หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 100 : คุณภาพการดูแลเด็ก (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สถานดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก (Caregiver) สามารถจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (Safe) ผ่านความสัมพันธ์ที่ (1) สนองตอบความต้องการของเด็ก (2) พัฒนาความผูกพันอันใกล้ชิดกับเด็ก และ (3) ฟูมฟัก (Nurture) เด็กในความดูแล โดยเฉพาะในสองความสัมพันธ์แรก จะทำให้เด็กทารก (Infant) และเด็กวัยเตาะแตะ (Toddler) เกิดความไว้วางใจ (Trust) และรู้สึกปลอดภัย

การวิจัยพบว่า การพัฒนาสุขอนามัย (Healthy) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ระหว่าง 2 - 3 ปีแรกของชีวิตเด็ก สถานดูแลเด็กที่ปลอดภัย จะดูแลเด็กอย่างทั่วถึงตลอดเวลา โดยมีมาตรการความมั่นคง (Security) ที่เข้มงวด อาทิ ติดตั้งกล้องวีดิทัศน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตาม (Monitor) การเคลื่อนไหว (Traffic) ของเด็กเล็ก

สถานดูแลเด็กบางแห่ง ติดตั้งเครื่องมือที่ต้องมีบัตรแสดงตัว (Identification) ในการผ่านเข้า-ออกอาคารสถานที่ หรือใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือ (Fingerprint) กล้องวงจรปิด (Closed-circuit television: CCTV) ในการเฝ้าติดตามเด็กทุกฝีก้าว นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบภูมิหลัง (Background) ของเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนว่าจ้าง เพื่อความปลอดภัยของเด็กทางร่างกายและความไว้วางใจของเด็กทางจิตใจ

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน (Supportive) หมายความว่า ครูปฐมวัย ต้องใช้เวลาอยู่กับเด็กไม่น้อยเลย มีความสัมพันธ์อย่างน่ารื่นรมย์ ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก และให้ความช่วยเหลือในกิจวัตร (Routine) ของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) นอกจากนี้ ยังต้องเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน จัดให้มีการเล่นอย่างสนุกสนาน และใช้วัสดุการสอนที่หลากหลาย

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน จะสร้างและส่งเสริมสุขภาพจิต (Mental health) ของเด็กให้ดีขึ้น และเอื้ออำนวยกิจกรรมต่างๆ ที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) กล่าวโดยสรุป สภาพแวดล้อมดังกล่าว สนองตอบความต้องการของเด็กทางด้านกายภาพ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา (Cognitive)

สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย (Challenging) สร้างโอกาสให้เด็กทุกคน มีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์อย่างกระฉับกระเฉงกับเด็กอื่นๆ เจ้าหน้าที่ และพ่อแม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ในขณะที่เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง และโลกรอบตัว เป็นการวางรากฐาน (Foundation) ของการเตรียมความพร้อมของเด็กในการเข้าโรงเรียน และสำหรับชีวิตของเด็กในเวลาต่อมา

สภาพแวดล้อมดังกล่าว จัดให้มีวัสดุการสอนและกิจกรรม ที่สนองตอบความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก โดยให้ได้ประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) ที่เอื้ออำนวยการมองเห็น การสัมผัส การรู้สึก และการเคลื่อนไหว อันที่จริง สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและท้าทาย จะเสริมส่งเกื้อหนุน (Complement) ซึ่งกันและกัน

บรรณานุกรม

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Child Care Environment : Room-by-Room Safety Checklist - http://www.ianrpubs.unl.edu/live/g1643/build/g1643.pdf [2014, April 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul