หน้าหลัก » Blogs » ครูปฐมวัย - พันธุ์ใหม่มืออาชีพ ตอนที่ 102 : คุณภาพการดูแลเด็ก (6)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


คุณภาพการดูแลเด็ก6

ในโปรแกรมดูแลเด็ก อัตราส่วนของผู้ดูแล (Caregiver) ต่อเด็ก พึงอยู่ในเกณฑ์ที่เด็กแต่ละคนควรได้รับความสนใจเท่าที่จำเป็น สมาคมแห่งชาติสำหรับการศึกษาของเด็กปฐมวัย (National Association for the Education of Young Children : NAEYC)ในสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดแนวทาง (Guideline) สำหรับอัตราส่วนของผู้แลต่อเด็กไว้ดังนี้

การวิจัยแสดงผลว่า โปรแกรมใดทำตามคำแนะนำ ทั้งในเรื่องอัตราส่วนและระดับการฝึกอบรมและการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก ผลลัพธ์ของเด็กในโปรแกรมนั้นจะออกมาดีกว่า โปรแกรมที่มิได้ทำตามคำแนะนำข้างต้น

โปรแกรมที่มีคุณภาพ ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร หลักสูตรของโปรแกรมควรระบุกิจกรรมเฉพาะสำหรับเด็กทุกวัย ซึ่งผู้ดูแลเด็กใช้กระตุ้นเด็กทารก แล้วจัดให้มีการพึ่งพาตนเอง (Independence) ที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ ตามการเจริญเติบโตของเด็กจนถึงวัยเตาะแตะ (Toddler) และเตรียมความพร้อมในเรื่องทักษะการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) ของเด็ก 4 - 5 ขวบ

ทุกโปรแกรมต้องรวมหลักสูตรและกิจกรรมที่สนองตอบความต้องการของเด็กทุกคนในด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา (Cognitive) โปรแกรมที่มีคุณภาพ ต้องสอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติ (Implement) ที่เหมาะสมตามวัยของพัฒนาการเด็ก (Developmentally-appropriate practices : DAP)

การดูแลเด็กและให้การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการและความสนใจของเด็กในแต่ละขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กทารกจะสนองตอบต่อการดูแลทางร่างกาย และความต่อเนื่องของการดูแล ความรัก และความอบอุ่น (Affection) รวมทั้งการกระตุ้นประสาทสัมผัสของการรับรู้ (Cognitive sensory stimulation) ซึ่งเป็นกระบวนการสนับสนุนพัฒนาการการรับรู้ผ่านของเล่นหลายหลากสี รูปร่าง และผิวสัมผัส (Texture) อาทิ ลูกบอลและบล็อคโฟม (Foam)

บรรณานุกรม

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. National Association for the Education of Young Children- http://en.wikipedia.org/wiki/NAEYC[2014,April 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน