critical thinking) การสอนของฉันหรือไม่? ฉันได้ประเมินความสำเร็จของเด็กนักเรียนหรือไม่? ฉันควรรายงานผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ของเด็กนักเรียนต่อพ่อแม่อย่างไร? และฉันควรให้เสียงสะท้อนกลับ (Feedback) แก่เด็กนักเรียนอย่างไร?

แหล่งข้อมูล

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Introspection - http://en.wikipedia.org/wiki/Self-reflection (2013, September 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน